Tue Jun 18 05:26:58 UTC 2024

Wikipedia Color Contrast Errors

Baseline: 1339

Scanned 50 pages.

11 pages without color contrast violations.

39 pages with color contrast violations.

Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu_2024 - Total Errors: 63

Selector Context
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > b > span <span style="margin-right: 0.2em; padding: 1.5px 2px 1px; background-color: #00A000; border: 0.5px; border-radius:3px; box-shadow: 0.1em 0.1em 0.25em rgba(0,0,0,0.75); -moz-box-shadow: 2px 2px 4px #A0A080; -webkit-box-shadow: 2px 2px 4px #A0A080; box-shadow: 2px 2px 4px #A0A080;; color: white;">
/* failed to decorate */ a[title="Đặc\ biệt\:Mở\ tài\ khoản"] <a href="/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:M%E1%BB%9F_t%C3%A0i_kho%E1%BA%A3n" title="Đặc biệt:Mở tài khoản">Tạo tài khoản</a>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > b > a:nth-child(4) <a href="/wiki/Wikipedia:Ch%C3%A0o_m%E1%BB%ABng_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_m%E1%BB%9Bi_%C4%91%E1%BA%BFn" title="Wikipedia:Chào mừng người mới đến">Hướng dẫn người mới</a>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > b > a:nth-child(6) <a href="/wiki/Wikipedia:Quy_%C4%91%E1%BB%8Bnh_v%C3%A0_h%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn" title="Wikipedia:Quy định và hướng dẫn">Quy định</a>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > b > a:nth-child(8) <a href="/wiki/Wikipedia:B%C3%A0i_vi%E1%BA%BFt_%C4%91%E1%BA%A7u_ti%C3%AAn_c%E1%BB%A7a_b%E1%BA%A1n" title="Wikipedia:Bài viết đầu tiên của bạn">Viết bài mới</a>
/* failed to decorate */ a[title="Trợ\ giúp\:Chỗ\ thử"] <a href="/wiki/Tr%E1%BB%A3_gi%C3%BAp:Ch%E1%BB%97_th%E1%BB%AD" title="Trợ giúp:Chỗ thử">Chỗ thử</a>
/* failed to decorate */ a[title="Wikipedia\:Câu\ thường\ hỏi"] <a href="/wiki/Wikipedia:C%C3%A2u_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_h%E1%BB%8Fi" class="mw-redirect" title="Wikipedia:Câu thường hỏi">Câu thường hỏi</a>
/* failed to decorate */ a[title="Wikipedia\:Sách\ hướng\ dẫn"] <a href="/wiki/Wikipedia:S%C3%A1ch_h%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn" title="Wikipedia:Sách hướng dẫn">Sách hướng dẫn</a>
/* failed to decorate */ a[title="Wikipedia\:Biên\ dịch"] <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%C3%AAn_d%E1%BB%8Bch" title="Wikipedia:Biên dịch">Dịch bài</a>
/* failed to decorate */ a[title="Trợ\ giúp\:Cước\ chú"] <a href="/wiki/Tr%E1%BB%A3_gi%C3%BAp:C%C6%B0%E1%BB%9Bc_ch%C3%BA" title="Trợ giúp:Cước chú">Thêm chú thích</a>
/* failed to decorate */ a[title="Wikipedia\:Thảo\ luận"] <a href="/wiki/Wikipedia:Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn" title="Wikipedia:Thảo luận">Thảo luận</a>
/* failed to decorate */ a:nth-child(22) <a href="/wiki/Wikipedia:Tin_nh%E1%BA%AFn_cho_b%E1%BA%A3o_qu%E1%BA%A3n_vi%C3%AAn" title="Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên">Liên hệ quản lý</a>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > div > b <b>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > div > b > span <span style="margin-right: 0.2em; padding: 1.5px 2px 1px; background-color: #00A000; border: 0.5px; border-radius:3px; box-shadow: 0.1em 0.1em 0.25em rgba(0,0,0,0.75); -moz-box-shadow: 2px 2px 4px #A0A080; -webkit-box-shadow: 2px 2px 4px #A0A080; box-shadow: 2px 2px 4px #A0A080;; color: white;">
/* failed to decorate */ a[title="Wikipedia\:Độ\ nổi\ bật"] <a href="/wiki/Wikipedia:%C4%90%E1%BB%99_n%E1%BB%95i_b%E1%BA%ADt" title="Wikipedia:Độ nổi bật">Đủ độ nổi bật</a>
/* failed to decorate */ a[title="Wikipedia\:Thái\ độ\ trung\ lập"] <a href="/wiki/Wikipedia:Th%C3%A1i_%C4%91%E1%BB%99_trung_l%E1%BA%ADp" title="Wikipedia:Thái độ trung lập">văn phong trung lập</a>
/* failed to decorate */ b > a[title="Wikipedia\:Nguồn\ đáng\ tin\ cậy"] <a href="/wiki/Wikipedia:Ngu%E1%BB%93n_%C4%91%C3%A1ng_tin_c%E1%BA%ADy" title="Wikipedia:Nguồn đáng tin cậy">có nguồn đáng tin cậy</a>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > div > b > a:nth-child(6) <a href="/wiki/Wikipedia:Nh%E1%BB%AFng_g%C3%AC_kh%C3%B4ng_ph%E1%BA%A3i_l%C3%A0_Wikipedia" title="Wikipedia:Những gì không phải là Wikipedia">Không spam quảng cáo</a>
/* failed to decorate */ a[title="Wikipedia\:Vi\ phạm\ bản\ quyền"] <a href="/wiki/Wikipedia:Vi_ph%E1%BA%A1m_b%E1%BA%A3n_quy%E1%BB%81n" title="Wikipedia:Vi phạm bản quyền">Không vi phạm bản quyền</a>
/* failed to decorate */ a[title="Wikipedia\:Cẩm\ nang\ biên\ soạn"] <a href="/wiki/Wikipedia:C%E1%BA%A9m_nang_bi%C3%AAn_so%E1%BA%A1n" title="Wikipedia:Cẩm nang biên soạn">Cẩm nang biên soạn</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vcalendar > tbody > tr > th[colspan="\32 "].[style] > b.[style] <b style="font-size: 0.95em; color:#555;">(tiếng Đức)</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > th[scope="row"].[style] > span.:nth-child(1) > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Đức"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức">Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(68) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Th%E1%BB%A5y_S%C4%A9" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Thụy Sĩ">Thụy Sĩ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(68) > tbody. > tr.:nth-child(4) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Hungary" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hungary">Hungary</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a class="mw-selflink-fragment" href="#Vòng_đấu_loại_trực_tiếp">vòng đấu loại trực tiếp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(68) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td[rowspan="\31 "].[style] > .mw-selflink-fragment.mw-selflink-fragment:nth-child(2) <a class="mw-selflink-fragment" href="#Xếp_hạng_các_đội_bóng_xếp_thứ_ba">bảng xếp hạng</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(87) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_T%C3%A2y_Ban_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha">Tây Ban Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(87) > tbody. > tr.:nth-child(4) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Albania" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Albania">Albania</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a class="mw-selflink-fragment" href="#Vòng_đấu_loại_trực_tiếp">vòng đấu loại trực tiếp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(87) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td[rowspan="\31 "].[style] > .mw-selflink-fragment.mw-selflink-fragment:nth-child(2) <a class="mw-selflink-fragment" href="#Xếp_hạng_các_đội_bóng_xếp_thứ_ba">bảng xếp hạng</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > th[scope="row"].[style] > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Anh"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Anh" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Anh">Anh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(106) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90an_M%E1%BA%A1ch" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đan Mạch">Đan Mạch</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > [id='cite_ref-table_hth_DEN0\.1664060904488_45-0'].reference > a. <a href="#cite_note-table_hth_DEN0.1664060904488-45">[a]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(106) > tbody. > tr.:nth-child(4) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Slovenia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Slovenia">Slovenia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > [id='cite_ref-table_hth_DEN0\.1664060904488_45-1'].reference > a. <a href="#cite_note-table_hth_DEN0.1664060904488-45">[a]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a class="mw-selflink-fragment" href="#Vòng_đấu_loại_trực_tiếp">vòng đấu loại trực tiếp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(106) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td[rowspan="\31 "].[style] > .mw-selflink-fragment.mw-selflink-fragment:nth-child(2) <a class="mw-selflink-fragment" href="#Xếp_hạng_các_đội_bóng_xếp_thứ_ba">bảng xếp hạng</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(126) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan">Hà Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(126) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%C3%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp">Pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(126) > tbody. > tr.:nth-child(4) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ba_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Ba Lan">Ba Lan</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a class="mw-selflink-fragment" href="#Vòng_đấu_loại_trực_tiếp">vòng đấu loại trực tiếp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(126) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td[rowspan="\31 "].[style] > .mw-selflink-fragment.mw-selflink-fragment:nth-child(2) <a class="mw-selflink-fragment" href="#Xếp_hạng_các_đội_bóng_xếp_thứ_ba">bảng xếp hạng</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(145) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Rom%C3%A2nia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia România">România</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(145) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Slovakia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Slovakia">Slovakia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(4) > th[scope="row"].[style] > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Bỉ"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%89" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bỉ">Bỉ</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a class="mw-selflink-fragment" href="#Vòng_đấu_loại_trực_tiếp">vòng đấu loại trực tiếp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(145) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td[rowspan="\31 "].[style] > .mw-selflink-fragment.mw-selflink-fragment:nth-child(2) <a class="mw-selflink-fragment" href="#Xếp_hạng_các_đội_bóng_xếp_thứ_ba">bảng xếp hạng</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(164) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Th%E1%BB%95_Nh%C4%A9_K%E1%BB%B3" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ">Thổ Nhĩ Kỳ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(164) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Gruzia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Gruzia">Gruzia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(164) > tbody. > tr.:nth-child(4) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha">Bồ Đào Nha</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a class="mw-selflink-fragment" href="#Vòng_đấu_loại_trực_tiếp">vòng đấu loại trực tiếp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(164) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td[rowspan="\31 "].[style] > .mw-selflink-fragment.mw-selflink-fragment:nth-child(2) <a class="mw-selflink-fragment" href="#Xếp_hạng_các_đội_bóng_xếp_thứ_ba">bảng xếp hạng</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(182) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Slovenia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Slovenia">Slovenia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(182) > tbody. > tr.:nth-child(4) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ba_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Ba Lan">Ba Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > [id='cite_ref-table_hth_GrD0\.7788486023335_52-0'].reference > a. <a href="#cite_note-table_hth_GrD0.7788486023335-52">[a]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(182) > tbody. > tr.:nth-child(5) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Albania" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Albania">Albania</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > [id='cite_ref-table_hth_GrD0\.7788486023335_52-1'].reference > a. <a href="#cite_note-table_hth_GrD0.7788486023335-52">[a]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="#Vòng_16_đội">Vòng 16 đội</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="#Tứ_kết">Tứ kết</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="#Bán_kết">Bán kết</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="#Chung_kết">Chung kết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.mbox-small.plainlinks.sistersitebox[style] > tbody > tr > td.mbox-text.plainlist > i > b. > .text.external.external.text <a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:UEFA_Euro_2024?uselang=vi">Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > ul.:nth-child(287) > li.:nth-child(2) > b.[style] <b style="font-size: 0.95em; color:#555;">(tiếng Anh)</b>

Thích_Minh_Tuệ - Total Errors: 2

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr[style] > td[colspan="\32 "]. > a[title="Cổng\ thông\ tin\:Phật\ giáo"]. <a href="/wiki/C%E1%BB%95ng_th%C3%B4ng_tin:Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o" title="Cổng thông tin:Phật giáo">Cổng thông tin Phật giáo</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > ul. > li. > b.[style] <b style="font-size: 0.95em; color:#555;">(tiếng Việt)</b>

Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu - Total Errors: 135

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr.:nth-child(1) > td. > div. > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%C3%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp">Pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td. > div. > a.:nth-child(2) <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Rom%C3%A2nia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia România">România</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1960" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1960">1960</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(2) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1964" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1964">1964</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(3) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1968" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1968">1968</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(4) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1972" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1972">1972</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(5) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1976" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1976">1976</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(6) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1980" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1980">1980</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(7) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1984" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1984">1984</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(8) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1988" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1988">1988</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(9) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1992" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1992">1992</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(10) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1996" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1996">1996</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(11) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2000" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2000">2000</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(12) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2004" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2004">2004</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(13) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2008" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2008">2008</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(14) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2012" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2012">2012</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(15) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2016" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2016">2016</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(16) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2020" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2020">2020</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(17) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024">2024</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(18) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2028" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2028">2028</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(19) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2032" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2032">2032</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(34) > tbody. > tr.:nth-child(4)[style] > td.:nth-child(1) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1964" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1964">Chi tiết</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/T%C3%A2y_Ban_Nha" title="Tây Ban Nha">Tây Ban Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(34) > tbody. > tr.:nth-child(4)[style] > td.:nth-child(3) > b. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_T%C3%A2y_Ban_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha">Tây Ban Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(34) > tbody. > tr.:nth-child(4)[style] > td.:nth-child(4) > b. > a. <a href="/wiki/Chung_k%E1%BA%BFt_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1964" title="Chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu 1964">2–1</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(34) > tbody. > tr.:nth-child(4)[style] > td.:nth-child(5) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Li%C3%AAn_X%C3%B4" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Liên Xô">Liên Xô</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(4)[style] > td.:nth-child(6) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Hungary" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hungary">Hungary</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(4)[style] > td.:nth-child(7) > b.:nth-child(2) > a[title="Hiệp\ phụ\ \(bóng\ đá\)"]. <a href="/wiki/Hi%E1%BB%87p_ph%E1%BB%A5_(b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1)" title="Hiệp phụ (bóng đá)">s.h.p.</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(4)[style] > td.:nth-child(8) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90an_M%E1%BA%A1ch" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đan Mạch">Đan Mạch</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(34) > tbody. > tr.:nth-child(6)[style] > td.:nth-child(1) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1972" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1972">Chi tiết</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/B%E1%BB%89" title="Bỉ">Bỉ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(34) > tbody. > tr.:nth-child(6)[style] > td.:nth-child(3) > b. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Đức"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức">Tây Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(34) > tbody. > tr.:nth-child(6)[style] > td.:nth-child(4) > b. > a. <a href="/wiki/Chung_k%E1%BA%BFt_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1972" title="Chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu 1972">3–0</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(34) > tbody. > tr.:nth-child(6)[style] > td.:nth-child(5) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Li%C3%AAn_X%C3%B4" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Liên Xô">Liên Xô</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(6) > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Bỉ"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%89" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bỉ">Bỉ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(6)[style] > td.:nth-child(8) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Hungary" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hungary">Hungary</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(34) > tbody. > tr.:nth-child(8)[style] > td.:nth-child(1) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1980" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1980">Chi tiết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(8)[style] > td.:nth-child(3) > b. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Đức"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức">Tây Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(8)[style] > td.:nth-child(4) > b. > .new.new <a href="/w/index.php?title=Chung_k%E1%BA%BFt_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1980&action=edit&redlink=1" class="new" title="Chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu 1980 (trang không tồn tại)">2–1</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(5) > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Bỉ"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%89" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bỉ">Bỉ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(8)[style] > td.:nth-child(6) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ti%E1%BB%87p_Kh%E1%BA%AFc" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Tiệp Khắc">Tiệp Khắc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(8)[style] > td.:nth-child(7) > b.:nth-child(2) > a[title="Hiệp\ phụ\ \(bóng\ đá\)"]. <a href="/wiki/Hi%E1%BB%87p_ph%E1%BB%A5_(b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1)" title="Hiệp phụ (bóng đá)">s.h.p.</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(7) > b.:nth-child(5) > a[title="Loạt\ sút\ luân\ lưu\ \(bóng\ đá\)"]. <a href="/wiki/Lo%E1%BA%A1t_s%C3%BAt_lu%C3%A2n_l%C6%B0u_(b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1)" title="Loạt sút luân lưu (bóng đá)">11m</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(36) > tbody. > tr.:nth-child(4)[style] > td.:nth-child(1) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1988" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1988">Chi tiết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(2) > a[title="Tây\ Đức"]. <a href="/wiki/T%C3%A2y_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Tây Đức">Tây Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(36) > tbody. > tr.:nth-child(4)[style] > td.:nth-child(3) > b. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan">Hà Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(4)[style] > td.:nth-child(4) > b. > .new.new <a href="/w/index.php?title=Chung_k%E1%BA%BFt_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1988&action=edit&redlink=1" class="new" title="Chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu 1988 (trang không tồn tại)">2–0</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(36) > tbody. > tr.:nth-child(4)[style] > td.:nth-child(5) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Li%C3%AAn_X%C3%B4" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Liên Xô">Liên Xô</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(4)[style] > td[colspan="\33 "]. > span.:nth-child(1) > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Đức"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức">Tây Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(36) > tbody. > tr.:nth-child(6)[style] > td.:nth-child(1) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1996" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1996">Chi tiết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(2) > a[href$="Anh"].[title="Anh" <a href="/wiki/Anh" title="Anh">Anh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(36) > tbody. > tr.:nth-child(6)[style] > td.:nth-child(3) > b. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Đức"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức">Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(6)[style] > td.:nth-child(4) > b.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Chung_k%E1%BA%BFt_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1998&action=edit&redlink=1" class="new" title="Chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu 1998 (trang không tồn tại)">2–1</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(6)[style] > td.:nth-child(4) > b.:nth-child(2) > a[title="Hiệp\ phụ\ \(bóng\ đá\)"]. <a href="/wiki/Hi%E1%BB%87p_ph%E1%BB%A5_(b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1)" title="Hiệp phụ (bóng đá)">h.p</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(36) > tbody. > tr.:nth-child(6)[style] > td.:nth-child(5) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_S%C3%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Cộng hòa Séc">Cộng hòa Séc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td[colspan="\33 "]. > span.:nth-child(1) > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Anh"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Anh" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Anh">Anh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(6)[style] > td[colspan="\33 "]. > span.:nth-child(2) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%C3%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp">Pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(36) > tbody. > tr.:nth-child(8)[style] > td.:nth-child(1) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2004" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2004">Chi tiết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(2) > a[title="Bồ\ Đào\ Nha"]. <a href="/wiki/B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha" title="Bồ Đào Nha">Bồ Đào Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(36) > tbody. > tr.:nth-child(8)[style] > td.:nth-child(3) > b. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Hy_L%E1%BA%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hy Lạp">Hy Lạp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(36) > tbody. > tr.:nth-child(8)[style] > td.:nth-child(4) > b. > a. <a href="/wiki/Chung_k%E1%BA%BFt_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2004" title="Chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu 2004">1–0</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(36) > tbody. > tr.:nth-child(8)[style] > td.:nth-child(5) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha">Bồ Đào Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(8)[style] > td[colspan="\33 "]. > span.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan">Hà Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(8)[style] > td[colspan="\33 "]. > span.:nth-child(2) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_S%C3%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Cộng hòa Séc">Cộng hòa Séc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(10)[style] > td.:nth-child(1) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2012" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2012">Chi tiết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(2) > a[href$="Ba_Lan"].[title="Ba\ Lan" <a href="/wiki/Ba_Lan" title="Ba Lan">Ba Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(2) > a[href$="Ukraina"].[title="Ukraina" <a href="/wiki/Ukraina" title="Ukraina">Ukraina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(10)[style] > td.:nth-child(3) > b. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_T%C3%A2y_Ban_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha">Tây Ban Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(10)[style] > td.:nth-child(4) > b. > a. <a href="/wiki/Chung_k%E1%BA%BFt_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2012" title="Chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu 2012">4–0</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(10)[style] > td[colspan="\33 "]. > span.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha">Bồ Đào Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td[colspan="\33 "]. > span.:nth-child(2) > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Đức"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức">Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(12)[style] > td.:nth-child(1) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2020" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2020">Chi tiết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(2) > .mw-redirect[title="Liên\ đoàn\ bóng\ đá\ châu\ Âu"].mw-redirect <a href="/wiki/Li%C3%AAn_%C4%91o%C3%A0n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u" class="mw-redirect" title="Liên đoàn bóng đá châu Âu">Liên đoàn bóng đá châu Âu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(12)[style] > td.:nth-child(4) > b.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Chung_k%E1%BA%BFt_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2020" title="Chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu 2020">1–1</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(12)[style] > td.:nth-child(4) > b.:nth-child(2) > a[title="Hiệp\ phụ\ \(bóng\ đá\)"]. <a href="/wiki/Hi%E1%BB%87p_ph%E1%BB%A5_(b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1)" title="Hiệp phụ (bóng đá)">s.h.p.</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(5) > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Anh"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Anh" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Anh">Anh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(12)[style] > td[colspan="\33 "]. > span.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90an_M%E1%BA%A1ch" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đan Mạch">Đan Mạch</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(12)[style] > td[colspan="\33 "]. > span.:nth-child(2) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_T%C3%A2y_Ban_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha">Tây Ban Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(14)[style] > td.:nth-child(1) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2028" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2028">Chi tiết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(36) > tbody. > tr.:nth-child(14)[style] > td.:nth-child(2) > a.:nth-child(2) <a href="/wiki/V%C6%B0%C6%A1ng_qu%E1%BB%91c_Li%C3%AAn_hi%E1%BB%87p_Anh_v%C3%A0_B%E1%BA%AFc_Ireland" title="Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland">Vương quốc Anh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(2) > a[title="Cộng\ hòa\ Ireland"]. <a href="/wiki/C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_Ireland" title="Cộng hòa Ireland">Cộng hòa Ireland</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[bgcolor="gold"].:nth-child(1)[bgcolor] > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Đức"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức">Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(2) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(2)[bgcolor] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1972" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1972">1972</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(2) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(2)[bgcolor] > a.:nth-child(3) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1980" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1980">1980</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[bgcolor="gold"].:nth-child(2)[bgcolor] > a.:nth-child(5) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1996" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1996">1996</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(2) > td.:nth-child(3)[style] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1976" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1976">1976</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(2) > td.:nth-child(3)[style] > a.:nth-child(3) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1992" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1992">1992</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td.:nth-child(3)[style] > a.:nth-child(4) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2008" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2008">2008</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(1)[bgcolor] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_T%C3%A2y_Ban_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha">Tây Ban Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(2)[bgcolor] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1964" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1964">1964</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(2)[bgcolor] > a.:nth-child(2) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2008" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2008">2008</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(2)[bgcolor] > a.:nth-child(3) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2012" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2012">2012</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(3)[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1984" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1984">1984</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(4) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(2)[bgcolor] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1968" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1968">1968</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(4) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(2)[bgcolor] > a.:nth-child(2) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2020" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2020">2020</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(4) > td.:nth-child(3)[style] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2000" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2000">2000</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(4) > td.:nth-child(3)[style] > a.:nth-child(2) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2012" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2012">2012</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(5) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(1)[bgcolor] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%C3%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp">Pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(5) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(2)[bgcolor] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1984" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1984">1984</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(5) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(2)[bgcolor] > a.:nth-child(2) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2000" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2000">2000</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(5) > td.:nth-child(3)[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2016" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2016">2016</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[bgcolor="gold"].:nth-child(1)[bgcolor] > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Nga"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Nga" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Nga">Nga</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(6) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(2)[bgcolor] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1960" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1960">1960</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(6) > td.:nth-child(3)[style] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1964" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1964">1964</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(6) > td.:nth-child(3)[style] > a.:nth-child(2) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1972" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1972">1972</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(6) > td.:nth-child(3)[style] > a.:nth-child(3) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1988" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1988">1988</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(7) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(1)[bgcolor] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_S%C3%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Cộng hòa Séc">Cộng hòa Séc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(7) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(2)[bgcolor] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1976" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1976">1976</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(7) > td.:nth-child(3)[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1996" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1996">1996</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(8) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(1)[bgcolor] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha">Bồ Đào Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(8) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(2)[bgcolor] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2016" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2016">2016</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(8) > td.:nth-child(3)[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2004" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2004">2004</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(9) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(1)[bgcolor] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan">Hà Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(9) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(2)[bgcolor] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1988" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1988">1988</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(10) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(1)[bgcolor] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90an_M%E1%BA%A1ch" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đan Mạch">Đan Mạch</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(10) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(2)[bgcolor] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1992" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1992">1992</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(11) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(1)[bgcolor] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Hy_L%E1%BA%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hy Lạp">Hy Lạp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(11) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(2)[bgcolor] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2004" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2004">2004</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(12) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(1)[bgcolor] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Slovakia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Slovakia">Slovakia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(12) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(2)[bgcolor] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1976" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1976">1976</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(13) > td.:nth-child(3)[style] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1960" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1960">1960</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(13) > td.:nth-child(3)[style] > a.:nth-child(2) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1968" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1968">1968</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(14) > td.:nth-child(3)[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1980" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1980">1980</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(15) > td.:nth-child(3)[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2020" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2020">2020</a>
/* failed to decorate */ tr:nth-child(2) > td[align="left"] > span > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Đức"] <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức">Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.sortable > tbody. > tr.:nth-child(3)[style] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_T%C3%A2y_Ban_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha">Tây Ban Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.sortable > tbody. > tr.:nth-child(4)[style] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%C3%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp">Pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.sortable > tbody. > tr.:nth-child(5)[style] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan">Hà Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.sortable > tbody. > tr.:nth-child(6)[style] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha">Bồ Đào Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.sortable > tbody. > tr.:nth-child(8) > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_S%C3%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Cộng hòa Séc">Cộng hòa Séc</a>
/* failed to decorate */ tr:nth-child(9) > td[align="left"] > span > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Nga"] <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Nga" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Nga">Nga</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.sortable > tbody. > tr.:nth-child(10)[style] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90an_M%E1%BA%A1ch" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đan Mạch">Đan Mạch</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.sortable > tbody. > tr.:nth-child(14) > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Slovakia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Slovakia">Slovakia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.sortable > tbody. > tr.:nth-child(15)[style] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Hy_L%E1%BA%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hy Lạp">Hy Lạp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.mbox-small.plainlinks.sistersitebox[style] > tbody > tr > td.mbox-text.plainlist > i > b. > .external.text.external.text <a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:European_Football_Championship?uselang=vi">Giải vô địch bóng đá châu Âu</a>

Bảng_xếp_hạng_bóng_đá_nam_FIFA - Total Errors: 14

Selector Context
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices <div id="advancedSiteNotices" style="height: 60px; min-height: 60px;">
/* failed to decorate */ span > b <b>Biểu quyết xóa</b>
/* failed to decorate */ a[title="Wikipedia\:Biểu\ quyết\ xoá\ bài"] <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i" title="Wikipedia:Biểu quyết xoá bài">Xóa bài</a>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > a:nth-child(3) <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i/%C4%90inh_Si%E1%BB%81n" title="Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Đinh Siền">Đinh Siền</a>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > a:nth-child(4) <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i/Haewon_(l%E1%BA%A7n_2)" title="Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Haewon (lần 2)">Haewon (lần 2)</a>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > a:nth-child(5) <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_Chi%E1%BA%BFn_(hu%E1%BA%A5n_luy%E1%BB%87n_vi%C3%AAn)" title="Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Nguyễn Văn Chiến (huấn luyện viên)">Nguyễn Văn Chiến (huấn luyện viên)</a>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > a:nth-child(6) <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i/B%C3%B9i_Xu%C3%A2n_Th%E1%BB%91ng" title="Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Bùi Xuân Thống">Bùi Xuân Thống</a>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > a:nth-child(7) <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Th%E1%BB%8B_Thu_Trang" title="Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Trương Thị Thu Trang">Trương Thị Thu Trang</a>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > a:nth-child(8) <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i/Tr%E1%BA%A7n_Th%C3%A0nh_H%C6%B0ng" title="Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Trần Thành Hưng">Trần Thành Hưng</a>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > a:nth-child(9) <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i/T%C4%83ng_Th%E1%BB%8B_Ng%E1%BB%8Dc_Mai" title="Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Tăng Thị Ngọc Mai">Tăng Thị Ngọc Mai</a>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > a:nth-child(10) <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i/Xanh_SM" title="Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Xanh SM">Xanh SM</a>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > a:nth-child(11) <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i/B%C3%B9i_V%C4%83n_Xuy%E1%BB%81n" title="Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Bùi Văn Xuyền">Bùi Văn Xuyền</a>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > a:nth-child(12) <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i/%C4%90o%C3%A0n_Th%E1%BB%8B_Thanh_Mai" title="Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Đoàn Thị Thanh Mai">Đoàn Thị Thanh Mai</a>
/* failed to decorate */ b:nth-child(13) > .mw-redirect <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_x%C3%B3a_t%E1%BA%ADp_tin" class="mw-redirect" title="Wikipedia:Biểu quyết xóa tập tin">Xóa tập tin</a>

Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu_2020 - Total Errors: 107

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a[href$="Azerbaijan"].[title="Azerbaijan" <a href="/wiki/Azerbaijan" title="Azerbaijan">Azerbaijan</a>
/* failed to decorate */ tr[bgcolor="\#ccffcc"]:nth-child(1) > td:nth-child(2) > a[href$="Baku"][title="Baku"] <a href="/wiki/Baku" title="Baku">Baku</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor] > td.:nth-child(3) > a[title="Sân\ vận\ động\ Olympic\ Baku"]. <a href="/wiki/S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_Olympic_Baku" title="Sân vận động Olympic Baku">Sân vận động Olympic</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/B%E1%BB%89" title="Bỉ">Bỉ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor] > td.:nth-child(2) > a[href$="Bruxelles"].[title="Bruxelles" <a href="/wiki/Bruxelles" title="Bruxelles">Brussels</a>
/* failed to decorate */ tr[bgcolor="\#ffbbbb"]:nth-child(3) > td:nth-child(3) > .new <a href="/w/index.php?title=S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_Euro&action=edit&redlink=1" class="new" title="Sân vận động Euro (trang không tồn tại)">Sân vận động Euro</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/%C4%90an_M%E1%BA%A1ch" title="Đan Mạch">Đan Mạch</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor] > td.:nth-child(2) > a[href$="Copenhagen"].[title="Copenhagen" <a href="/wiki/Copenhagen" title="Copenhagen">Copenhagen</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor] > td.:nth-child(3) > a[title="Sân\ vận\ động\ Parken"]. <a href="/wiki/S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_Parken" title="Sân vận động Parken">Sân vận động Parken</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a[href$="Anh"].[title="Anh" <a href="/wiki/Anh" title="Anh">Anh</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Lu%C3%A2n_%C4%90%C3%B4n" title="Luân Đôn">Luân Đôn</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor="\#90ee90"].[bgcolor] > td.:nth-child(3) > a[title="Sân\ vận\ động\ Wembley"]. <a href="/wiki/S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_Wembley" title="Sân vận động Wembley">Sân vận động Wembley</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đức">Đức</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/M%C3%BCnchen" title="München">Munich</a>
/* failed to decorate */ tr[bgcolor="\#ccffcc"]:nth-child(7) > td:nth-child(3) > a[href$="Allianz_Arena"][title="Allianz\ Arena"] <a href="/wiki/Allianz_Arena" title="Allianz Arena">Allianz Arena</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a[href$="Hungary"].[title="Hungary" <a href="/wiki/Hungary" title="Hungary">Hungary</a>
/* failed to decorate */ tr[bgcolor="\#ffffcc"]:nth-child(8) > td:nth-child(2) > a[href$="Budapest"][title="Budapest"] <a href="/wiki/Budapest" title="Budapest">Budapest</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Pusk%C3%A1s_Ar%C3%A9na" title="Puskás Aréna">Puskás Aréna</a>
/* failed to decorate */ tr[bgcolor="\#ccffcc"]:nth-child(10) > td:nth-child(2) > a[href$="Roma"][title="Roma"] <a href="/wiki/Roma" title="Roma">Roma</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor] > td.:nth-child(3) > a[title="Sân\ vận\ động\ Olimpico"]. <a href="/wiki/S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_Olimpico" title="Sân vận động Olimpico">Sân vận động Olimpico</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/H%C3%A0_Lan" title="Hà Lan">Hà Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor] > td.:nth-child(2) > a[href$="Amsterdam"].[title="Amsterdam" <a href="/wiki/Amsterdam" title="Amsterdam">Amsterdam</a>
/* failed to decorate */ tr[bgcolor="\#ffffcc"]:nth-child(12) > td:nth-child(3) > a[href$="Johan_Cruyff_Arena"][title="Johan\ Cruyff\ Arena"] <a href="/wiki/Johan_Cruyff_Arena" title="Johan Cruyff Arena">Amsterdam Arena</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-29"]. <a href="#cite_note-29">[a]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor] > td > a[title="Cộng\ hòa\ Ireland"]. <a href="/wiki/C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_Ireland" title="Cộng hòa Ireland">Cộng hòa Ireland</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor] > td.:nth-child(2) > a[href$="Dublin"].[title="Dublin" <a href="/wiki/Dublin" title="Dublin">Dublin</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor] > td.:nth-child(3) > a[title="Sân\ vận\ động\ Aviva"]. <a href="/wiki/S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_Aviva" title="Sân vận động Aviva">Sân vận động Aviva</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Rom%C3%A2nia" title="România">România</a>
/* failed to decorate */ tr[bgcolor="\#ffffcc"]:nth-child(14) > td:nth-child(2) > a[href$="Bucharest"][title="Bucharest"] <a href="/wiki/Bucharest" title="Bucharest">Bucharest</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor] > td.:nth-child(3) > a[title="Arena\ Națională"]. <a href="/wiki/Arena_Na%C8%9Bional%C4%83" title="Arena Națională">Arena Națională</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a[href$="Nga"].[title="Nga" <a href="/wiki/Nga" title="Nga">Nga</a>
/* failed to decorate */ tr[bgcolor="\#ccffcc"]:nth-child(15) > td:nth-child(2) > a[href$="Sankt-Peterburg"][title="Sankt-Peterburg"] <a href="/wiki/Sankt-Peterburg" title="Sankt-Peterburg">Sankt-Peterburg</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor] > td.:nth-child(3) > a[title="Sân\ vận\ động\ Krestovsky"]. <a href="/wiki/S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_Krestovsky" title="Sân vận động Krestovsky">Sân vận động Krestovsky</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a[href$="Scotland"].[title="Scotland" <a href="/wiki/Scotland" title="Scotland">Scotland</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor] > td.:nth-child(2) > a[href$="Glasgow"].[title="Glasgow" <a href="/wiki/Glasgow" title="Glasgow">Glasgow</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor] > td.:nth-child(3) > a[href$="Hampden_Park"].[title="Hampden\ Park" <a href="/wiki/Hampden_Park" title="Hampden Park">Hampden Park</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/T%C3%A2y_Ban_Nha" title="Tây Ban Nha">Tây Ban Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor] > td.:nth-child(2) > a[href$="Bilbao"].[title="Bilbao" <a href="/wiki/Bilbao" title="Bilbao">Bilbao</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor] > td.:nth-child(3) > a[title="Sân\ vận\ động\ San\ Mamés\ \(2013\)"]. <a href="/wiki/S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_San_Mam%C3%A9s_(2013)" title="Sân vận động San Mamés (2013)">San Mamés</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor] > td.:nth-child(6) > a[title="Sân\ vận\ động\ La\ Cartuja"]. <a href="/wiki/S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_La_Cartuja" title="Sân vận động La Cartuja">La Cartuja</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor] > td.:nth-child(6) > a[href$="Sevilla"].[title="Sevilla" <a href="/wiki/Sevilla" title="Sevilla">Sevilla</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a class="mw-selflink-fragment" href="#Vòng_đấu_loại_trực_tiếp">vòng đấu loại trực tiếp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(143) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Wales" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Wales">Wales</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > [id='cite_ref-table_hth_WAL0\.96843620481362_184-0'].reference > a. <a href="#cite_note-table_hth_WAL0.96843620481362-184">[a]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(143) > tbody. > tr.:nth-child(4) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Th%E1%BB%A5y_S%C4%A9" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Thụy Sĩ">Thụy Sĩ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > [id='cite_ref-table_hth_WAL0\.96843620481362_184-1'].reference > a. <a href="#cite_note-table_hth_WAL0.96843620481362-184">[a]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Bỉ"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%89" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bỉ">Bỉ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(163) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90an_M%E1%BA%A1ch" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đan Mạch">Đan Mạch</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > [id='cite_ref-table_hth_DEN0\.6749476169585_191-0'].reference > a. <a href="#cite_note-table_hth_DEN0.6749476169585-191">[a]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(183) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan">Hà Lan</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a class="mw-selflink-fragment" href="#Vòng_đấu_loại_trực_tiếp">vòng đấu loại trực tiếp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Áo"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C3%81o" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Áo">Áo</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(183) > tbody. > tr.:nth-child(4) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ukraina" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Ukraina">Ukraina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span.:nth-child(1) > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Anh"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Anh" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Anh">Anh</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a class="mw-selflink-fragment" href="#Vòng_đấu_loại_trực_tiếp">vòng đấu loại trực tiếp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(202) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Croatia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Croatia">Croatia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > [id='cite_ref-table_hth_CRO0\.267149521628_204-0'].reference > a. <a href="#cite_note-table_hth_CRO0.267149521628-204">[a]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(202) > tbody. > tr.:nth-child(4) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_S%C3%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Cộng hòa Séc">Cộng hòa Séc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > [id='cite_ref-table_hth_CRO0\.267149521628_204-1'].reference > a. <a href="#cite_note-table_hth_CRO0.267149521628-204">[a]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(222) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Th%E1%BB%A5y_%C4%90i%E1%BB%83n" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Thụy Điển">Thụy Điển</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(222) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_T%C3%A2y_Ban_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha">Tây Ban Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(241) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%C3%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp">Pháp</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a class="mw-selflink-fragment" href="#Vòng_đấu_loại_trực_tiếp">vòng đấu loại trực tiếp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span.:nth-child(1) > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Đức"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức">Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > [id='cite_ref-table_hth_GER0\.44612634156185_217-0'].reference > a. <a href="#cite_note-table_hth_GER0.44612634156185-217">[a]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(241) > tbody. > tr.:nth-child(4) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha">Bồ Đào Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > [id='cite_ref-table_hth_GER0\.44612634156185_217-1'].reference > a. <a href="#cite_note-table_hth_GER0.44612634156185-217">[a]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(260) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_S%C3%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Cộng hòa Séc">Cộng hòa Séc</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a class="mw-selflink-fragment" href="#Vòng_đấu_loại_trực_tiếp">vòng đấu loại trực tiếp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(260) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Th%E1%BB%A5y_S%C4%A9" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Thụy Sĩ">Thụy Sĩ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(260) > tbody. > tr.:nth-child(4) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha">Bồ Đào Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(260) > tbody. > tr.:nth-child(5) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ukraina" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Ukraina">Ukraina</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="#Vòng_16_đội">Vòng 16 đội</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="#Tứ_kết">Tứ kết</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="#Bán_kết">Bán kết</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="#Chung_kết">Chung kết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr > td[style] > b. > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Bỉ"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%89" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bỉ">Bỉ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha">Bồ Đào Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Bỉ"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%89" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bỉ">Bỉ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(11) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > b. > span.:nth-child(2) > a[title="Hiệp\ phụ\ \(bóng\ đá\)"]. <a href="/wiki/Hi%E1%BB%87p_ph%E1%BB%A5_(b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1)" title="Hiệp phụ (bóng đá)">s.h.p.</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Áo"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C3%81o" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Áo">Áo</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(16) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(3)[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_T%C3%A2y_Ban_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha">Tây Ban Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(17) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%C3%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp">Pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(19) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > b. > span.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Th%E1%BB%A5y_S%C4%A9" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Thụy Sĩ">Thụy Sĩ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(20) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Th%E1%BB%A5y_S%C4%A9" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Thụy Sĩ">Thụy Sĩ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(22) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(3)[style] > b. > span.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_T%C3%A2y_Ban_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha">Tây Ban Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(23) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Croatia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Croatia">Croatia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(25) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > b. > span.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_T%C3%A2y_Ban_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha">Tây Ban Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(25) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > b. > span.:nth-child(2) > a[title="Hiệp\ phụ\ \(bóng\ đá\)"]. <a href="/wiki/Hi%E1%BB%87p_ph%E1%BB%A5_(b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1)" title="Hiệp phụ (bóng đá)">s.h.p.</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr > td[rowspan="\32 "].:nth-child(3)[style] > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Anh"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Anh" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Anh">Anh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(29) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Th%E1%BB%A5y_%C4%90i%E1%BB%83n" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Thụy Điển">Thụy Điển</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(31) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > b. > span.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ukraina" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Ukraina">Ukraina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(31) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > b. > span.:nth-child(2) > a[title="Hiệp\ phụ\ \(bóng\ đá\)"]. <a href="/wiki/Hi%E1%BB%87p_ph%E1%BB%A5_(b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1)" title="Hiệp phụ (bóng đá)">s.h.p.</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(32) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ukraina" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Ukraina">Ukraina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr > td[rowspan="\32 "].:nth-child(3)[style] > b. > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Anh"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Anh" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Anh">Anh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(35) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > b. > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Anh"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Anh" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Anh">Anh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Đức"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức">Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(38) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > b. > span.:nth-child(1) > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Anh"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Anh" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Anh">Anh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(38) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > b. > span.:nth-child(2) > a[title="Hiệp\ phụ\ \(bóng\ đá\)"]. <a href="/wiki/Hi%E1%BB%87p_ph%E1%BB%A5_(b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1)" title="Hiệp phụ (bóng đá)">s.h.p.</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(40) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(3)[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90an_M%E1%BA%A1ch" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đan Mạch">Đan Mạch</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(41) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan">Hà Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(43) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > b. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_S%C3%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Cộng hòa Séc">Cộng hòa Séc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(44) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_S%C3%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Cộng hòa Séc">Cộng hòa Séc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(46) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(3)[style] > b. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90an_M%E1%BA%A1ch" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đan Mạch">Đan Mạch</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(47) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Wales" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Wales">Wales</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(49) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > b. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90an_M%E1%BA%A1ch" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đan Mạch">Đan Mạch</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span.:nth-child(1) > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Anh"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Anh" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Anh">Anh</a>

Đài_Truyền_hình_Việt_Nam - Total Errors: 4

Selector Context
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > b > a <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_ch%E1%BB%8Dn_%C4%91i%E1%BB%81u_ph%E1%BB%91i_vi%C3%AAn" title="Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên">Chọn điều phối viên</a>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > a <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_ch%E1%BB%8Dn_%C4%91i%E1%BB%81u_ph%E1%BB%91i_vi%C3%AAn/%C4%90%C6%A1n_gi%E1%BA%A3n_l%C3%A0_t%C3%B4i_(l%E1%BA%A7n_3)" title="Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/Đơn giản là tôi (lần 3)">Đơn giản là tôi (lần 3)</a>
/* failed to decorate */ a[title="Wikipedia\:Thảo\ luận"] > b <b>Thảo luận</b>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > p > a:nth-child(3) <a href="/wiki/Wikipedia:Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn_c%E1%BB%99ng_%C4%91%E1%BB%93ng/V%E1%BB%81_ti%C3%AAu_ch%C3%AD_nghi%E1%BB%85m_nhi%C3%AAn_n%E1%BB%95i_b%E1%BA%ADt_%C4%91%E1%BB%91i_v%E1%BB%9Bi_ch%E1%BB%A9c_v%E1%BB%A5_T%C6%B0%E1%BB%9Bng_l%C4%A9nh_Vi%E1%BB%87t_Nam_c%E1%BB%A7a_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Wikipedia:Thảo luận cộng đồng/Về tiêu chí nghiễm nhiên nổi bật đối với chức vụ Tướng lĩnh Việt Nam của Việt Nam">

Cleopatra_VII - Total Errors: 8

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td.hlist > p.:nth-child(1) > b. > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%9Di_ni%C3%AAn_thi%E1%BA%BFu_c%E1%BB%A7a_Cleopatra_VII&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thời niên thiếu của Cleopatra VII (trang không tồn tại)">Thời niên thiếu (69–51 TCN)</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td.hlist > p > b. > a[title="Triều\ đại\ của\ Cleopatra\ VII"]. <a href="/wiki/Tri%E1%BB%81u_%C4%91%E1%BA%A1i_c%E1%BB%A7a_Cleopatra_VII" title="Triều đại của Cleopatra VII">Triều đại (51–30 TCN)</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td.hlist > p.:nth-child(3) > b. > .new.new <a href="/w/index.php?title=C%C3%A1i_ch%E1%BA%BFt_c%E1%BB%A7a_Cleopatra_VII&action=edit&redlink=1" class="new" title="Cái chết của Cleopatra VII (trang không tồn tại)">Qua đời (30 TCN)</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.noprint.portal.plainlist.tright[style] > ul[style] > li > span > a[title="Cổng\ thông\ tin\:Ai\ Cập\ cổ\ đại"]. <a href="/wiki/C%E1%BB%95ng_th%C3%B4ng_tin:Ai_C%E1%BA%ADp_c%E1%BB%95_%C4%91%E1%BA%A1i" title="Cổng thông tin:Ai Cập cổ đại">Cổng thông tin Ai Cập cổ đại</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.mbox-small.plainlinks.sistersitebox[style] > tbody > tr > td.mbox-text.plainlist > i > b. > .extiw.extiw <a href="https://en.wikinews.org/wiki/Egyptian_archaeologist_finds_artifacts_which_may_lead_to_Cleopatra%27s_tomb" class="extiw" title="wikinews:Egyptian archaeologist finds artifacts which may lead to Cleopatra's tomb"> Egyptian archaeologist finds artifacts which may lead to Cleopatra's tomb</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.noprint.plainlinks[style] > tbody > tr > td > a[title="Wikipedia\:Bài\ viết\ chọn\ lọc"]. <a href="/wiki/Wikipedia:B%C3%A0i_vi%E1%BA%BFt_ch%E1%BB%8Dn_l%E1%BB%8Dc" title="Wikipedia:Bài viết chọn lọc">bài viết chọn lọc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.noprint.plainlinks[style] > tbody > tr > td[valign="middle"].:nth-child(2) > .external.text.external.text:nth-child(4) <a class="external text" href="https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Cleopatra_VII&oldid=61559845">phiên bản đã được bình chọn</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.noprint.plainlinks[style] > tbody > tr > td[valign="middle"].:nth-child(2) > .external.text.external.text:nth-child(5) <a class="external text" href="https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Cleopatra_VII&oldid=61559845&diff=cur">sự khác biệt</a>

Đội_tuyển_bóng_đá_quốc_gia_Hà_Lan - Total Errors: 90

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="silver"].:nth-child(11)[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1974" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1974">1974</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="silver"].:nth-child(12)[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1978" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1978">1978</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable[width="\35 00px\;"].wikitable:nth-child(27) > tbody. > tr.:nth-child(17)[style] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1998" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1998">1998</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="silver"].:nth-child(20)[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2010" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 2010">2010</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="cc9966"].[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2014" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 2014">2014</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(6)[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1976" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1976">1976</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(6)[bgcolor] > td.:nth-child(2) > b. <b>Hạng ba</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="gold"].[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1988" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1988">1988</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(10)[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1992" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1992">1992</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(10)[bgcolor] > td.:nth-child(2) > b. <b>Bán kết</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(12)[bgcolor] > td.:nth-child(1)[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2000" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2000">2000</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(12)[bgcolor] > td[rowspan="\32 "]. > b. <b>Bán kết</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(12)[bgcolor] > td.:nth-child(7) > b. <b>13</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(13)[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2004" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2004">2004</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > a[title="UEFA\ Nations\ League\ 2018–19"]. <a href="/wiki/UEFA_Nations_League_2018%E2%80%9319" title="UEFA Nations League 2018–19">2018–19</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td[style] > a[title="UEFA\ Nations\ League\ 2022–23"]. <a href="/wiki/UEFA_Nations_League_2022%E2%80%9323" title="UEFA Nations League 2022–23">2022–23</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(2)[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_t%E1%BA%A1i_Th%E1%BA%BF_v%E1%BA%ADn_h%E1%BB%99i_M%C3%B9a_h%C3%A8_1908" title="Bóng đá tại Thế vận hội Mùa hè 1908">1908</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(3)[bgcolor] > td.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_t%E1%BA%A1i_Th%E1%BA%BF_v%E1%BA%ADn_h%E1%BB%99i_M%C3%B9a_h%C3%A8_1912&action=edit&redlink=1" class="new" title="Bóng đá tại Thế vận hội Mùa hè 1912 (trang không tồn tại)">1912</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(3)[bgcolor] > td.:nth-child(6) > b. <b>17</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(4)[bgcolor] > td.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_t%E1%BA%A1i_Th%E1%BA%BF_v%E1%BA%ADn_h%E1%BB%99i_M%C3%B9a_h%C3%A8_1920&action=edit&redlink=1" class="new" title="Bóng đá tại Thế vận hội Mùa hè 1920 (trang không tồn tại)">1920</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(4)[bgcolor] > td.:nth-child(7) > b. <b>10</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > .multicol.multicol[style] > tbody. > tr. > td.:nth-child(1) > ul. > li.:nth-child(1) <li>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > .multicol.multicol[style] > tbody. > tr. > td.:nth-child(1) > ul. > li.:nth-child(2) <li>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > .multicol.multicol[style] > tbody. > tr. > td.:nth-child(1) > ul. > li.:nth-child(3) <li>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > .multicol.multicol[style] > tbody. > tr. > td.:nth-child(1) > ul. > li.:nth-child(4) <li>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(1) > ul. > li.:nth-child(5) <li>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(1) > ul. > li.:nth-child(6) <li>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(1) > ul. > li.:nth-child(7) <li>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(1) > ul. > li.:nth-child(8) <li>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(1) > ul. > li.:nth-child(9) <li>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(2) > ul. > li.:nth-child(1) <li>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(2) > ul. > li.:nth-child(2) <li>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(2) > ul. > li.:nth-child(3) <li>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(2) > ul. > li.:nth-child(4) <li>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(2) > ul. > li.:nth-child(5) <li>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(2) > ul. > li.:nth-child(6) <li>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(2) > ul. > li.:nth-child(7) <li>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(2) > ul. > li.:nth-child(8) <li>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(2) > ul. > li.:nth-child(9) <li>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(3) > ul. > li.:nth-child(1) <li>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(3) > ul. > li.:nth-child(2) <li>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(3) > ul. > li.:nth-child(3) <li>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(3) > ul. > li.:nth-child(4) <li>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(3) > ul. > li.:nth-child(5) <li>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(3) > ul. > li.:nth-child(6) <li>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(3) > ul. > li.:nth-child(7) <li>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(3) > ul. > li.:nth-child(8) <li>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(3) > ul. > li.:nth-child(9) <li>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(4) > ul. > li.:nth-child(1) <li>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(4) > ul. > li.:nth-child(2) <li>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(4) > ul. > li.:nth-child(3) <li>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(4) > ul. > li.:nth-child(4) <li>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(4) > ul. > li.:nth-child(5) <li>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(4) > ul. > li.:nth-child(6) <li>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(4) > ul. > li.:nth-child(7) <li>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(4) > ul. > li.:nth-child(8) <li>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(4) > ul. > li.:nth-child(9) <li>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(4) > ul. > li.:nth-child(10) <li>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(4) > ul. > li.:nth-child(11) <li>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Giao_h%E1%BB%AFu" class="mw-redirect" title="Giao hữu">Giao hữu</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(39) > .mw-collapsed > tbody > tr:nth-child(1) > .vcard.attendee[width="\31 9\%"]:nth-child(4) > b > .fn.org > span > a <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Scotland" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Scotland">Scotland</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.vevent > table.collapsible.collapsed[style] > tbody > tr > th > span. > a[href$="Amsterdam"].[title="Amsterdam" <a href="/wiki/Amsterdam" title="Amsterdam">Amsterdam</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Giao_h%E1%BB%AFu" class="mw-redirect" title="Giao hữu">Giao hữu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.vevent > table.collapsible.collapsed[style] > tbody > tr > td.vcard.attendee > b > .fn.org.fn.org > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Đức"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức">Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.vevent > table.collapsible.collapsed[style] > tbody > tr > th > span > a[href$="Frankfurt"].mw-redirect <a href="/wiki/Frankfurt" class="mw-redirect" title="Frankfurt">Frankfurt</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Giao_h%E1%BB%AFu" class="mw-redirect" title="Giao hữu">Giao hữu</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(41) > .mw-collapsed > tbody > tr:nth-child(1) > .vcard.attendee[width="\31 9\%"]:nth-child(4) > b > .fn.org > span > a <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Canada" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Canada">Canada</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(41) > .mw-collapsed > tbody > tr:nth-child(1) > th[width="\32 6\%"] > span > a[href$="Rotterdam"][title="Rotterdam"] <a href="/wiki/Rotterdam" title="Rotterdam">Rotterdam</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Giao_h%E1%BB%AFu" class="mw-redirect" title="Giao hữu">Giao hữu</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(42) > .mw-collapsed > tbody > tr:nth-child(1) > .vcard.attendee[width="\31 9\%"]:nth-child(4) > b > .fn.org > span > a <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Iceland" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Iceland">Iceland</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(42) > .mw-collapsed > tbody > tr:nth-child(1) > th[width="\32 6\%"] > span > a[href$="Rotterdam"][title="Rotterdam"] <a href="/wiki/Rotterdam" title="Rotterdam">Rotterdam</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(43) > .mw-collapsed > tbody > tr:nth-child(1) > td[width="\32 8\%"] > span:nth-child(1) <span style="white-space:nowrap;float:right;margin-left:.5em">16 tháng 6</span>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(43) > .mw-collapsed > tbody > tr:nth-child(1) > .vcard.attendee[width="\31 9\%"]:nth-child(4) > b > .fn.org > span > .mw-selflink.selflink <a class="mw-selflink selflink">Hà Lan</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(43) > .mw-collapsed > tbody > tr:nth-child(1) > th[width="\32 6\%"] > span <span style="font-size:85%;"><a href="/wiki/Hamburg" title="Hamburg">Hamburg</a>, Đức</span>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(44) > .mw-collapsed > tbody > tr:nth-child(1) > td[width="\32 8\%"] > span:nth-child(1) <span style="white-space:nowrap;float:right;margin-left:.5em">21 tháng 6</span>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(44) > .mw-collapsed > tbody > tr:nth-child(1) > .vcard.attendee[width="\31 9\%"]:nth-child(2) > b > .fn.org > .mw-selflink.selflink <a class="mw-selflink selflink">Hà Lan</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(44) > .mw-collapsed > tbody > tr:nth-child(1) > th[width="\32 6\%"] > span <span style="font-size:85%;"><a href="/wiki/Leipzig" title="Leipzig">Leipzig</a>, Đức</span>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(45) > .mw-collapsed > tbody > tr:nth-child(1) > td[width="\32 8\%"] > span:nth-child(1) <span style="white-space:nowrap;float:right;margin-left:.5em">25 tháng 6</span>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(45) > .mw-collapsed > tbody > tr:nth-child(1) > .vcard.attendee[width="\31 9\%"]:nth-child(2) > b > .fn.org > .mw-selflink.selflink <a class="mw-selflink selflink">Hà Lan</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(45) > .mw-collapsed > tbody > tr:nth-child(1) > th[width="\32 6\%"] > span <span style="font-size:85%;"><a href="/wiki/Berlin" title="Berlin">Berlin</a>, Đức</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.wikitable.sortable:nth-child(56) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th.:nth-child(2)[style] <th style="width:175px;background:#FF4F00;color:white">Cầu thủ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.wikitable.sortable:nth-child(56) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th.:nth-child(3)[style] <th style="width:50px;background:#FF4F00;color:white">Trận </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.wikitable.sortable:nth-child(56) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th.:nth-child(4)[style] <th style="width:50px;background:#FF4F00;color:white">Bàn </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.wikitable.sortable:nth-child(56) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th.:nth-child(5)[style] <th style="width:100px;background:#FF4F00;color:white">Giai đoạn </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.wikitable.sortable:nth-child(59) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th.:nth-child(2)[style] <th style="width:175px;background:#FF4F00;color:white">Cầu thủ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.wikitable.sortable:nth-child(59) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th.:nth-child(3)[style] <th style="width:50px;background:#FF4F00;color:white">Bàn </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.wikitable.sortable:nth-child(59) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th.:nth-child(4)[style] <th style="width:50px;background:#FF4F00;color:white">Trận </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.wikitable.sortable:nth-child(59) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th.:nth-child(5)[style] <th style="width:50px;background:#FF4F00;color:white">Hiệu suất </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.wikitable.sortable:nth-child(59) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th.:nth-child(6)[style] <th style="width:100px;background:#FF4F00;color:white">Giai đoạn </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.mbox-small.plainlinks.sistersitebox[style] > tbody > tr > td.mbox-text.plainlist > i > b. > .external.text.external.text <a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Netherlands_national_football_team?uselang=vi">Đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan</a>

Hà_Lan - Total Errors: 11

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.hproduct > tbody > tr > td[colspan="\32 "]. > b.:nth-child(2)[style] <b style="font-size: 0.95em; color:#555;">(tiếng Pháp)</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.hproduct > tbody > tr > td > b.:nth-child(5)[style] <b style="font-size: 0.95em; color:#555;">(tiếng Hà Lan)</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.collapsible > tbody > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(8)[style] <td style="background: #FF1600; color:#FFFFFF; font-size:85%;">38.2 </td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.collapsible > tbody > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(9)[style] <td style="background: #FF1300; color:#FFFFFF; font-size:85%;">38.6 </td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.collapsible > tbody > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(14)[style] <td style="background: #FF1300; color:#FFFFFF; font-size:85%; border-left-width:medium">38,6 </td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.collapsible > tbody > tr.:nth-child(12) > td.:nth-child(12)[style] <td style="background:#777777;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;">63.0 </td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist.columns.references-column-width > ol.references > [id='cite_note-xyz-158']. > .reference-text.reference-text > b.[style] <b style="font-size: 0.95em; color:#555;">(tiếng Hà Lan)</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist.columns.references-column-width > ol.references > [id='cite_note-198']. > .reference-text.reference-text > b.[style] <b style="font-size: 0.95em; color:#555;">(tiếng Hà Lan)</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist.columns.references-column-width > ol.references > [id='cite_note-EYE-MHL-199']. > .reference-text.reference-text > b.[style] <b style="font-size: 0.95em; color:#555;">(tiếng Hà Lan)</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist.columns.references-column-width > ol.references > [id='cite_note-203']. > .reference-text.reference-text > b.[style] <b style="font-size: 0.95em; color:#555;">(tiếng Hà Lan)</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist.columns.references-column-width > ol.references > [id='cite_note-sport-204']. > .reference-text.reference-text > b.[style] <b style="font-size: 0.95em; color:#555;">(tiếng Hà Lan)</b>

Slovenia - Total Errors: 8

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.hproduct > tbody > tr.:nth-child(32) > td. > span.[style] <span style="color:#090;">rất cao</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.hproduct > tbody > tr.:nth-child(33) > td. > span.[style] <span style="color:#090;">thấp</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > p > span.ext-phonos.skin-invert > span.ext-phonos-PhonosButton.noexcerpt.oo-ui-widget.oo-ui-widget-enabled.oo-ui-buttonElement.oo-ui-buttonElement-frameless.oo-ui-iconElement.oo-ui-labelElement.oo-ui-buttonWidget > a.oo-ui-buttonElement-button > .oo-ui-labelElement-label.oo-ui-labelElement-label > i. <i>Republika Slovenija</i>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > td. > center. > span.:nth-child(2)[style] > b.:nth-child(1) <b>Carniola:</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > td > center > span.:nth-child(2)[style] > b.:nth-child(2) <b>2a</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > td > center > span.:nth-child(4)[style] > b. <b>2b</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > td > center > span.:nth-child(5)[style] > b. <b>2c</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.mbox-small.plainlinks.sistersitebox[style] > tbody > tr > td.mbox-text.plainlist > i > b. > .external.text.external.text <a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Slovenia?uselang=vi">Slovenia</a>

Đinh_Tiến_Dũng - Total Errors: 14

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > th > div.[style] > a[title="Bí\ thư\ Thành\ ủy\ Hà\ Nội"]. <a href="/wiki/B%C3%AD_th%C6%B0_Th%C3%A0nh_%E1%BB%A7y_H%C3%A0_N%E1%BB%99i" title="Bí thư Thành ủy Hà Nội">Bí thư Thành ủy Hà Nội</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(11) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > a. <a href="/wiki/B%E1%BB%99_Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam">Bộ Chính trị khóa XIII</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(15) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > a.:nth-child(3) <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_%C4%90%E1%BA%A1i_bi%E1%BB%83u_Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_XIV" title="Danh sách Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV">Đại biểu Quốc hội khóa XIV</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(15) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > a.:nth-child(4) <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_%C4%90%E1%BA%A1i_bi%E1%BB%83u_Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_XV" title="Danh sách Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV">XV</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > th > div.[style] > .mw-redirect[title="Bộ\ Tài\ chính\ Việt\ Nam"].mw-redirect <a href="/wiki/B%E1%BB%99_T%C3%A0i_ch%C3%ADnh_Vi%E1%BB%87t_Nam" class="mw-redirect" title="Bộ Tài chính Việt Nam">Bộ Tài chính Việt Nam</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(30) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > .mw-redirect.mw-redirect <a href="/wiki/T%E1%BB%95ng_Ki%E1%BB%83m_to%C3%A1n_Nh%C3%A0_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_(Vi%E1%BB%87t_Nam)" class="mw-redirect" title="Tổng Kiểm toán Nhà nước (Việt Nam)">Tổng Kiểm toán Nhà nước</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(38) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > a.:nth-child(3) <a href="/wiki/Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_XI" title="Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI">Trung ương Đảng khóa XI</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(38) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > a.:nth-child(4) <a href="/wiki/Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_XII" title="Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII">XII</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > th > div.[style] > a.:nth-child(5) <a href="/wiki/Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_XIII" title="Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII">XIII</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > th > div[style] > a[title="Bí\ thư\ Tỉnh\ ủy"]. <a href="/wiki/B%C3%AD_th%C6%B0_T%E1%BB%89nh_%E1%BB%A7y" title="Bí thư Tỉnh ủy">Bí thư Tỉnh ủy</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Ninh_B%C3%ACnh" title="Ninh Bình">Ninh Bình</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > th > div.[style] > a[title="Ủy\ ban\ nhân\ dân"]. <a href="/wiki/%E1%BB%A6y_ban_nh%C3%A2n_d%C3%A2n" title="Ủy ban nhân dân">Ủy ban nhân dân</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > th > div.[style] > a[title="Điện\ Biên"]. <a href="/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn" title="Điện Biên">Điện Biên</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > th > div.[style] > a[title="Bộ\ Xây\ dựng\ \(Việt\ Nam\)"]. <a href="/wiki/B%E1%BB%99_X%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng_(Vi%E1%BB%87t_Nam)" title="Bộ Xây dựng (Việt Nam)">Bộ Xây dựng</a>

Đội_tuyển_bóng_đá_quốc_gia_Slovenia - Total Errors: 6

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(1) > p.:nth-child(2) > i. <i>Cầu thủ <b>in đậm</b> vẫn còn thi đấu ở đội tuyển quốc gia.</i>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(1) > p.:nth-child(2) > i. > b. <b>in đậm</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(1) > dl. > dd. > small. <small>Cập nhật lần cuối: 8 tháng 6 năm 2024.</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(2) > p.:nth-child(2) > i. <i>Cầu thủ <b>in đậm</b> vẫn còn thi đấu ở đội tuyển quốc gia.</i>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(2) > p.:nth-child(2) > i. > b. <b>in đậm</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(2) > dl. > dd. > small. <small>Cập nhật lần cuối: 8 tháng 6 năm 2024.</small>

Đội_tuyển_bóng_đá_quốc_gia_Serbia - Total Errors: 32

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable[width="\35 00px\;"].wikitable:nth-child(37) > tbody. > tr.:nth-child(3)[style] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1930" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1930">1930</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-YUG-43"]. <a href="#cite_note-YUG-43">[43]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable[width="\35 00px\;"].wikitable:nth-child(37) > tbody. > tr.:nth-child(9)[style] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1962" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1962">1962</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable[width="\35 00px\;"].wikitable:nth-child(39) > tbody. > tr.:nth-child(3)[style] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1960" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1960">1960</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-SFR-YUG_44-1'].reference > a[href$="\#cite_note-SFR-YUG-44"]. <a href="#cite_note-SFR-YUG-44">[44]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable[width="\35 00px\;"].wikitable:nth-child(39) > tbody. > tr.:nth-child(5)[style] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1968" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1968">1968</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#9acdff"].[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1976" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1976">1976</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Giao_h%E1%BB%AFu" class="mw-redirect" title="Giao hữu">Giao hữu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.vevent > table.collapsible.collapsed[style] > tbody > tr > td.vcard.attendee > b > .fn.org.fn.org > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Nga"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Nga" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Nga">Nga</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.vevent > table.collapsible.collapsed[style] > tbody > tr > th > span. > a[href$="Moscow"].mw-redirect <a href="/wiki/Moscow" class="mw-redirect" title="Moscow">Moscow</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Giao_h%E1%BB%AFu" class="mw-redirect" title="Giao hữu">Giao hữu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.vevent > table.collapsible.collapsed[style] > tbody > tr > td.vcard.attendee > b > .fn.org.fn.org > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Síp"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_S%C3%ADp" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Síp">Síp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.vevent > table.collapsible.collapsed[style] > tbody > tr > th > span > a[title="Larnaca\ \(trang\ không\ tồn\ tại\)"].new <a href="/w/index.php?title=Larnaca&action=edit&redlink=1" class="new" title="Larnaca (trang không tồn tại)">Larnaca</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Giao_h%E1%BB%AFu" class="mw-redirect" title="Giao hữu">Giao hữu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.vevent > table.collapsible.collapsed[style] > tbody > tr > td.vcard.attendee > b > .fn.org.fn.org > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Áo"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C3%81o" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Áo">Áo</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.vevent > table.collapsible.collapsed[style] > tbody > tr > th > span > a[href$="Vienna"].mw-redirect <a href="/wiki/Vienna" class="mw-redirect" title="Vienna">Vienna</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Giao_h%E1%BB%AFu" class="mw-redirect" title="Giao hữu">Giao hữu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .vevent.vevent:nth-child(47) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "].collapsible.collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > .vcard.attendee[width="\31 9\%"].vcard.attendee:nth-child(2) > b. > .fn.org.fn.org > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Th%E1%BB%A5y_%C4%90i%E1%BB%83n" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Thụy Điển">Thụy Điển</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.vevent > table.collapsible.collapsed[style] > tbody > tr > th > span > a[href$="Solna_Municipality"].mw-redirect <a href="/wiki/Solna_Municipality" class="mw-redirect" title="Solna Municipality">Solna</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .vevent.vevent:nth-child(48) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "].collapsible.collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > td[width="\32 8\%"]. > span.:nth-child(1) <span style="white-space:nowrap;float:right;margin-left:.5em">16 tháng 6 năm 2024<span style="display:none"> (<span class="bday dtstart published updated">2024-06-16</span>)</span></span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.vevent > table.collapsible.collapsed[style] > tbody > tr > td.vcard.attendee > b > .fn.org.fn.org > .mw-selflink.selflink.mw-selflink.selflink <a class="mw-selflink selflink">Serbia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .vevent.vevent:nth-child(48) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "].collapsible.collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\32 6\%"]. > span. <span style="font-size:85%;"><a href="/wiki/Gelsenkirchen" title="Gelsenkirchen">Gelsenkirchen</a>, Đức</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .vevent.vevent:nth-child(49) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "].collapsible.collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > td[width="\32 8\%"]. > span.:nth-child(1) <span style="white-space:nowrap;float:right;margin-left:.5em">20 tháng 6 năm 2024<span style="display:none"> (<span class="bday dtstart published updated">2024-06-20</span>)</span></span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .vevent.vevent:nth-child(49) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "].collapsible.collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > .vcard.attendee[width="\31 9\%"].vcard.attendee:nth-child(4) > b. > .fn.org.fn.org > span. > .mw-selflink.selflink.mw-selflink.selflink <a class="mw-selflink selflink">Serbia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .vevent.vevent:nth-child(49) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "].collapsible.collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\32 6\%"]. > span. <span style="font-size:85%;"><a href="/wiki/Munich" class="mw-redirect" title="Munich">Munich</a>, Đức</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .vevent.vevent:nth-child(50) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "].collapsible.collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > td[width="\32 8\%"]. > span.:nth-child(1) <span style="white-space:nowrap;float:right;margin-left:.5em">25 tháng 6 năm 2024<span style="display:none"> (<span class="bday dtstart published updated">2024-06-25</span>)</span></span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .vevent.vevent:nth-child(50) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "].collapsible.collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > .vcard.attendee[width="\31 9\%"].vcard.attendee:nth-child(4) > b. > .fn.org.fn.org > span. > .mw-selflink.selflink.mw-selflink.selflink <a class="mw-selflink selflink">Serbia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .vevent.vevent:nth-child(50) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "].collapsible.collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\32 6\%"]. > span. <span style="font-size:85%;"><a href="/wiki/Munich" class="mw-redirect" title="Munich">Munich</a>, Đức</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist > ol.references > li > .reference-text.reference-text > b.[style] <b style="font-size: 0.95em; color:#555;">(tiếng Serbia)</b>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1" title="Bóng đá">Bóng đá</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox > tbody > tr > th[style] > div. > a[href$="Serbia"].[title="Serbia" <a href="/wiki/Serbia" title="Serbia">Serbia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr.:nth-child(1) > td. > .mw-selflink.selflink.mw-selflink.selflink <a class="mw-selflink selflink">Đội tuyển Serbia</a>

Vòng_loại_giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu_2024 - Total Errors: 100

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(40) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_T%C3%A2y_Ban_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha">Tây Ban Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(40) > tbody. > tr.:nth-child(2) > td[rowspan="\32 "].[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024">vòng chung kết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(40) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Scotland" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Scotland">Scotland</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(40) > tbody. > tr.:nth-child(5) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Gruzia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Gruzia">Gruzia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(5) > td[rowspan="\31 "].[style] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024_(v%C3%B2ng_play-off)" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 (vòng play-off)">play-off</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(5) > td[rowspan="\31 "].[style] > a[title="UEFA\ Nations\ League\ 2022–23"]. <a href="/wiki/UEFA_Nations_League_2022%E2%80%9323#Play-off_vòng_loại_UEFA_Euro_2024" title="UEFA Nations League 2022–23">Nations League</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(45) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%C3%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp">Pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(45) > tbody. > tr.:nth-child(2) > td[rowspan="\32 "].[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024">vòng chung kết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(45) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan">Hà Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(45) > tbody. > tr.:nth-child(4) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Hy_L%E1%BA%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hy Lạp">Hy Lạp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(45) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td[rowspan="\31 "].[style] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024_(v%C3%B2ng_play-off)" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 (vòng play-off)">play-off</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(45) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td[rowspan="\31 "].[style] > a[title="UEFA\ Nations\ League\ 2022–23"]. <a href="/wiki/UEFA_Nations_League_2022%E2%80%9323#Play-off_vòng_loại_UEFA_Euro_2024" title="UEFA Nations League 2022–23">Nations League</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Anh"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Anh" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Anh">Anh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(50) > tbody. > tr.:nth-child(2) > td[rowspan="\32 "].[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024">vòng chung kết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > [id='cite_ref-table_hth_ITA0\.57875439411903_21-0'].reference > a. <a href="#cite_note-table_hth_ITA0.57875439411903-21">[a]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(50) > tbody. > tr.:nth-child(4) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ukraina" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Ukraina">Ukraina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > [id='cite_ref-table_hth_ITA0\.57875439411903_21-1'].reference > a. <a href="#cite_note-table_hth_ITA0.57875439411903-21">[a]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(50) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td[rowspan="\31 "].[style] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024_(v%C3%B2ng_play-off)" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 (vòng play-off)">play-off</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(50) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td[rowspan="\31 "].[style] > a[title="UEFA\ Nations\ League\ 2022–23"]. <a href="/wiki/UEFA_Nations_League_2022%E2%80%9323#Play-off_vòng_loại_UEFA_Euro_2024" title="UEFA Nations League 2022–23">Nations League</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(56) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Th%E1%BB%95_Nh%C4%A9_K%E1%BB%B3" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ">Thổ Nhĩ Kỳ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(56) > tbody. > tr.:nth-child(2) > td[rowspan="\32 "].[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024">vòng chung kết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(56) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Croatia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Croatia">Croatia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(56) > tbody. > tr.:nth-child(4) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Wales" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Wales">Wales</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(56) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td[rowspan="\31 "].[style] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024_(v%C3%B2ng_play-off)" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 (vòng play-off)">play-off</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(56) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td[rowspan="\31 "].[style] > a[title="UEFA\ Nations\ League\ 2022–23"]. <a href="/wiki/UEFA_Nations_League_2022%E2%80%9323#Play-off_vòng_loại_UEFA_Euro_2024" title="UEFA Nations League 2022–23">Nations League</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(61) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Albania" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Albania">Albania</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > [id='cite_ref-table_hth_ALB0\.12985477090341_22-0'].reference > a. <a href="#cite_note-table_hth_ALB0.12985477090341-22">[a]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(61) > tbody. > tr.:nth-child(2) > td[rowspan="\32 "].[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024">vòng chung kết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(61) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_S%C3%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Cộng hòa Séc">Cộng hòa Séc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > [id='cite_ref-table_hth_ALB0\.12985477090341_22-1'].reference > a. <a href="#cite_note-table_hth_ALB0.12985477090341-22">[a]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(61) > tbody. > tr.:nth-child(4) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ba_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Ba Lan">Ba Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(61) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td[rowspan="\31 "].[style] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024_(v%C3%B2ng_play-off)" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 (vòng play-off)">play-off</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(61) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td[rowspan="\31 "].[style] > a[title="UEFA\ Nations\ League\ 2022–23"]. <a href="/wiki/UEFA_Nations_League_2022%E2%80%9323#Play-off_vòng_loại_UEFA_Euro_2024" title="UEFA Nations League 2022–23">Nations League</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Bỉ"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%89" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bỉ">Bỉ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(67) > tbody. > tr.:nth-child(2) > td[rowspan="\32 "].[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024">vòng chung kết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Áo"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C3%81o" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Áo">Áo</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(67) > tbody. > tr.:nth-child(6) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Estonia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Estonia">Estonia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(6) > td[rowspan="\31 "].[style] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024_(v%C3%B2ng_play-off)" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 (vòng play-off)">play-off</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(6) > td[rowspan="\31 "].[style] > a[title="UEFA\ Nations\ League\ 2022–23"]. <a href="/wiki/UEFA_Nations_League_2022%E2%80%9323#Play-off_vòng_loại_UEFA_Euro_2024" title="UEFA Nations League 2022–23">Nations League</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(73) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Hungary" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hungary">Hungary</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(73) > tbody. > tr.:nth-child(2) > td[rowspan="\32 "].[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024">vòng chung kết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(73) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Serbia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Serbia">Serbia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(78) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90an_M%E1%BA%A1ch" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đan Mạch">Đan Mạch</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > [id='cite_ref-table_hth_DEN0\.028475082958338_26-0'].reference > a. <a href="#cite_note-table_hth_DEN0.028475082958338-26">[a]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(78) > tbody. > tr.:nth-child(2) > td[rowspan="\32 "].[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024">vòng chung kết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(78) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Slovenia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Slovenia">Slovenia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > [id='cite_ref-table_hth_DEN0\.028475082958338_26-1'].reference > a. <a href="#cite_note-table_hth_DEN0.028475082958338-26">[a]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(78) > tbody. > tr.:nth-child(4) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%E1%BA%A7n_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Phần Lan">Phần Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > [id='cite_ref-table_hth_FIN0\.028475082958338_27-0'].reference > a. <a href="#cite_note-table_hth_FIN0.028475082958338-27">[b]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(4) > td[rowspan="\32 "].[style] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024_(v%C3%B2ng_play-off)" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 (vòng play-off)">play-off</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[rowspan="\32 "].[style] > a[title="UEFA\ Nations\ League\ 2022–23"]. <a href="/wiki/UEFA_Nations_League_2022%E2%80%9323#Play-off_vòng_loại_UEFA_Euro_2024" title="UEFA Nations League 2022–23">Nations League</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(78) > tbody. > tr.:nth-child(5) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Kazakhstan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Kazakhstan">Kazakhstan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > [id='cite_ref-table_hth_FIN0\.028475082958338_27-1'].reference > a. <a href="#cite_note-table_hth_FIN0.028475082958338-27">[b]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(84) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Rom%C3%A2nia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia România">România</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(84) > tbody. > tr.:nth-child(2) > td[rowspan="\32 "].[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024">vòng chung kết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(84) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Th%E1%BB%A5y_S%C4%A9" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Thụy Sĩ">Thụy Sĩ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(84) > tbody. > tr.:nth-child(4) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Israel" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Israel">Israel</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(84) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td[rowspan="\31 "].[style] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024_(v%C3%B2ng_play-off)" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 (vòng play-off)">play-off</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(84) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td[rowspan="\31 "].[style] > a[title="UEFA\ Nations\ League\ 2022–23"]. <a href="/wiki/UEFA_Nations_League_2022%E2%80%9323#Play-off_vòng_loại_UEFA_Euro_2024" title="UEFA Nations League 2022–23">Nations League</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(89) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha">Bồ Đào Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(89) > tbody. > tr.:nth-child(2) > td[rowspan="\32 "].[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024">vòng chung kết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(89) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Slovakia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Slovakia">Slovakia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(89) > tbody. > tr.:nth-child(4) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Luxembourg" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Luxembourg">Luxembourg</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[rowspan="\33 "].[style] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024_(v%C3%B2ng_play-off)" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 (vòng play-off)">play-off</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[rowspan="\33 "].[style] > a[title="UEFA\ Nations\ League\ 2022–23"]. <a href="/wiki/UEFA_Nations_League_2022%E2%80%9323#Play-off_vòng_loại_UEFA_Euro_2024" title="UEFA Nations League 2022–23">Nations League</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(89) > tbody. > tr.:nth-child(5) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Iceland" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Iceland">Iceland</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(89) > tbody. > tr.:nth-child(6) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Bosna_v%C3%A0_Hercegovina" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bosna và Hercegovina">Bosna và Hercegovina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.:nth-child(97) > tbody. > tr. > td.:nth-child(1) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(2)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_T%C3%A2y_Ban_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha">Tây Ban Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.:nth-child(97) > tbody. > tr. > td.:nth-child(1) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(3)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Croatia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Croatia">Croatia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.:nth-child(97) > tbody. > tr. > td.:nth-child(1) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(5)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan">Hà Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td.:nth-child(1) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(6)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90an_M%E1%BA%A1ch" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đan Mạch">Đan Mạch</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td.:nth-child(1) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(7)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha">Bồ Đào Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(2) > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Bỉ"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%89" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bỉ">Bỉ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td.:nth-child(1) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(9)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Hungary" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hungary">Hungary</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td.:nth-child(1) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(10)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Th%E1%BB%A5y_S%C4%A9" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Thụy Sĩ">Thụy Sĩ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(2) > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Đức"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức">Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(12)[style] > td.:nth-child(2) > strong. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ba_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Ba Lan">Ba Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td.:nth-child(1) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(13)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%C3%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp">Pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(2) > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Áo"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C3%81o" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Áo">Áo</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td.:nth-child(1) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(15)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_S%C3%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Cộng hòa Séc">Cộng hòa Séc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(2) > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Anh"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Anh" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Anh">Anh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(17)[style] > td.:nth-child(2) > strong. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Wales" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Wales">Wales</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td.:nth-child(2) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(2)[style] > td.:nth-child(2) > strong. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Israel" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Israel">Israel</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td.:nth-child(2) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(3)[style] > td.:nth-child(2) > strong. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Bosna_v%C3%A0_Hercegovina" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bosna và Hercegovina">Bosna và Hercegovina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.:nth-child(97) > tbody. > tr. > td.:nth-child(2) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(4)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Serbia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Serbia">Serbia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.:nth-child(97) > tbody. > tr. > td.:nth-child(2) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(5)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Scotland" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Scotland">Scotland</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td.:nth-child(2) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(6)[style] > td.:nth-child(2) > strong. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%E1%BA%A7n_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Phần Lan">Phần Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(7)[style] > td.:nth-child(2) > strong. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ukraina" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Ukraina">Ukraina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(8)[style] > td.:nth-child(2) > strong. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Iceland" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Iceland">Iceland</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td.:nth-child(2) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(10)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Slovenia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Slovenia">Slovenia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td.:nth-child(2) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(12)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Albania" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Albania">Albania</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td.:nth-child(2) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(14)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Rom%C3%A2nia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia România">România</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(2) > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Nga"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Nga" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Nga">Nga</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td.:nth-child(3) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(2)[style] > td.:nth-child(2) > strong. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Gruzia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Gruzia">Gruzia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td.:nth-child(3) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(3)[style] > td.:nth-child(2) > strong. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Hy_L%E1%BA%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hy Lạp">Hy Lạp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.:nth-child(97) > tbody. > tr. > td.:nth-child(3) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(4)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Th%E1%BB%95_Nh%C4%A9_K%E1%BB%B3" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ">Thổ Nhĩ Kỳ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(5)[style] > td.:nth-child(2) > strong. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Kazakhstan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Kazakhstan">Kazakhstan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td.:nth-child(3) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(6)[style] > td.:nth-child(2) > strong. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Luxembourg" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Luxembourg">Luxembourg</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td.:nth-child(3) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(12)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Slovakia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Slovakia">Slovakia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td.:nth-child(4) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(2)[style] > td.:nth-child(2) > strong. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Estonia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Estonia">Estonia</a>

Việt_Nam - Total Errors: 2

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(58) > td. > span. > span.[style] <span style="color:forestgreen">cao</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > ul.:nth-child(176) > li.:nth-child(3) > b.[style] <b style="font-size: 0.95em; color:#555;">(tiếng Anh)</b>

Đội_tuyển_bóng_đá_quốc_gia_Ba_Lan - Total Errors: 31

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(8)[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1974" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1974">1974</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(8)[bgcolor] > td.:nth-child(2) > b. <b>Hạng ba</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(8)[bgcolor] > td.:nth-child(8) > b. <b>16</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(10)[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1982" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1982">1982</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(10)[bgcolor] > td.:nth-child(2) > b. <b>Hạng ba</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(10)[bgcolor] > td.:nth-child(8) > b. <b>11</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(25) > tbody. > tr.:nth-child(9)[style] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_t%E1%BA%A1i_Th%E1%BA%BF_v%E1%BA%ADn_h%E1%BB%99i_M%C3%B9a_h%C3%A8_1936" title="Bóng đá tại Thế vận hội Mùa hè 1936">1936</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="gold"].[bgcolor] > td.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_t%E1%BA%A1i_Th%E1%BA%BF_v%E1%BA%ADn_h%E1%BB%99i_M%C3%B9a_h%C3%A8_1972&action=edit&redlink=1" class="new" title="Bóng đá tại Thế vận hội Mùa hè 1972 (trang không tồn tại)">1972</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(17)[style] > td.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_t%E1%BA%A1i_Th%E1%BA%BF_v%E1%BA%ADn_h%E1%BB%99i_M%C3%B9a_h%C3%A8_1976&action=edit&redlink=1" class="new" title="Bóng đá tại Thế vận hội Mùa hè 1976 (trang không tồn tại)">1976</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(34) > .mw-collapsed > tbody > tr:nth-child(1) > td[width="\32 8\%"] > span:nth-child(2) > a <a href="/wiki/V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024_(v%C3%B2ng_play-off)" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 (vòng play-off)">Vòng play-off UEFA Euro 2024</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(34) > .mw-collapsed > tbody > tr:nth-child(1) > .vcard.attendee[width="\31 9\%"]:nth-child(4) > b > .fn.org > span > a <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Estonia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Estonia">Estonia</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(34) > .mw-collapsed > tbody > tr:nth-child(1) > th[width="\32 6\%"] > span > .mw-redirect[href$="Warsaw"][title="Warsaw"] <a href="/wiki/Warsaw" class="mw-redirect" title="Warsaw">Warsaw</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(35) > .mw-collapsed > tbody > tr:nth-child(1) > td[width="\32 8\%"] > span:nth-child(2) > a <a href="/wiki/V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024_(v%C3%B2ng_play-off)" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 (vòng play-off)">Vòng play-off UEFA Euro 2024</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(35) > .mw-collapsed > tbody > tr:nth-child(1) > .vcard.attendee[width="\31 9\%"]:nth-child(2) > b > .fn.org > a <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Wales" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Wales">Wales</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.vevent > table.collapsible.collapsed[style] > tbody > tr > td > span > span > a[title="Hiệp\ phụ\ \(bóng\ đá\)"]. <a href="/wiki/Hi%E1%BB%87p_ph%E1%BB%A5_(b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1)" title="Hiệp phụ (bóng đá)">s.h.p.</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.vevent > table.collapsible.collapsed[style] > tbody > tr > th > span > a[href$="Cardiff"]. <a href="/wiki/Cardiff" title="Cardiff">Cardiff</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Giao_h%E1%BB%AFu" class="mw-redirect" title="Giao hữu">Giao hữu</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(36) > .mw-collapsed > tbody > tr:nth-child(1) > .vcard.attendee[width="\31 9\%"]:nth-child(4) > b > .fn.org > span > a <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ukraina" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Ukraina">Ukraina</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(36) > .mw-collapsed > tbody > tr:nth-child(1) > th[width="\32 6\%"] > span > .mw-redirect[href$="Warsaw"][title="Warsaw"] <a href="/wiki/Warsaw" class="mw-redirect" title="Warsaw">Warsaw</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Giao_h%E1%BB%AFu" class="mw-redirect" title="Giao hữu">Giao hữu</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(37) > .mw-collapsed > tbody > tr:nth-child(1) > .vcard.attendee[width="\31 9\%"]:nth-child(4) > b > .fn.org > span > a <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Th%E1%BB%95_Nh%C4%A9_K%E1%BB%B3" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ">Thổ Nhĩ Kỳ</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(37) > .mw-collapsed > tbody > tr:nth-child(1) > th[width="\32 6\%"] > span > .mw-redirect[href$="Warsaw"][title="Warsaw"] <a href="/wiki/Warsaw" class="mw-redirect" title="Warsaw">Warsaw</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(38) > .mw-collapsed > tbody > tr:nth-child(1) > td[width="\32 8\%"] > span:nth-child(1) <span style="white-space:nowrap;float:right;margin-left:.5em">16 tháng 6</span>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(38) > .mw-collapsed > tbody > tr:nth-child(1) > .vcard.attendee[width="\31 9\%"]:nth-child(2) > b > .fn.org > .mw-selflink.selflink <a class="mw-selflink selflink">Ba Lan</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(38) > .mw-collapsed > tbody > tr:nth-child(1) > th[width="\32 6\%"] > span <span style="font-size:85%;"><a href="/wiki/Hamburg" title="Hamburg">Hamburg</a>, Đức</span>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(39) > .mw-collapsed > tbody > tr:nth-child(1) > td[width="\32 8\%"] > span:nth-child(1) <span style="white-space:nowrap;float:right;margin-left:.5em">21 tháng 6</span>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(39) > .mw-collapsed > tbody > tr:nth-child(1) > .vcard.attendee[width="\31 9\%"]:nth-child(2) > b > .fn.org > .mw-selflink.selflink <a class="mw-selflink selflink">Ba Lan</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(39) > .mw-collapsed > tbody > tr:nth-child(1) > th[width="\32 6\%"] > span <span style="font-size:85%;"><a href="/wiki/Berlin" title="Berlin">Berlin</a>, Đức</span>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(40) > .mw-collapsed > tbody > tr:nth-child(1) > td[width="\32 8\%"] > span:nth-child(1) <span style="white-space:nowrap;float:right;margin-left:.5em">25 tháng 6</span>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(40) > .mw-collapsed > tbody > tr:nth-child(1) > .vcard.attendee[width="\31 9\%"]:nth-child(4) > b > .fn.org > span > .mw-selflink.selflink <a class="mw-selflink selflink">Ba Lan</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(40) > .mw-collapsed > tbody > tr:nth-child(1) > th[width="\32 6\%"] > span <span style="font-size:85%;"><a href="/wiki/Dortmund" title="Dortmund">Dortmund</a>, Đức</span>

Đội_tuyển_bóng_đá_quốc_gia_Đan_Mạch - Total Errors: 38

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a[title="Cúp\ Nhà\ vua\ Fahd\ 1995"]. <a href="/wiki/C%C3%BAp_Nh%C3%A0_vua_Fahd_1995" title="Cúp Nhà vua Fahd 1995">1995</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable[width="\35 00px\;"].wikitable:nth-child(34) > tbody. > tr.:nth-child(3)[style] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1964" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1964">1964</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(5)[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1984" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1984">1984</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(5)[bgcolor] > td.:nth-child(2) <td>Bán kết</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable[width="\35 00px\;"].wikitable:nth-child(34) > tbody. > tr[bgcolor="gold"].[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1992" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1992">1992</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(14)[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2020" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2020">2020</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(14)[bgcolor] > td.:nth-child(2) <td>Bán kết</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(14)[bgcolor] > td.:nth-child(7) <td>12</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(39) > tbody. > tr.:nth-child(3)[style] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_t%E1%BA%A1i_Th%E1%BA%BF_v%E1%BA%ADn_h%E1%BB%99i_M%C3%B9a_h%C3%A8_1906" title="Bóng đá tại Thế vận hội Mùa hè 1906">1906</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(39) > tbody. > tr.:nth-child(4)[style] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_t%E1%BA%A1i_Th%E1%BA%BF_v%E1%BA%ADn_h%E1%BB%99i_M%C3%B9a_h%C3%A8_1908" title="Bóng đá tại Thế vận hội Mùa hè 1908">1908</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(39) > tbody. > tr.:nth-child(5)[style] > td.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_t%E1%BA%A1i_Th%E1%BA%BF_v%E1%BA%ADn_h%E1%BB%99i_M%C3%B9a_h%C3%A8_1912&action=edit&redlink=1" class="new" title="Bóng đá tại Thế vận hội Mùa hè 1912 (trang không tồn tại)">1912</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(39) > tbody. > tr.:nth-child(8)[style] > td.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_t%E1%BA%A1i_Th%E1%BA%BF_v%E1%BA%ADn_h%E1%BB%99i_M%C3%B9a_h%C3%A8_1948&action=edit&redlink=1" class="new" title="Bóng đá tại Thế vận hội Mùa hè 1948 (trang không tồn tại)">1948</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(39) > tbody. > tr.:nth-child(11)[style] > td.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_t%E1%BA%A1i_Th%E1%BA%BF_v%E1%BA%ADn_h%E1%BB%99i_M%C3%B9a_h%C3%A8_1960&action=edit&redlink=1" class="new" title="Bóng đá tại Thế vận hội Mùa hè 1960 (trang không tồn tại)">1960</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Giao_h%E1%BB%AFu" class="mw-redirect" title="Giao hữu">Giao hữu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .vevent.vevent:nth-child(42) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "].collapsible.collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > .vcard.attendee[width="\31 9\%"].vcard.attendee:nth-child(4) > b. > .fn.org.fn.org > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Th%E1%BB%A5y_S%C4%A9" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Thụy Sĩ">Thụy Sĩ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .vevent.vevent:nth-child(42) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "].collapsible.collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\32 6\%"]. > span. > a[href$="Copenhagen"].[title="Copenhagen" <a href="/wiki/Copenhagen" title="Copenhagen">Copenhagen</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Giao_h%E1%BB%AFu" class="mw-redirect" title="Giao hữu">Giao hữu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .vevent.vevent:nth-child(43) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "].collapsible.collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > .vcard.attendee[width="\31 9\%"].vcard.attendee:nth-child(4) > b. > .fn.org.fn.org > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Qu%E1%BA%A7n_%C4%91%E1%BA%A3o_Faroe" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Quần đảo Faroe">Quần đảo Faroe</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .vevent.vevent:nth-child(43) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "].collapsible.collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\32 6\%"]. > span. > .new[title="Brøndby\ \(trang\ không\ tồn\ tại\)"].new <a href="/w/index.php?title=Br%C3%B8ndby&action=edit&redlink=1" class="new" title="Brøndby (trang không tồn tại)">Brøndby</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Giao_h%E1%BB%AFu" class="mw-redirect" title="Giao hữu">Giao hữu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .vevent.vevent:nth-child(44) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "].collapsible.collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > .vcard.attendee[width="\31 9\%"].vcard.attendee:nth-child(4) > b. > .fn.org.fn.org > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Th%E1%BB%A5y_%C4%90i%E1%BB%83n" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Thụy Điển">Thụy Điển</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .vevent.vevent:nth-child(44) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "].collapsible.collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\32 6\%"]. > span. > a[href$="Copenhagen"].[title="Copenhagen" <a href="/wiki/Copenhagen" title="Copenhagen">Copenhagen</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Giao_h%E1%BB%AFu" class="mw-redirect" title="Giao hữu">Giao hữu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .vevent.vevent:nth-child(45) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "].collapsible.collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > .vcard.attendee[width="\31 9\%"].vcard.attendee:nth-child(4) > b. > .fn.org.fn.org > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Na_Uy" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Na Uy">Na Uy</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .vevent.vevent:nth-child(45) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "].collapsible.collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\32 6\%"]. > span. > .new[title="Brøndby\ \(trang\ không\ tồn\ tại\)"].new <a href="/w/index.php?title=Br%C3%B8ndby&action=edit&redlink=1" class="new" title="Brøndby (trang không tồn tại)">Brøndby</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .vevent.vevent:nth-child(46) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "].collapsible.collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > td[width="\32 8\%"]. > span.:nth-child(1) <span style="white-space:nowrap;float:right;margin-left:.5em">16 tháng 6</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.vevent > table.collapsible.collapsed[style] > tbody > tr > td.vcard.attendee > b > .fn.org.fn.org > span. > .mw-selflink.selflink.mw-selflink.selflink <a class="mw-selflink selflink">Đan Mạch</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .vevent.vevent:nth-child(46) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "].collapsible.collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\32 6\%"]. > span. <span style="font-size:85%;"><a href="/wiki/Stuttgart" title="Stuttgart">Stuttgart</a>, Đức</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .vevent.vevent:nth-child(47) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "].collapsible.collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > td[width="\32 8\%"]. > span.:nth-child(1) <span style="white-space:nowrap;float:right;margin-left:.5em">20 tháng 6</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .vevent.vevent:nth-child(47) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "].collapsible.collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > .vcard.attendee[width="\31 9\%"].vcard.attendee:nth-child(2) > b. > .fn.org.fn.org > .mw-selflink.selflink.mw-selflink.selflink <a class="mw-selflink selflink">Đan Mạch</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .vevent.vevent:nth-child(47) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "].collapsible.collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\32 6\%"]. > span. <span style="font-size:85%;"><a href="/wiki/Frankfurt" class="mw-redirect" title="Frankfurt">Frankfurt</a>, Đức</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .vevent.vevent:nth-child(48) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "].collapsible.collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > td[width="\32 8\%"]. > span.:nth-child(1) <span style="white-space:nowrap;float:right;margin-left:.5em">25 tháng 6</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .vevent.vevent:nth-child(48) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "].collapsible.collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > .vcard.attendee[width="\31 9\%"].vcard.attendee:nth-child(2) > b. > .fn.org.fn.org > .mw-selflink.selflink.mw-selflink.selflink <a class="mw-selflink selflink">Đan Mạch</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .vevent.vevent:nth-child(48) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "].collapsible.collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\32 6\%"]. > span. <span style="font-size:85%;"><a href="/wiki/Munich" class="mw-redirect" title="Munich">Munich</a>, Đức</span>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1" title="Bóng đá">Bóng đá</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/%C4%90an_M%E1%BA%A1ch" title="Đan Mạch">Đan Mạch</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox > tbody > tr > td > table[width="\31 00\%"].[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > td. <td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr.:nth-child(1) > td. > .mw-selflink.selflink.mw-selflink.selflink <a class="mw-selflink selflink">Đội tuyển nam</a>

Ba_Lan - Total Errors: 5

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(53) > td. > span.:nth-child(4) > span.[style] <span style="color:forestgreen">thấp</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(54) > td. > span.:nth-child(4) > span.[style] <span style="color:darkgreen">rất cao</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.mbox-small.plainlinks.sistersitebox[style] > tbody > tr > td.mbox-text.plainlist > i. > b. > .external.text.external.text <a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Poland?uselang=vi">Ba Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.mbox-small.plainlinks.sistersitebox[style] > tbody > tr > td.mbox-text.plainlist > a[href$="Wikivoyage"]. <a href="/wiki/Wikivoyage" title="Wikivoyage">Wikivoyage</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.mbox-small.plainlinks.sistersitebox[style] > tbody > tr > td.mbox-text.plainlist > i > b > a[title="wikivoyage\:vi\:Poland"].extiw <a href="https://en.wikivoyage.org/wiki/vi:Poland" class="extiw" title="wikivoyage:vi:Poland">Poland</a>

Đội_tuyển_bóng_đá_quốc_gia_Anh - Total Errors: 39

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .mbox-small.sistersitebox[role="presentation"].mbox-small.plainlinks.sistersitebox:nth-child(41)[style] > tbody. > tr. > .mbox-text.plainlist.mbox-text.plainlist > i. > b. > .external.text.external.text <a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/England_national_football_team_kits?uselang=vi">Đội tuyển bóng đá quốc gia Anh</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Giao_h%E1%BB%AFu" class="mw-redirect" title="Giao hữu">Giao hữu</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(61) > .collapsed.mw-collapsed[cellspacing="\30 "] > tbody > tr:nth-child(1) > .attendee.vcard[width="\31 9\%"]:nth-child(4) > b > .org.fn > span > a <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Brasil" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Brasil">Brasil</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Giao_h%E1%BB%AFu" class="mw-redirect" title="Giao hữu">Giao hữu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.vevent > table.collapsible.collapsed[style] > tbody > tr > td.vcard.attendee > b > .org.fn.fn.org > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Bỉ"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%89" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bỉ">Bỉ</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Giao_h%E1%BB%AFu" class="mw-redirect" title="Giao hữu">Giao hữu</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(63) > .collapsed.mw-collapsed[cellspacing="\30 "] > tbody > tr:nth-child(1) > .attendee.vcard[width="\31 9\%"]:nth-child(4) > b > .org.fn > span > a <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Bosna_v%C3%A0_Hercegovina" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bosna và Hercegovina">Bosna và Hercegovina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.vevent > table.collapsible.collapsed[style] > tbody > tr > th > span > a[href$="Newcastle_upon_Tyne"]. <a href="/wiki/Newcastle_upon_Tyne" title="Newcastle upon Tyne">Newcastle upon Tyne</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Giao_h%E1%BB%AFu" class="mw-redirect" title="Giao hữu">Giao hữu</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(64) > .collapsed.mw-collapsed[cellspacing="\30 "] > tbody > tr:nth-child(1) > .attendee.vcard[width="\31 9\%"]:nth-child(4) > b > .org.fn > span > a <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Iceland" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Iceland">Iceland</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(65) > .collapsed.mw-collapsed[cellspacing="\30 "] > tbody > tr:nth-child(1) > td[width="\32 8\%"] > span:nth-child(1) <span style="white-space:nowrap;float:right;margin-left:.5em">16 tháng 6</span>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(65) > .collapsed.mw-collapsed[cellspacing="\30 "] > tbody > tr:nth-child(1) > .attendee.vcard[width="\31 9\%"]:nth-child(4) > b > .org.fn > span > .mw-selflink.selflink <a class="mw-selflink selflink">Anh</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(65) > .collapsed.mw-collapsed[cellspacing="\30 "] > tbody > tr:nth-child(1) > th[width="\32 6\%"] > span <span style="font-size:85%;"><a href="/wiki/Gelsenkirchen" title="Gelsenkirchen">Gelsenkirchen</a>, Đức</span>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(66) > .collapsed.mw-collapsed[cellspacing="\30 "] > tbody > tr:nth-child(1) > td[width="\32 8\%"] > span:nth-child(1) <span style="white-space:nowrap;float:right;margin-left:.5em">20 tháng 6</span>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(66) > .collapsed.mw-collapsed[cellspacing="\30 "] > tbody > tr:nth-child(1) > .attendee.vcard[width="\31 9\%"]:nth-child(4) > b > .org.fn > span > .mw-selflink.selflink <a class="mw-selflink selflink">Anh</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(66) > .collapsed.mw-collapsed[cellspacing="\30 "] > tbody > tr:nth-child(1) > th[width="\32 6\%"] > span <span style="font-size:85%;"><a href="/wiki/Stuttgart" title="Stuttgart">Stuttgart</a>, Đức</span>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(67) > .collapsed.mw-collapsed[cellspacing="\30 "] > tbody > tr:nth-child(1) > td[width="\32 8\%"] > span:nth-child(1) <span style="white-space:nowrap;float:right;margin-left:.5em">25 tháng 6</span>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(67) > .collapsed.mw-collapsed[cellspacing="\30 "] > tbody > tr:nth-child(1) > .attendee.vcard[width="\31 9\%"]:nth-child(2) > b > .org.fn > .mw-selflink.selflink <a class="mw-selflink selflink">Anh</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(67) > .collapsed.mw-collapsed[cellspacing="\30 "] > tbody > tr:nth-child(1) > th[width="\32 6\%"] > span <span style="font-size:85%;"><a href="/wiki/Cologne" class="mw-redirect" title="Cologne">Cologne</a>, Đức</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="gold"].[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1966" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1966">1966</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable[width="\35 60px\;"].wikitable:nth-child(89) > tbody. > tr.:nth-child(15)[style] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1990" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1990">1990</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.plainrowheaders > tbody > tr.:nth-child(22) > td.:nth-child(1)[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2018" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 2018">2018</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(4)[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1968" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1968">1968</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(4)[bgcolor] > td.:nth-child(2) > b. <b>Hạng ba</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(10)[bgcolor] > td.:nth-child(1)[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1996" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1996">1996</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(10)[bgcolor] > td.:nth-child(2) > b. <b>Bán kết</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="silver"].[bgcolor] > td.:nth-child(1)[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2020" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2020">2020</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > a[title="UEFA\ Nations\ League\ 2018–19"]. <a href="/wiki/UEFA_Nations_League_2018%E2%80%9319" title="UEFA Nations League 2018–19">2018–19</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.noprint.portal.plainlist.tright[style] > ul[style] > li > span > a[title="Cổng\ thông\ tin\:Anh"]. <a href="/wiki/C%E1%BB%95ng_th%C3%B4ng_tin:Anh" title="Cổng thông tin:Anh">Cổng thông tin Anh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.noprint.portal.plainlist.tright[style] > ul[style] > li > span > a[title="Cổng\ thông\ tin\:Bóng\ đá"]. <a href="/wiki/C%E1%BB%95ng_th%C3%B4ng_tin:B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1" title="Cổng thông tin:Bóng đá">Cổng thông tin Bóng đá</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .mbox-small.sistersitebox[role="presentation"].mbox-small.plainlinks.sistersitebox:nth-child(104)[style] > tbody. > tr. > .mbox-text.plainlist.mbox-text.plainlist > i. > b. > .external.text.external.text <a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:England_national_football_team?uselang=vi">Đội tuyển bóng đá quốc gia Anh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.vcard.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title[style] > [id='Đội_hình_Anh_–_Giải_vô_địch_bóng_đá_thế_giới_2018'].fn.org > .mw-selflink.selflink.mw-selflink.selflink > span.[style] <span style="color:#CE1124">Đội hình Anh</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.vcard.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title[style] > [id='Đội_hình_Anh_–_Giải_vô_địch_bóng_đá_thế_giới_2018'].fn.org > a.:nth-child(2) > span.[style] <span style="color:#CE1124">Giải vô địch bóng đá thế giới 2018</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.vcard.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title[style] > [id='Đội_hình_Anh_–_Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu_2012'].fn.org > .mw-selflink.selflink.mw-selflink.selflink > span.[style] <span style="color:#CE1124">Đội hình Anh</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.vcard.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title[style] > [id='Đội_hình_Anh_–_Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu_2012'].fn.org > a.:nth-child(2) > span.[style] <span style="color:#CE1124">Giải vô địch bóng đá châu Âu 2012</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.vcard.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title[style] > [id='Đội_hình_Anh_–_Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu_2016'].fn.org > .mw-selflink.selflink.mw-selflink.selflink > span.[style] <span style="color:#CE1124">Đội hình Anh</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.vcard.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title[style] > [id='Đội_hình_Anh_–_Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu_2016'].fn.org > a.:nth-child(2) > span.[style] <span style="color:#CE1124">Giải vô địch bóng đá châu Âu 2016</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.vcard.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title[style] > [id='Đội_hình_Anh_–_Á_quân_Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu_2020'].fn.org > .mw-selflink.selflink.mw-selflink.selflink > span.[style] <span style="color:#CE1124">Đội hình Anh</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.vcard.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title[style] > [id='Đội_hình_Anh_–_Á_quân_Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu_2020'].fn.org > a.:nth-child(2) > span.[style] <span style="color:#CE1124">Á quân Giải vô địch bóng đá châu Âu 2020</span>

Memphis_Depay - Total Errors: 2

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.mbox-small.plainlinks.sistersitebox[style] > tbody > tr > td.mbox-text.plainlist > i > b. > .text.external.external.text <a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Memphis_Depay?uselang=vi">Memphis Depay</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > ul.:nth-child(66) > li.:nth-child(1) > b.[style] <b style="font-size: 0.95em; color:#555;">(tiếng Hà Lan)</b>

Giải_vô_địch_bóng_đá_thế_giới_2022 - Total Errors: 69

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.:nth-child(45) > .multicol[role="presentation"].multicol[style] > tbody. > tr. > td.:nth-child(1) > p.:nth-child(1) <p><b><a href="/wiki/V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2022_khu_v%E1%BB%B1c_ch%C3%A2u_%C3%81" class="mw-redirect" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2022 khu vực châu Á">AFC</a></b> (6) </p>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(1) > ul.:nth-child(2) > li.:nth-child(4) <li>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(1) > p.:nth-child(3) <p><b><a href="/wiki/V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2022_khu_v%E1%BB%B1c_ch%C3%A2u_Phi" class="mw-redirect" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2022 khu vực châu Phi">CAF</a></b> (5) </p>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.:nth-child(45) > .multicol[role="presentation"].multicol[style] > tbody. > tr. > td.:nth-child(2) > p.:nth-child(1) <p>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(2) > p.:nth-child(3) <p><b><a href="/wiki/V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2022_khu_v%E1%BB%B1c_Nam_M%E1%BB%B9" class="mw-redirect" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2022 khu vực Nam Mỹ">CONMEBOL</a></b> (4) </p>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(2) > p.:nth-child(5) <p>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td > ul.:nth-child(6) > li. > i.:nth-child(1) <i>Không có đại diện</i>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td > ul > li. > i.:nth-child(3) <i>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(3) > p.:nth-child(1) <p><b><a href="/wiki/V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2022_khu_v%E1%BB%B1c_ch%C3%A2u_%C3%82u" class="mw-redirect" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2022 khu vực châu Âu">UEFA</a></b> (13) </p>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(75) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan">Hà Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(75) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_S%C3%A9n%C3%A9gal" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Sénégal">Sénégal</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > th[scope="row"].[style] > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Anh"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Anh" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Anh">Anh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(94) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Hoa_K%E1%BB%B3" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hoa Kỳ">Hoa Kỳ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(123) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Argentina" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina">Argentina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(123) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ba_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Ba Lan">Ba Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(142) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%C3%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp">Pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > th[scope="row"].[style] > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Úc"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C3%9Ac" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Úc">Úc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(161) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản">Nhật Bản</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(161) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_T%C3%A2y_Ban_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha">Tây Ban Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(190) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Maroc" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Maroc">Maroc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(190) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Croatia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Croatia">Croatia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(210) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Brasil" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Brasil">Brasil</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(210) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Th%E1%BB%A5y_S%C4%A9" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Thụy Sĩ">Thụy Sĩ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(229) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha">Bồ Đào Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(229) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0n_Qu%E1%BB%91c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc">Hàn Quốc</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="#Vòng_16_đội">Vòng 16 đội</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="#Tứ_kết">Tứ kết</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="#Bán_kết">Bán kết</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="#Chung_kết">Chung kết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > b. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan">Hà Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Hoa_K%E1%BB%B3" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hoa Kỳ">Hoa Kỳ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(8) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan">Hà Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(10) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(3)[style] > b. > span.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Argentina" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina">Argentina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(11) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > b. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Argentina" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina">Argentina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Úc"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C3%9Ac" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Úc">Úc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(14) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > b. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Argentina" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina">Argentina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(16) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(3)[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Croatia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Croatia">Croatia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(17) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản">Nhật Bản</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(19) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > b. > span.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Croatia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Croatia">Croatia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(20) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > b. > span.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Croatia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Croatia">Croatia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(22) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(3)[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Brasil" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Brasil">Brasil</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(23) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > b. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Brasil" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Brasil">Brasil</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(25) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0n_Qu%E1%BB%91c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc">Hàn Quốc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(26) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > b. > span.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Argentina" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina">Argentina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(28) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(3)[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%C3%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp">Pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr > td[style] > b. > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Anh"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Anh" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Anh">Anh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(31) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_S%C3%A9n%C3%A9gal" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Sénégal">Sénégal</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Anh"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Anh" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Anh">Anh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(34) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(3)[style] > b. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%C3%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp">Pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(35) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > b. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%C3%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp">Pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(37) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ba_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Ba Lan">Ba Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(38) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > b. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%C3%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp">Pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(40) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(3)[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Maroc" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Maroc">Maroc</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="#Trận_tranh_hạng_ba">Trận tranh hạng ba</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(41) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > b. > span.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Maroc" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Maroc">Maroc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(43) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_T%C3%A2y_Ban_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha">Tây Ban Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(44) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > b. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Maroc" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Maroc">Maroc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr > td[rowspan="\32 "].:nth-child(4)[style] > b. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Croatia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Croatia">Croatia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(46) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(3)[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha">Bồ Đào Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr > td[rowspan="\32 "].:nth-child(6)[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Maroc" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Maroc">Maroc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(47) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > b. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha">Bồ Đào Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(49) > td[rowspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Th%E1%BB%A5y_S%C4%A9" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Thụy Sĩ">Thụy Sĩ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(1) > th[scope="col"].:nth-child(1)[style] > a. <a href="/wiki/C%C3%A1c_gi%E1%BA%A3i_th%C6%B0%E1%BB%9Fng_c%E1%BB%A7a_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi#Quả_bóng_Vàng" title="Các giải thưởng của Giải vô địch bóng đá thế giới">Quả bóng Vàng</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3) > th[scope="col"].:nth-child(1)[style] > a. <a href="/wiki/C%C3%A1c_gi%E1%BA%A3i_th%C6%B0%E1%BB%9Fng_c%E1%BB%A7a_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi#Chiếc_giày_Vàng" title="Các giải thưởng của Giải vô địch bóng đá thế giới">Chiếc giày Vàng</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(340) > tbody. > tr.:nth-child(2)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Argentina" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina">Argentina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(340) > tbody. > tr.:nth-child(3)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%C3%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp">Pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(340) > tbody. > tr.:nth-child(4)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Croatia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Croatia">Croatia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.noprint.portal.plainlist.tright[style] > ul[style] > li > span > a[title="Cổng\ thông\ tin\:Thể\ thao"]. <a href="/wiki/C%E1%BB%95ng_th%C3%B4ng_tin:Th%E1%BB%83_thao" title="Cổng thông tin:Thể thao">Cổng thông tin thể thao</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.noprint.portal.plainlist.tright[style] > ul[style] > li > span > a[title="Cổng\ thông\ tin\:Bóng\ đá"]. <a href="/wiki/C%E1%BB%95ng_th%C3%B4ng_tin:B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1" title="Cổng thông tin:Bóng đá">Cổng thông tin bóng đá</a>

Robert_Lewandowski - Total Errors: 3

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > ul.:nth-child(148) > li.:nth-child(1) > b.[style] <b style="font-size: 0.95em; color:#555;">(tiếng Anh)</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > ul.:nth-child(148) > li.:nth-child(2) > b.[style] <b style="font-size: 0.95em; color:#555;">(tiếng Ba Lan)</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > ul.:nth-child(148) > li.:nth-child(3) > b.[style] <b style="font-size: 0.95em; color:#555;">(tiếng Đức)</b>

Erling_Haaland - Total Errors: 3

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.mbox-small.plainlinks.sistersitebox[style] > tbody > tr > td.mbox-text.plainlist > i > b. > .external.text.external.text <a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Erling_Haaland?uselang=vi">Erling Haaland</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.vcard.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title[style] > div.fn.org > a[href$="Manchester_City_F\.C\."].[title="Manchester\ City\ F\.C\." > span.[style] <span style="color: #001B40;">Manchester City F.C.</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.vcard.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title[style] > [id='Manchester_City_F\.C\._–_đội_hình_hiện_tại'].fn.org > span.[style] <span style="color: #001B40;"> – đội hình hiện tại</span>

Serbia - Total Errors: 20

Selector Context
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > b > a <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_ch%E1%BB%8Dn_%C4%91i%E1%BB%81u_ph%E1%BB%91i_vi%C3%AAn" title="Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên">Chọn điều phối viên</a>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > a <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_ch%E1%BB%8Dn_%C4%91i%E1%BB%81u_ph%E1%BB%91i_vi%C3%AAn/%C4%90%C6%A1n_gi%E1%BA%A3n_l%C3%A0_t%C3%B4i_(l%E1%BA%A7n_3)" title="Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/Đơn giản là tôi (lần 3)">Đơn giản là tôi (lần 3)</a>
/* failed to decorate */ a[title="Wikipedia\:Thảo\ luận"] > b <b>Thảo luận</b>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > p > a:nth-child(3) <a href="/wiki/Wikipedia:Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn_c%E1%BB%99ng_%C4%91%E1%BB%93ng/V%E1%BB%81_ti%C3%AAu_ch%C3%AD_nghi%E1%BB%85m_nhi%C3%AAn_n%E1%BB%95i_b%E1%BA%ADt_%C4%91%E1%BB%91i_v%E1%BB%9Bi_ch%E1%BB%A9c_v%E1%BB%A5_T%C6%B0%E1%BB%9Bng_l%C4%A9nh_Vi%E1%BB%87t_Nam_c%E1%BB%A7a_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Wikipedia:Thảo luận cộng đồng/Về tiêu chí nghiễm nhiên nổi bật đối với chức vụ Tướng lĩnh Việt Nam của Việt Nam">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(55) > td. > span.:nth-child(4) > span.[style] <span style="color:darkgreen">rất cao</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr > td[colspan="\31 4"].[style] > b. <b> Ethnic Composition (2002 census)</b>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Serb" title="Người Serb">Người Serb</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a[title="Người\ Hungary"]. <a href="/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Hungary" title="Người Hungary">Người Hungary</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a[title="Người\ Bosnia"]. <a href="/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Bosnia" title="Người Bosnia">Người Bosnia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[bgcolor] > td.:nth-child(1) > .mw-redirect[title="Người\ Romani"].mw-redirect <a href="/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Romani" class="mw-redirect" title="Người Romani">Người Roma</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[bgcolor="\#fffaf0"].:nth-child(7)[bgcolor] > td.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Yugoslavs&action=edit&redlink=1" class="new" title="Yugoslavs (trang không tồn tại)">Yugoslavs</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Croat" class="mw-redirect" title="Người Croat">Người Croat</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a[title="Người\ Slovak"]. <a href="/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Slovak" title="Người Slovak">Người Slovak</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[bgcolor] > td > a[title="Người\ Đức"]. <a href="/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Người Đức">Người Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.barbox.tleft > div[style] > [id='cite_ref-popis2011\.stat\.rs_77-0'].reference > a. <a href="#cite_note-popis2011.stat.rs-77">[75]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.barbox.tleft > div[style] > sup.reference > a[href$="\#cite_note-78"]. <a href="#cite_note-78">[76]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist > ol.references > [id='cite_note-14']. > .reference-text.reference-text > b.[style] <b style="font-size: 0.95em; color:#555;">(tiếng Serbia)</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.mbox-small.plainlinks.sistersitebox[style] > tbody > tr > td.mbox-text.plainlist > i > b. > .text.external.external.text <a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Serbia?uselang=vi">Serbia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.mbox-small.plainlinks.sistersitebox[style] > tbody > tr > td.mbox-text.plainlist > a[href$="Wikivoyage"]. <a href="/wiki/Wikivoyage" title="Wikivoyage">Wikivoyage</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.mbox-small.plainlinks.sistersitebox[style] > tbody > tr > td.mbox-text.plainlist > i > b > a[title="wikivoyage\:vi\:Serbia"].extiw <a href="https://en.wikivoyage.org/wiki/vi:Serbia" class="extiw" title="wikivoyage:vi:Serbia">Serbia</a>

Albania - Total Errors: 5

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(56) > td. > span.:nth-child(4) > span.[style] <span style="color:forestgreen">cao</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.mbox-small.plainlinks.sistersitebox[style] > tbody > tr > td.mbox-text.plainlist > i > b. > .text.external.external.text <a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Albania?uselang=vi">Albania</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.noprint.portal.plainlist.tright[style] > ul[style] > li.:nth-child(1) > span.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=C%E1%BB%95ng_th%C3%B4ng_tin:Albania&action=edit&redlink=1" class="new" title="Cổng thông tin:Albania (trang không tồn tại)">Cổng thông tin Albania</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.mbox-small.plainlinks.sistersitebox[style] > tbody > tr > td.mbox-text.plainlist > a[href$="Wikivoyage"]. <a href="/wiki/Wikivoyage" title="Wikivoyage">Wikivoyage</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.mbox-small.plainlinks.sistersitebox[style] > tbody > tr > td.mbox-text.plainlist > i > b > a[title="wikivoyage\:vi\:Albania"].extiw <a href="https://en.wikivoyage.org/wiki/vi:Albania" class="extiw" title="wikivoyage:vi:Albania">Albania</a>

Tô_Lâm - Total Errors: 36

Selector Context
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices <div id="advancedSiteNotices" style="height: 60px; min-height: 60px;">
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > span > b <b>Biểu quyết xóa</b>
/* failed to decorate */ a[title="Wikipedia\:Biểu\ quyết\ xoá\ bài"] <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i" title="Wikipedia:Biểu quyết xoá bài">Xóa bài</a>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > a:nth-child(3) <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i/%C4%90inh_Si%E1%BB%81n" title="Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Đinh Siền">Đinh Siền</a>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > a:nth-child(4) <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i/Haewon_(l%E1%BA%A7n_2)" title="Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Haewon (lần 2)">Haewon (lần 2)</a>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > a:nth-child(5) <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_Chi%E1%BA%BFn_(hu%E1%BA%A5n_luy%E1%BB%87n_vi%C3%AAn)" title="Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Nguyễn Văn Chiến (huấn luyện viên)">Nguyễn Văn Chiến (huấn luyện viên)</a>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > a:nth-child(6) <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i/B%C3%B9i_Xu%C3%A2n_Th%E1%BB%91ng" title="Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Bùi Xuân Thống">Bùi Xuân Thống</a>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > a:nth-child(7) <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Th%E1%BB%8B_Thu_Trang" title="Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Trương Thị Thu Trang">Trương Thị Thu Trang</a>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > a:nth-child(8) <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i/Tr%E1%BA%A7n_Th%C3%A0nh_H%C6%B0ng" title="Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Trần Thành Hưng">Trần Thành Hưng</a>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > a:nth-child(9) <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i/T%C4%83ng_Th%E1%BB%8B_Ng%E1%BB%8Dc_Mai" title="Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Tăng Thị Ngọc Mai">Tăng Thị Ngọc Mai</a>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > a:nth-child(10) <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i/Xanh_SM" title="Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Xanh SM">Xanh SM</a>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > a:nth-child(11) <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i/B%C3%B9i_V%C4%83n_Xuy%E1%BB%81n" title="Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Bùi Văn Xuyền">Bùi Văn Xuyền</a>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > a:nth-child(12) <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i/%C4%90o%C3%A0n_Th%E1%BB%8B_Thanh_Mai" title="Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Đoàn Thị Thanh Mai">Đoàn Thị Thanh Mai</a>
/* failed to decorate */ b:nth-child(13) > .mw-redirect <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_x%C3%B3a_t%E1%BA%ADp_tin" class="mw-redirect" title="Wikipedia:Biểu quyết xóa tập tin">Xóa tập tin</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(4) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > a. <a href="/wiki/Ch%E1%BB%A7_t%E1%BB%8Bch_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam">Chủ tịch nước<br>Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > th > div[style] > a[title="Hội\ đồng\ quốc\ phòng\ và\ an\ ninh"].mw-redirect <a href="/wiki/H%E1%BB%99i_%C4%91%E1%BB%93ng_qu%E1%BB%91c_ph%C3%B2ng_v%C3%A0_an_ninh" class="mw-redirect" title="Hội đồng quốc phòng và an ninh">Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > th > div[style] > a[title="Tổng\ tư\ lệnh"]. <a href="/wiki/T%E1%BB%95ng_t%C6%B0_l%E1%BB%87nh" title="Tổng tư lệnh">Tổng tư lệnh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > th > div[style] > a[title="Quân\ đội\ nhân\ dân\ Việt\ Nam"]. <a href="/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Quân đội nhân dân Việt Nam">các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(16) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > a. <a href="/wiki/Ban_Ch%E1%BB%89_%C4%91%E1%BA%A1o_C%E1%BA%A3i_c%C3%A1ch_T%C6%B0_ph%C3%A1p_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam">Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp<br>Trung ương</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > th > div.[style] > .mw-redirect[title="Bộ\ trưởng\ Bộ\ Công\ an\ Việt\ Nam"].mw-redirect <a href="/wiki/B%E1%BB%99_tr%C6%B0%E1%BB%9Fng_B%E1%BB%99_C%C3%B4ng_an_Vi%E1%BB%87t_Nam" class="mw-redirect" title="Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam">Bộ trưởng Bộ Công an</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(27) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_%E1%BB%A7y_C%C3%B4ng_an_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_(Vi%E1%BB%87t_Nam)" title="Đảng ủy Công an Trung ương (Việt Nam)">Đảng ủy Công an Trung ương</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(33) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > a.:nth-child(3) <a href="/wiki/B%E1%BB%99_Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam">Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(33) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > a.:nth-child(4) <a href="/wiki/B%E1%BB%99_Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam">XIII</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(37) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > .mw-redirect.mw-redirect <a href="/wiki/Ban_Ch%E1%BB%89_%C4%91%E1%BA%A1o_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_v%E1%BB%81_ph%C3%B2ng,_ch%E1%BB%91ng_tham_nh%C5%A9ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam" class="mw-redirect" title="Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Đảng Cộng sản Việt Nam">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > th > div[style] > a[title="Ban\ Chỉ\ đạo\ Tây\ Nguyên"].mw-redirect <a href="/wiki/Ban_Ch%E1%BB%89_%C4%91%E1%BA%A1o_T%C3%A2y_Nguy%C3%AAn" class="mw-redirect" title="Ban Chỉ đạo Tây Nguyên">Ban Chỉ đạo Tây Nguyên</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(49) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > a.:nth-child(3) <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_%C4%90%E1%BA%A1i_bi%E1%BB%83u_Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_XIV" title="Danh sách Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV">Đại biểu Quốc hội khóa XIV</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(49) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > a.:nth-child(4) <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_%C4%90%E1%BA%A1i_bi%E1%BB%83u_Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_XV" title="Danh sách Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV">XV</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(58) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > a.:nth-child(3) <a href="/wiki/Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_XI" title="Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI">Trung ương Đảng khóa XI</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(58) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > a.:nth-child(4) <a href="/wiki/Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_XII" title="Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII">XII</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(58) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > a.:nth-child(5) <a href="/wiki/Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_XIII" title="Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII">XIII</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > th > div.[style] > .mw-redirect[title="Thứ\ trưởng\ Bộ\ Công\ an\ Việt\ Nam"].mw-redirect <a href="/wiki/Th%E1%BB%A9_tr%C6%B0%E1%BB%9Fng_B%E1%BB%99_C%C3%B4ng_an_Vi%E1%BB%87t_Nam" class="mw-redirect" title="Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam">Thứ trưởng</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(62) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > a[title="Bộ\ Công\ an\ \(Việt\ Nam\)"]. <a href="/wiki/B%E1%BB%99_C%C3%B4ng_an_(Vi%E1%BB%87t_Nam)" title="Bộ Công an (Việt Nam)">Bộ Công an Việt Nam</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(66) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > .mw-redirect.mw-redirect <a href="/wiki/T%E1%BB%95ng_c%E1%BB%A5c_An_ninh,_B%E1%BB%99_C%C3%B4ng_an_(Vi%E1%BB%87t_Nam)" class="mw-redirect" title="Tổng cục An ninh, Bộ Công an (Việt Nam)">Tổng cục An ninh I, Bộ Công an</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.mbox-small.plainlinks.sistersitebox[style] > tbody > tr > td.mbox-text.plainlist > i. > b. > .external.text.external.text <a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:T%C3%B4_L%C3%A2m?uselang=vi">Tô Lâm</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.mbox-small.plainlinks.sistersitebox[style] > tbody > tr > td.mbox-text.plainlist > a[href$="Wikiquote"]. <a href="/wiki/Wikiquote" title="Wikiquote">Wikiquote</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.mbox-small.plainlinks.sistersitebox[style] > tbody > tr > td.mbox-text.plainlist > div > i > b > a[title="q\:Tô\ Lâm"].extiw <a href="https://vi.wikiquote.org/wiki/T%C3%B4_L%C3%A2m" class="extiw" title="q:Tô Lâm">Tô Lâm</a>

Ban_Nội_chính_Trung_ương_Đảng_Cộng_sản_Việt_Nam - Total Errors: 39

Selector Context
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Việt Nam">Việt Nam</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.vcard[style] > tbody > tr > td[style] > span. > a[title="Chính\ trị\ Việt\ Nam"]. <a href="/wiki/Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Chính trị Việt Nam">Chính trị và chính phủ<br>Việt Nam</a>
/* failed to decorate */ #NavToggle2 <a class="NavToggle" id="NavToggle2" href="#">[hiện]</a>
/* failed to decorate */ #NavToggle3 <a class="NavToggle" id="NavToggle3" href="#">[hiện]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.vcard[style] > tbody > tr > td > div.NavFrame.collapsed[style] > .NavHead.NavHead[style] > a[title="Đảng\ Cộng\ sản\ Việt\ Nam"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Đảng Cộng sản Việt Nam">Đảng Cộng sản Việt Nam</a>
/* failed to decorate */ #NavToggle4 <a class="NavToggle" id="NavToggle4" href="#">[hiện]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.vcard[style] > tbody > tr > td > div.NavFrame.collapsed[style] > .NavHead.NavHead[style] > a[title="Quốc\ hội\ Việt\ Nam"]. <a href="/wiki/Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Quốc hội Việt Nam">Quốc hội</a>
/* failed to decorate */ #NavToggle5 <a class="NavToggle" id="NavToggle5" href="#">[hiện]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.vcard[style] > tbody > tr > td > div.NavFrame.collapsed[style] > .NavHead.NavHead[style] > .mw-redirect.mw-redirect <a href="/wiki/Nh%C3%A0_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_Vi%E1%BB%87t_Nam" class="mw-redirect" title="Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam">Nhà nước</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.vcard[style] > tbody > tr > td > div.NavFrame.collapsed[style] > .NavHead.NavHead[style] > a[title="Chính\ phủ\ Việt\ Nam"]. <a href="/wiki/Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Chính phủ Việt Nam">Chính phủ</a>
/* failed to decorate */ #NavToggle6 <a class="NavToggle" id="NavToggle6" href="#">[hiện]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.vcard[style] > tbody > tr > td > div.NavFrame.collapsed[style] > .NavHead.NavHead[style] > a[title="Tòa\ án\ nhân\ dân\ \(Việt\ Nam\)"]. <a href="/wiki/T%C3%B2a_%C3%A1n_nh%C3%A2n_d%C3%A2n_(Vi%E1%BB%87t_Nam)" title="Tòa án nhân dân (Việt Nam)">Tòa án</a>
/* failed to decorate */ #NavFrame7 > .NavHead > a:nth-child(2) <a href="/wiki/Vi%E1%BB%87n_ki%E1%BB%83m_s%C3%A1t_nh%C3%A2n_d%C3%A2n_(Vi%E1%BB%87t_Nam)" title="Viện kiểm sát nhân dân (Việt Nam)">Viện kiểm sát</a>
/* failed to decorate */ #NavToggle7 <a class="NavToggle" id="NavToggle7" href="#">[hiện]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.vcard[style] > tbody > tr > td > div.NavFrame.collapsed[style] > .NavHead.NavHead[style] > a[title="Mặt\ trận\ Tổ\ quốc\ Việt\ Nam"]. <a href="/wiki/M%E1%BA%B7t_tr%E1%BA%ADn_T%E1%BB%95_qu%E1%BB%91c_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Mặt trận Tổ quốc Việt Nam">Mặt trận Tổ quốc</a>
/* failed to decorate */ #NavToggle8 <a class="NavToggle" id="NavToggle8" href="#">[hiện]</a>
/* failed to decorate */ #NavToggle9 <a class="NavToggle" id="NavToggle9" href="#">[hiện]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF" title="Kinh tế">Kinh tế</a>
/* failed to decorate */ #NavToggle10 <a class="NavToggle" id="NavToggle10" href="#">[hiện]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a" title="Văn hóa">Văn hóa</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/X%C3%A3_h%E1%BB%99i" title="Xã hội">Xã hội</a>
/* failed to decorate */ #NavToggle11 <a class="NavToggle" id="NavToggle11" href="#">[hiện]</a>
/* failed to decorate */ #NavFrame12 > .NavHead > a:nth-child(1) <a href="/wiki/Ngo%E1%BA%A1i_giao_Vi%E1%BB%87t_Nam_th%E1%BB%9Di_T%E1%BB%B1_ch%E1%BB%A7" title="Ngoại giao Việt Nam thời Tự chủ">Ngoại giao</a>
/* failed to decorate */ #NavToggle12 <a class="NavToggle" id="NavToggle12" href="#">[hiện]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/T%C6%B0_ph%C3%A1p" title="Tư pháp">Tư pháp</a>
/* failed to decorate */ #NavToggle13 <a class="NavToggle" id="NavToggle13" href="#">[hiện]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.vcard[style] > tbody > tr > td > div.NavFrame.collapsed[style] > .NavHead.NavHead[style] > a[title="Bầu\ cử\ ở\ Việt\ Nam"]. <a href="/wiki/B%E1%BA%A7u_c%E1%BB%AD_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Bầu cử ở Việt Nam">Bầu cử</a>
/* failed to decorate */ #NavToggle14 <a class="NavToggle" id="NavToggle14" href="#">[hiện]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Khoa_h%E1%BB%8Dc" title="Khoa học">Khoa học</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/C%C3%B4ng_ngh%E1%BB%87" title="Công nghệ">Công nghệ</a>
/* failed to decorate */ #NavToggle15 <a class="NavToggle" id="NavToggle15" href="#">[hiện]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Qu%E1%BB%91c_ph%C3%B2ng" title="Quốc phòng">Quốc phòng</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.vcard[style] > tbody > tr > td > div.NavFrame.collapsed[style] > div.NavHead[style] > a[href$="An_ninh"]. <a href="/wiki/An_ninh" title="An ninh">An ninh</a>
/* failed to decorate */ #NavToggle16 <a class="NavToggle" id="NavToggle16" href="#">[hiện]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.vcard[style] > tbody > tr > td > div.NavFrame.collapsed[style] > div.NavHead[style] > a[title="Phân\ cấp\ hành\ chính\ Việt\ Nam"]. <a href="/wiki/Ph%C3%A2n_c%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_ch%C3%ADnh_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Phân cấp hành chính Việt Nam">Đơn vị hành chính</a>
/* failed to decorate */ #NavToggle17 <a class="NavToggle" id="NavToggle17" href="#">[hiện]</a>
/* failed to decorate */ #NavToggle18 <a class="NavToggle" id="NavToggle18" href="#">[hiện]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.vcard[style] > tbody > tr > td[style] > div.hlist > ul > li.:nth-child(1) > span. > a. <a href="/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_theo_qu%E1%BB%91c_gia" title="Thể loại:Chính trị theo quốc gia">Quốc gia khác</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.vcard[style] > tbody > tr > td[style] > div.hlist > ul > li > span > .extiw.extiw <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Atlas_of_the_Socialist_Republic_of_Vietnam" class="extiw" title="commons:Atlas of the Socialist Republic of Vietnam">Bản đồ</a>

Cristiano_Ronaldo - Total Errors: 19

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks.vcard.hlist[style] > tbody > tr > th > table > tbody > tr > td.:nth-child(2)[style] > span.:nth-child(1) > span.[style] <span style="color:gold">Bài này là một phần của loạt bài về</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks.vcard.hlist[style] > tbody > tr > th > table > tbody > tr > td[style] > span.vcard > span.fn > span > .mw-selflink.selflink.mw-selflink.selflink > span.[style] <span style="color:gold">Cristiano Ronaldo</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks.vcard.hlist[style] > tbody > tr > td > p > b > a[title="Cầu\ thủ\ bóng\ đá"]. > span.[style] <span style="color:gold">Cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks.vcard.hlist[style] > tbody > tr > td > p > b > a[title="Người\ Bồ\ Đào\ Nha"]. > span.[style] <span style="color:gold">người Bồ Đào Nha</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks.vcard.hlist[style] > tbody > tr > td. > ul.:nth-child(2) > li.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_b%C3%A0n_th%E1%BA%AFng_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_c%E1%BB%A7a_Cristiano_Ronaldo" title="Danh sách bàn thắng quốc tế của Cristiano Ronaldo">Bàn thắng quốc tế</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks.vcard.hlist[style] > tbody > tr > td > ul.:nth-child(2) > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_nh%E1%BB%AFng_th%C3%A0nh_t%C3%ADch_trong_s%E1%BB%B1_nghi%E1%BB%87p_c%E1%BB%A7a_Cristiano_Ronaldo&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách những thành tích trong sự nghiệp của Cristiano Ronaldo (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks.vcard.hlist[style] > tbody > tr > td > ul > li.:nth-child(3) > a[title="Cạnh\ tranh\ giữa\ Messi–Ronaldo"]. <a href="/wiki/C%E1%BA%A1nh_tranh_gi%E1%BB%AFa_Messi%E2%80%93Ronaldo" title="Cạnh tranh giữa Messi–Ronaldo">So sánh với Lionel Messi</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks.vcard.hlist[style] > tbody > tr > td > ul.:nth-child(5) > li.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Cristiano_Ronaldo_Campus_Futebol&action=edit&redlink=1" class="new" title="Cristiano Ronaldo Campus Futebol (trang không tồn tại)">Cristiano Ronaldo Campus Futebol</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks.vcard.hlist[style] > tbody > tr > td > ul.:nth-child(5) > li.:nth-child(2) > a. <a href="/wiki/S%C3%A2n_bay_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Cristiano_Ronaldo" title="Sân bay quốc tế Cristiano Ronaldo">Sân bay quốc tế Cristiano Ronaldo</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks.vcard.hlist[style] > tbody > tr > td > ul > li.:nth-child(3) > a[href$="Cosmos_Redshift_7"].[title="Cosmos\ Redshift\ 7" <a href="/wiki/Cosmos_Redshift_7" title="Cosmos Redshift 7">Galaxy CR7</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks.vcard.hlist[style] > tbody > tr > td > ul.:nth-child(5) > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Museu_CR7&action=edit&redlink=1" class="new" title="Museu CR7 (trang không tồn tại)">Museu CR7</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks.vcard.hlist[style] > tbody > tr > td > ul > li.:nth-child(1) > i. > .mw-redirect.mw-redirect <a href="/wiki/Cristiano_Ronaldo:_Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_%E1%BB%9F_ch%C3%A2n_anh_%E1%BA%A5y" class="mw-redirect" title="Cristiano Ronaldo: Thế giới ở chân anh ấy">Cristiano Ronaldo: Thế giới ở chân anh ấy</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks.vcard.hlist[style] > tbody > tr > td > ul > li.:nth-child(2) > i. > a[href$="Ronaldo_\(phim\)"].[title="Ronaldo\ \(phim\)" <a href="/wiki/Ronaldo_(phim)" title="Ronaldo (phim)">Ronaldo</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[style] > div > a[href$="Roy_Keane"]. <a href="/wiki/Roy_Keane" title="Roy Keane">Roy Keane</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[style] > div > sup.reference > a[href$="\#cite_note-560"]. <a href="#cite_note-560">[551]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.noprint.portal.plainlist.tright[style] > ul[style] > li > span > a[title="Cổng\ thông\ tin\:Bóng\ đá"]. <a href="/wiki/C%E1%BB%95ng_th%C3%B4ng_tin:B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1" title="Cổng thông tin:Bóng đá">Cổng thông tin Bóng đá</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.noprint.portal.plainlist.tright[style] > ul[style] > li > span > a[title="Cổng\ thông\ tin\:Bồ\ Đào\ Nha"]. <a href="/wiki/C%E1%BB%95ng_th%C3%B4ng_tin:B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha" title="Cổng thông tin:Bồ Đào Nha">Cổng thông tin Bồ Đào Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.vcard.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title[style] > div.fn.org > a[href$="Al_Nassr_FC"].[title="Al\ Nassr\ FC" > span.[style] <span style="color: #22558C;">Al Nassr</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.vcard.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title[style] > [id='Al_Nassr_–_đội_hình_hiện_tại'].fn.org > span.[style] <span style="color: #22558C;"> – đội hình hiện tại</span>

Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu_2004 - Total Errors: 39

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vcalendar > tbody > tr > th[colspan="\32 "].[style] > i. > b.[style] <b style="font-size: 0.95em; color:#555;">(tiếng Bồ Đào Nha)</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(24) > tbody. > tr[bgcolor="\#ccffcc"].:nth-child(2)[bgcolor] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha">Bồ Đào Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(24) > tbody. > tr[bgcolor="\#ccffcc"].:nth-child(3)[bgcolor] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Hy_L%E1%BA%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hy Lạp">Hy Lạp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(28) > tbody. > tr[bgcolor="\#ccffcc"].:nth-child(2)[bgcolor] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%C3%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp">Pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor] > td[align="left"]. > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Anh"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Anh" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Anh">Anh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(32) > tbody. > tr[bgcolor="\#ccffcc"].:nth-child(2)[bgcolor] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Th%E1%BB%A5y_%C4%90i%E1%BB%83n" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Thụy Điển">Thụy Điển</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(32) > tbody. > tr[bgcolor="\#ccffcc"].:nth-child(3)[bgcolor] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90an_M%E1%BA%A1ch" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đan Mạch">Đan Mạch</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(36) > tbody. > tr[bgcolor="\#ccffcc"].:nth-child(2)[bgcolor] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_S%C3%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Cộng hòa Séc">Cộng hòa Séc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(36) > tbody. > tr[bgcolor="\#ccffcc"].:nth-child(3)[bgcolor] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan">Hà Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr.:nth-child(5) > td[bgcolor="\#f9f9f9"].[rowspan="\32 "[style][bgcolor] > b. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha">Bồ Đào Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td[bgcolor="\#f9f9f9"].[rowspan="\32 "[style][bgcolor] > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Anh"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Anh" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Anh">Anh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr.:nth-child(8) > td[bgcolor="\#f9f9f9"].[rowspan="\32 "[style][bgcolor] > b. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha">Bồ Đào Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr.:nth-child(10) > td[bgcolor="\#f9f9f9"].[rowspan="\32 "[style][bgcolor] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan">Hà Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr.:nth-child(11) > td[bgcolor="\#f9f9f9"].[rowspan="\32 "[style][bgcolor] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Th%E1%BB%A5y_%C4%90i%E1%BB%83n" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Thụy Điển">Thụy Điển</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr.:nth-child(13) > td[bgcolor="\#f9f9f9"].[rowspan="\32 "[style][bgcolor] > b. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan">Hà Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td[style][bgcolor] > b > a[title="Phạt\ đền\ \(bóng\ đá\)"]. <a href="/wiki/Ph%E1%BA%A1t_%C4%91%E1%BB%81n_(b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1)" title="Phạt đền (bóng đá)">pen.</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr.:nth-child(14) > td[bgcolor="\#f9f9f9"].[rowspan="\32 "[style][bgcolor] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha">Bồ Đào Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td[bgcolor="\#f9f9f9"].[rowspan="\32 "[style][bgcolor] > b. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Hy_L%E1%BA%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hy Lạp">Hy Lạp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr.:nth-child(17) > td[bgcolor="\#f9f9f9"].[rowspan="\32 "[style][bgcolor] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%C3%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp">Pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr.:nth-child(19) > td[bgcolor="\#f9f9f9"].[rowspan="\32 "[style][bgcolor] > b. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Hy_L%E1%BA%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hy Lạp">Hy Lạp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr.:nth-child(20) > td[bgcolor="\#f9f9f9"].[rowspan="\32 "[style][bgcolor] > b. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Hy_L%E1%BA%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hy Lạp">Hy Lạp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td[style][bgcolor] > b. > a[title="Hiệp\ phụ\ \(bóng\ đá\)"]. <a href="/wiki/Hi%E1%BB%87p_ph%E1%BB%A5_(b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1)" title="Hiệp phụ (bóng đá)">h.p.</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr.:nth-child(22) > td[bgcolor="\#f9f9f9"].[rowspan="\32 "[style][bgcolor] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_S%C3%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Cộng hòa Séc">Cộng hòa Séc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr.:nth-child(23) > td[bgcolor="\#f9f9f9"].[rowspan="\32 "[style][bgcolor] > b. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_S%C3%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Cộng hòa Séc">Cộng hòa Séc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr.:nth-child(25) > td[bgcolor="\#f9f9f9"].[rowspan="\32 "[style][bgcolor] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90an_M%E1%BA%A1ch" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đan Mạch">Đan Mạch</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td[bgcolor="\#ffe000"].[bgcolor] > b.:nth-child(5) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Hy_L%E1%BA%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hy Lạp">Hy Lạp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(1) > dl.:nth-child(1) > dt. <dt>5 bàn</dt>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(1) > dl.:nth-child(3) > dt. <dt>4 bàn</dt>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td > dl.:nth-child(5) > dt. <dt>3 bàn</dt>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td > dl.:nth-child(7) > dt. <dt>2 bàn</dt>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(2) > dl. > dt. <dt>1 bàn</dt>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(3) > dl.:nth-child(1) > dt. <dt>1 bàn (tiếp)</dt>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(3) > dl.:nth-child(3) > dt. <dt>phản lưới nhà</dt>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(3) > ul.:nth-child(4) > li.:nth-child(1) <li>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.multicol[style] > tbody > tr > td.:nth-child(3) > ul.:nth-child(4) > li.:nth-child(2) <li>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(2)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Hy_L%E1%BA%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hy Lạp">Hy Lạp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha">Bồ Đào Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist > ol.references > li > .reference-text.reference-text > b.[style] <b style="font-size: 0.95em; color:#555;">(tiếng Anh)</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.mbox-small.plainlinks.sistersitebox[style] > tbody > tr > td.mbox-text.plainlist > i > b. > .external.text.external.text <a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:UEFA_Euro_2004?uselang=vi">Giải vô địch bóng đá châu Âu 2004</a>

Tempest - Total Errors: 5

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .style\=.wikitable.plainrowheaders.style= > tbody. > tr.:nth-child(1)[style] > td[rowspan="\32 "].[scope="col" <td scope="col" rowspan="2">Tựa đề </td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .style\=.wikitable.plainrowheaders.style= > tbody. > tr.:nth-child(1)[style] > td[rowspan="\32 "].[scope="col" <td scope="col" rowspan="2">Thông tin </td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .style\=.wikitable.plainrowheaders.style= > tbody. > tr.:nth-child(1)[style] > td[rowspan="\32 "].[scope="col" <td scope="col" rowspan="2">Doanh số </td>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Produce_101_M%C3%B9a_2" title="Produce 101 Mùa 2">Produce 101</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.mw-collapsible.plainrowheaders[style] > tbody > tr > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-50"]. <a href="#cite_note-50">[50]</a>

Danh_sách_phim_điện_ảnh_Thám_tử_lừng_danh_Conan - Total Errors: 106

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody. > tr.:nth-child(4) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" <span class="t_nihongo_kanji" lang="ja" title="Văn bản tiếng Nhật">名探偵コナン 時計じかけの摩天楼</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody. > tr.:nth-child(4) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > i. > .t_nihongo_romaji.t_nihongo_romaji > span[title="Phiên\ âm\ rōmaji\ \(chữ\ La\ tinh\)"]. <span title="Phiên âm rōmaji (chữ La tinh)">Meitantei Konan Tokei Jikake no Matenrō</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody. > tr.:nth-child(5) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" <span class="t_nihongo_kanji" lang="ja" title="Văn bản tiếng Nhật">名探偵コナン 14番目の<ruby>標的<rp>(</rp><rt>ターゲット</rt><rp>)</rp></ruby></span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(5) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" > ruby. <ruby>標的<rp>(</rp><rt>ターゲット</rt><rp>)</rp></ruby>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(5) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" > ruby. > rt. <rt>ターゲット</rt>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody. > tr.:nth-child(5) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > i. > .t_nihongo_romaji.t_nihongo_romaji > span[title="Phiên\ âm\ rōmaji\ \(chữ\ La\ tinh\)"]. <span title="Phiên âm rōmaji (chữ La tinh)">Meitantei Konan Jyuuyon banme no Tāgetto</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody. > tr.:nth-child(6) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" <span class="t_nihongo_kanji" lang="ja" title="Văn bản tiếng Nhật">名探偵コナン 世紀末の魔術師</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody. > tr.:nth-child(6) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > i. > .t_nihongo_romaji.t_nihongo_romaji > span[title="Phiên\ âm\ rōmaji\ \(chữ\ La\ tinh\)"]. <span title="Phiên âm rōmaji (chữ La tinh)">Meitantei Konan Seikimatsu no Majutsushi</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody. > tr.:nth-child(7) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" <span class="t_nihongo_kanji" lang="ja" title="Văn bản tiếng Nhật">名探偵コナン 瞳の中の暗殺者</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody. > tr.:nth-child(7) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > i. > .t_nihongo_romaji.t_nihongo_romaji > span[title="Phiên\ âm\ rōmaji\ \(chữ\ La\ tinh\)"]. <span title="Phiên âm rōmaji (chữ La tinh)">Meitantei Konan Hitomi no Naka no Ansatsusha</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody. > tr.:nth-child(8) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" <span class="t_nihongo_kanji" lang="ja" title="Văn bản tiếng Nhật">名探偵コナン 天国へのカウントダウン</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody. > tr.:nth-child(8) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > i. > .t_nihongo_romaji.t_nihongo_romaji > span[title="Phiên\ âm\ rōmaji\ \(chữ\ La\ tinh\)"]. <span title="Phiên âm rōmaji (chữ La tinh)">Meitantei Konan Tengoku e no Kauntodaun</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody. > tr.:nth-child(9) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" <span class="t_nihongo_kanji" lang="ja" title="Văn bản tiếng Nhật">名探偵コナン ベイカー<ruby>街<rp>(</rp><rt>ストリート</rt><rp>)</rp></ruby>の亡霊</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(9) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" > ruby. > rt. <rt>ストリート</rt>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody. > tr.:nth-child(9) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > i. > .t_nihongo_romaji.t_nihongo_romaji > span[title="Phiên\ âm\ rōmaji\ \(chữ\ La\ tinh\)"]. <span title="Phiên âm rōmaji (chữ La tinh)">Meitantei Konan Beikā Sutorīto no Bōrei</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(10) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" <span class="t_nihongo_kanji" lang="ja" title="Văn bản tiếng Nhật">名探偵コナン 迷宮の<ruby>十字路<rp>(</rp><rt>クロスロード</rt><rp>)</rp></ruby></span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(10) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" > ruby. <ruby>十字路<rp>(</rp><rt>クロスロード</rt><rp>)</rp></ruby>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(10) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" > ruby. > rt. <rt>クロスロード</rt>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(10) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > i. > .t_nihongo_romaji.t_nihongo_romaji > span[title="Phiên\ âm\ rōmaji\ \(chữ\ La\ tinh\)"]. <span title="Phiên âm rōmaji (chữ La tinh)">Meitantei Konan Meikyū no Kurosurōdo</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(11) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" <span class="t_nihongo_kanji" lang="ja" title="Văn bản tiếng Nhật">名探偵コナン 銀翼の<ruby>奇術師<rp>(</rp><rt>マジシャン</rt><rp>)</rp></ruby></span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(11) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" > ruby. <ruby>奇術師<rp>(</rp><rt>マジシャン</rt><rp>)</rp></ruby>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(11) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" > ruby. > rt. <rt>マジシャン</rt>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(11) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > i. > .t_nihongo_romaji.t_nihongo_romaji > span[title="Phiên\ âm\ rōmaji\ \(chữ\ La\ tinh\)"]. <span title="Phiên âm rōmaji (chữ La tinh)">Meitantei Konan Gin-yoku no Majishan</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(12) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" <span class="t_nihongo_kanji" lang="ja" title="Văn bản tiếng Nhật">名探偵コナン 水平線上の<ruby>陰謀<rp>(</rp><rt>ストラテジー</rt><rp>)</rp></ruby></span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(12) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" > ruby. <ruby>陰謀<rp>(</rp><rt>ストラテジー</rt><rp>)</rp></ruby>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(12) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" > ruby. > rt. <rt>ストラテジー</rt>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(12) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > i. > .t_nihongo_romaji.t_nihongo_romaji > span[title="Phiên\ âm\ rōmaji\ \(chữ\ La\ tinh\)"]. <span title="Phiên âm rōmaji (chữ La tinh)">Meitantei Konan Suiheisenjō no Sutoratejī</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(13) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" <span class="t_nihongo_kanji" lang="ja" title="Văn bản tiếng Nhật">名探偵コナン 探偵たちの<ruby>鎮魂歌<rp>(</rp><rt>レクイエム</rt><rp>)</rp></ruby></span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(13) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" > ruby. <ruby>鎮魂歌<rp>(</rp><rt>レクイエム</rt><rp>)</rp></ruby>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(13) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" > ruby. > rt. <rt>レクイエム</rt>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(13) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > i. > .t_nihongo_romaji.t_nihongo_romaji > span[title="Phiên\ âm\ rōmaji\ \(chữ\ La\ tinh\)"]. <span title="Phiên âm rōmaji (chữ La tinh)">Meitantei Konan Tantei-tachi no Rekuiemu</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(14) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" <span class="t_nihongo_kanji" lang="ja" title="Văn bản tiếng Nhật">名探偵コナン 紺碧の<ruby>棺<rp>(</rp><rt>ジョリー・ロジャー</rt><rp>)</rp></ruby></span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(14) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" > ruby. > rt. <rt>ジョリー・ロジャー</rt>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(14) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > i. > .t_nihongo_romaji.t_nihongo_romaji > span[title="Phiên\ âm\ rōmaji\ \(chữ\ La\ tinh\)"]. <span title="Phiên âm rōmaji (chữ La tinh)">Meitantei Konan Konpeki no Jorī Rojā</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(15) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" <span class="t_nihongo_kanji" lang="ja" title="Văn bản tiếng Nhật">名探偵コナン 戦慄の<ruby>楽譜<rp>(</rp><rt>フルスコア</rt><rp>)</rp></ruby></span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(15) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" > ruby. <ruby>楽譜<rp>(</rp><rt>フルスコア</rt><rp>)</rp></ruby>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(15) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" > ruby. > rt. <rt>フルスコア</rt>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(15) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > i. > .t_nihongo_romaji.t_nihongo_romaji > span[title="Phiên\ âm\ rōmaji\ \(chữ\ La\ tinh\)"]. <span title="Phiên âm rōmaji (chữ La tinh)">Meitantei Konan Senritsu no Furu Sukoa</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(16) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" <span class="t_nihongo_kanji" lang="ja" title="Văn bản tiếng Nhật">名探偵コナン 漆黒の<ruby>追跡者<rp>(</rp><rt>チェイサー</rt><rp>)</rp></ruby></span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(16) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" > ruby. <ruby>追跡者<rp>(</rp><rt>チェイサー</rt><rp>)</rp></ruby>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(16) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" > ruby. > rt. <rt>チェイサー</rt>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(16) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > i. > .t_nihongo_romaji.t_nihongo_romaji > span[title="Phiên\ âm\ rōmaji\ \(chữ\ La\ tinh\)"]. <span title="Phiên âm rōmaji (chữ La tinh)">Meitantei Konan Shikkoku no Cheisā</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(17) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" <span class="t_nihongo_kanji" lang="ja" title="Văn bản tiếng Nhật">名探偵コナン 天空の<ruby>難破船<rp>(</rp><rt>ロスト・シップ</rt><rp>)</rp></ruby></span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(17) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" > ruby. <ruby>難破船<rp>(</rp><rt>ロスト・シップ</rt><rp>)</rp></ruby>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(17) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" > ruby. > rt. <rt>ロスト・シップ</rt>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(17) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > i. > .t_nihongo_romaji.t_nihongo_romaji > span[title="Phiên\ âm\ rōmaji\ \(chữ\ La\ tinh\)"]. <span title="Phiên âm rōmaji (chữ La tinh)">Meitantei Konan Tenkuu no Rosuto Shippu</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(18) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" <span class="t_nihongo_kanji" lang="ja" title="Văn bản tiếng Nhật">名探偵コナン 沈黙の<ruby>15分<rp>(</rp><rt>クォーター</rt><rp>)</rp></ruby></span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(18) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" > ruby. <ruby>15分<rp>(</rp><rt>クォーター</rt><rp>)</rp></ruby>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(18) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" > ruby. > rt. <rt>クォーター</rt>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(18) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > i. > .t_nihongo_romaji.t_nihongo_romaji > span[title="Phiên\ âm\ rōmaji\ \(chữ\ La\ tinh\)"]. <span title="Phiên âm rōmaji (chữ La tinh)">Meitantei Konan Chinmoku no Kwōtā</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(19) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" <span class="t_nihongo_kanji" lang="ja" title="Văn bản tiếng Nhật">名探偵コナン 11人目のストライカー</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(19) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > i. > .t_nihongo_romaji.t_nihongo_romaji > span[title="Phiên\ âm\ rōmaji\ \(chữ\ La\ tinh\)"]. <span title="Phiên âm rōmaji (chữ La tinh)"> Meitantei Konan Juuichininme no Sutoraikā</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(20) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" <span class="t_nihongo_kanji" lang="ja" title="Văn bản tiếng Nhật">名探偵コナン 絶海の<ruby>探偵<rp>(</rp><rt>プライベート・アイ</rt><rp>)</rp></ruby></span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(20) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" > ruby. <ruby>探偵<rp>(</rp><rt>プライベート・アイ</rt><rp>)</rp></ruby>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(20) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" > ruby. > rt. <rt>プライベート・アイ</rt>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(20) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > i. > .t_nihongo_romaji.t_nihongo_romaji > span[title="Phiên\ âm\ rōmaji\ \(chữ\ La\ tinh\)"]. <span title="Phiên âm rōmaji (chữ La tinh)"> Meitantei Konan Zekkai no Puraibēto Ai</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(21) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" <span class="t_nihongo_kanji" lang="ja" title="Văn bản tiếng Nhật">名探偵コナン 異次元の<ruby>狙撃手<rp>(</rp><rt>スナイパー</rt><rp>)</rp></ruby></span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(21) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" > ruby. <ruby>狙撃手<rp>(</rp><rt>スナイパー</rt><rp>)</rp></ruby>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(21) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" > ruby. > rt. <rt>スナイパー</rt>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(21) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > i. > .t_nihongo_romaji.t_nihongo_romaji > span[title="Phiên\ âm\ rōmaji\ \(chữ\ La\ tinh\)"]. <span title="Phiên âm rōmaji (chữ La tinh)"> Meitantei Konan: Ijigen no Sunaipā</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(22) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" <span class="t_nihongo_kanji" lang="ja" title="Văn bản tiếng Nhật">名探偵コナン 業火の向日葵</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(22) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > i. > .t_nihongo_romaji.t_nihongo_romaji > span[title="Phiên\ âm\ rōmaji\ \(chữ\ La\ tinh\)"]. <span title="Phiên âm rōmaji (chữ La tinh)">Meitantei Konan: Gōka no Himawari</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(23) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" <span class="t_nihongo_kanji" lang="ja" title="Văn bản tiếng Nhật">名探偵コナン 純黒の<ruby>悪夢<rp>(</rp><rt>ナイトメア</rt><rp>)</rp></ruby></span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(23) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" > ruby. <ruby>悪夢<rp>(</rp><rt>ナイトメア</rt><rp>)</rp></ruby>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(23) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" > ruby. > rt. <rt>ナイトメア</rt>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(23) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > i. > .t_nihongo_romaji.t_nihongo_romaji > span[title="Phiên\ âm\ rōmaji\ \(chữ\ La\ tinh\)"]. <span title="Phiên âm rōmaji (chữ La tinh)"> Meitantei Konan: Junkoku no Naitomea</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(24) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" <span class="t_nihongo_kanji" lang="ja" title="Văn bản tiếng Nhật">名探偵コナン から紅の<ruby>恋歌<rp>(</rp><rt>ラブレター</rt><rp>)</rp></ruby></span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(24) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" > ruby. <ruby>恋歌<rp>(</rp><rt>ラブレター</rt><rp>)</rp></ruby>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(24) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" > ruby. > rt. <rt>ラブレター</rt>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(24) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > i. > .t_nihongo_romaji.t_nihongo_romaji > span[title="Phiên\ âm\ rōmaji\ \(chữ\ La\ tinh\)"]. <span title="Phiên âm rōmaji (chữ La tinh)"> Meitantei Konan: Kara Kurenai no Raburetā</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(25) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" <span class="t_nihongo_kanji" lang="ja" title="Văn bản tiếng Nhật">名探偵コナン ゼロの執行人</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(25) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > i. > .t_nihongo_romaji.t_nihongo_romaji > span[title="Phiên\ âm\ rōmaji\ \(chữ\ La\ tinh\)"]. <span title="Phiên âm rōmaji (chữ La tinh)">Meitanteikonan: Zero no Shikkō-nin</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(26) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" <span class="t_nihongo_kanji" lang="ja" title="Văn bản tiếng Nhật">名探偵コナン 紺青の<ruby>拳<rp>(</rp><rt>フィスト</rt><rp>)</rp></ruby></span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(26) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" > ruby. > rt. <rt>フィスト</rt>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(26) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > i. > .t_nihongo_romaji.t_nihongo_romaji > span[title="Phiên\ âm\ rōmaji\ \(chữ\ La\ tinh\)"]. <span title="Phiên âm rōmaji (chữ La tinh)"> Meitantei Conan: Konjō no Fisuto</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(27) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" <span class="t_nihongo_kanji" lang="ja" title="Văn bản tiếng Nhật">名探偵コナン 緋色の弾丸 </span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(27) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > i. > .t_nihongo_romaji.t_nihongo_romaji > span[title="Phiên\ âm\ rōmaji\ \(chữ\ La\ tinh\)"]. <span title="Phiên âm rōmaji (chữ La tinh)">Meitantei Konan: Hiiro no Dangan</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(28) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" <span class="t_nihongo_kanji" lang="ja" title="Văn bản tiếng Nhật">名探偵コナン ハロウィンの花嫁</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(28) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > i. > .t_nihongo_romaji.t_nihongo_romaji > span[title="Phiên\ âm\ rōmaji\ \(chữ\ La\ tinh\)"]. <span title="Phiên âm rōmaji (chữ La tinh)">Meitantei Konan: Harowin no Hanayome</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(29) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" <span class="t_nihongo_kanji" lang="ja" title="Văn bản tiếng Nhật">名探偵コナン 黒鉄の<ruby>魚影<rp>(</rp><rt>サブマリン</rt><rp>)</rp></ruby></span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(29) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" > ruby. <ruby>魚影<rp>(</rp><rt>サブマリン</rt><rp>)</rp></ruby>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(29) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" > ruby. > rt. <rt>サブマリン</rt>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(29) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > i. > .t_nihongo_romaji.t_nihongo_romaji > span[title="Phiên\ âm\ rōmaji\ \(chữ\ La\ tinh\)"]. <span title="Phiên âm rōmaji (chữ La tinh)">Meitantei Konan: Kurogane no Sabumarin</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(30) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" <span class="t_nihongo_kanji" lang="ja" title="Văn bản tiếng Nhật">名探偵コナン 100万ドルの<ruby>五稜星<rp>(</rp><rt>みちしるべ</rt><rp>)</rp></ruby></span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(30) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" > ruby. <ruby>五稜星<rp>(</rp><rt>みちしるべ</rt><rp>)</rp></ruby>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(30) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" > ruby. > rt. <rt>みちしるべ</rt>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.mw-collapsible > tbody > tr.:nth-child(30) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > i. > .t_nihongo_romaji.t_nihongo_romaji > span[title="Phiên\ âm\ rōmaji\ \(chữ\ La\ tinh\)"]. <span title="Phiên âm rōmaji (chữ La tinh)">Meitantei Conan: Hyaku Man Doru no Michishirube</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" <span class="t_nihongo_kanji" lang="ja" title="Văn bản tiếng Nhật">ルパン三世VS名探偵コナン The Movie</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > i. > .t_nihongo_romaji.t_nihongo_romaji > span[title="Phiên\ âm\ rōmaji\ \(chữ\ La\ tinh\)"]. <span title="Phiên âm rōmaji (chữ La tinh)">Rupan Sansei Vāsasu Meitantei Konan The Movie</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(8) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" <span class="t_nihongo_kanji" lang="ja" title="Văn bản tiếng Nhật">江戸川コナン失踪事件 ~史上最悪の二日間~</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(8) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > i. > .t_nihongo_romaji.t_nihongo_romaji > span[title="Phiên\ âm\ rōmaji\ \(chữ\ La\ tinh\)"]. <span title="Phiên âm rōmaji (chữ La tinh)">Edogawa Conan Shissō Jiken ~ Shijō Saiaku no Futsukakan ~</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(8) > tbody. > tr.:nth-child(5) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" <span class="t_nihongo_kanji" lang="ja" title="Văn bản tiếng Nhật">名探偵コナン エピソード"ONE" 小さくなった名探偵</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(8) > tbody. > tr.:nth-child(5) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > i. > .t_nihongo_romaji.t_nihongo_romaji > span[title="Phiên\ âm\ rōmaji\ \(chữ\ La\ tinh\)"]. <span title="Phiên âm rōmaji (chữ La tinh)">Meitantei Conan Episōdo "Wan" Chīsakunatta Meitantei</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(8) > tbody. > tr.:nth-child(6) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" <span class="t_nihongo_kanji" lang="ja" title="Văn bản tiếng Nhật">名探偵コナン 緋色の不在証明</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(8) > tbody. > tr.:nth-child(6) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > i. > .t_nihongo_romaji.t_nihongo_romaji > span[title="Phiên\ âm\ rōmaji\ \(chữ\ La\ tinh\)"]. <span title="Phiên âm rōmaji (chữ La tinh)">Meitantei Conan: Hiiro no Fuzai Shōmei</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(8) > tbody. > tr.:nth-child(7) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" <span class="t_nihongo_kanji" lang="ja" title="Văn bản tiếng Nhật">名探偵コナン 本庁の刑事恋物語~結婚前夜~</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(8) > tbody. > tr.:nth-child(7) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > i. > .t_nihongo_romaji.t_nihongo_romaji > span[title="Phiên\ âm\ rōmaji\ \(chữ\ La\ tinh\)"]. <span title="Phiên âm rōmaji (chữ La tinh)">Meitantei Conan: Honchō no Keiji Koi-monogatari Kekkon Zen'ya</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(8) > tbody. > tr.:nth-child(8) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" <span class="t_nihongo_kanji" lang="ja" title="Văn bản tiếng Nhật">名探偵コナン 灰原哀物語 ~黒鉄のミステリートレイン~</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(8) > tbody. > tr.:nth-child(8) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > i. > .t_nihongo_romaji.t_nihongo_romaji > span[title="Phiên\ âm\ rōmaji\ \(chữ\ La\ tinh\)"]. <span title="Phiên âm rōmaji (chữ La tinh)">Meitantei Conan: Haibara Ai Monogatari ~Kurogane no Misuterī Torein~</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(8) > tbody. > tr.:nth-child(9) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > .t_nihongo_kanji[lang="ja"].t_nihongo_kanji[title="Văn\ bản\ tiếng\ Nhật" <span class="t_nihongo_kanji" lang="ja" title="Văn bản tiếng Nhật">名探偵コナンVS怪盗キッド</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(8) > tbody. > tr.:nth-child(9) > td.:nth-child(2) > span. > span.[style] > i. > .t_nihongo_romaji.t_nihongo_romaji > span[title="Phiên\ âm\ rōmaji\ \(chữ\ La\ tinh\)"]. <span title="Phiên âm rōmaji (chữ La tinh)">Meitantei Conan Bāsasu Kaitō Kiddo</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > ul.:nth-child(15) > li.:nth-child(1) > b.[style] <b style="font-size: 0.95em; color:#555;">(tiếng Nhật)</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > ul.:nth-child(15) > li.:nth-child(2) > b.[style] <b style="font-size: 0.95em; color:#555;">(tiếng Nhật)</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > ul.:nth-child(15) > li.:nth-child(3) > b.[style] <b style="font-size: 0.95em; color:#555;">(tiếng Anh)</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > ul.:nth-child(15) > li.:nth-child(4) > b.[style] <b style="font-size: 0.95em; color:#555;">(tiếng Nhật)</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > ul.:nth-child(15) > li.:nth-child(5) > b.[style] <b style="font-size: 0.95em; color:#555;">(tiếng Anh)</b>

Thích_Chân_Quang - Total Errors: 1

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr[style] > td > a[title="Cổng\ thông\ tin\:Phật\ giáo"]. <a href="/wiki/C%E1%BB%95ng_th%C3%B4ng_tin:Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o" title="Cổng thông tin:Phật giáo">Cổng thông tin Phật giáo</a>

Wojciech_Szczęsny - Total Errors: 1

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > ul.:nth-child(55) > li.:nth-child(1) > b.[style] <b style="font-size: 0.95em; color:#555;">(tiếng Ba Lan)</b>

Christian_Eriksen - Total Errors: 1

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.mbox-small.plainlinks.sistersitebox[style] > tbody > tr > td.mbox-text.plainlist > i > b. > .external.text.external.text <a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Christian_Eriksen?uselang=vi">Christian Eriksen</a>

Euro - Total Errors: 3

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.mbox-small.plainlinks.sistersitebox[style] > tbody > tr > td.mbox-text.plainlist > i > b. > .external.text.external.text <a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Euro?uselang=vi">Euro</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > ul > li.:nth-child(4) > b.:nth-child(2)[style] <b style="font-size: 0.95em; color:#555;">(tiếng Đức)</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > ul > li > b.:nth-child(3)[style] <b style="font-size: 0.95em; color:#555;">(tiếng Anh)</b>

Lưu_Diệc_Phi - Total Errors: 3

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.noprint.plainlinks[style] > tbody > tr > td > a[title="Wikipedia\:Bài\ viết\ tốt"]. <a href="/wiki/Wikipedia:B%C3%A0i_vi%E1%BA%BFt_t%E1%BB%91t" title="Wikipedia:Bài viết tốt">bài viết tốt</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.noprint.plainlinks[style] > tbody > tr > td[valign="middle"].:nth-child(2) > .external.text.external.text:nth-child(4) <a class="external text" href="https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C6%B0u_Di%E1%BB%87c_Phi&oldid=68252326">phiên bản đã được bình chọn</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.noprint.plainlinks[style] > tbody > tr > td[valign="middle"].:nth-child(2) > .external.text.external.text:nth-child(5) <a class="external text" href="https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C6%B0u_Di%E1%BB%87c_Phi&oldid=68252326&diff=cur">sự khác biệt</a>

Giải_vô_địch_bóng_đá_thế_giới - Total Errors: 193

Selector Context
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices <div id="advancedSiteNotices" style="height: 60px; min-height: 60px;">
/* failed to decorate */ span > b <b>Biểu quyết xóa</b>
/* failed to decorate */ a[title="Wikipedia\:Biểu\ quyết\ xoá\ bài"] <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i" title="Wikipedia:Biểu quyết xoá bài">Xóa bài</a>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > a:nth-child(3) <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i/%C4%90inh_Si%E1%BB%81n" title="Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Đinh Siền">Đinh Siền</a>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > a:nth-child(4) <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i/Haewon_(l%E1%BA%A7n_2)" title="Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Haewon (lần 2)">Haewon (lần 2)</a>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > a:nth-child(5) <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_Chi%E1%BA%BFn_(hu%E1%BA%A5n_luy%E1%BB%87n_vi%C3%AAn)" title="Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Nguyễn Văn Chiến (huấn luyện viên)">Nguyễn Văn Chiến (huấn luyện viên)</a>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > a:nth-child(6) <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i/B%C3%B9i_Xu%C3%A2n_Th%E1%BB%91ng" title="Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Bùi Xuân Thống">Bùi Xuân Thống</a>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > a:nth-child(7) <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Th%E1%BB%8B_Thu_Trang" title="Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Trương Thị Thu Trang">Trương Thị Thu Trang</a>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > a:nth-child(8) <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i/Tr%E1%BA%A7n_Th%C3%A0nh_H%C6%B0ng" title="Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Trần Thành Hưng">Trần Thành Hưng</a>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > a:nth-child(9) <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i/T%C4%83ng_Th%E1%BB%8B_Ng%E1%BB%8Dc_Mai" title="Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Tăng Thị Ngọc Mai">Tăng Thị Ngọc Mai</a>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > a:nth-child(10) <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i/Xanh_SM" title="Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Xanh SM">Xanh SM</a>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > a:nth-child(11) <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i/B%C3%B9i_V%C4%83n_Xuy%E1%BB%81n" title="Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Bùi Văn Xuyền">Bùi Văn Xuyền</a>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > a:nth-child(12) <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i/%C4%90o%C3%A0n_Th%E1%BB%8B_Thanh_Mai" title="Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Đoàn Thị Thanh Mai">Đoàn Thị Thanh Mai</a>
html.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available.vector-animations-ready.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0 > body.skin--responsive.skin-vector.skin-vector-search-vue.mediawiki.ltr.sitedir-ltr.mw-hide-empty-elt.ns-0.ns-subject.mw-editable.page-Giải_vô_địch_bóng_đá_thế_giới.rootpage-Giải_vô_địch_bóng_đá_thế_giới.skin-vector-2022.action-view.uls-dialog-sticky-hide > div.mw-page-container > div.mw-page-container-inner > div.vector-sitenotice-container > div.notheme > table[style] > tr > td > div > b.:nth-child(13) > .mw-redirect.mw-redirect <a href="/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_x%C3%B3a_t%E1%BA%ADp_tin" class="mw-redirect" title="Wikipedia:Biểu quyết xóa tập tin">Xóa tập tin</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > td. > div. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Argentina" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina">Argentina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1930" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1930">1930</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(2) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1934" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1934">1934</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(3) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1938" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1938">1938</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(4) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1950" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1950">1950</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(5) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1954" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1954">1954</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(6) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1958" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1958">1958</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(7) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1962" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1962">1962</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(8) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1966" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1966">1966</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(9) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1970" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1970">1970</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(10) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1974" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1974">1974</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(11) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1978" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1978">1978</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(12) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1982" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1982">1982</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(13) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1986" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1986">1986</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(14) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1990" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1990">1990</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(15) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1994" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1994">1994</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(16) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1998" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1998">1998</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(17) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2002" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 2002">2002</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(18) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2006" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 2006">2006</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(19) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2010" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 2010">2010</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(20) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2014" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 2014">2014</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(21) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2018" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 2018">2018</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(22) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2022" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 2022">2022</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(23) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2026" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 2026">2026</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(24) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2030" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 2030">2030</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks[style] > tbody > tr > td > .nowraplinks.hlist.hlist.nowraplinks > ul. > li.:nth-child(25) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2034" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 2034">2034</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(107) > tbody. > tr.:nth-child(3)[style] > td.:nth-child(2) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1934" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1934">Chi tiết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3)[style] > td.:nth-child(5) > b. > a. <a href="/wiki/Tr%E1%BA%ADn_chung_k%E1%BA%BFt_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1934" title="Trận chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới 1934">2–1</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3)[style] > td.:nth-child(5) > a[title="Hiệp\ phụ\ \(bóng\ đá\)"]. <a href="/wiki/Hi%E1%BB%87p_ph%E1%BB%A5_(b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1)" title="Hiệp phụ (bóng đá)">s.h.p.</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(5) > small. > a[title="Sân\ vận\ động\ Nazionale\ PNF"]. <a href="/wiki/S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_Nazionale_PNF" title="Sân vận động Nazionale PNF">Sân vận động Nazionale PNF</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3)[style] > td.:nth-child(5) > small. > a[href$="Roma"].[title="Roma" <a href="/wiki/Roma" title="Roma">Roma</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3)[style] > td.:nth-child(6) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ti%E1%BB%87p_Kh%E1%BA%AFc" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Tiệp Khắc">Tiệp Khắc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3)[style] > td.:nth-child(7) > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Đức"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức">Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3)[style] > td.:nth-child(8) > small. > .new.new <a href="/w/index.php?title=S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_Giorgio_Ascarelli&action=edit&redlink=1" class="new" title="Sân vận động Giorgio Ascarelli (trang không tồn tại)">Sân vận động Giorgio Ascarelli</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > small > a[href$="Napoli"]. <a href="/wiki/Napoli" title="Napoli">Napoli</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(9) > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Áo"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C3%81o" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Áo">Áo</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(7)[style] > td.:nth-child(2) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1950" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1950">Chi tiết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(7)[style] > td[align="left"]. > a[href$="Brasil"].[title="Brasil" <a href="/wiki/Brasil" title="Brasil">Brasil</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(7)[style] > td.:nth-child(4) > b. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Uruguay" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Uruguay">Uruguay</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-103"]. <a href="#cite_note-103">[A]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-wc1950-105"]. <a href="#cite_note-wc1950-105">[note 3]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(7)[style] > td.:nth-child(6) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Brasil" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Brasil">Brasil</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(7)[style] > td.:nth-child(7) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Th%E1%BB%A5y_%C4%90i%E1%BB%83n" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Thụy Điển">Thụy Điển</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-106"]. <a href="#cite_note-106">[B]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-107"]. <a href="#cite_note-107">[note 4]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(7)[style] > td.:nth-child(9) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_T%C3%A2y_Ban_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha">Tây Ban Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > p > sup.reference > a[href$="\#cite_note-108"]. <a href="#cite_note-108">[note 5]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(107) > tbody. > tr.:nth-child(9)[style] > td.:nth-child(2) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1958" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1958">Chi tiết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td[align="left"]. > a[title="Thụy\ Điển"]. <a href="/wiki/Th%E1%BB%A5y_%C4%90i%E1%BB%83n" title="Thụy Điển">Thụy Điển</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(9)[style] > td.:nth-child(4) > b. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Brasil" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Brasil">Brasil</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(9)[style] > td.:nth-child(5) > b. > a. <a href="/wiki/Tr%E1%BA%ADn_chung_k%E1%BA%BFt_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1958" title="Trận chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới 1958">5–2</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > small > a[title="Sân\ vận\ động\ Råsunda"]. <a href="/wiki/S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_R%C3%A5sunda" title="Sân vận động Råsunda">Sân vận động Råsunda</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > small > a[title="Solna\ \(đô\ thị\)"]. <a href="/wiki/Solna_(%C4%91%C3%B4_th%E1%BB%8B)" title="Solna (đô thị)">Solna</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(9)[style] > td.:nth-child(6) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Th%E1%BB%A5y_%C4%90i%E1%BB%83n" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Thụy Điển">Thụy Điển</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(9)[style] > td.:nth-child(7) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%C3%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp">Pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(9)[style] > td.:nth-child(8) > small. > a[href$="Ullevi"].[title="Ullevi" <a href="/wiki/Ullevi" title="Ullevi">Ullevi</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available.vector-animations-ready.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0:root <a href="/wiki/G%C3%B6teborg" title="Göteborg">Göteborg</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(9) > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Đức"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức">Tây Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(11)[style] > td.:nth-child(2) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1966" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1966">Chi tiết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td[align="left"]. > a[href$="Anh"].[title="Anh" <a href="/wiki/Anh" title="Anh">Anh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > b. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Anh"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Anh" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Anh">Anh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(11)[style] > td.:nth-child(5) > b. > a. <a href="/wiki/Tr%E1%BA%ADn_chung_k%E1%BA%BFt_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1966" title="Trận chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới 1966">4–2</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(11)[style] > td.:nth-child(5) > a[title="Hiệp\ phụ\ \(bóng\ đá\)"]. <a href="/wiki/Hi%E1%BB%87p_ph%E1%BB%A5_(b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1)" title="Hiệp phụ (bóng đá)">s.h.p.</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(5) > small. > a[title="Sân\ vận\ động\ Wembley\ \(1923\)"]. <a href="/wiki/S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_Wembley_(1923)" title="Sân vận động Wembley (1923)">Sân vận động Wembley</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available.vector-animations-ready.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0:root <a href="/wiki/Lu%C3%A2n_%C4%90%C3%B4n" title="Luân Đôn">Luân Đôn</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(11)[style] > td.:nth-child(6) > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Đức"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức">Tây Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(11)[style] > td.:nth-child(7) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha">Bồ Đào Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(11)[style] > td.:nth-child(9) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Li%C3%AAn_X%C3%B4" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Liên Xô">Liên Xô</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(13)[style] > td.:nth-child(2) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1974" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1974">Chi tiết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td[align="left"]. > a[title="Tây\ Đức"]. <a href="/wiki/T%C3%A2y_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Tây Đức">Tây Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(13)[style] > td.:nth-child(4) > b. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Đức"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức">Tây Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(13)[style] > td.:nth-child(5) > b. > a. <a href="/wiki/Tr%E1%BA%ADn_chung_k%E1%BA%BFt_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1974" title="Trận chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới 1974">2–1</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > small > a[title="Sân\ vận\ động\ Olympic\ \(München\)"]. <a href="/wiki/S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_Olympic_(M%C3%BCnchen)" title="Sân vận động Olympic (München)">Sân vận động Olympic</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available.vector-animations-ready.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0:root <a href="/wiki/M%C3%BCnchen" title="München">München</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(13)[style] > td.:nth-child(6) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan">Hà Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(13)[style] > td.:nth-child(7) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ba_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Ba Lan">Ba Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(13)[style] > td.:nth-child(9) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Brasil" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Brasil">Brasil</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(107) > tbody. > tr.:nth-child(15)[style] > td.:nth-child(2) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1982" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1982">Chi tiết</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available.vector-animations-ready.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0:root <a href="/wiki/T%C3%A2y_Ban_Nha" title="Tây Ban Nha">Tây Ban Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(15)[style] > td.:nth-child(5) > b. > a. <a href="/wiki/Tr%E1%BA%ADn_chung_k%E1%BA%BFt_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1982" title="Trận chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới 1982">3–1</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > small > a[title="Sân\ vận\ động\ Santiago\ Bernabéu"]. <a href="/wiki/S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_Santiago_Bernab%C3%A9u" title="Sân vận động Santiago Bernabéu">Santiago Bernabéu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > small > a[href$="Madrid"]. <a href="/wiki/Madrid" title="Madrid">Madrid</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(15)[style] > td.:nth-child(6) > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Đức"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức">Tây Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(15)[style] > td.:nth-child(7) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ba_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Ba Lan">Ba Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(15)[style] > td.:nth-child(8) > small. > .new.new <a href="/w/index.php?title=S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_Jos%C3%A9_Rico_P%C3%A9rez&action=edit&redlink=1" class="new" title="Sân vận động José Rico Pérez (trang không tồn tại)">Sân vận động José Rico Pérez</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > small > a[href$="Alicante"]. <a href="/wiki/Alicante" title="Alicante">Alicante</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(15)[style] > td.:nth-child(9) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%C3%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp">Pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(17)[style] > td.:nth-child(2) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1990" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1990">Chi tiết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(17)[style] > td.:nth-child(4) > b. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Đức"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức">Tây Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(17)[style] > td.:nth-child(5) > b. > a. <a href="/wiki/Tr%E1%BA%ADn_chung_k%E1%BA%BFt_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1990" title="Trận chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới 1990">1–0</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > small > a[title="Sân\ vận\ động\ Olimpico"]. <a href="/wiki/S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_Olimpico" title="Sân vận động Olimpico">Sân vận động Olimpico</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(17)[style] > td.:nth-child(5) > small. > a[href$="Roma"].[title="Roma" <a href="/wiki/Roma" title="Roma">Roma</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(17)[style] > td.:nth-child(6) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Argentina" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina">Argentina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > small > a[title="Sân\ vận\ động\ San\ Nicola"]. <a href="/wiki/S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_San_Nicola" title="Sân vận động San Nicola">Sân vận động San Nicola</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > small > a[title="Bari\ \(thành\ phố\)"]. <a href="/wiki/Bari_(th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91)" title="Bari (thành phố)">Bari</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(17)[style] > td.:nth-child(9) > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Anh"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Anh" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Anh">Anh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(19)[style] > td.:nth-child(2) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1998" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1998">Chi tiết</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available.vector-animations-ready.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0:root <a href="/wiki/Ph%C3%A1p" title="Pháp">Pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(19)[style] > td.:nth-child(4) > b. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%C3%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp">Pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(19)[style] > td.:nth-child(5) > b. > a. <a href="/wiki/Tr%E1%BA%ADn_chung_k%E1%BA%BFt_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1998" title="Trận chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới 1998">3–0</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(5) > small. > a[href$="Stade_de_France"].[title="Stade\ de\ France" <a href="/wiki/Stade_de_France" title="Stade de France">Stade de France</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > small > a[title="Saint-Denis\,\ Seine-Saint-Denis"]. <a href="/wiki/Saint-Denis,_Seine-Saint-Denis" title="Saint-Denis, Seine-Saint-Denis">Saint-Denis</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(19)[style] > td.:nth-child(6) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Brasil" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Brasil">Brasil</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(19)[style] > td.:nth-child(7) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Croatia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Croatia">Croatia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(107) > tbody. > tr.:nth-child(19)[style] > td.:nth-child(8) > small. > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_C%C3%B4ng_vi%C3%AAn_c%C3%A1c_Ho%C3%A0ng_t%E1%BB%AD" title="Sân vận động Công viên các Hoàng tử">Sân vận động Công viên các Hoàng tử</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(8) > small. > a[href$="Paris"].[title="Paris" <a href="/wiki/Paris" title="Paris">Paris</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(19)[style] > td.:nth-child(9) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan">Hà Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(21)[style] > td.:nth-child(2) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2006" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 2006">Chi tiết</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available.vector-animations-ready.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0:root <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đức">Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(21)[style] > td.:nth-child(5) > b. > a. <a href="/wiki/Tr%E1%BA%ADn_chung_k%E1%BA%BFt_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2006" title="Trận chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới 2006">1–1</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(21)[style] > td.:nth-child(5) > a[title="Hiệp\ phụ\ \(bóng\ đá\)"]. <a href="/wiki/Hi%E1%BB%87p_ph%E1%BB%A5_(b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1)" title="Hiệp phụ (bóng đá)">s.h.p.</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(5) > small. > a[title="Sân\ vận\ động\ Olympic\ \(Berlin\)"]. <a href="/wiki/S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_Olympic_(Berlin)" title="Sân vận động Olympic (Berlin)">Sân vận động Olympic</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(5) > small. > a[href$="Berlin"].[title="Berlin" <a href="/wiki/Berlin" title="Berlin">Berlin</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(21)[style] > td.:nth-child(6) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%C3%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp">Pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(21)[style] > td.:nth-child(7) > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Đức"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức">Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(21)[style] > td.:nth-child(8) > small. > .mw-redirect.mw-redirect <a href="/wiki/Mercedes-Benz_Arena_(Stuttgart)" class="mw-redirect" title="Mercedes-Benz Arena (Stuttgart)">Sân vận động Gottlieb-Daimler</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > small > a[href$="Stuttgart"]. <a href="/wiki/Stuttgart" title="Stuttgart">Stuttgart</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(21)[style] > td.:nth-child(9) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha">Bồ Đào Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(107) > tbody. > tr.:nth-child(23)[style] > td.:nth-child(2) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2014" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 2014">Chi tiết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(23)[style] > td[align="left"]. > a[href$="Brasil"].[title="Brasil" <a href="/wiki/Brasil" title="Brasil">Brasil</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(23)[style] > td.:nth-child(4) > b. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Đức"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức">Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(23)[style] > td.:nth-child(5) > b. > a. <a href="/wiki/Tr%E1%BA%ADn_chung_k%E1%BA%BFt_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2014" title="Trận chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới 2014">1–0</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(23)[style] > td.:nth-child(5) > a[title="Hiệp\ phụ\ \(bóng\ đá\)"]. <a href="/wiki/Hi%E1%BB%87p_ph%E1%BB%A5_(b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1)" title="Hiệp phụ (bóng đá)">s.h.p.</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(5) > small. > a[title="Sân\ vận\ động\ Maracanã"]. <a href="/wiki/S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_Maracan%C3%A3" title="Sân vận động Maracanã">Maracanã</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > small. > a[href$="Rio_de_Janeiro"].[title="Rio\ de\ Janeiro" <a href="/wiki/Rio_de_Janeiro" title="Rio de Janeiro">Rio de Janeiro</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(23)[style] > td.:nth-child(6) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Argentina" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina">Argentina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(23)[style] > td.:nth-child(7) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan">Hà Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(23)[style] > td.:nth-child(8) > small. > .mw-redirect.mw-redirect <a href="/wiki/S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_qu%E1%BB%91c_gia_Man%C3%A9_Garrincha" class="mw-redirect" title="Sân vận động quốc gia Mané Garrincha">Sân vận động quốc gia</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available.vector-animations-ready.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0:root <a href="/wiki/Bras%C3%ADlia" title="Brasília">Brasília</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(23)[style] > td.:nth-child(9) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Brasil" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Brasil">Brasil</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(25)[style] > td.:nth-child(2) > p. > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2022" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 2022">Chi tiết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td[align="left"]. > a[href$="Qatar"].[title="Qatar" <a href="/wiki/Qatar" title="Qatar">Qatar</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(25)[style] > td.:nth-child(4) > b. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Argentina" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina">Argentina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(25)[style] > td.:nth-child(5) > b. > a. <a href="/wiki/Tr%E1%BA%ADn_chung_k%E1%BA%BFt_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2022" title="Trận chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới 2022">3–3</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(25)[style] > td.:nth-child(5) > a[title="Hiệp\ phụ\ \(bóng\ đá\)"]. <a href="/wiki/Hi%E1%BB%87p_ph%E1%BB%A5_(b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1)" title="Hiệp phụ (bóng đá)">s.h.p.</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(5) > small. > a[title="Sân\ vận\ động\ Lusail\ Iconic"]. <a href="/wiki/S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_Lusail_Iconic" title="Sân vận động Lusail Iconic">Sân vận động Lusail Iconic</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > small > a[href$="Lusail"]. <a href="/wiki/Lusail" title="Lusail">Lusail</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(25)[style] > td.:nth-child(6) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%C3%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp">Pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(25)[style] > td.:nth-child(7) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Croatia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Croatia">Croatia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > small > a[title="Sân\ vận\ động\ Quốc\ tế\ Khalifa"]. <a href="/wiki/S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Khalifa" title="Sân vận động Quốc tế Khalifa">Sân vận động Khalifa</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > small > a[href$="Al_Rayyan"]. <a href="/wiki/Al_Rayyan" title="Al Rayyan">Al Rayyan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(25)[style] > td.:nth-child(9) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Maroc" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Maroc">Maroc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(27)[style] > td.:nth-child(2) > p. > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2030" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 2030">Chi tiết</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-night-mode-enabled.skin-theme-clientpref-night.vector-toc-available.vector-animations-ready.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0:root <a href="/wiki/T%C3%A2y_Ban_Nha" title="Tây Ban Nha">Tây Ban Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > i.:nth-child(3) > a[title="Bồ\ Đào\ Nha"]. <a href="/wiki/B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha" title="Bồ Đào Nha">Bồ Đào Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > i.:nth-child(5) > a[href$="Maroc"].[title="Maroc" <a href="/wiki/Maroc" title="Maroc">Maroc</a>
/* failed to decorate */ .sortable.wikitable:nth-child(116) > tbody > tr:nth-child(1) > td:nth-child(1) > span > a <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Brasil" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Brasil">Brasil</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.jquery-tablesorter > tbody. > tr.:nth-child(1) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1958" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1958">1958</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.wikitable.sortable.jquery-tablesorter:nth-child(116) > tbody. > tr.:nth-child(1) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(2) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1962" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1962">1962</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(1) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(3) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1970" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1970">1970</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(1) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(4) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1994" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1994">1994</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(1) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(5) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2002" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 2002">2002</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(2) > td.:nth-child(1)[style] > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Đức"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức">Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.wikitable.sortable.jquery-tablesorter:nth-child(116) > tbody. > tr.:nth-child(2) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1954" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1954">1954</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.wikitable.sortable.jquery-tablesorter:nth-child(116) > tbody. > tr.:nth-child(2) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(2) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1974" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1974">1974</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(2) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(4) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1990" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1990">1990</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(2) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(5) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2014" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 2014">2014</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1934" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1934">1934</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(3) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1938" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1938">1938</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(4) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1982" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1982">1982</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(5) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2006" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 2006">2006</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.wikitable.sortable.jquery-tablesorter:nth-child(116) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td.:nth-child(1)[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Argentina" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina">Argentina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(4) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1978" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1978">1978</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(4) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(3) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1986" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1986">1986</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(4) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(4) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2022" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 2022">2022</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.wikitable.sortable.jquery-tablesorter:nth-child(116) > tbody. > tr.:nth-child(5) > td.:nth-child(1)[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%C3%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp">Pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(5) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1998" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1998">1998</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(5) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(3) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2018" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 2018">2018</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.wikitable.sortable.jquery-tablesorter:nth-child(116) > tbody. > tr.:nth-child(6) > td.:nth-child(1)[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Uruguay" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Uruguay">Uruguay</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(6) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1930" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1930">1930</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(6) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(3) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1950" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1950">1950</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(7) > td.:nth-child(1)[style] > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Anh"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Anh" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Anh">Anh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(7) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1966" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1966">1966</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.wikitable.sortable.jquery-tablesorter:nth-child(116) > tbody. > tr.:nth-child(8) > td.:nth-child(1)[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_T%C3%A2y_Ban_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha">Tây Ban Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.wikitable.sortable.jquery-tablesorter:nth-child(116) > tbody. > tr.:nth-child(8) > td.:nth-child(2)[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2010" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 2010">2010</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .tright.portal[aria-label="Portals"].noprint.portal.plainlist.tright:nth-child(143)[style] > ul.[style] > li. > span.:nth-child(2) > a[title="Cổng\ thông\ tin\:Bóng\ đá"]. <a href="/wiki/C%E1%BB%95ng_th%C3%B4ng_tin:B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1" title="Cổng thông tin:Bóng đá">Cổng thông tin Bóng đá</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.mbox-small.plainlinks.sistersitebox[style] > tbody > tr > td.mbox-text.plainlist > i > b. > .extiw.extiw <a href="https://en.wikinews.org/wiki/FIFA_receives_eleven_bids_for_2018_and_2022_World_Cups" class="extiw" title="wikinews:FIFA receives eleven bids for 2018 and 2022 World Cups"> FIFA receives eleven bids for 2018 and 2022 World Cups</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.mbox-small.plainlinks.sistersitebox[style] > tbody > tr > td.mbox-text.plainlist > i > b. > .external.text.external.text <a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:FIFA_World_Cup?uselang=vi">Giải vô địch bóng đá thế giới</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .tright.portal[aria-label="Portals"].noprint.portal.plainlist.tright:nth-child(152)[style] > ul.[style] > li. > span.:nth-child(2) > a[title="Cổng\ thông\ tin\:Bóng\ đá"]. <a href="/wiki/C%E1%BB%95ng_th%C3%B4ng_tin:B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1" title="Cổng thông tin:Bóng đá">Cổng thông tin Bóng đá</a>

Cúp_bóng_đá_Nam_Mỹ - Total Errors: 75

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(75) > tbody. > tr.:nth-child(2) > td.:nth-child(1)[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Argentina" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina">Argentina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(75) > tbody. > tr.:nth-child(2) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1921" title="Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 1921">1921</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(2) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(3) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1925" title="Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 1925">1925</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(2) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(5) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1927" title="Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 1927">1927</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(2) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(6) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1929" title="Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 1929">1929</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(2) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(8) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1937" title="Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 1937">1937</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(2) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(10) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1941" title="Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 1941">1941</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(2) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(11) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1945" title="Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 1945">1945</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(2) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(12) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1946" title="Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 1946">1946</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(2) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(14) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1947" title="Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 1947">1947</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(2) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(15) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1955" title="Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 1955">1955</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(2) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(16) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1957" title="Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 1957">1957</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(2) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(17) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1959_(Argentina)" title="Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 1959 (Argentina)">1959 (Argentina)</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td.:nth-child(2)[style] > a[title="Cúp\ bóng\ đá\ Nam\ Mỹ\ 1991"]. <a href="/wiki/C%C3%BAp_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1991" title="Cúp bóng đá Nam Mỹ 1991">1991</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td.:nth-child(2)[style] > a[title="Cúp\ bóng\ đá\ Nam\ Mỹ\ 1993"]. <a href="/wiki/C%C3%BAp_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1993" title="Cúp bóng đá Nam Mỹ 1993">1993</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td.:nth-child(2)[style] > a[title="Cúp\ bóng\ đá\ Nam\ Mỹ\ 2021"]. <a href="/wiki/C%C3%BAp_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_2021" title="Cúp bóng đá Nam Mỹ 2021">2021</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(75) > tbody. > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(1)[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Uruguay" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Uruguay">Uruguay</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1916" title="Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 1916">1916</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(75) > tbody. > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(2) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1917" title="Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 1917">1917</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(4) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1920" title="Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 1920">1920</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(5) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1923" title="Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 1923">1923</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(7) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1924" title="Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 1924">1924</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(9) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1926" title="Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 1926">1926</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(10) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1935" title="Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 1935">1935</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(11) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1942" title="Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 1942">1942</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(13) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1956" title="Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 1956">1956</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(15) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1959_(Ecuador)" title="Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 1959 (Ecuador)">1959 (Ecuador)</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(16) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1967" title="Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 1967">1967</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td.:nth-child(2)[style] > a[title="Cúp\ bóng\ đá\ Nam\ Mỹ\ 1983"]. <a href="/wiki/C%C3%BAp_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1983" title="Cúp bóng đá Nam Mỹ 1983">1983</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td.:nth-child(2)[style] > a[title="Cúp\ bóng\ đá\ Nam\ Mỹ\ 1987"]. <a href="/wiki/C%C3%BAp_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1987" title="Cúp bóng đá Nam Mỹ 1987">1987</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td.:nth-child(2)[style] > a[title="Cúp\ bóng\ đá\ Nam\ Mỹ\ 1995"]. <a href="/wiki/C%C3%BAp_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1995" title="Cúp bóng đá Nam Mỹ 1995">1995</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td.:nth-child(2)[style] > a[title="Cúp\ bóng\ đá\ Nam\ Mỹ\ 2011"]. <a href="/wiki/C%C3%BAp_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_2011" title="Cúp bóng đá Nam Mỹ 2011">2011</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(75) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td.:nth-child(1)[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Brasil" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Brasil">Brasil</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(4) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1919" title="Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 1919">1919</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(4) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(3) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1922" title="Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 1922">1922</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(4) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(5) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1949" title="Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 1949">1949</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td.:nth-child(2)[style] > a[title="Cúp\ bóng\ đá\ Nam\ Mỹ\ 1989"]. <a href="/wiki/C%C3%BAp_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1989" title="Cúp bóng đá Nam Mỹ 1989">1989</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td.:nth-child(2)[style] > a[title="Cúp\ bóng\ đá\ Nam\ Mỹ\ 1997"]. <a href="/wiki/C%C3%BAp_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1997" title="Cúp bóng đá Nam Mỹ 1997">1997</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td.:nth-child(2)[style] > a[title="Cúp\ bóng\ đá\ Nam\ Mỹ\ 1999"]. <a href="/wiki/C%C3%BAp_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1999" title="Cúp bóng đá Nam Mỹ 1999">1999</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td.:nth-child(2)[style] > a[title="Cúp\ bóng\ đá\ Nam\ Mỹ\ 2004"]. <a href="/wiki/C%C3%BAp_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_2004" title="Cúp bóng đá Nam Mỹ 2004">2004</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td.:nth-child(2)[style] > a[title="Cúp\ bóng\ đá\ Nam\ Mỹ\ 2007"]. <a href="/wiki/C%C3%BAp_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_2007" title="Cúp bóng đá Nam Mỹ 2007">2007</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td.:nth-child(2)[style] > a[title="Cúp\ bóng\ đá\ Nam\ Mỹ\ 2019"]. <a href="/wiki/C%C3%BAp_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_2019" title="Cúp bóng đá Nam Mỹ 2019">2019</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(75) > tbody. > tr.:nth-child(5) > td.:nth-child(1)[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Paraguay" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Paraguay">Paraguay</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(75) > tbody. > tr.:nth-child(5) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1953" title="Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 1953">1953</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td.:nth-child(2)[style] > a[title="Cúp\ bóng\ đá\ Nam\ Mỹ\ 1979"]. <a href="/wiki/C%C3%BAp_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1979" title="Cúp bóng đá Nam Mỹ 1979">1979</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(75) > tbody. > tr.:nth-child(6) > td.:nth-child(1)[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Chile" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Chile">Chile</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td.:nth-child(2)[style] > a[title="Cúp\ bóng\ đá\ Nam\ Mỹ\ 2015"]. <a href="/wiki/C%C3%BAp_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_2015" title="Cúp bóng đá Nam Mỹ 2015">2015*</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td.:nth-child(2)[style] > .mw-redirect[title="Cúp\ bóng\ đá\ toàn\ châu\ Mỹ\ 2016"].mw-redirect <a href="/wiki/C%C3%BAp_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_to%C3%A0n_ch%C3%A2u_M%E1%BB%B9_2016" class="mw-redirect" title="Cúp bóng đá toàn châu Mỹ 2016">2016</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(75) > tbody. > tr.:nth-child(7) > td.:nth-child(1)[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Peru" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Peru">Peru</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(75) > tbody. > tr.:nth-child(7) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1939" title="Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 1939">1939</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td.:nth-child(2)[style] > a[title="Cúp\ bóng\ đá\ Nam\ Mỹ\ 1975"]. <a href="/wiki/C%C3%BAp_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1975" title="Cúp bóng đá Nam Mỹ 1975">1975</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(75) > tbody. > tr.:nth-child(8) > td.:nth-child(1)[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Colombia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Colombia">Colombia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td.:nth-child(2)[style] > a[title="Cúp\ bóng\ đá\ Nam\ Mỹ\ 2001"]. <a href="/wiki/C%C3%BAp_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_2001" title="Cúp bóng đá Nam Mỹ 2001">2001</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(75) > tbody. > tr.:nth-child(9) > td.:nth-child(1)[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Bolivia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bolivia">Bolivia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(9) > td.:nth-child(2)[style] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1963" title="Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 1963">1963</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[align="center"].:nth-child(2)[style] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Argentina" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina">Argentina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[align="center"].:nth-child(3)[style] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Uruguay" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Uruguay">Uruguay</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[align="center"].:nth-child(4)[style] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Brasil" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Brasil">Brasil</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[align="center"].:nth-child(5)[style] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Paraguay" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Paraguay">Paraguay</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[align="center"].:nth-child(6)[style] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Chile" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Chile">Chile</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[align="center"].:nth-child(7)[style] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Peru" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Peru">Peru</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[align="center"].:nth-child(8)[style] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Colombia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Colombia">Colombia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[align="center"].:nth-child(9)[style] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Bolivia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bolivia">Bolivia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[bgcolor="\#D0E7FF"].[align="center"[bgcolor] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ecuador" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Ecuador">Ecuador</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[align="center"].:nth-child(11) > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_M%C3%A9xico" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia México">México</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[bgcolor="\#D0E7FF"].[align="center"[bgcolor] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Venezuela" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Venezuela">Venezuela</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[align="center"].:nth-child(13) > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Costa_Rica" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Costa Rica">Costa Rica</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[bgcolor="\#D0E7FF"].[align="center"[bgcolor] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Hoa_K%E1%BB%B3" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hoa Kỳ">Hoa Kỳ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[align="center"].:nth-child(15) > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Honduras" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Honduras">Honduras</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[bgcolor="\#D0E7FF"].[align="center"[bgcolor] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Panama" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Panama">Panama</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[align="center"].:nth-child(17) > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản">Nhật Bản</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[bgcolor="\#D0E7FF"].[align="center"[bgcolor] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Qatar" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Qatar">Qatar</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[align="center"].:nth-child(19) > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Jamaica" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Jamaica">Jamaica</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[bgcolor="\#D0E7FF"].[align="center"[bgcolor] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Haiti" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Haiti">Haiti</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.mbox-small.plainlinks.sistersitebox[style] > tbody > tr > td.mbox-text.plainlist > i > b. > .external.text.external.text <a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Copa_Am%C3%A9rica?uselang=vi">Cúp bóng đá Nam Mỹ</a>

Lương_Tam_Quang - Total Errors: 7

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(4) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > a. <a href="/wiki/B%E1%BB%99_tr%C6%B0%E1%BB%9Fng_B%E1%BB%99_C%C3%B4ng_an_(Vi%E1%BB%87t_Nam)" title="Bộ trưởng Bộ Công an (Việt Nam)">Bộ trưởng Bộ Công an</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(12) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_%E1%BB%A7y_C%C3%B4ng_an_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_(Vi%E1%BB%87t_Nam)" title="Đảng ủy Công an Trung ương (Việt Nam)">Đảng ủy Công an Trung ương</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(19) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > a. <a href="/wiki/Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_XIII" title="Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII">Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > th > div.[style] > .mw-redirect[title="Thứ\ trưởng\ Bộ\ Công\ an\ Việt\ Nam"].mw-redirect <a href="/wiki/Th%E1%BB%A9_tr%C6%B0%E1%BB%9Fng_B%E1%BB%99_C%C3%B4ng_an_Vi%E1%BB%87t_Nam" class="mw-redirect" title="Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam">Thứ trưởng Bộ Công an</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > th > div.[style] > .mw-redirect[title="Bộ\ Công\ an\ Việt\ Nam"].mw-redirect <a href="/wiki/B%E1%BB%99_C%C3%B4ng_an_Vi%E1%BB%87t_Nam" class="mw-redirect" title="Bộ Công an Việt Nam">Người phát ngôn Bộ Công an</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(40) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > .mw-redirect[title="Văn\ phòng\ Bộ\ Công\ an\ Việt\ Nam"].mw-redirect <a href="/wiki/V%C4%83n_ph%C3%B2ng_B%E1%BB%99_C%C3%B4ng_an_Vi%E1%BB%87t_Nam" class="mw-redirect" title="Văn phòng Bộ Công an Việt Nam">Chánh Văn phòng Bộ Công an</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(46) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > .mw-redirect[title="Văn\ phòng\ Bộ\ Công\ an\ Việt\ Nam"].mw-redirect <a href="/wiki/V%C4%83n_ph%C3%B2ng_B%E1%BB%99_C%C3%B4ng_an_Vi%E1%BB%87t_Nam" class="mw-redirect" title="Văn phòng Bộ Công an Việt Nam">Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an</a>