Tue Jun 18 05:22:05 UTC 2024

Wikipedia Color Contrast Errors

Baseline: 1553

Scanned 50 pages.

11 pages without color contrast violations.

39 pages with color contrast violations.

Đài_Truyền_hình_Kỹ_thuật_số_VTC - Total Errors: 13

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title[style] > [id='Đài_Phát_thanh_-_Truyền_hình_tại_Việt_Nam']. > a. <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_k%C3%AAnh_truy%E1%BB%81n_h%C3%ACnh_t%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Danh sách kênh truyền hình tại Việt Nam">Đài Phát thanh - Truyền hình tại Việt Nam</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Truy%E1%BB%81n_h%C3%ACnh_Th%C3%B4ng_t%E1%BA%A5n&action=edit&redlink=1" class="new" title="Truyền hình Thông tấn (trang không tồn tại)">VNews</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/D%E1%BB%8Bch_v%E1%BB%A5" title="Dịch vụ">dịch vụ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > div > a[title="Truyền\ hình\ trả\ tiền"]. <a href="/wiki/Truy%E1%BB%81n_h%C3%ACnh_tr%E1%BA%A3_ti%E1%BB%81n" title="Truyền hình trả tiền">truyền hình trả tiền</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Việt Nam">Việt Nam</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-group > a[title="Truyền\ hình\ cáp"]. <a href="/wiki/Truy%E1%BB%81n_h%C3%ACnh_c%C3%A1p" title="Truyền hình cáp">Truyền hình cáp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > .new.new <a href="/w/index.php?title=Truy%E1%BB%81n_h%C3%ACnh_di_%C4%91%E1%BB%99ng&action=edit&redlink=1" class="new" title="Truyền hình di động (trang không tồn tại)">Truyền hình di động</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Truy%E1%BB%81n_h%C3%ACnh" title="Truyền hình">Truyền hình</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-group > a[href$="IPTV"].mw-redirect <a href="/wiki/IPTV" class="mw-redirect" title="IPTV">IPTV</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a[title="Truyền\ hình\ kỹ\ thuật\ số"]. <a href="/wiki/Truy%E1%BB%81n_h%C3%ACnh_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_s%E1%BB%91" title="Truyền hình kỹ thuật số">Truyền hình số</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a.:nth-child(2) <a href="/wiki/Truy%E1%BB%81n_h%C3%ACnh_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_s%E1%BB%91_m%E1%BA%B7t_%C4%91%E1%BA%A5t" title="Truyền hình kỹ thuật số mặt đất">mặt đất</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(6) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a[title="Truyền\ hình\ kỹ\ thuật\ số"]. <a href="/wiki/Truy%E1%BB%81n_h%C3%ACnh_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_s%E1%BB%91" title="Truyền hình kỹ thuật số">Truyền hình số</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/V%E1%BB%87_tinh" title="Vệ tinh">vệ tinh</a>

Trang_Chính - Total Errors: 1

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.mainpage > div.main-body > div.main-body__right > div.main-box > div.main-box__body > .subTextDYK.subTextDYK > i. <i>Từ những <a href="/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:Trang_m%E1%BB%9Bi" title="Đặc biệt:Trang mới">bài viết mới</a> của Wikipedia</i>

Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu_2024 - Total Errors: 67

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > th[scope="row"].[style] > span.:nth-child(1) > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Đức"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức">Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(68) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Th%E1%BB%A5y_S%C4%A9" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Thụy Sĩ">Thụy Sĩ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(68) > tbody. > tr.:nth-child(4) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Hungary" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hungary">Hungary</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a class="mw-selflink-fragment" href="#Vòng_đấu_loại_trực_tiếp">vòng đấu loại trực tiếp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(68) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td[rowspan="\31 "].[style] > .mw-selflink-fragment.mw-selflink-fragment:nth-child(2) <a class="mw-selflink-fragment" href="#Xếp_hạng_các_đội_bóng_xếp_thứ_ba">bảng xếp hạng</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(87) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_T%C3%A2y_Ban_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha">Tây Ban Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(87) > tbody. > tr.:nth-child(4) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Albania" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Albania">Albania</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a class="mw-selflink-fragment" href="#Vòng_đấu_loại_trực_tiếp">vòng đấu loại trực tiếp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(87) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td[rowspan="\31 "].[style] > .mw-selflink-fragment.mw-selflink-fragment:nth-child(2) <a class="mw-selflink-fragment" href="#Xếp_hạng_các_đội_bóng_xếp_thứ_ba">bảng xếp hạng</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > th[scope="row"].[style] > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Anh"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Anh" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Anh">Anh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(106) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90an_M%E1%BA%A1ch" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đan Mạch">Đan Mạch</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > [id='cite_ref-table_hth_DEN0\.1664060904488_45-0'].reference > a. <a href="#cite_note-table_hth_DEN0.1664060904488-45">[a]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(106) > tbody. > tr.:nth-child(4) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Slovenia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Slovenia">Slovenia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > [id='cite_ref-table_hth_DEN0\.1664060904488_45-1'].reference > a. <a href="#cite_note-table_hth_DEN0.1664060904488-45">[a]</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a class="mw-selflink-fragment" href="#Vòng_đấu_loại_trực_tiếp">vòng đấu loại trực tiếp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(106) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td[rowspan="\31 "].[style] > .mw-selflink-fragment.mw-selflink-fragment:nth-child(2) <a class="mw-selflink-fragment" href="#Xếp_hạng_các_đội_bóng_xếp_thứ_ba">bảng xếp hạng</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(126) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan">Hà Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(126) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%C3%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp">Pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(126) > tbody. > tr.:nth-child(4) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ba_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Ba Lan">Ba Lan</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a class="mw-selflink-fragment" href="#Vòng_đấu_loại_trực_tiếp">vòng đấu loại trực tiếp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(126) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td[rowspan="\31 "].[style] > .mw-selflink-fragment.mw-selflink-fragment:nth-child(2) <a class="mw-selflink-fragment" href="#Xếp_hạng_các_đội_bóng_xếp_thứ_ba">bảng xếp hạng</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(145) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Rom%C3%A2nia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia România">România</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(145) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Slovakia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Slovakia">Slovakia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(4) > th[scope="row"].[style] > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Bỉ"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%89" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bỉ">Bỉ</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a class="mw-selflink-fragment" href="#Vòng_đấu_loại_trực_tiếp">vòng đấu loại trực tiếp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(145) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td[rowspan="\31 "].[style] > .mw-selflink-fragment.mw-selflink-fragment:nth-child(2) <a class="mw-selflink-fragment" href="#Xếp_hạng_các_đội_bóng_xếp_thứ_ba">bảng xếp hạng</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(164) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Th%E1%BB%95_Nh%C4%A9_K%E1%BB%B3" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ">Thổ Nhĩ Kỳ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(164) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Gruzia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Gruzia">Gruzia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(164) > tbody. > tr.:nth-child(4) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha">Bồ Đào Nha</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a class="mw-selflink-fragment" href="#Vòng_đấu_loại_trực_tiếp">vòng đấu loại trực tiếp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(164) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td[rowspan="\31 "].[style] > .mw-selflink-fragment.mw-selflink-fragment:nth-child(2) <a class="mw-selflink-fragment" href="#Xếp_hạng_các_đội_bóng_xếp_thứ_ba">bảng xếp hạng</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(182) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Slovenia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Slovenia">Slovenia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(182) > tbody. > tr.:nth-child(4) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ba_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Ba Lan">Ba Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > [id='cite_ref-table_hth_GrD0\.7788486023335_52-0'].reference > a. <a href="#cite_note-table_hth_GrD0.7788486023335-52">[a]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(182) > tbody. > tr.:nth-child(5) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Albania" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Albania">Albania</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > [id='cite_ref-table_hth_GrD0\.7788486023335_52-1'].reference > a. <a href="#cite_note-table_hth_GrD0.7788486023335-52">[a]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox[role="navigation"].navbox:nth-child(289) > .nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=B%E1%BA%A7u_ch%E1%BB%8Dn_ch%E1%BB%A7_nh%C3%A0_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024&action=edit&redlink=1" class="new" title="Bầu chọn chủ nhà giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox[role="navigation"].navbox:nth-child(289) > .nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 (trang không tồn tại)">Thống kê</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu']. > a[title="Giải\ vô\ địch\ bóng\ đá\ châu\ Âu"]. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu">Giải vô địch bóng đá châu Âu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu"].navbox > .nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1960&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1960 (trang không tồn tại)">1960</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1964&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1964 (trang không tồn tại)">1964</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1968&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1968 (trang không tồn tại)">1968</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu"].navbox > .nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1972&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1972 (trang không tồn tại)">1972</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1976&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1976 (trang không tồn tại)">1976</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(6) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1980&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1980 (trang không tồn tại)">1980</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(7) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1984&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1984 (trang không tồn tại)">1984</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(8) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1988&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1988 (trang không tồn tại)">1988</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(9) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1992&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1992 (trang không tồn tại)">1992</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(10) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1996&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1996 (trang không tồn tại)">1996</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(11) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2000&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 2000 (trang không tồn tại)">2000</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a. <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_tr%E1%BA%ADn_chung_k%E1%BA%BFt_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u" title="Danh sách trận chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu">Chung kết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1960&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1960 (trang không tồn tại)">1960</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1964&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1964 (trang không tồn tại)">1964</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1968&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1968 (trang không tồn tại)">1968</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1972&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1972 (trang không tồn tại)">1972</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1976&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1976 (trang không tồn tại)">1976</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(6) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1980&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1980 (trang không tồn tại)">1980</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(7) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1984&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1984 (trang không tồn tại)">1984</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(8) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1988&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1988 (trang không tồn tại)">1988</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(9) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1992&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1992 (trang không tồn tại)">1992</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(10) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1996&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1996 (trang không tồn tại)">1996</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(11) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2000&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 2000 (trang không tồn tại)">2000</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(12) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2004&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 2004 (trang không tồn tại)">2004</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(13) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2008&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 2008 (trang không tồn tại)">2008</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(14) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2012&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 2012 (trang không tồn tại)">2012</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(7) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_k%E1%BB%B7_l%E1%BB%A5c_v%C3%A0_th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_c%E1%BB%A7a_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách các kỷ lục và thống kê của giải vô địch bóng đá châu Âu (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > div. > a[title="Đại\ dịch\ COVID-19\ tại\ châu\ Âu"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_d%E1%BB%8Bch_COVID-19_t%E1%BA%A1i_ch%C3%A2u_%C3%82u" title="Đại dịch COVID-19 tại châu Âu">đại dịch COVID-19 tại châu Âu</a>

Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu - Total Errors: 154

Selector Context
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > span > b <b>Biểu quyết nội dung chọn lọc</b>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > div > span > b <b>Biểu quyết nội dung tốt</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(34) > tbody. > tr.:nth-child(4)[style] > td.:nth-child(1) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1964" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1964">Chi tiết</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available.vector-animations-ready.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0:root <a href="/wiki/T%C3%A2y_Ban_Nha" title="Tây Ban Nha">Tây Ban Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(34) > tbody. > tr.:nth-child(4)[style] > td.:nth-child(3) > b. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_T%C3%A2y_Ban_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha">Tây Ban Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(34) > tbody. > tr.:nth-child(4)[style] > td.:nth-child(4) > b. > a. <a href="/wiki/Chung_k%E1%BA%BFt_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1964" title="Chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu 1964">2–1</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(34) > tbody. > tr.:nth-child(4)[style] > td.:nth-child(5) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Li%C3%AAn_X%C3%B4" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Liên Xô">Liên Xô</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(4)[style] > td.:nth-child(6) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Hungary" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hungary">Hungary</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(4)[style] > td.:nth-child(7) > b.:nth-child(2) > a[title="Hiệp\ phụ\ \(bóng\ đá\)"]. <a href="/wiki/Hi%E1%BB%87p_ph%E1%BB%A5_(b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1)" title="Hiệp phụ (bóng đá)">s.h.p.</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(4)[style] > td.:nth-child(8) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90an_M%E1%BA%A1ch" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đan Mạch">Đan Mạch</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(34) > tbody. > tr.:nth-child(6)[style] > td.:nth-child(1) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1972" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1972">Chi tiết</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available.vector-animations-ready.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0:root <a href="/wiki/B%E1%BB%89" title="Bỉ">Bỉ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(34) > tbody. > tr.:nth-child(6)[style] > td.:nth-child(3) > b. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Đức"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức">Tây Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(34) > tbody. > tr.:nth-child(6)[style] > td.:nth-child(4) > b. > a. <a href="/wiki/Chung_k%E1%BA%BFt_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1972" title="Chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu 1972">3–0</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(34) > tbody. > tr.:nth-child(6)[style] > td.:nth-child(5) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Li%C3%AAn_X%C3%B4" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Liên Xô">Liên Xô</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(6) > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Bỉ"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%89" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bỉ">Bỉ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(6)[style] > td.:nth-child(8) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Hungary" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hungary">Hungary</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(34) > tbody. > tr.:nth-child(8)[style] > td.:nth-child(1) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1980" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1980">Chi tiết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(8)[style] > td.:nth-child(3) > b. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Đức"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức">Tây Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(8)[style] > td.:nth-child(4) > b. > .new.new <a href="/w/index.php?title=Chung_k%E1%BA%BFt_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1980&action=edit&redlink=1" class="new" title="Chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu 1980 (trang không tồn tại)">2–1</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(5) > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Bỉ"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%89" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bỉ">Bỉ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(8)[style] > td.:nth-child(6) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ti%E1%BB%87p_Kh%E1%BA%AFc" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Tiệp Khắc">Tiệp Khắc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(8)[style] > td.:nth-child(7) > b.:nth-child(2) > a[title="Hiệp\ phụ\ \(bóng\ đá\)"]. <a href="/wiki/Hi%E1%BB%87p_ph%E1%BB%A5_(b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1)" title="Hiệp phụ (bóng đá)">s.h.p.</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(7) > b.:nth-child(5) > a[title="Loạt\ sút\ luân\ lưu\ \(bóng\ đá\)"]. <a href="/wiki/Lo%E1%BA%A1t_s%C3%BAt_lu%C3%A2n_l%C6%B0u_(b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1)" title="Loạt sút luân lưu (bóng đá)">11m</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(36) > tbody. > tr.:nth-child(4)[style] > td.:nth-child(1) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1988" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1988">Chi tiết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(2) > a[title="Tây\ Đức"]. <a href="/wiki/T%C3%A2y_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Tây Đức">Tây Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(36) > tbody. > tr.:nth-child(4)[style] > td.:nth-child(3) > b. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan">Hà Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(4)[style] > td.:nth-child(4) > b. > .new.new <a href="/w/index.php?title=Chung_k%E1%BA%BFt_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1988&action=edit&redlink=1" class="new" title="Chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu 1988 (trang không tồn tại)">2–0</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(36) > tbody. > tr.:nth-child(4)[style] > td.:nth-child(5) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Li%C3%AAn_X%C3%B4" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Liên Xô">Liên Xô</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(4)[style] > td[colspan="\33 "]. > span.:nth-child(1) > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Đức"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức">Tây Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(36) > tbody. > tr.:nth-child(6)[style] > td.:nth-child(1) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1996" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1996">Chi tiết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(2) > a[href$="Anh"].[title="Anh" <a href="/wiki/Anh" title="Anh">Anh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(36) > tbody. > tr.:nth-child(6)[style] > td.:nth-child(3) > b. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Đức"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức">Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(6)[style] > td.:nth-child(4) > b.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Chung_k%E1%BA%BFt_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1998&action=edit&redlink=1" class="new" title="Chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu 1998 (trang không tồn tại)">2–1</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(6)[style] > td.:nth-child(4) > b.:nth-child(2) > a[title="Hiệp\ phụ\ \(bóng\ đá\)"]. <a href="/wiki/Hi%E1%BB%87p_ph%E1%BB%A5_(b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1)" title="Hiệp phụ (bóng đá)">h.p</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(36) > tbody. > tr.:nth-child(6)[style] > td.:nth-child(5) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_S%C3%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Cộng hòa Séc">Cộng hòa Séc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td[colspan="\33 "]. > span.:nth-child(1) > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Anh"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Anh" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Anh">Anh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(6)[style] > td[colspan="\33 "]. > span.:nth-child(2) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%C3%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp">Pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(36) > tbody. > tr.:nth-child(8)[style] > td.:nth-child(1) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2004" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2004">Chi tiết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(2) > a[title="Bồ\ Đào\ Nha"]. <a href="/wiki/B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha" title="Bồ Đào Nha">Bồ Đào Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(36) > tbody. > tr.:nth-child(8)[style] > td.:nth-child(3) > b. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Hy_L%E1%BA%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hy Lạp">Hy Lạp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(36) > tbody. > tr.:nth-child(8)[style] > td.:nth-child(4) > b. > a. <a href="/wiki/Chung_k%E1%BA%BFt_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2004" title="Chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu 2004">1–0</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(36) > tbody. > tr.:nth-child(8)[style] > td.:nth-child(5) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha">Bồ Đào Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(8)[style] > td[colspan="\33 "]. > span.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan">Hà Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(8)[style] > td[colspan="\33 "]. > span.:nth-child(2) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_S%C3%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Cộng hòa Séc">Cộng hòa Séc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(10)[style] > td.:nth-child(1) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2012" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2012">Chi tiết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(2) > a[href$="Ba_Lan"].[title="Ba\ Lan" <a href="/wiki/Ba_Lan" title="Ba Lan">Ba Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(2) > a[href$="Ukraina"].[title="Ukraina" <a href="/wiki/Ukraina" title="Ukraina">Ukraina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(10)[style] > td.:nth-child(3) > b. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_T%C3%A2y_Ban_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha">Tây Ban Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(10)[style] > td.:nth-child(4) > b. > a. <a href="/wiki/Chung_k%E1%BA%BFt_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2012" title="Chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu 2012">4–0</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(10)[style] > td[colspan="\33 "]. > span.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha">Bồ Đào Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td[colspan="\33 "]. > span.:nth-child(2) > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Đức"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức">Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(12)[style] > td.:nth-child(1) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2020" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2020">Chi tiết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(2) > .mw-redirect[title="Liên\ đoàn\ bóng\ đá\ châu\ Âu"].mw-redirect <a href="/wiki/Li%C3%AAn_%C4%91o%C3%A0n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u" class="mw-redirect" title="Liên đoàn bóng đá châu Âu">Liên đoàn bóng đá châu Âu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(12)[style] > td.:nth-child(4) > b.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Chung_k%E1%BA%BFt_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2020" title="Chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu 2020">1–1</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(12)[style] > td.:nth-child(4) > b.:nth-child(2) > a[title="Hiệp\ phụ\ \(bóng\ đá\)"]. <a href="/wiki/Hi%E1%BB%87p_ph%E1%BB%A5_(b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1)" title="Hiệp phụ (bóng đá)">s.h.p.</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(5) > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Anh"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Anh" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Anh">Anh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(12)[style] > td[colspan="\33 "]. > span.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90an_M%E1%BA%A1ch" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đan Mạch">Đan Mạch</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(12)[style] > td[colspan="\33 "]. > span.:nth-child(2) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_T%C3%A2y_Ban_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha">Tây Ban Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(14)[style] > td.:nth-child(1) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2028" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2028">Chi tiết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(36) > tbody. > tr.:nth-child(14)[style] > td.:nth-child(2) > a.:nth-child(2) <a href="/wiki/V%C6%B0%C6%A1ng_qu%E1%BB%91c_Li%C3%AAn_hi%E1%BB%87p_Anh_v%C3%A0_B%E1%BA%AFc_Ireland" title="Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland">Vương quốc Anh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(2) > a[title="Cộng\ hòa\ Ireland"]. <a href="/wiki/C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_Ireland" title="Cộng hòa Ireland">Cộng hòa Ireland</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[bgcolor="gold"].:nth-child(1)[bgcolor] > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Đức"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức">Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(2) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(2)[bgcolor] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1972" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1972">1972</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(2) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(2)[bgcolor] > a.:nth-child(3) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1980" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1980">1980</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[bgcolor="gold"].:nth-child(2)[bgcolor] > a.:nth-child(5) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1996" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1996">1996</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(2) > td.:nth-child(3)[style] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1976" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1976">1976</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(2) > td.:nth-child(3)[style] > a.:nth-child(3) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1992" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1992">1992</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td.:nth-child(3)[style] > a.:nth-child(4) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2008" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2008">2008</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(1)[bgcolor] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_T%C3%A2y_Ban_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha">Tây Ban Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(2)[bgcolor] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1964" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1964">1964</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(2)[bgcolor] > a.:nth-child(2) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2008" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2008">2008</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(2)[bgcolor] > a.:nth-child(3) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2012" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2012">2012</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(3)[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1984" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1984">1984</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(4) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(2)[bgcolor] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1968" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1968">1968</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(4) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(2)[bgcolor] > a.:nth-child(2) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2020" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2020">2020</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(4) > td.:nth-child(3)[style] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2000" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2000">2000</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(4) > td.:nth-child(3)[style] > a.:nth-child(2) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2012" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2012">2012</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(5) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(1)[bgcolor] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%C3%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp">Pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(5) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(2)[bgcolor] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1984" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1984">1984</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(5) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(2)[bgcolor] > a.:nth-child(2) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2000" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2000">2000</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(5) > td.:nth-child(3)[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2016" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2016">2016</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[bgcolor="gold"].:nth-child(1)[bgcolor] > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Nga"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Nga" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Nga">Nga</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(6) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(2)[bgcolor] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1960" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1960">1960</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(6) > td.:nth-child(3)[style] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1964" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1964">1964</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(6) > td.:nth-child(3)[style] > a.:nth-child(2) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1972" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1972">1972</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(6) > td.:nth-child(3)[style] > a.:nth-child(3) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1988" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1988">1988</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(7) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(1)[bgcolor] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_S%C3%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Cộng hòa Séc">Cộng hòa Séc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(7) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(2)[bgcolor] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1976" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1976">1976</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(7) > td.:nth-child(3)[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1996" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1996">1996</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(8) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(1)[bgcolor] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha">Bồ Đào Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(8) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(2)[bgcolor] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2016" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2016">2016</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(8) > td.:nth-child(3)[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2004" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2004">2004</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(9) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(1)[bgcolor] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan">Hà Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(9) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(2)[bgcolor] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1988" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1988">1988</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(10) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(1)[bgcolor] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90an_M%E1%BA%A1ch" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đan Mạch">Đan Mạch</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(10) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(2)[bgcolor] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1992" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1992">1992</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(11) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(1)[bgcolor] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Hy_L%E1%BA%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hy Lạp">Hy Lạp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(11) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(2)[bgcolor] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2004" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2004">2004</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(12) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(1)[bgcolor] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Slovakia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Slovakia">Slovakia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(12) > td[bgcolor="gold"].:nth-child(2)[bgcolor] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1976" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1976">1976</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(13) > td.:nth-child(3)[style] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1960" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1960">1960</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(13) > td.:nth-child(3)[style] > a.:nth-child(2) <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1968" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1968">1968</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(14) > td.:nth-child(3)[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1980" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1980">1980</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(15) > td.:nth-child(3)[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2020" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2020">2020</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(2)[style] > td[align="left"]. > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Đức"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức">Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.sortable.jquery-tablesorter > tbody. > tr.:nth-child(3)[style] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_T%C3%A2y_Ban_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha">Tây Ban Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.sortable.jquery-tablesorter > tbody. > tr.:nth-child(4)[style] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%C3%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp">Pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.sortable.jquery-tablesorter > tbody. > tr.:nth-child(5)[style] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan">Hà Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.sortable.jquery-tablesorter > tbody. > tr.:nth-child(6)[style] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha">Bồ Đào Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.sortable.jquery-tablesorter > tbody. > tr.:nth-child(8)[style] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_S%C3%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Cộng hòa Séc">Cộng hòa Séc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable.jquery-tablesorter > tbody > tr.:nth-child(9)[style] > td[align="left"]. > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Nga"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Nga" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Nga">Nga</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.sortable.jquery-tablesorter > tbody. > tr.:nth-child(10)[style] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90an_M%E1%BA%A1ch" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đan Mạch">Đan Mạch</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.sortable.jquery-tablesorter > tbody. > tr.:nth-child(14)[style] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Slovakia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Slovakia">Slovakia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .sortable.wikitable.sortable.jquery-tablesorter > tbody. > tr.:nth-child(15)[style] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Hy_L%E1%BA%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hy Lạp">Hy Lạp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > th.navbox-title > div > a[title="Các\ giải\ đấu\ thuộc\ UEFA"]. <a href="/wiki/C%C3%A1c_gi%E1%BA%A3i_%C4%91%E1%BA%A5u_thu%E1%BB%99c_UEFA" title="Các giải đấu thuộc UEFA">Các giải đấu thuộc UEFA</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr.:nth-child(1) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_trong_nh%C3%A0_ch%C3%A2u_%C3%82u&action=edit&redlink=1" class="new" title="Giải vô địch bóng đá trong nhà châu Âu (trang không tồn tại)">Giải vô địch bóng đá trong nhà</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr.:nth-child(1) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(1) > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_trong_nh%C3%A0_U-21_ch%C3%A2u_%C3%82u&action=edit&redlink=1" class="new" title="Giải vô địch bóng đá trong nhà U-21 châu Âu (trang không tồn tại)">U-21</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr.:nth-child(1) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(1) > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_trong_nh%C3%A0_U-19_ch%C3%A2u_%C3%82u&action=edit&redlink=1" class="new" title="Giải vô địch bóng đá trong nhà U-19 châu Âu (trang không tồn tại)">U-19</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr.:nth-child(1) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_trong_nh%C3%A0_n%E1%BB%AF_ch%C3%A2u_%C3%82u&action=edit&redlink=1" class="new" title="Giải vô địch bóng đá trong nhà nữ châu Âu (trang không tồn tại)">Giải vô địch bóng đá trong nhà nữ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > div. > ul. > li. > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=K%E1%BB%B7_l%E1%BB%A5c_v%C3%A0_th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_%C4%91%E1%BA%A5u_c%E1%BA%A5p_c%C3%A2u_l%E1%BA%A1c_b%E1%BB%99_thu%E1%BB%99c_UEFA&action=edit&redlink=1" class="new" title="Kỷ lục và thống kê giải đấu cấp câu lạc bộ thuộc UEFA (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > div > ul > li. > ul. > li.:nth-child(2) > .mw-redirect.mw-redirect <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_%C4%91%E1%BB%99i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_gi%E1%BA%A3i_%C4%91%E1%BA%A5u_c%E1%BA%A5p_c%C3%A2u_l%E1%BA%A1c_b%E1%BB%99_thu%E1%BB%99c_UEFA" class="mw-redirect" title="Danh sách đội vô địch giải đấu cấp câu lạc bộ thuộc UEFA">Đội vô địch</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > div > ul > li. > ul. > li.:nth-child(3) > .mw-redirect.mw-redirect <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_hu%E1%BA%A5n_luy%E1%BB%87n_vi%C3%AAn_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_gi%E1%BA%A3i_%C4%91%E1%BA%A5u_c%E1%BA%A5p_c%C3%A2u_l%E1%BA%A1c_b%E1%BB%99_thu%E1%BB%99c_UEFA" class="mw-redirect" title="Danh sách huấn luyện viên vô địch giải đấu cấp câu lạc bộ thuộc UEFA">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > div > ul > li > ul > li > a[title="Hệ\ số\ UEFA"]. <a href="/wiki/H%E1%BB%87_s%E1%BB%91_UEFA" title="Hệ số UEFA">Hệ số UEFA</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1960&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1960 (trang không tồn tại)">1960</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1964&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1964 (trang không tồn tại)">1964</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1968&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1968 (trang không tồn tại)">1968</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1972&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1972 (trang không tồn tại)">1972</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1976&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1976 (trang không tồn tại)">1976</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(6) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1980&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1980 (trang không tồn tại)">1980</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(7) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1984&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1984 (trang không tồn tại)">1984</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(8) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1988&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1988 (trang không tồn tại)">1988</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(9) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1992&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1992 (trang không tồn tại)">1992</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(10) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1996&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1996 (trang không tồn tại)">1996</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(11) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2000&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 2000 (trang không tồn tại)">2000</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu"].navbox > .mw-collapsed.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(4) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a. <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_tr%E1%BA%ADn_chung_k%E1%BA%BFt_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u" title="Danh sách trận chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu">Chung kết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1960&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1960 (trang không tồn tại)">1960</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1964&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1964 (trang không tồn tại)">1964</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1968&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1968 (trang không tồn tại)">1968</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1972&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1972 (trang không tồn tại)">1972</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1976&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1976 (trang không tồn tại)">1976</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(6) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1980&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1980 (trang không tồn tại)">1980</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(7) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1984&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1984 (trang không tồn tại)">1984</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(8) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1988&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1988 (trang không tồn tại)">1988</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(9) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1992&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1992 (trang không tồn tại)">1992</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(10) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1996&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1996 (trang không tồn tại)">1996</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(11) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2000&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 2000 (trang không tồn tại)">2000</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(12) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2004&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 2004 (trang không tồn tại)">2004</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(13) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2008&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 2008 (trang không tồn tại)">2008</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(14) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2012&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 2012 (trang không tồn tại)">2012</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(7) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_k%E1%BB%B7_l%E1%BB%A5c_v%C3%A0_th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_c%E1%BB%A7a_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách các kỷ lục và thống kê của giải vô địch bóng đá châu Âu (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > div. > a[title="Đại\ dịch\ COVID-19\ tại\ châu\ Âu"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_d%E1%BB%8Bch_COVID-19_t%E1%BA%A1i_ch%C3%A2u_%C3%82u" title="Đại dịch COVID-19 tại châu Âu">đại dịch COVID-19 tại châu Âu</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available.vector-animations-ready.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0:root <a href="/wiki/B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1" title="Bóng đá">Bóng đá</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.authority-control > table.nowraplinks.hlist.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-group > a[title="Kiểm\ soát\ tính\ nhất\ quán"]. <a href="/wiki/Ki%E1%BB%83m_so%C3%A1t_t%C3%ADnh_nh%E1%BA%A5t_qu%C3%A1n" title="Kiểm soát tính nhất quán">Tiêu đề chuẩn</a>

Bảng_xếp_hạng_bóng_đá_nam_FIFA - Total Errors: 1

Selector Context
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1" title="Bóng đá">Bóng đá</a>

Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu_2020 - Total Errors: 330

Selector Context
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/B%E1%BB%89" title="Bỉ">Bỉ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor] > td.:nth-child(2) > a[href$="Bruxelles"].[title="Bruxelles" <a href="/wiki/Bruxelles" title="Bruxelles">Brussels</a>
/* failed to decorate */ tr[bgcolor="\#ffbbbb"]:nth-child(3) > td:nth-child(3) > .new <a href="/w/index.php?title=S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_Euro&action=edit&redlink=1" class="new" title="Sân vận động Euro (trang không tồn tại)">Sân vận động Euro</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a[href$="Anh"].[title="Anh" <a href="/wiki/Anh" title="Anh">Anh</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Lu%C3%A2n_%C4%90%C3%B4n" title="Luân Đôn">Luân Đôn</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor="\#90ee90"].[bgcolor] > td.:nth-child(3) > a[title="Sân\ vận\ động\ Wembley"]. <a href="/wiki/S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_Wembley" title="Sân vận động Wembley">Sân vận động Wembley</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor] > td > a[title="Cộng\ hòa\ Ireland"]. <a href="/wiki/C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_Ireland" title="Cộng hòa Ireland">Cộng hòa Ireland</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor] > td.:nth-child(2) > a[href$="Dublin"].[title="Dublin" <a href="/wiki/Dublin" title="Dublin">Dublin</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor] > td.:nth-child(3) > a[title="Sân\ vận\ động\ Aviva"]. <a href="/wiki/S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_Aviva" title="Sân vận động Aviva">Sân vận động Aviva</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/T%C3%A2y_Ban_Nha" title="Tây Ban Nha">Tây Ban Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor] > td.:nth-child(2) > a[href$="Bilbao"].[title="Bilbao" <a href="/wiki/Bilbao" title="Bilbao">Bilbao</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor] > td.:nth-child(3) > a[title="Sân\ vận\ động\ San\ Mamés\ \(2013\)"]. <a href="/wiki/S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_San_Mam%C3%A9s_(2013)" title="Sân vận động San Mamés (2013)">San Mamés</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor] > td.:nth-child(6) > a[title="Sân\ vận\ động\ La\ Cartuja"]. <a href="/wiki/S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_La_Cartuja" title="Sân vận động La Cartuja">La Cartuja</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.sortable > tbody > tr[bgcolor] > td.:nth-child(6) > a[href$="Sevilla"].[title="Sevilla" <a href="/wiki/Sevilla" title="Sevilla">Sevilla</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a class="mw-selflink-fragment" href="#Vòng_đấu_loại_trực_tiếp">vòng đấu loại trực tiếp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(143) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Wales" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Wales">Wales</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > [id='cite_ref-table_hth_WAL0\.96843620481362_184-0'].reference > a. <a href="#cite_note-table_hth_WAL0.96843620481362-184">[a]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(143) > tbody. > tr.:nth-child(4) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Th%E1%BB%A5y_S%C4%A9" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Thụy Sĩ">Thụy Sĩ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > [id='cite_ref-table_hth_WAL0\.96843620481362_184-1'].reference > a. <a href="#cite_note-table_hth_WAL0.96843620481362-184">[a]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Bỉ"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%89" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bỉ">Bỉ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(163) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90an_M%E1%BA%A1ch" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đan Mạch">Đan Mạch</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > [id='cite_ref-table_hth_DEN0\.6749476169585_191-0'].reference > a. <a href="#cite_note-table_hth_DEN0.6749476169585-191">[a]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(183) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan">Hà Lan</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available.vector-animations-ready.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0:root <a class="mw-selflink-fragment" href="#Vòng_đấu_loại_trực_tiếp">vòng đấu loại trực tiếp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Áo"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C3%81o" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Áo">Áo</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(183) > tbody. > tr.:nth-child(4) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ukraina" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Ukraina">Ukraina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span.:nth-child(1) > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Anh"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Anh" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Anh">Anh</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available.vector-animations-ready.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0:root <a class="mw-selflink-fragment" href="#Vòng_đấu_loại_trực_tiếp">vòng đấu loại trực tiếp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(202) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Croatia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Croatia">Croatia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > [id='cite_ref-table_hth_CRO0\.267149521628_204-0'].reference > a. <a href="#cite_note-table_hth_CRO0.267149521628-204">[a]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(202) > tbody. > tr.:nth-child(4) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_S%C3%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Cộng hòa Séc">Cộng hòa Séc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > [id='cite_ref-table_hth_CRO0\.267149521628_204-1'].reference > a. <a href="#cite_note-table_hth_CRO0.267149521628-204">[a]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(222) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Th%E1%BB%A5y_%C4%90i%E1%BB%83n" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Thụy Điển">Thụy Điển</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(222) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_T%C3%A2y_Ban_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha">Tây Ban Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(241) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%C3%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp">Pháp</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available.vector-animations-ready.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0:root <a class="mw-selflink-fragment" href="#Vòng_đấu_loại_trực_tiếp">vòng đấu loại trực tiếp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span.:nth-child(1) > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Đức"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức">Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > [id='cite_ref-table_hth_GER0\.44612634156185_217-0'].reference > a. <a href="#cite_note-table_hth_GER0.44612634156185-217">[a]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(241) > tbody. > tr.:nth-child(4) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha">Bồ Đào Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > [id='cite_ref-table_hth_GER0\.44612634156185_217-1'].reference > a. <a href="#cite_note-table_hth_GER0.44612634156185-217">[a]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(260) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_S%C3%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Cộng hòa Séc">Cộng hòa Séc</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available.vector-animations-ready.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0:root <a class="mw-selflink-fragment" href="#Vòng_đấu_loại_trực_tiếp">vòng đấu loại trực tiếp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(260) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Th%E1%BB%A5y_S%C4%A9" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Thụy Sĩ">Thụy Sĩ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(260) > tbody. > tr.:nth-child(4) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha">Bồ Đào Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(260) > tbody. > tr.:nth-child(5) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ukraina" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Ukraina">Ukraina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span.:nth-child(1) > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Anh"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Anh" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Anh">Anh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox[role="navigation"].navbox:nth-child(451) > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=UEFA_Euro_2020_bids&action=edit&redlink=1" class="new" title="UEFA Euro 2020 bids (trang không tồn tại)">Gói thầu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox[role="navigation"].navbox:nth-child(452) > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(2) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a. <a href="/wiki/Chung_k%E1%BA%BFt_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2020" title="Chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu 2020">Vô địch</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox[role="navigation"].navbox:nth-child(452) > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a. <a href="/wiki/Chung_k%E1%BA%BFt_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2020" title="Chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu 2020">Á quân</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox[role="navigation"].navbox:nth-child(452) > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(4) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2020_(v%C3%B2ng_%C4%91%E1%BA%A5u_lo%E1%BA%A1i_tr%E1%BB%B1c_ti%E1%BA%BFp)#Bán_kết" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2020 (vòng đấu loại trực tiếp)">bán kết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox[role="navigation"].navbox:nth-child(452) > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2020_(v%C3%B2ng_%C4%91%E1%BA%A5u_lo%E1%BA%A1i_tr%E1%BB%B1c_ti%E1%BA%BFp)#Tứ_kết" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2020 (vòng đấu loại trực tiếp)">tứ kết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox[role="navigation"].navbox:nth-child(452) > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(6) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2020_(v%C3%B2ng_%C4%91%E1%BA%A5u_lo%E1%BA%A1i_tr%E1%BB%B1c_ti%E1%BA%BFp)#Vòng_16_đội" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2020 (vòng đấu loại trực tiếp)">vòng 16 đội</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available.vector-animations-ready.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0:root <a class="mw-selflink-fragment" href="#Vòng_bảng">vòng bảng</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd.hlist[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr.:nth-child(1) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2020_(B%E1%BA%A3ng_A)" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2020 (Bảng A)">Bảng A</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd.hlist[style] > .navbox-subgroup.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody. > tr.:nth-child(2) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2020_(B%E1%BA%A3ng_B)" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2020 (Bảng B)">Bảng B</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd.hlist[style] > .navbox-subgroup.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2020_(B%E1%BA%A3ng_C)" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2020 (Bảng C)">Bảng C</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd.hlist[style] > .navbox-subgroup.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody. > tr.:nth-child(4) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2020_(B%E1%BA%A3ng_D)" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2020 (Bảng D)">Bảng D</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd.hlist[style] > .navbox-subgroup.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2020_(B%E1%BA%A3ng_E)" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2020 (Bảng E)">Bảng E</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd.hlist[style] > .navbox-subgroup.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody. > tr.:nth-child(6) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2020_(B%E1%BA%A3ng_F)" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2020 (Bảng F)">Bảng F</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Biểu_trưng_giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu']. > a[title="Giải\ vô\ địch\ bóng\ đá\ châu\ Âu"]. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu">giải vô địch bóng đá châu Âu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(2) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > .mw-redirect.mw-redirect <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_b%C3%A0i_h%C3%A1t_v%C3%A0_nh%E1%BA%A1c_hi%E1%BB%87u_c%E1%BB%A7a_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u#Album_chính_thức" class="mw-redirect" title="Danh sách các bài hát và nhạc hiệu của giải vô địch bóng đá châu Âu">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > .mw-redirect.mw-redirect <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_b%C3%A0i_h%C3%A1t_v%C3%A0_nh%E1%BA%A1c_hi%E1%BB%87u_c%E1%BB%A7a_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u" class="mw-redirect" title="Danh sách các bài hát và nhạc hiệu của giải vô địch bóng đá châu Âu">Bài hát</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox[role="navigation"].navbox:nth-child(454) > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=More_Than_a_Game_(b%C3%A0i_h%C3%A1t)&action=edit&redlink=1" class="new" title="More Than a Game (bài hát) (trang không tồn tại)">More Than a Game</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox[role="navigation"].navbox:nth-child(454) > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=We%27re_in_This_Together_(b%C3%A0i_h%C3%A1t_c%E1%BB%A7a_Simply_Red)&action=edit&redlink=1" class="new" title="We're in This Together (bài hát của Simply Red) (trang không tồn tại)">We're in This Together</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox[role="navigation"].navbox:nth-child(454) > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Campione_2000&action=edit&redlink=1" class="new" title="Campione 2000 (trang không tồn tại)">Campione 2000</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li > a[title="Força\ \(trang\ không\ tồn\ tại\)"].new <a href="/w/index.php?title=For%C3%A7a&action=edit&redlink=1" class="new" title="Força (trang không tồn tại)">Força</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox[role="navigation"].navbox:nth-child(454) > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(6) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Endless_Summer_(b%C3%A0i_h%C3%A1t_c%E1%BB%A7a_Oceana)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Endless Summer (bài hát của Oceana) (trang không tồn tại)">Endless Summer</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox[role="navigation"].navbox:nth-child(454) > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(7) > .new.new <a href="/w/index.php?title=This_One%27s_for_You_(b%C3%A0i_h%C3%A1t_c%E1%BB%A7a_David_Guetta)&action=edit&redlink=1" class="new" title="This One's for You (bài hát của David Guetta) (trang không tồn tại)">This One's for You</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox[role="navigation"].navbox:nth-child(454) > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(4) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a. <a href="/wiki/Linh_v%E1%BA%ADt_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u" title="Linh vật Giải vô địch bóng đá châu Âu">Linh vật</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > .mw-redirect.mw-redirect <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_qu%E1%BA%A3_b%C3%B3ng_thi_%C4%91%E1%BA%A5u_ch%C3%ADnh_th%E1%BB%A9c_c%E1%BB%A7a_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u" class="mw-redirect" title="Danh sách các quả bóng thi đấu chính thức của giải vô địch bóng đá châu Âu">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox[role="navigation"].navbox:nth-child(454) > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Adidas_Tango&action=edit&redlink=1" class="new" title="Adidas Tango (trang không tồn tại)">Tango River Plate</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox[role="navigation"].navbox:nth-child(454) > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Adidas_Tango&action=edit&redlink=1" class="new" title="Adidas Tango (trang không tồn tại)">Tango Mundial</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox[role="navigation"].navbox:nth-child(454) > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(6) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Adidas_Tango&action=edit&redlink=1" class="new" title="Adidas Tango (trang không tồn tại)">Tango Europa</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox[role="navigation"].navbox:nth-child(454) > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(7) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Adidas_Etrusco_Unico&action=edit&redlink=1" class="new" title="Adidas Etrusco Unico (trang không tồn tại)">Etrusco Unico</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox[role="navigation"].navbox:nth-child(454) > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(8) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Adidas_Questra&action=edit&redlink=1" class="new" title="Adidas Questra (trang không tồn tại)">Questra Europa</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox[role="navigation"].navbox:nth-child(454) > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(9) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Adidas_Terrestra_Silverstream&action=edit&redlink=1" class="new" title="Adidas Terrestra Silverstream (trang không tồn tại)">Terrestra Silverstream</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox[role="navigation"].navbox:nth-child(454) > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(10) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Adidas_Roteiro&action=edit&redlink=1" class="new" title="Adidas Roteiro (trang không tồn tại)">Roteiro</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox[role="navigation"].navbox:nth-child(454) > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(11) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Adidas_Europass&action=edit&redlink=1" class="new" title="Adidas Europass (trang không tồn tại)">Europass</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox[role="navigation"].navbox:nth-child(454) > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(12) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Adidas_Tango_12&action=edit&redlink=1" class="new" title="Adidas Tango 12 (trang không tồn tại)">Tango 12</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > .new.new <a href="/w/index.php?title=Tr%C3%B2_ch%C6%A1i_video_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u&action=edit&redlink=1" class="new" title="Trò chơi video giải vô địch bóng đá châu Âu (trang không tồn tại)">Trò chơi <br>video</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19']. > a[href$="UEFA"].[title="UEFA" <a href="/wiki/UEFA" title="UEFA">UEFA</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > div > a[title="Thể\ loại\:Bóng\ đá\ năm\ 2018"].:nth-child(2) <a href="/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_n%C4%83m_2018" title="Thể loại:Bóng đá năm 2018">2018</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > div > a[title="Thể\ loại\:Bóng\ đá\ năm\ 2018"].:nth-child(3) <a href="/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_n%C4%83m_2018" title="Thể loại:Bóng đá năm 2018">19</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Albanian_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Albanian Cup (trang không tồn tại)">Albania</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2019_Copa_Constituci%C3%B3&action=edit&redlink=1" class="new" title="2019 Copa Constitució (trang không tồn tại)">Andorra</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Armenian_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Armenian Cup (trang không tồn tại)">Armenia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Austrian_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Austrian Cup (trang không tồn tại)">Austria</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Azerbaijan_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Azerbaijan Cup (trang không tồn tại)">Azerbaijan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(6) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Belarusian_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Belarusian Cup (trang không tồn tại)">Belarus</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(7) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Belgian_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Belgian Cup (trang không tồn tại)">Belgium</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(8) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Bosnia_and_Herzegovina_Football_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Bosnia and Herzegovina Football Cup (trang không tồn tại)">Bosnia and Herzegovina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(9) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Bulgarian_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Bulgarian Cup (trang không tồn tại)">Bulgaria</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(10) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Croatian_Football_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Croatian Football Cup (trang không tồn tại)">Croatia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(11) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Cypriot_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Cypriot Cup (trang không tồn tại)">Cyprus</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(12) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Czech_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Czech Cup (trang không tồn tại)">Czech Republic</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(13) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Danish_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Danish Cup (trang không tồn tại)">Denmark</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(14) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_FA_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 FA Cup (trang không tồn tại)">England</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(15) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Estonian_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Estonian Cup (trang không tồn tại)">Estonia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(16) > .new.new:nth-child(1) > small. <small>'18</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(16) > .new.new:nth-child(2) > small. <small>'19</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(17) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2019_Finnish_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2019 Finnish Cup (trang không tồn tại)">Finland</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(18) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Coupe_de_France&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Coupe de France (trang không tồn tại)">France</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(19) > .new.new:nth-child(1) > small. <small>'18</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(19) > .new.new:nth-child(2) > small. <small>'19</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(20) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_DFB-Pokal&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 DFB-Pokal (trang không tồn tại)">Germany</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(21) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2019_Rock_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2019 Rock Cup (trang không tồn tại)">Gibraltar</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(22) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Greek_Football_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Greek Football Cup (trang không tồn tại)">Greece</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(23) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Magyar_Kupa&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Magyar Kupa (trang không tồn tại)">Hungary</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(24) > .new.new:nth-child(1) > small. <small>'18</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(24) > .new.new:nth-child(2) > small. <small>'19</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(25) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Israel_State_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Israel State Cup (trang không tồn tại)">Israel</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(26) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Coppa_Italia&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Coppa Italia (trang không tồn tại)">Italy</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(27) > .new.new:nth-child(1) > small. <small>'18</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(27) > .new.new:nth-child(2) > small. <small>'19</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(28) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Kosovar_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Kosovar Cup (trang không tồn tại)">Kosovo</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(29) > .new.new:nth-child(1) > small. <small>'18</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(29) > .new.new:nth-child(2) > small. <small>'19</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(30) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Liechtenstein_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Liechtenstein Cup (trang không tồn tại)">Liechtenstein</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(31) > .new.new:nth-child(1) > small. <small>'18</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(31) > .new.new:nth-child(2) > small. <small>'19</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(32) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Luxembourg_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Luxembourg Cup (trang không tồn tại)">Luxembourg</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(33) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Maltese_FA_Trophy&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Maltese FA Trophy (trang không tồn tại)">Malta</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(34) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Moldovan_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Moldovan Cup (trang không tồn tại)">Moldova</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(35) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Montenegrin_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Montenegrin Cup (trang không tồn tại)">Montenegro</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(36) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_KNVB_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 KNVB Cup (trang không tồn tại)">Netherlands</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(37) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Macedonian_Football_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Macedonian Football Cup (trang không tồn tại)">North Macedonia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(38) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Irish_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Irish Cup (trang không tồn tại)">Northern Ireland</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(39) > .new.new:nth-child(1) > small. <small>'18</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(39) > .new.new:nth-child(2) > small. <small>'19</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(40) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Polish_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Polish Cup (trang không tồn tại)">Poland</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(41) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Ta%C3%A7a_de_Portugal&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Taça de Portugal (trang không tồn tại)">Portugal</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(42) > .new.new:nth-child(1) > small. <small>'18</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(42) > .new.new:nth-child(2) > small. <small>'19</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(43) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Cupa_Rom%C3%A2niei&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Cupa României (trang không tồn tại)">Romania</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(44) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Russian_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Russian Cup (trang không tồn tại)">Russia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(45) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Coppa_Titano&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Coppa Titano (trang không tồn tại)">San Marino</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(46) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Scottish_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Scottish Cup (trang không tồn tại)">Scotland</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(47) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Serbian_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Serbian Cup (trang không tồn tại)">Serbia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(48) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Slovak_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Slovak Cup (trang không tồn tại)">Slovakia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(49) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Slovenian_Football_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Slovenian Football Cup (trang không tồn tại)">Slovenia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(50) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Copa_del_Rey&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Copa del Rey (trang không tồn tại)">Spain</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(51) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Svenska_Cupen&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Svenska Cupen (trang không tồn tại)">Sweden</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(52) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Swiss_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Swiss Cup (trang không tồn tại)">Switzerland</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(53) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Turkish_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Turkish Cup (trang không tồn tại)">Turkey</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(54) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Ukrainian_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Ukrainian Cup (trang không tồn tại)">Ukraine</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(55) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018%E2%80%9319_Welsh_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018–19 Welsh Cup (trang không tồn tại)">Wales</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018_Albanian_Supercup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018 Albanian Supercup (trang không tồn tại)">Albania</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018_Andorran_Supercup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018 Andorran Supercup (trang không tồn tại)">Andorra</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018_Armenian_Supercup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018 Armenian Supercup (trang không tồn tại)">Armenia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018_Azerbaijan_Supercup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018 Azerbaijan Supercup (trang không tồn tại)">Azerbaijan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018_Belarusian_Super_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018 Belarusian Super Cup (trang không tồn tại)">Belarus</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(6) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018_Belgian_Super_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018 Belgian Super Cup (trang không tồn tại)">Belgium</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(7) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018_Bulgarian_Supercup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018 Bulgarian Supercup (trang không tồn tại)">Bulgaria</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(8) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018_LTV_Super_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018 LTV Super Cup (trang không tồn tại)">Cyprus</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(9) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018_FA_Community_Shield&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018 FA Community Shield (trang không tồn tại)">England</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(10) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018_Estonian_Supercup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018 Estonian Supercup (trang không tồn tại)">Estonia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(11) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018_Faroe_Islands_Super_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018 Faroe Islands Super Cup (trang không tồn tại)">Faroe Islands</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(12) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018_Troph%C3%A9e_des_Champions&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018 Trophée des Champions (trang không tồn tại)">France</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(13) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018_Georgian_Super_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018 Georgian Super Cup (trang không tồn tại)">Georgia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(14) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018_DFL-Supercup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018 DFL-Supercup (trang không tồn tại)">Germany</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(15) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018_Pepe_Reyes_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018 Pepe Reyes Cup (trang không tồn tại)">Gibraltar</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(16) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018_Szuperkupa&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018 Szuperkupa (trang không tồn tại)">Hungary</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(17) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018_Icelandic_Super_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018 Icelandic Super Cup (trang không tồn tại)">Iceland</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(18) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018_Israel_Super_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018 Israel Super Cup (trang không tồn tại)">Israel</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(19) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018_Supercoppa_Italiana&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018 Supercoppa Italiana (trang không tồn tại)">Italy</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(20) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018_Kazakhstan_Super_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018 Kazakhstan Super Cup (trang không tồn tại)">Kazakhstan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(21) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018_Kosovar_Supercup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018 Kosovar Supercup (trang không tồn tại)">Kosovo</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li.:nth-child(22) > .new.new:nth-child(1) > small. <small>'18</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li.:nth-child(22) > .new.new:nth-child(2) > small. <small>'19</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(23) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018_Maltese_Super_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018 Maltese Super Cup (trang không tồn tại)">Malta</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(24) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018_Moldovan_Super_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018 Moldovan Super Cup (trang không tồn tại)">Moldova</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(25) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018_Johan_Cruyff_Shield&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018 Johan Cruyff Shield (trang không tồn tại)">Netherlands</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(26) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018_Northern_Ireland_Super_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018 Northern Ireland Super Cup (trang không tồn tại)">Northern Ireland</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(27) > .new.new:nth-child(1) > small. <small>'18</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(27) > .new.new:nth-child(2) > small. <small>'19</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(28) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018_Polish_SuperCup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018 Polish SuperCup (trang không tồn tại)">Poland</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(29) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018_Superta%C3%A7a_C%C3%A2ndido_de_Oliveira&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018 Supertaça Cândido de Oliveira (trang không tồn tại)">Portugal</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(30) > .new.new:nth-child(1) > small. <small>'18</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(30) > .new.new:nth-child(2) > small. <small>'19</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(31) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018_Supercupa_Rom%C3%A2niei&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018 Supercupa României (trang không tồn tại)">Romania</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(32) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018_Russian_Super_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018 Russian Super Cup (trang không tồn tại)">Russia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(33) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018_Super_Coppa_Sammarinese&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018 Super Coppa Sammarinese (trang không tồn tại)">San Marino</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(34) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018_Supercopa_de_Espa%C3%B1a&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018 Supercopa de España (trang không tồn tại)">Spain</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(35) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018_Turkish_Super_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018 Turkish Super Cup (trang không tồn tại)">Turkey</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(36) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2018_Ukrainian_Super_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2018 Ukrainian Super Cup (trang không tồn tại)">Ukraine</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2019_FIFA_U-17_World_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="2019 FIFA U-17 World Cup (trang không tồn tại)">2019 FIFA U-17 World Cup</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > ul. > li. > .new.new <a href="/w/index.php?title=2019_UEFA_European_Under-21_Championship_qualification&action=edit&redlink=1" class="new" title="2019 UEFA European Under-21 Championship qualification (trang không tồn tại)">qualification</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(6) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2019_UEFA_European_Under-19_Championship&action=edit&redlink=1" class="new" title="2019 UEFA European Under-19 Championship (trang không tồn tại)">2019 Euro Under-19</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(6) > ul. > li. > .new.new <a href="/w/index.php?title=2019_UEFA_European_Under-19_Championship_qualification&action=edit&redlink=1" class="new" title="2019 UEFA European Under-19 Championship qualification (trang không tồn tại)">qualification</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2018–19"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(7) > .new.new <a href="/w/index.php?title=2019_UEFA_European_Under-17_Championship&action=edit&redlink=1" class="new" title="2019 UEFA European Under-17 Championship (trang không tồn tại)">2019 Euro Under-17</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li.:nth-child(7) > ul. > li. > .new.new <a href="/w/index.php?title=2019_UEFA_European_Under-17_Championship_qualification&action=edit&redlink=1" class="new" title="2019 UEFA European Under-17 Championship qualification (trang không tồn tại)">qualification</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(8) > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > div. > a. <a href="/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2018-19" title="Thể loại:Bóng đá châu Âu 2018-19">Thể loại</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20']. > a[href$="UEFA"].[title="UEFA" <a href="/wiki/UEFA" title="UEFA">UEFA</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Albanian_Cup_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Albanian Cup 2019-20 (trang không tồn tại)">Albania</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Copa_Constituci%C3%B3_2020&action=edit&redlink=1" class="new" title="Copa Constitució 2020 (trang không tồn tại)">Andorra</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Armenian_Cup_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Armenian Cup 2019-20 (trang không tồn tại)">Armenia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Austrian_Cup_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Austrian Cup 2019-20 (trang không tồn tại)">Áo</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Azerbaijan_Cup_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Azerbaijan Cup 2019-20 (trang không tồn tại)">Azerbaijan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(6) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Belarusian_Cup_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Belarusian Cup 2019-20 (trang không tồn tại)">Belarus</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(7) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Belgian_Cup_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Belgian Cup 2019-20 (trang không tồn tại)">Bỉ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(8) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Bosnia_and_Herzegovina_Football_Cup_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Bosnia and Herzegovina Football Cup 2019-20 (trang không tồn tại)">Bosna và Hercegovina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(9) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Bulgarian_Cup_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Bulgarian Cup 2019-20 (trang không tồn tại)">Bulgaria</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(10) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Croatian_Football_Cup_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Croatian Football Cup 2019-20 (trang không tồn tại)">Croatia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(11) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Cypriot_Cup_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Cypriot Cup 2019-20 (trang không tồn tại)">Síp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(12) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Czech_Cup_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Czech Cup 2019-20 (trang không tồn tại)">Cộng hòa Séc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(13) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danish_Cup_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danish Cup 2019-20 (trang không tồn tại)">Đan Mạch</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(14) > .new.new <a href="/w/index.php?title=FA_Cup_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="FA Cup 2019-20 (trang không tồn tại)">Anh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(15) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Estonian_Cup_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Estonian Cup 2019-20 (trang không tồn tại)">Estonia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(16) > .new.new:nth-child(1) > small. <small>'19</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(16) > .new.new:nth-child(2) > small. <small>'20</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(17) > .new.new:nth-child(1) > small. <small>'19</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(17) > .new.new:nth-child(2) > small. <small>'20</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(18) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Coupe_de_France_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Coupe de France 2019-20 (trang không tồn tại)">Pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(19) > .new.new:nth-child(1) > small. <small>'19</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(19) > .new.new:nth-child(2) > small. <small>'20</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(20) > .new.new <a href="/w/index.php?title=DFB-Pokal_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="DFB-Pokal 2019-20 (trang không tồn tại)">Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(21) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Rock_Cup_2020&action=edit&redlink=1" class="new" title="Rock Cup 2020 (trang không tồn tại)">Gibraltar</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(22) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Greek_Football_Cup_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Greek Football Cup 2019-20 (trang không tồn tại)">Hy Lạp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(23) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Magyar_Kupa_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Magyar Kupa 2019-20 (trang không tồn tại)">Hungary</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(24) > .new.new:nth-child(1) > small. <small>'19</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(24) > .new.new:nth-child(2) > small. <small>'20</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(25) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Israel_State_Cup_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Israel State Cup 2019-20 (trang không tồn tại)">Israel</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(27) > .new.new:nth-child(1) > small. <small>'19</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(27) > .new.new:nth-child(2) > small. <small>'20</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(28) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Kosovar_Cup_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Kosovar Cup 2019-20 (trang không tồn tại)">Kosovo</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(29) > .new.new:nth-child(1) > small. <small>'19</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(29) > .new.new:nth-child(2) > small. <small>'20</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(30) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Liechtenstein_Cup_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Liechtenstein Cup 2019-20 (trang không tồn tại)">Liechtenstein</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(31) > .new.new:nth-child(1) > small. <small>'19</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(31) > .new.new:nth-child(2) > small. <small>'20</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(32) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Luxembourg_Cup_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Luxembourg Cup 2019-20 (trang không tồn tại)">Luxembourg</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(33) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Maltese_FA_Trophy_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Maltese FA Trophy 2019-20 (trang không tồn tại)">Malta</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(34) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Moldovan_Cup_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Moldovan Cup 2019-20 (trang không tồn tại)">Moldova</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(35) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Montenegrin_Cup_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Montenegrin Cup 2019-20 (trang không tồn tại)">Montenegro</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(36) > .new.new <a href="/w/index.php?title=KNVB_Cup_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="KNVB Cup 2019-20 (trang không tồn tại)">Hà Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(37) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Macedonian_Football_Cup_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Macedonian Football Cup 2019-20 (trang không tồn tại)">Bắc Macedonia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(38) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Irish_Cup_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Irish Cup 2019-20 (trang không tồn tại)">Bắc Ireland</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(39) > .new.new:nth-child(1) > small. <small>'19</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(39) > .new.new:nth-child(2) > small. <small>'20</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(40) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Polish_Cup_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Polish Cup 2019-20 (trang không tồn tại)">Ba Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(41) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Ta%C3%A7a_de_Portugal_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Taça de Portugal 2019-20 (trang không tồn tại)">Bồ Đào Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(42) > .new.new:nth-child(1) > small. <small>'19</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(42) > .new.new:nth-child(2) > small. <small>'20</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(43) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Cupa_Rom%C3%A2niei_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Cupa României 2019-20 (trang không tồn tại)">România</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(44) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Russian_Cup_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Russian Cup 2019-20 (trang không tồn tại)">Nga</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(45) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Coppa_Titano_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Coppa Titano 2019-20 (trang không tồn tại)">San Marino</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(46) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Scottish_Cup_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Scottish Cup 2019-20 (trang không tồn tại)">Scotland</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(47) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Serbian_Cup_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Serbian Cup 2019-20 (trang không tồn tại)">Serbia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(48) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Slovak_Cup_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Slovak Cup 2019-20 (trang không tồn tại)">Slovakia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(49) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Slovenian_Football_Cup_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Slovenian Football Cup 2019-20 (trang không tồn tại)">Slovenia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(50) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Copa_del_Rey_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Copa del Rey 2019-20 (trang không tồn tại)">Tây Ban Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(51) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Svenska_Cupen_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Svenska Cupen 2019-20 (trang không tồn tại)">Thụy Điển</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(52) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Swiss_Cup_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Swiss Cup 2019-20 (trang không tồn tại)">Thụy Sĩ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(53) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Turkish_Cup_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Turkish Cup 2019-20 (trang không tồn tại)">Thổ Nhĩ Kỳ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(54) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Ukrainian_Cup_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ukrainian Cup 2019-20 (trang không tồn tại)">Ukraina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(55) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Welsh_Cup_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Welsh Cup 2019-20 (trang không tồn tại)">Wales</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Albanian_Supercup_2019&action=edit&redlink=1" class="new" title="Albanian Supercup 2019 (trang không tồn tại)">Albania</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Andorran_Supercup_2019&action=edit&redlink=1" class="new" title="Andorran Supercup 2019 (trang không tồn tại)">Andorra</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Armenian_Supercup_2019&action=edit&redlink=1" class="new" title="Armenian Supercup 2019 (trang không tồn tại)">Armenia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Azerbaijan_Supercup_2019&action=edit&redlink=1" class="new" title="Azerbaijan Supercup 2019 (trang không tồn tại)">Azerbaijan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Belarusian_Super_Cup_2019&action=edit&redlink=1" class="new" title="Belarusian Super Cup 2019 (trang không tồn tại)">Belarus</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(6) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Belgian_Super_Cup_2019&action=edit&redlink=1" class="new" title="Belgian Super Cup 2019 (trang không tồn tại)">Bỉ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(7) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Bulgarian_Supercup_2019&action=edit&redlink=1" class="new" title="Bulgarian Supercup 2019 (trang không tồn tại)">Bulgaria</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(8) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Croatian_Football_Super_Cup_2019&action=edit&redlink=1" class="new" title="Croatian Football Super Cup 2019 (trang không tồn tại)">Croatia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(9) > .new.new <a href="/w/index.php?title=LTV_Super_Cup_2019&action=edit&redlink=1" class="new" title="LTV Super Cup 2019 (trang không tồn tại)">Síp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(10) > .new.new <a href="/w/index.php?title=FA_Community_Shield_2019&action=edit&redlink=1" class="new" title="FA Community Shield 2019 (trang không tồn tại)">Anh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(11) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Estonian_Supercup_2019&action=edit&redlink=1" class="new" title="Estonian Supercup 2019 (trang không tồn tại)">Estonia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(12) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Faroe_Islands_Super_Cup_2019&action=edit&redlink=1" class="new" title="Faroe Islands Super Cup 2019 (trang không tồn tại)">Quần đảo Faroe</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(13) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Troph%C3%A9e_des_Champions_2019&action=edit&redlink=1" class="new" title="Trophée des Champions 2019 (trang không tồn tại)">Pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(14) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Georgian_Super_Cup_2019&action=edit&redlink=1" class="new" title="Georgian Super Cup 2019 (trang không tồn tại)">Gruzia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(16) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Pepe_Reyes_Cup_2019&action=edit&redlink=1" class="new" title="Pepe Reyes Cup 2019 (trang không tồn tại)">Gibraltar</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(17) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Szuperkupa_2019&action=edit&redlink=1" class="new" title="Szuperkupa 2019 (trang không tồn tại)">Hungary</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(18) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Icelandic_Super_Cup_2019&action=edit&redlink=1" class="new" title="Icelandic Super Cup 2019 (trang không tồn tại)">Iceland</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(19) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Israel_Super_Cup_2019&action=edit&redlink=1" class="new" title="Israel Super Cup 2019 (trang không tồn tại)">Israel</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(21) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Kazakhstan_Super_Cup_2019&action=edit&redlink=1" class="new" title="Kazakhstan Super Cup 2019 (trang không tồn tại)">Kazakhstan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(22) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Kosovar_Supercup_2019&action=edit&redlink=1" class="new" title="Kosovar Supercup 2019 (trang không tồn tại)">Kosovo</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li.:nth-child(23) > .new.new:nth-child(1) > small. <small>'19</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li.:nth-child(23) > .new.new:nth-child(2) > small. <small>'20</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(24) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Maltese_Super_Cup_2019&action=edit&redlink=1" class="new" title="Maltese Super Cup 2019 (trang không tồn tại)">Malta</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(25) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Moldovan_Super_Cup_2019&action=edit&redlink=1" class="new" title="Moldovan Super Cup 2019 (trang không tồn tại)">Moldova</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(26) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Johan_Cruyff_Shield_2019&action=edit&redlink=1" class="new" title="Johan Cruyff Shield 2019 (trang không tồn tại)">Hà Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(27) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Northern_Ireland_Super_Cup_2019&action=edit&redlink=1" class="new" title="Northern Ireland Super Cup 2019 (trang không tồn tại)">Bắc Ireland</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li.:nth-child(28) > .new.new:nth-child(1) > small. <small>'19</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li.:nth-child(28) > .new.new:nth-child(2) > small. <small>'20</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(29) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Polish_SuperCup_2019&action=edit&redlink=1" class="new" title="Polish SuperCup 2019 (trang không tồn tại)">Ba Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(30) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Superta%C3%A7a_C%C3%A2ndido_de_Oliveira_2019&action=edit&redlink=1" class="new" title="Supertaça Cândido de Oliveira 2019 (trang không tồn tại)">Bồ Đào Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(31) > .new.new:nth-child(1) > small. <small>'19</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(31) > .new.new:nth-child(2) > small. <small>'20</small>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(32) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Supercupa_Rom%C3%A2niei_2019&action=edit&redlink=1" class="new" title="Supercupa României 2019 (trang không tồn tại)">România</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(33) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Russian_Super_Cup_2019&action=edit&redlink=1" class="new" title="Russian Super Cup 2019 (trang không tồn tại)">Nga</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(34) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Super_Coppa_Sammarinese_2019&action=edit&redlink=1" class="new" title="Super Coppa Sammarinese 2019 (trang không tồn tại)">San Marino</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(35) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Supercopa_de_Espa%C3%B1a_2019-20&action=edit&redlink=1" class="new" title="Supercopa de España 2019-20 (trang không tồn tại)">Tây Ban Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(36) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Turkish_Super_Cup_2019&action=edit&redlink=1" class="new" title="Turkish Super Cup 2019 (trang không tồn tại)">Thổ Nhĩ Kỳ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(37) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Ukrainian_Super_Cup_2019&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ukrainian Super Cup 2019 (trang không tồn tại)">Ukraina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_U-17_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2019&action=edit&redlink=1" class="new" title="Giải vô địch bóng đá U-17 thế giới 2019 (trang không tồn tại)">Giải vô địch bóng đá U-17 thế giới 2019</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_U-21_ch%C3%A2u_%C3%82u_2021&action=edit&redlink=1" class="new" title="Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu 2021 (trang không tồn tại)">U-21 châu Âu 2021</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li.:nth-child(4) > ul. > li. > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_U-21_ch%C3%A2u_%C3%82u_2021&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu 2021 (trang không tồn tại)">vòng loại</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_U-19_ch%C3%A2u_%C3%82u_2020&action=edit&redlink=1" class="new" title="Giải vô địch bóng đá U-19 châu Âu 2020 (trang không tồn tại)">U-19 châu Âu 2020</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > ul. > li. > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_U-19_ch%C3%A2u_%C3%82u_2020&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá U-19 châu Âu 2020 (trang không tồn tại)">vòng loại</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(6) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_U-17_ch%C3%A2u_%C3%82u_2020&action=edit&redlink=1" class="new" title="Giải vô địch bóng đá U-17 châu Âu 2020 (trang không tồn tại)">U-17 châu Âu 2020</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Bóng_đá_châu_Âu_\(UEFA\)_2019–20"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(6) > ul. > li. > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_U-17_ch%C3%A2u_%C3%82u_2020&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá U-17 châu Âu 2020 (trang không tồn tại)">vòng loại</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu']. > a[title="Giải\ vô\ địch\ bóng\ đá\ châu\ Âu"]. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu">Giải vô địch bóng đá châu Âu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1960&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1960 (trang không tồn tại)">1960</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1964&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1964 (trang không tồn tại)">1964</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1968&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1968 (trang không tồn tại)">1968</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1972&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1972 (trang không tồn tại)">1972</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1976&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1976 (trang không tồn tại)">1976</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(6) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1980&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1980 (trang không tồn tại)">1980</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(7) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1984&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1984 (trang không tồn tại)">1984</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(8) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1988&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1988 (trang không tồn tại)">1988</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(9) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1992&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1992 (trang không tồn tại)">1992</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(10) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1996&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1996 (trang không tồn tại)">1996</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(11) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2000&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 2000 (trang không tồn tại)">2000</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(4) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a. <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_tr%E1%BA%ADn_chung_k%E1%BA%BFt_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u" title="Danh sách trận chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu">Chung kết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1960&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1960 (trang không tồn tại)">1960</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1964&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1964 (trang không tồn tại)">1964</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1968&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1968 (trang không tồn tại)">1968</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1972&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1972 (trang không tồn tại)">1972</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1976&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1976 (trang không tồn tại)">1976</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(6) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1980&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1980 (trang không tồn tại)">1980</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu"].navbox > .mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(7) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1984&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1984 (trang không tồn tại)">1984</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(8) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1988&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1988 (trang không tồn tại)">1988</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(9) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1992&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1992 (trang không tồn tại)">1992</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(10) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1996&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1996 (trang không tồn tại)">1996</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(11) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2000&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 2000 (trang không tồn tại)">2000</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(12) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2004&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 2004 (trang không tồn tại)">2004</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(13) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2008&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 2008 (trang không tồn tại)">2008</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(14) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2012&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 2012 (trang không tồn tại)">2012</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(7) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_k%E1%BB%B7_l%E1%BB%A5c_v%C3%A0_th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_c%E1%BB%A7a_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách các kỷ lục và thống kê của giải vô địch bóng đá châu Âu (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner.mw-made-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > div. > a[title="Đại\ dịch\ COVID-19\ tại\ châu\ Âu"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_d%E1%BB%8Bch_COVID-19_t%E1%BA%A1i_ch%C3%A2u_%C3%82u" title="Đại dịch COVID-19 tại châu Âu">đại dịch COVID-19 tại châu Âu</a>

Ngày_của_Cha - Total Errors: 51

Selector Context
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Gia_%C4%91%C3%ACnh" title="Gia đình">Gia đình</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > [id='\*_Lịch_sử_gia_đình_\*_Hộ_gia_đình_\*_Đại_gia_đình_\*_Gia_đình_hạt_nhân_\*_Gia_đình_hạt_nhân_có_hôn_thú']. > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_gia_%C4%91%C3%ACnh&action=edit&redlink=1" class="new" title="Lịch sử gia đình (trang không tồn tại)">Lịch sử gia đình</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > div > ul > li > a[title="Hộ\ gia\ đình"]. <a href="/wiki/H%E1%BB%99_gia_%C4%91%C3%ACnh" title="Hộ gia đình">Hộ gia đình</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > [id='\*_Lịch_sử_gia_đình_\*_Hộ_gia_đình_\*_Đại_gia_đình_\*_Gia_đình_hạt_nhân_\*_Gia_đình_hạt_nhân_có_hôn_thú']. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%A1i_gia_%C4%91%C3%ACnh&action=edit&redlink=1" class="new" title="Đại gia đình (trang không tồn tại)">Đại gia đình</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > [id='\*_Lịch_sử_gia_đình_\*_Hộ_gia_đình_\*_Đại_gia_đình_\*_Gia_đình_hạt_nhân_\*_Gia_đình_hạt_nhân_có_hôn_thú']. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Gia_%C4%91%C3%ACnh_h%E1%BA%A1t_nh%C3%A2n&action=edit&redlink=1" class="new" title="Gia đình hạt nhân (trang không tồn tại)">Gia đình hạt nhân</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > [id='\*_Lịch_sử_gia_đình_\*_Hộ_gia_đình_\*_Đại_gia_đình_\*_Gia_đình_hạt_nhân_\*_Gia_đình_hạt_nhân_có_hôn_thú']. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Gia_%C4%91%C3%ACnh_h%E1%BA%A1t_nh%C3%A2n_c%C3%B3_h%C3%B4n_th%C3%BA&action=edit&redlink=1" class="new" title="Gia đình hạt nhân có hôn thú (trang không tồn tại)">Gia đình hạt nhân có hôn thú</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-group > a[title="Thân\ nhân\ bậc\ một"]. <a href="/wiki/Th%C3%A2n_nh%C3%A2n_b%E1%BA%ADc_m%E1%BB%99t" title="Thân nhân bậc một">Thân nhân bậc một</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-group > a[title="Thân\ nhân\ bậc\ hai"]. <a href="/wiki/Th%C3%A2n_nh%C3%A2n_b%E1%BA%ADc_hai" title="Thân nhân bậc hai">Thân nhân bậc hai</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(4) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Con_ch%C3%A1u_n%E1%BB%99i_ngo%E1%BA%A1i&action=edit&redlink=1" class="new" title="Con cháu nội ngoại (trang không tồn tại)">Con cháu nội ngoại</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(4) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Ch%C3%A1u_(con_c%E1%BB%A7a_anh_ch%E1%BB%8B_em)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Cháu (con của anh chị em) (trang không tồn tại)">Cháu (con của anh chị em)</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-group > a[title="Thân\ nhân\ bậc\ ba"]. <a href="/wiki/Th%C3%A2n_nh%C3%A2n_b%E1%BA%ADc_ba" title="Thân nhân bậc ba">Thân nhân bậc ba</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(6) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > .new.new <a href="/w/index.php?title=Gia_%C4%91%C3%ACnh_qua_h%C3%B4n_nh%C3%A2n&action=edit&redlink=1" class="new" title="Gia đình qua hôn nhân (trang không tồn tại)">Hôn nhân</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(6) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Cha_m%E1%BA%B9_qua_h%C3%B4n_nh%C3%A2n&action=edit&redlink=1" class="new" title="Cha mẹ qua hôn nhân (trang không tồn tại)">Cha mẹ qua hôn nhân</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > ul > li.:nth-child(3) > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Cha_m%E1%BA%B9_ch%E1%BB%93ng&action=edit&redlink=1" class="new" title="Cha mẹ chồng (trang không tồn tại)">Cha mẹ chồng</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > ul > li.:nth-child(3) > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Cha_m%E1%BA%B9_v%E1%BB%A3&action=edit&redlink=1" class="new" title="Cha mẹ vợ (trang không tồn tại)">Cha mẹ vợ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(6) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Anh_ch%E1%BB%8B_em_qua_h%C3%B4n_nh%C3%A2n&action=edit&redlink=1" class="new" title="Anh chị em qua hôn nhân (trang không tồn tại)">Anh chị em qua hôn nhân</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > ul > li.:nth-child(4) > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Anh_ch%E1%BB%8B_em_ch%E1%BB%93ng&action=edit&redlink=1" class="new" title="Anh chị em chồng (trang không tồn tại)">Anh chị em chồng</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > ul > li.:nth-child(4) > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Anh_ch%E1%BB%8B_em_v%E1%BB%A3&action=edit&redlink=1" class="new" title="Anh chị em vợ (trang không tồn tại)">Anh chị em vợ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(6) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Con_c%C3%A1i_qua_h%C3%B4n_nh%C3%A2n&action=edit&redlink=1" class="new" title="Con cái qua hôn nhân (trang không tồn tại)">Con cái qua hôn nhân</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > ul > li > ul > li > a[title="Con\ rể\ \(trang\ không\ tồn\ tại\)"].new <a href="/w/index.php?title=Con_r%E1%BB%83&action=edit&redlink=1" class="new" title="Con rể (trang không tồn tại)">Con rể</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > ul > li > ul > li > a[title="Con\ dâu\ \(trang\ không\ tồn\ tại\)"].new <a href="/w/index.php?title=Con_d%C3%A2u&action=edit&redlink=1" class="new" title="Con dâu (trang không tồn tại)">Con dâu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-group > a[title="Gia\ đình\ có\ con\ riêng"]. <a href="/wiki/Gia_%C4%91%C3%ACnh_c%C3%B3_con_ri%C3%AAng" title="Gia đình có con riêng">Gia đình có con riêng</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(8) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > .new.new <a href="/w/index.php?title=Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_trong_quan_h%E1%BB%87_h%E1%BB%8D_h%C3%A0ng&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thuật ngữ trong quan hệ họ hàng (trang không tồn tại)">Thuật ngữ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(8) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Quan_h%E1%BB%87_h%E1%BB%8D_h%C3%A0ng_c%E1%BB%A7a_th%E1%BB%95_d%C3%A2n_Australia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Quan hệ họ hàng của thổ dân Australia (trang không tồn tại)">Quan hệ họ hàng của thổ dân Australia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(8) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Quan_h%E1%BB%87_nh%E1%BA%ADn_con_nu%C3%B4i&action=edit&redlink=1" class="new" title="Quan hệ nhận con nuôi (trang không tồn tại)">Quan hệ nhận con nuôi</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(8) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Quan_h%E1%BB%87_qua_h%C3%B4n_nh%C3%A2n&action=edit&redlink=1" class="new" title="Quan hệ qua hôn nhân (trang không tồn tại)">Quan hệ qua hôn nhân</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(6) > .new.new <a href="/w/index.php?title=S%E1%BB%B1_t%E1%BB%AB_m%E1%BA%B7t&action=edit&redlink=1" class="new" title="Sự từ mặt (trang không tồn tại)">Sự từ mặt</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(9) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Nurture_kinship&action=edit&redlink=1" class="new" title="Nurture kinship (trang không tồn tại)">Nurture kinship</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > ul > li.:nth-child(10) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Hawaiian_kinship&action=edit&redlink=1" class="new" title="Hawaiian kinship (trang không tồn tại)">Hawaiian kinship</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(8) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(11) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Sudanese_kinship&action=edit&redlink=1" class="new" title="Sudanese kinship (trang không tồn tại)">Sudanese kinship</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(12) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Eskimo_kinship&action=edit&redlink=1" class="new" title="Eskimo kinship (trang không tồn tại)">Eskimo kinship</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > ul > li.:nth-child(13) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Iroquois_kinship&action=edit&redlink=1" class="new" title="Iroquois kinship (trang không tồn tại)">Iroquois kinship</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > ul > li.:nth-child(14) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Crow_kinship&action=edit&redlink=1" class="new" title="Crow kinship (trang không tồn tại)">Crow kinship</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > ul > li.:nth-child(15) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Omaha_kinship&action=edit&redlink=1" class="new" title="Omaha kinship (trang không tồn tại)">Omaha kinship</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-group > a[title="Gia\ phả\ học"]. <a href="/wiki/Gia_ph%E1%BA%A3_h%E1%BB%8Dc" title="Gia phả học">Phả hệ và dòng dõi</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > [id='Cây_gia_phả'].navbox-group > .new.new <a href="/w/index.php?title=C%C3%A2y_gia_ph%E1%BA%A3&action=edit&redlink=1" class="new" title="Cây gia phả (trang không tồn tại)">Cây gia phả</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Pedigree_chart&action=edit&redlink=1" class="new" title="Pedigree chart (trang không tồn tại)">Pedigree chart</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > .navbox-subgroup.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody. > tr. > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Ahnentafel&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ahnentafel (trang không tồn tại)">Ahnentafel</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > .navbox-subgroup.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody. > tr. > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(2) > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Genealogical_numbering_systems&action=edit&redlink=1" class="new" title="Genealogical numbering systems (trang không tồn tại)">Genealogical numbering systems</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > ul > li.:nth-child(2) > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Seize_quartiers&action=edit&redlink=1" class="new" title="Seize quartiers (trang không tồn tại)">Seize quartiers</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > ul > li.:nth-child(2) > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Quarters_of_nobility&action=edit&redlink=1" class="new" title="Quarters of nobility (trang không tồn tại)">Quarters of nobility</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > ul > li.:nth-child(1) > ul. > li. > .new.new <a href="/w/index.php?title=Mother%27s_Day_(United_States)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Mother's Day (United States) (trang không tồn tại)">Mother's Day (United States)</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(11) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(2) > ul. > li. > .new.new <a href="/w/index.php?title=Father%E2%80%93Daughter_Day&action=edit&redlink=1" class="new" title="Father–Daughter Day (trang không tồn tại)">Father–Daughter Day</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(11) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=National_Grandparents_Day&action=edit&redlink=1" class="new" title="National Grandparents Day (trang không tồn tại)">National Grandparents Day</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(11) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Parents%27_Day&action=edit&redlink=1" class="new" title="Parents' Day (trang không tồn tại)">Parents' Day</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > ul > li.:nth-child(7) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Family_Day&action=edit&redlink=1" class="new" title="Family Day (trang không tồn tại)">Family Day</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > ul > li.:nth-child(7) > ul. > li. > .new.new <a href="/w/index.php?title=Family_Day_(Canada)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Family Day (Canada) (trang không tồn tại)">Family Day (Canada)</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(8) > .new.new <a href="/w/index.php?title=American_Family_Day&action=edit&redlink=1" class="new" title="American Family Day (trang không tồn tại)">American Family Day</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > ul > li.:nth-child(10) > ul. > li. > .new.new <a href="/w/index.php?title=National_Family_Week_(UK)&action=edit&redlink=1" class="new" title="National Family Week (UK) (trang không tồn tại)">National Family Week (UK)</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(11) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(11) > .new.new <a href="/w/index.php?title=National_Adoption_Day&action=edit&redlink=1" class="new" title="National Adoption Day (trang không tồn tại)">National Adoption Day</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.authority-control > table.nowraplinks.hlist.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-group > a[title="Kiểm\ soát\ tính\ nhất\ quán"]. <a href="/wiki/Ki%E1%BB%83m_so%C3%A1t_t%C3%ADnh_nh%E1%BA%A5t_qu%C3%A1n" title="Kiểm soát tính nhất quán">Tiêu đề chuẩn</a>

Đài_Truyền_hình_Việt_Nam - Total Errors: 17

Selector Context
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > b > span <span style="margin-right: 0.2em; padding: 1.5px 2px 1px; background-color: #00A000; border: 0.5px; border-radius:3px; box-shadow: 0.1em 0.1em 0.25em rgba(0,0,0,0.75); -moz-box-shadow: 2px 2px 4px #A0A080; -webkit-box-shadow: 2px 2px 4px #A0A080; box-shadow: 2px 2px 4px #A0A080;; color: white;">
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > div > b > span <span style="margin-right: 0.2em; padding: 1.5px 2px 1px; background-color: #00A000; border: 0.5px; border-radius:3px; box-shadow: 0.1em 0.1em 0.25em rgba(0,0,0,0.75); -moz-box-shadow: 2px 2px 4px #A0A080; -webkit-box-shadow: 2px 2px 4px #A0A080; box-shadow: 2px 2px 4px #A0A080;; color: white;">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Mạng_lưới_Truyền_hình_các_Quốc_gia_khối_ASEAN']. > a. <a href="/wiki/Hi%E1%BB%87p_h%E1%BB%99i_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81" title="Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á">ASEAN</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd.hlist[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > th.navbox-group > div > .mw-selflink-fragment.mw-selflink-fragment <a class="mw-selflink-fragment" href="#Các_kênh_cũ">Trước đây</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title[style] > [id='Đài_Phát_thanh_-_Truyền_hình_tại_Việt_Nam']. > a. <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_k%C3%AAnh_truy%E1%BB%81n_h%C3%ACnh_t%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Danh sách kênh truyền hình tại Việt Nam">Đài Phát thanh - Truyền hình tại Việt Nam</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .hlist.navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Truy%E1%BB%81n_h%C3%ACnh_Th%C3%B4ng_t%E1%BA%A5n&action=edit&redlink=1" class="new" title="Truyền hình Thông tấn (trang không tồn tại)">VNews</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Chính_phủ_Việt_Nam']. > a[title="Chính\ phủ\ Việt\ Nam"]. <a href="/wiki/Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Chính phủ Việt Nam">Chính phủ Việt Nam</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > div > a[title="Chính\ phủ\ Việt\ Nam\ 2021–2026"]. <a href="/wiki/Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7_Vi%E1%BB%87t_Nam_2021%E2%80%932026" title="Chính phủ Việt Nam 2021–2026">Chính phủ Việt Nam khóa XV (2021 – 2026)</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='\32 3px\&\#124\;link\=\&\#124\;alt\=_Tổ_chức_nước_Cộng_hòa_xã_hội_chủ_nghĩa_Việt_Nam']. > a[title="Tổ\ chức\ Nhà\ nước\ Việt\ Nam"]. <a href="/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_Nh%C3%A0_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Tổ chức Nhà nước Việt Nam">Tổ chức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd.hlist > table.nowraplinks.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Đảng_Cộng_sản_Việt_Nam']. > a[title="Đảng\ Cộng\ sản\ Việt\ Nam"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Đảng Cộng sản Việt Nam">Đảng Cộng sản Việt Nam</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd.hlist > table.nowraplinks.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Nhà_nước_và_Chính_phủ_Việt_Nam']. > .mw-redirect.mw-redirect <a href="/wiki/Nh%C3%A0_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_Vi%E1%BB%87t_Nam" class="mw-redirect" title="Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam">Nhà nước</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd.hlist > table.nowraplinks.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Nhà_nước_và_Chính_phủ_Việt_Nam']. > a[title="Chính\ phủ\ Việt\ Nam"]. <a href="/wiki/Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Chính phủ Việt Nam">Chính phủ</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Việt Nam">Việt Nam</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd.hlist > table.nowraplinks.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Quốc_hội_Việt_Nam']. > a[title="Quốc\ hội\ Việt\ Nam"]. <a href="/wiki/Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Quốc hội Việt Nam">Quốc hội Việt Nam</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd.hlist > table.nowraplinks.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > th.navbox-title > div > a[title="Tòa\ án\ nhân\ dân\ \(Việt\ Nam\)"]. <a href="/wiki/T%C3%B2a_%C3%A1n_nh%C3%A2n_d%C3%A2n_(Vi%E1%BB%87t_Nam)" title="Tòa án nhân dân (Việt Nam)">Tòa án nhân dân Việt Nam</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd.hlist > table.nowraplinks.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Viện_kiểm_sát_nhân_dân_Việt_Nam']. > a. <a href="/wiki/Vi%E1%BB%87n_ki%E1%BB%83m_s%C3%A1t_nh%C3%A2n_d%C3%A2n_(Vi%E1%BB%87t_Nam)" title="Viện kiểm sát nhân dân (Việt Nam)">Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd.hlist > table.nowraplinks.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Mặt_trận_Tổ_quốc_Việt_Nam']. > a[title="Mặt\ trận\ Tổ\ quốc\ Việt\ Nam"]. <a href="/wiki/M%E1%BA%B7t_tr%E1%BA%ADn_T%E1%BB%95_qu%E1%BB%91c_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Mặt trận Tổ quốc Việt Nam">Mặt trận Tổ quốc Việt Nam</a>

Cleopatra_VII - Total Errors: 28

Selector Context
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Nh%C3%A0_Ptolemaios" title="Nhà Ptolemaios">Nữ vương của vương quốc Ptolemaios</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox[style] > tbody > tr > th[style] > a[title="Chữ\ tượng\ hình\ Ai\ Cập"]. <a href="/wiki/Ch%E1%BB%AF_t%C6%B0%E1%BB%A3ng_h%C3%ACnh_Ai_C%E1%BA%ADp" title="Chữ tượng hình Ai Cập">chữ tượng hình</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Các_vua_Ai_Cập_cổ_đại_nổi_tiếng']. > .mw-redirect[title="Danh\ sách\ các\ pharaon"].mw-redirect <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_pharaon" class="mw-redirect" title="Danh sách các pharaon">Các vua Ai Cập cổ đại</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(2) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > .nowrap.nowrap > .new.new <a href="/w/index.php?title=S%C6%A1_tri%E1%BB%81u_%C4%91%E1%BA%A1i_Ai_C%E1%BA%ADp&action=edit&redlink=1" class="new" title="Sơ triều đại Ai Cập (trang không tồn tại)">Sơ triều đại</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-group > span.nowrap > a[title="Cổ\ vương\ quốc\ Ai\ Cập"].mw-redirect <a href="/wiki/C%E1%BB%95_v%C6%B0%C6%A1ng_qu%E1%BB%91c_Ai_C%E1%BA%ADp" class="mw-redirect" title="Cổ vương quốc Ai Cập">Cổ vương quốc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(4) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > .nowrap.nowrap > .new.new <a href="/w/index.php?title=Trung_v%C6%B0%C6%A1ng_qu%E1%BB%91c_Ai_C%E1%BA%ADp&action=edit&redlink=1" class="new" title="Trung vương quốc Ai Cập (trang không tồn tại)">Trung vương quốc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > .nowrap.nowrap > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%9Di_k%C3%AC_chuy%E1%BB%83n_ti%E1%BA%BFp_th%E1%BB%A9_nh%C3%AC_c%E1%BB%A7a_Ai_C%E1%BA%ADp&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thời kì chuyển tiếp thứ nhì của Ai Cập (trang không tồn tại)">Thời chuyển tiếp thứ nhì</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > .nowrap.nowrap:nth-child(10) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Nebiriau_I&action=edit&redlink=1" class="new" title="Nebiriau I (trang không tồn tại)">Nebiriau I</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > span.nowrap > a[title="Apepi\ I\ \(trang\ không\ tồn\ tại\)"].new <a href="/w/index.php?title=Apepi_I&action=edit&redlink=1" class="new" title="Apepi I (trang không tồn tại)">Apophis</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > .nowrap.nowrap:nth-child(16) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Intef_VII&action=edit&redlink=1" class="new" title="Intef VII (trang không tồn tại)">Intef VII</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > .nowrap.nowrap:nth-child(18) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Seqenenre_Tao_II&action=edit&redlink=1" class="new" title="Seqenenre Tao II (trang không tồn tại)">Seqenenre</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-group > span.nowrap > a[title="Tân\ vương\ quốc\ Ai\ Cập"].mw-redirect <a href="/wiki/T%C3%A2n_v%C6%B0%C6%A1ng_qu%E1%BB%91c_Ai_C%E1%BA%ADp" class="mw-redirect" title="Tân vương quốc Ai Cập">Tân vương quốc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > .nowrap.nowrap > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%9Di_k%C3%AC_chuy%E1%BB%83n_ti%E1%BA%BFp_th%E1%BB%A9_3&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thời kì chuyển tiếp thứ 3 (trang không tồn tại)">Thời kì chuyển tiếp thứ 3</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > .nowrap.nowrap:nth-child(7) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Queen_Ahmose&action=edit&redlink=1" class="new" title="Queen Ahmose (trang không tồn tại)">Ahmose</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > .nowrap.nowrap:nth-child(13) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Ankhesenamen&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ankhesenamen (trang không tồn tại)">Ankhesenamen</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Các_Pharaon_Ai_Cập_cổ_đại']. > a[href$="Pharaon"].[title="Pharaon" <a href="/wiki/Pharaon" title="Pharaon">Pharaon</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Các_Pharaon_Ai_Cập_cổ_đại']. > a[title="Ai\ Cập\ cổ\ đại"]. <a href="/wiki/Ai_C%E1%BA%ADp_c%E1%BB%95_%C4%91%E1%BA%A1i" title="Ai Cập cổ đại">Ai Cập cổ đại</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd > table.nowraplinks.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > th.navbox-title > div > a[title="Thượng\ và\ Hạ\ Ai\ Cập"]. <a href="/wiki/Th%C6%B0%E1%BB%A3ng_v%C3%A0_H%E1%BA%A1_Ai_C%E1%BA%ADp" title="Thượng và Hạ Ai Cập">Tiền triều đại</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd > table.nowraplinks.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Tiền_triều_đại_tới_Thời_kỳ_Chuyển_tiếp_thứ_Nhất_\(']. > a.:nth-child(2) <a href="/wiki/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_Chuy%E1%BB%83n_ti%E1%BA%BFp_th%E1%BB%A9_Nh%E1%BA%A5t_c%E1%BB%A7a_Ai_C%E1%BA%ADp" title="Thời kỳ Chuyển tiếp thứ Nhất của Ai Cập">Thời kỳ Chuyển tiếp thứ Nhất</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd > table.nowraplinks.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Trung_Vương_quốc_và_Thời_kỳ_Chuyển_tiếp_thứ_Hai_\(2040–1550_TCN\)']. > a[title="Trung\ Vương\ quốc\ Ai\ Cập"]. <a href="/wiki/Trung_V%C6%B0%C6%A1ng_qu%E1%BB%91c_Ai_C%E1%BA%ADp" title="Trung Vương quốc Ai Cập">Trung Vương quốc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd > table.nowraplinks.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Trung_Vương_quốc_và_Thời_kỳ_Chuyển_tiếp_thứ_Hai_\(2040–1550_TCN\)']. > a.:nth-child(2) <a href="/wiki/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_Chuy%E1%BB%83n_ti%E1%BA%BFp_th%E1%BB%A9_Hai_c%E1%BB%A7a_Ai_C%E1%BA%ADp" title="Thời kỳ Chuyển tiếp thứ Hai của Ai Cập">Thời kỳ Chuyển tiếp thứ Hai</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd > table.nowraplinks.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > th.navbox-title > div > a[title="Tân\ Vương\ quốc\ của\ Ai\ Cập"].mw-redirect <a href="/wiki/T%C3%A2n_V%C6%B0%C6%A1ng_qu%E1%BB%91c_c%E1%BB%A7a_Ai_C%E1%BA%ADp" class="mw-redirect" title="Tân Vương quốc của Ai Cập">Tân Vương Quốc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd > table.nowraplinks.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Tân_Vương_Quốc_và_Thời_kỳ_Chuyển_tiếp_thứ_Ba_\(1550–664_TCN\)']. > a.:nth-child(2) <a href="/wiki/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_Chuy%E1%BB%83n_ti%E1%BA%BFp_th%E1%BB%A9_Ba_c%E1%BB%A7a_Ai_C%E1%BA%ADp" title="Thời kỳ Chuyển tiếp thứ Ba của Ai Cập">Thời kỳ Chuyển tiếp thứ Ba</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd > table.nowraplinks.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Thời_kỳ_Hậu_nguyên_và_Hy_Lạp_hóa_\(664–30_TCN\)']. > .mw-redirect.mw-redirect <a href="/wiki/Th%E1%BB%9Di_H%E1%BA%ADu_nguy%C3%AAn_c%E1%BB%A7a_Ai_C%E1%BA%ADp_c%E1%BB%95_%C4%91%E1%BA%A1i" class="mw-redirect" title="Thời Hậu nguyên của Ai Cập cổ đại">Thời kỳ Hậu nguyên</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd > table.nowraplinks.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Thời_kỳ_Hậu_nguyên_và_Hy_Lạp_hóa_\(664–30_TCN\)']. > a[title="Nhà\ Ptolemaios"]. <a href="/wiki/Nh%C3%A0_Ptolemaios#Lịch_sử" title="Nhà Ptolemaios">Hy Lạp hóa</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > div > b. > .mw-redirect[title="Danh\ sách\ các\ pharaon"].mw-redirect <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_pharaon" class="mw-redirect" title="Danh sách các pharaon">Danh sách các pharaon</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Vua_Hy_Lạp_hóa']. > a[title="Thời\ kỳ\ Hy\ Lạp\ hóa"]. <a href="/wiki/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_Hy_L%E1%BA%A1p_h%C3%B3a" title="Thời kỳ Hy Lạp hóa">Vua Hy Lạp hóa</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.authority-control > table.nowraplinks.hlist.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-group > a[title="Kiểm\ soát\ tính\ nhất\ quán"]. <a href="/wiki/Ki%E1%BB%83m_so%C3%A1t_t%C3%ADnh_nh%E1%BA%A5t_qu%C3%A1n" title="Kiểm soát tính nhất quán">Tiêu đề chuẩn</a>

Đội_tuyển_bóng_đá_quốc_gia_Hà_Lan - Total Errors: 72

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="silver"].:nth-child(11)[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1974" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1974">1974</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="silver"].:nth-child(12)[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1978" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1978">1978</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable[width="\35 00px\;"].wikitable:nth-child(27) > tbody. > tr.:nth-child(17)[style] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1998" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1998">1998</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="silver"].:nth-child(20)[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2010" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 2010">2010</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="cc9966"].[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2014" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 2014">2014</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(6)[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1976" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1976">1976</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(6)[bgcolor] > td.:nth-child(2) > b. <b>Hạng ba</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="gold"].[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1988" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1988">1988</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(10)[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1992" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1992">1992</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(10)[bgcolor] > td.:nth-child(2) > b. <b>Bán kết</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(12)[bgcolor] > td.:nth-child(1)[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2000" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2000">2000</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(12)[bgcolor] > td[rowspan="\32 "]. > b. <b>Bán kết</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(12)[bgcolor] > td.:nth-child(7) > b. <b>13</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(13)[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2004" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2004">2004</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > a[title="UEFA\ Nations\ League\ 2018–19"]. <a href="/wiki/UEFA_Nations_League_2018%E2%80%9319" title="UEFA Nations League 2018–19">2018–19</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td[style] > a[title="UEFA\ Nations\ League\ 2022–23"]. <a href="/wiki/UEFA_Nations_League_2022%E2%80%9323" title="UEFA Nations League 2022–23">2022–23</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(2)[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_t%E1%BA%A1i_Th%E1%BA%BF_v%E1%BA%ADn_h%E1%BB%99i_M%C3%B9a_h%C3%A8_1908" title="Bóng đá tại Thế vận hội Mùa hè 1908">1908</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(3)[bgcolor] > td.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_t%E1%BA%A1i_Th%E1%BA%BF_v%E1%BA%ADn_h%E1%BB%99i_M%C3%B9a_h%C3%A8_1912&action=edit&redlink=1" class="new" title="Bóng đá tại Thế vận hội Mùa hè 1912 (trang không tồn tại)">1912</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(3)[bgcolor] > td.:nth-child(6) > b. <b>17</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(4)[bgcolor] > td.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_t%E1%BA%A1i_Th%E1%BA%BF_v%E1%BA%ADn_h%E1%BB%99i_M%C3%B9a_h%C3%A8_1920&action=edit&redlink=1" class="new" title="Bóng đá tại Thế vận hội Mùa hè 1920 (trang không tồn tại)">1920</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(4)[bgcolor] > td.:nth-child(7) > b. <b>10</b>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Giao_h%E1%BB%AFu" class="mw-redirect" title="Giao hữu">Giao hữu</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(39) > .collapsed.mw-collapsed[cellspacing="\30 "] > tbody > tr:nth-child(1) > .vcard.attendee[width="\31 9\%"]:nth-child(4) > b > .fn.org > span > a <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Scotland" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Scotland">Scotland</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.vevent > table.collapsible.collapsed[style] > tbody > tr > th > span. > a[href$="Amsterdam"].[title="Amsterdam" <a href="/wiki/Amsterdam" title="Amsterdam">Amsterdam</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Giao_h%E1%BB%AFu" class="mw-redirect" title="Giao hữu">Giao hữu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.vevent > table.collapsible.collapsed[style] > tbody > tr > td.vcard.attendee > b > .fn.org.fn.org > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Đức"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức">Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.vevent > table.collapsible.collapsed[style] > tbody > tr > th > span > a[href$="Frankfurt"].mw-redirect <a href="/wiki/Frankfurt" class="mw-redirect" title="Frankfurt">Frankfurt</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Giao_h%E1%BB%AFu" class="mw-redirect" title="Giao hữu">Giao hữu</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(41) > .collapsed.mw-collapsed[cellspacing="\30 "] > tbody > tr:nth-child(1) > .vcard.attendee[width="\31 9\%"]:nth-child(4) > b > .fn.org > span > a <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Canada" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Canada">Canada</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(41) > .collapsed.mw-collapsed[cellspacing="\30 "] > tbody > tr:nth-child(1) > th[width="\32 6\%"] > span > a[href$="Rotterdam"][title="Rotterdam"] <a href="/wiki/Rotterdam" title="Rotterdam">Rotterdam</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Giao_h%E1%BB%AFu" class="mw-redirect" title="Giao hữu">Giao hữu</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(42) > .collapsed.mw-collapsed[cellspacing="\30 "] > tbody > tr:nth-child(1) > .vcard.attendee[width="\31 9\%"]:nth-child(4) > b > .fn.org > span > a <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Iceland" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Iceland">Iceland</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(42) > .collapsed.mw-collapsed[cellspacing="\30 "] > tbody > tr:nth-child(1) > th[width="\32 6\%"] > span > a[href$="Rotterdam"][title="Rotterdam"] <a href="/wiki/Rotterdam" title="Rotterdam">Rotterdam</a>
/* failed to decorate */ .sortable.wikitable:nth-child(56) > thead > tr > th:nth-child(2) <th style="width:175px;background:#FF4F00;color:white">Cầu thủ </th>
/* failed to decorate */ .sortable.wikitable:nth-child(56) > thead > tr > th:nth-child(3) <th style="width:50px;background:#FF4F00;color:white">Trận </th>
/* failed to decorate */ .sortable.wikitable:nth-child(56) > thead > tr > th:nth-child(4) <th style="width:50px;background:#FF4F00;color:white">Bàn </th>
/* failed to decorate */ .sortable.wikitable:nth-child(56) > thead > tr > th:nth-child(5) <th style="width:100px;background:#FF4F00;color:white">Giai đoạn </th>
/* failed to decorate */ .sortable.wikitable:nth-child(59) > thead > tr > th:nth-child(2) <th style="width:175px;background:#FF4F00;color:white">Cầu thủ </th>
/* failed to decorate */ .sortable.wikitable:nth-child(59) > thead > tr > th:nth-child(3) <th style="width:50px;background:#FF4F00;color:white">Bàn </th>
/* failed to decorate */ .sortable.wikitable:nth-child(59) > thead > tr > th:nth-child(4) <th style="width:50px;background:#FF4F00;color:white">Trận </th>
/* failed to decorate */ .sortable.wikitable:nth-child(59) > thead > tr > th:nth-child(5) <th style="width:50px;background:#FF4F00;color:white">Hiệu suất </th>
/* failed to decorate */ .sortable.wikitable:nth-child(59) > thead > tr > th:nth-child(6) <th style="width:100px;background:#FF4F00;color:white">Giai đoạn </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Bóng_đá_Hà_Lan']. > .new.new <a href="/w/index.php?title=B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_t%E1%BA%A1i_H%C3%A0_Lan&action=edit&redlink=1" class="new" title="Bóng đá tại Hà Lan (trang không tồn tại)">Bóng đá Hà Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-odd.navbox-list.navbox-list.navbox-odd[style] > .navbox-subgroup.nowraplinks.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_U-21_qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0_Lan&action=edit&redlink=1" class="new" title="Đội tuyển bóng đá U-21 quốc gia Hà Lan (trang không tồn tại)">U-21</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-odd.navbox-list.navbox-list.navbox-odd[style] > .navbox-subgroup.nowraplinks.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_U-19_qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0_Lan&action=edit&redlink=1" class="new" title="Đội tuyển bóng đá U-19 quốc gia Hà Lan (trang không tồn tại)">U-19</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-odd.navbox-list.navbox-list.navbox-odd[style] > .navbox-subgroup.nowraplinks.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_U-17_qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0_Lan&action=edit&redlink=1" class="new" title="Đội tuyển bóng đá U-17 quốc gia Hà Lan (trang không tồn tại)">U-17</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-odd.navbox-list.navbox-list.navbox-odd[style] > .navbox-subgroup.nowraplinks.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_U-16_qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0_Lan&action=edit&redlink=1" class="new" title="Đội tuyển bóng đá U-16 quốc gia Hà Lan (trang không tồn tại)">U-16</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-odd.navbox-list.navbox-list.navbox-odd[style] > .navbox-subgroup.nowraplinks.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(7) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_trong_nh%C3%A0_qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0_Lan&action=edit&redlink=1" class="new" title="Đội tuyển bóng đá trong nhà quốc gia Hà Lan (trang không tồn tại)">Futsal</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(4) > .navbox-odd.navbox-list.navbox-list.navbox-odd[style] > .navbox-subgroup.nowraplinks.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Tweede_Divisie&action=edit&redlink=1" class="new" title="Tweede Divisie (trang không tồn tại)">Tweede Divisie</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(4) > .navbox-odd.navbox-list.navbox-list.navbox-odd[style] > .navbox-subgroup.nowraplinks.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Topklasse&action=edit&redlink=1" class="new" title="Topklasse (trang không tồn tại)">Topklasse</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(4) > .navbox-odd.navbox-list.navbox-list.navbox-odd[style] > .navbox-subgroup.nowraplinks.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Hoofdklasse&action=edit&redlink=1" class="new" title="Hoofdklasse (trang không tồn tại)">Hoofdklasse</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr.:nth-child(1) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(6) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Eerste_Klasse&action=edit&redlink=1" class="new" title="Eerste Klasse (trang không tồn tại)">Eerste Klasse</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(4) > .navbox-odd.navbox-list.navbox-list.navbox-odd[style] > .navbox-subgroup.nowraplinks.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(7) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Tweede_Klasse&action=edit&redlink=1" class="new" title="Tweede Klasse (trang không tồn tại)">Tweede Klasse</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr.:nth-child(1) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(8) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Derde_Klasse&action=edit&redlink=1" class="new" title="Derde Klasse (trang không tồn tại)">Derde Klasse</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr.:nth-child(1) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(9) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Vierde_Klasse&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vierde Klasse (trang không tồn tại)">Vierde Klasse</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr.:nth-child(1) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(10) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Vijfde_Klasse&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vijfde Klasse (trang không tồn tại)">Vijfde Klasse</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(11) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Zesde_Klasse&action=edit&redlink=1" class="new" title="Zesde Klasse (trang không tồn tại)">Zesde Klasse</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr.:nth-child(1) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(12) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Zevende_Klasse&action=edit&redlink=1" class="new" title="Zevende Klasse (trang không tồn tại)">Zevende Klasse</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-odd.navbox-list.navbox-list.navbox-odd[style] > .navbox-subgroup.nowraplinks.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=C%C3%BAp_Johan_Cruijff&action=edit&redlink=1" class="new" title="Cúp Johan Cruijff (trang không tồn tại)">Cúp Johan Cruijff</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-odd.navbox-list.navbox-list.navbox-odd[style] > .navbox-subgroup.nowraplinks.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=C%C3%BAp_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_nghi%E1%BB%87p_d%C6%B0_H%C3%A0_Lan&action=edit&redlink=1" class="new" title="Cúp bóng đá nghiệp dư Hà Lan (trang không tồn tại)">Cúp bóng đá nghiệp dư Hà Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-odd.navbox-list.navbox-list.navbox-odd[style] > .navbox-subgroup.nowraplinks.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=C%C3%BAp_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_t%E1%BB%89nh_H%C3%A0_Lan&action=edit&redlink=1" class="new" title="Cúp bóng đá tỉnh Hà Lan (trang không tồn tại)">Cúp bóng đá tỉnh Hà Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-odd.navbox-list.navbox-list.navbox-odd[style] > .navbox-subgroup.nowraplinks.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=C%C3%BAp_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_d%E1%BB%B1_b%E1%BB%8B_H%C3%A0_Lan&action=edit&redlink=1" class="new" title="Cúp bóng đá dự bị Hà Lan (trang không tồn tại)">Cúp bóng đá dự bị Hà Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(6) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A3i_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Amsterdam&action=edit&redlink=1" class="new" title="Giải bóng đá Amsterdam (trang không tồn tại)">Giải bóng đá Amsterdam</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(6) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Copa_Amsterdam&action=edit&redlink=1" class="new" title="Copa Amsterdam (trang không tồn tại)">Copa Amsterdam</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(6) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Eurovoetbal&action=edit&redlink=1" class="new" title="Eurovoetbal (trang không tồn tại)">Eurovoetbal</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(6) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A3i_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Feyenoord&action=edit&redlink=1" class="new" title="Giải bóng đá Feyenoord (trang không tồn tại)">Giải bóng đá Feyenoord</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(6) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=C%C3%BAp_Otten&action=edit&redlink=1" class="new" title="Cúp Otten (trang không tồn tại)">Cúp Otten</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Các_đội_tuyển_bóng_đá_quốc_gia_châu_Âu_\(UEFA\)']. > .mw-redirect.mw-redirect <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_%C4%91%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_nam_qu%E1%BB%91c_gia#UEFA_(châu_Âu)" class="mw-redirect" title="Danh sách các đội tuyển bóng đá nam quốc gia">Các đội tuyển</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1" title="Bóng đá">bóng đá</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Các_đội_tuyển_bóng_đá_quốc_gia_châu_Âu_\(UEFA\)']. > a[href$="UEFA"].[title="UEFA" <a href="/wiki/UEFA" title="UEFA">UEFA</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .hlist.navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ireland_(1882-1950)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Ireland (1882-1950) (trang không tồn tại)">Ireland (1882-1950)</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1" title="Bóng đá">Bóng đá</a>

Hà_Lan - Total Errors: 12

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.collapsible > tbody > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(8)[style] <td style="background: #FF1600; color:#FFFFFF; font-size:85%;">38.2 </td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.collapsible > tbody > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(9)[style] <td style="background: #FF1300; color:#FFFFFF; font-size:85%;">38.6 </td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.collapsible > tbody > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(14)[style] <td style="background: #FF1300; color:#FFFFFF; font-size:85%; border-left-width:medium">38,6 </td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.collapsible > tbody > tr.:nth-child(12) > td.:nth-child(12)[style] <td style="background:#777777;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;">63.0 </td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.authority-control > table.nowraplinks.hlist.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-group > a[title="Kiểm\ soát\ tính\ nhất\ quán"]. <a href="/wiki/Ki%E1%BB%83m_so%C3%A1t_t%C3%ADnh_nh%E1%BA%A5t_qu%C3%A1n" title="Kiểm soát tính nhất quán">Tiêu đề chuẩn</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Ch%C3%A2u_%C3%82u" title="Châu Âu">Châu Âu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-group > div.center > a[title="Danh\ sách\ quốc\ gia"].mw-redirect <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_qu%E1%BB%91c_gia" class="mw-redirect" title="Danh sách quốc gia">Quốc gia <br>có chủ quyền</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > .center.center > div. > a. <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c_c%C3%B4ng_nh%E1%BA%ADn_h%E1%BA%A1n_ch%E1%BA%BF" title="Danh sách quốc gia được công nhận hạn chế">Quốc gia được<br> công nhận hạn chế</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-group > div.center > div > a[title="Danh\ sách\ lãnh\ thổ\ phụ\ thuộc"]. <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_l%C3%A3nh_th%E1%BB%95_ph%E1%BB%A5_thu%E1%BB%99c" title="Danh sách lãnh thổ phụ thuộc">Lãnh thổ <br>phụ thuộc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > .new.new:nth-child(1) <a href="/w/index.php?title=Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Albania&action=edit&redlink=1" class="new" title="Quân đội Albania (trang không tồn tại)">Albania</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > .new.new:nth-child(3) <a href="/w/index.php?title=Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Croatia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Quân đội Croatia (trang không tồn tại)">Croatia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div. > .new.new:nth-child(5) <a href="/w/index.php?title=Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_Macedonia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Quân đội Cộng hòa Macedonia (trang không tồn tại)">Macedonia</a>

Slovenia - Total Errors: 6

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.hproduct > tbody > tr.:nth-child(32) > td. > span.[style] <span style="color:#090;">rất cao</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.hproduct > tbody > tr.:nth-child(33) > td. > span.[style] <span style="color:#090;">thấp</span>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Ch%C3%A2u_%C3%82u" title="Châu Âu">Châu Âu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-group > div.center > a[title="Danh\ sách\ quốc\ gia"].mw-redirect <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_qu%E1%BB%91c_gia" class="mw-redirect" title="Danh sách quốc gia">Quốc gia <br>có chủ quyền</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > .center.center > div. > a. <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c_c%C3%B4ng_nh%E1%BA%ADn_h%E1%BA%A1n_ch%E1%BA%BF" title="Danh sách quốc gia được công nhận hạn chế">Quốc gia được<br> công nhận hạn chế</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-group > div.center > div > a[title="Danh\ sách\ lãnh\ thổ\ phụ\ thuộc"]. <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_l%C3%A3nh_th%E1%BB%95_ph%E1%BB%A5_thu%E1%BB%99c" title="Danh sách lãnh thổ phụ thuộc">Lãnh thổ <br>phụ thuộc</a>

Đinh_Tiến_Dũng - Total Errors: 20

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > th > div.[style] > a[title="Bí\ thư\ Thành\ ủy\ Hà\ Nội"]. <a href="/wiki/B%C3%AD_th%C6%B0_Th%C3%A0nh_%E1%BB%A7y_H%C3%A0_N%E1%BB%99i" title="Bí thư Thành ủy Hà Nội">Bí thư Thành ủy Hà Nội</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(11) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > a. <a href="/wiki/B%E1%BB%99_Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam">Bộ Chính trị khóa XIII</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(15) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > a.:nth-child(3) <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_%C4%90%E1%BA%A1i_bi%E1%BB%83u_Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_XIV" title="Danh sách Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV">Đại biểu Quốc hội khóa XIV</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(15) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > a.:nth-child(4) <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_%C4%90%E1%BA%A1i_bi%E1%BB%83u_Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_XV" title="Danh sách Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV">XV</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > th > div.[style] > .mw-redirect[title="Bộ\ Tài\ chính\ Việt\ Nam"].mw-redirect <a href="/wiki/B%E1%BB%99_T%C3%A0i_ch%C3%ADnh_Vi%E1%BB%87t_Nam" class="mw-redirect" title="Bộ Tài chính Việt Nam">Bộ Tài chính Việt Nam</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(30) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > .mw-redirect.mw-redirect <a href="/wiki/T%E1%BB%95ng_Ki%E1%BB%83m_to%C3%A1n_Nh%C3%A0_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_(Vi%E1%BB%87t_Nam)" class="mw-redirect" title="Tổng Kiểm toán Nhà nước (Việt Nam)">Tổng Kiểm toán Nhà nước</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(38) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > a.:nth-child(3) <a href="/wiki/Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_XI" title="Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI">Trung ương Đảng khóa XI</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(38) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > a.:nth-child(4) <a href="/wiki/Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_XII" title="Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII">XII</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > a.:nth-child(5) <a href="/wiki/Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_XIII" title="Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII">XIII</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > th > div[style] > a[title="Bí\ thư\ Tỉnh\ ủy"]. <a href="/wiki/B%C3%AD_th%C6%B0_T%E1%BB%89nh_%E1%BB%A7y" title="Bí thư Tỉnh ủy">Bí thư Tỉnh ủy</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Ninh_B%C3%ACnh" title="Ninh Bình">Ninh Bình</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > th > div.[style] > a[title="Ủy\ ban\ nhân\ dân"]. <a href="/wiki/%E1%BB%A6y_ban_nh%C3%A2n_d%C3%A2n" title="Ủy ban nhân dân">Ủy ban nhân dân</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > th > div.[style] > a[title="Điện\ Biên"]. <a href="/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn" title="Điện Biên">Điện Biên</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > th > div.[style] > a[title="Bộ\ Xây\ dựng\ \(Việt\ Nam\)"]. <a href="/wiki/B%E1%BB%99_X%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng_(Vi%E1%BB%87t_Nam)" title="Bộ Xây dựng (Việt Nam)">Bộ Xây dựng</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title[style] > [id='\31 9px_Ủy_viên_Bộ_Chính_trị_khóa_XIII']. > a.:nth-child(2) <a href="/wiki/B%E1%BB%99_Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam">Bộ Chính trị</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title[style] > [id='\31 9px_Ủy_viên_Bộ_Chính_trị_khóa_XIII']. > a.:nth-child(3) <a href="/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%99i_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam_l%E1%BA%A7n_th%E1%BB%A9_XIII" title="Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII">khóa XIII</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Bộ_trưởng_Bộ_Tài_chính_Việt_Nam_23x15px\&\#124\;border_\&\#124\;alt\=Việt_Nam\&\#124\;link\=Việt_Nam']. > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/B%E1%BB%99_tr%C6%B0%E1%BB%9Fng_B%E1%BB%99_T%C3%A0i_ch%C3%ADnh_(Vi%E1%BB%87t_Nam)" title="Bộ trưởng Bộ Tài chính (Việt Nam)">Bộ trưởng</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Bộ_trưởng_Bộ_Tài_chính_Việt_Nam_23x15px\&\#124\;border_\&\#124\;alt\=Việt_Nam\&\#124\;link\=Việt_Nam']. > a[title="Bộ\ Tài\ chính\ \(Việt\ Nam\)"]. <a href="/wiki/B%E1%BB%99_T%C3%A0i_ch%C3%ADnh_(Vi%E1%BB%87t_Nam)" title="Bộ Tài chính (Việt Nam)">Bộ Tài chính Việt Nam</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Tổng_Kiểm_toán_nhà_nước_Việt_Nam_23x15px\&\#124\;border_\&\#124\;alt\=Việt_Nam\&\#124\;link\=Việt_Nam']. > a. <a href="/wiki/T%E1%BB%95ng_Ki%E1%BB%83m_to%C3%A1n_nh%C3%A0_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_(Vi%E1%BB%87t_Nam)" title="Tổng Kiểm toán nhà nước (Việt Nam)">Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > div > a[title="Chính\ phủ\ Việt\ Nam\ 2016–2021"]. <a href="/wiki/Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7_Vi%E1%BB%87t_Nam_2016%E2%80%932021" title="Chính phủ Việt Nam 2016–2021">Chính phủ Việt Nam khóa XIV (2016 – 2021)</a>

Đội_tuyển_bóng_đá_quốc_gia_Slovenia - Total Errors: 16

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Bóng_đá_Slovenia']. > .new.new <a href="/w/index.php?title=B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_t%E1%BA%A1i_Slovenia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Bóng đá tại Slovenia (trang không tồn tại)">Bóng đá Slovenia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > [id='Hiệp_hội_bóng_đá_Slovenia_\(NZS\)']. > a[title="Hiệp\ hội\ bóng\ đá\ Slovenia"]. <a href="/wiki/Hi%E1%BB%87p_h%E1%BB%99i_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Slovenia" title="Hiệp hội bóng đá Slovenia">Hiệp hội bóng đá Slovenia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(4) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Slovenia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Giải vô địch bóng đá Slovenia (trang không tồn tại)">1. SNL</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(4) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A3i_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_h%E1%BA%A1ng_ba_Slovenia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Giải bóng đá hạng ba Slovenia (trang không tồn tại)">3. SNL</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(4) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=C%C3%A1c_gi%E1%BA%A3i_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_khu_v%E1%BB%B1c_Slovenia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Các giải bóng đá khu vực Slovenia (trang không tồn tại)">Các giải khu vực</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(4) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A3i_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_n%E1%BB%AF_Slovenia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Giải bóng đá nữ Slovenia (trang không tồn tại)">Giải bóng đá nữ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(6) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_U-19_Slovenia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Giải vô địch bóng đá U-19 Slovenia (trang không tồn tại)">1. SML</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(6) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_U-17_Slovenia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Giải vô địch bóng đá U-17 Slovenia (trang không tồn tại)">1. SKL</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(6) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_U-15_Slovenia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Giải vô địch bóng đá U-15 Slovenia (trang không tồn tại)">U-15</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > div. > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_c%C3%A2u_l%E1%BA%A1c_b%E1%BB%99_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Slovenia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách các câu lạc bộ bóng đá Slovenia (trang không tồn tại)">Câu lạc bộ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > div. > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_s%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_t%E1%BA%A1i_Slovenia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách các sân vận động bóng đá tại Slovenia (trang không tồn tại)">Sân vận động</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Các_đội_tuyển_bóng_đá_quốc_gia_châu_Âu_\(UEFA\)']. > .mw-redirect.mw-redirect <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_%C4%91%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_nam_qu%E1%BB%91c_gia#UEFA_(châu_Âu)" class="mw-redirect" title="Danh sách các đội tuyển bóng đá nam quốc gia">Các đội tuyển</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1" title="Bóng đá">bóng đá</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Các_đội_tuyển_bóng_đá_quốc_gia_châu_Âu_\(UEFA\)']. > a[href$="UEFA"].[title="UEFA" <a href="/wiki/UEFA" title="UEFA">UEFA</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ireland_(1882-1950)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Ireland (1882-1950) (trang không tồn tại)">Ireland (1882-1950)</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1" title="Bóng đá">Bóng đá</a>

Đội_tuyển_bóng_đá_quốc_gia_Serbia - Total Errors: 26

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable[width="\35 00px\;"].wikitable:nth-child(37) > tbody. > tr.:nth-child(3)[style] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1930" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1930">1930</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-YUG-43"]. <a href="#cite_note-YUG-43">[43]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable[width="\35 00px\;"].wikitable:nth-child(37) > tbody. > tr.:nth-child(9)[style] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1962" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1962">1962</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable[width="\35 00px\;"].wikitable:nth-child(39) > tbody. > tr.:nth-child(3)[style] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1960" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1960">1960</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > [id='cite_ref-SFR-YUG_44-1'].reference > a[href$="\#cite_note-SFR-YUG-44"]. <a href="#cite_note-SFR-YUG-44">[44]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable[width="\35 00px\;"].wikitable:nth-child(39) > tbody. > tr.:nth-child(5)[style] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1968" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1968">1968</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#9acdff"].[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1976" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1976">1976</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Giao_h%E1%BB%AFu" class="mw-redirect" title="Giao hữu">Giao hữu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.vevent > table.collapsible.collapsed[style] > tbody > tr > td.vcard.attendee > b > .fn.org.fn.org > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Nga"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Nga" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Nga">Nga</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.vevent > table.collapsible.collapsed[style] > tbody > tr > th > span. > a[href$="Moscow"].mw-redirect <a href="/wiki/Moscow" class="mw-redirect" title="Moscow">Moscow</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Giao_h%E1%BB%AFu" class="mw-redirect" title="Giao hữu">Giao hữu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.vevent > table.collapsible.collapsed[style] > tbody > tr > td.vcard.attendee > b > .fn.org.fn.org > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Síp"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_S%C3%ADp" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Síp">Síp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.vevent > table.collapsible.collapsed[style] > tbody > tr > th > span > a[title="Larnaca\ \(trang\ không\ tồn\ tại\)"].new <a href="/w/index.php?title=Larnaca&action=edit&redlink=1" class="new" title="Larnaca (trang không tồn tại)">Larnaca</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Giao_h%E1%BB%AFu" class="mw-redirect" title="Giao hữu">Giao hữu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.vevent > table.collapsible.collapsed[style] > tbody > tr > td.vcard.attendee > b > .fn.org.fn.org > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Áo"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C3%81o" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Áo">Áo</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.vevent > table.collapsible.collapsed[style] > tbody > tr > th > span > a[href$="Vienna"].mw-redirect <a href="/wiki/Vienna" class="mw-redirect" title="Vienna">Vienna</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Giao_h%E1%BB%AFu" class="mw-redirect" title="Giao hữu">Giao hữu</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(47) > .collapsed.mw-collapsed[cellspacing="\30 "] > tbody > tr:nth-child(1) > .vcard.attendee[width="\31 9\%"]:nth-child(2) > b > .fn.org > a <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Th%E1%BB%A5y_%C4%90i%E1%BB%83n" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Thụy Điển">Thụy Điển</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.vevent > table.collapsible.collapsed[style] > tbody > tr > th > span > a[href$="Solna_Municipality"].mw-redirect <a href="/wiki/Solna_Municipality" class="mw-redirect" title="Solna Municipality">Solna</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1" title="Bóng đá">Bóng đá</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox > tbody > tr > th[style] > div. > a[href$="Serbia"].[title="Serbia" <a href="/wiki/Serbia" title="Serbia">Serbia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Các_đội_tuyển_bóng_đá_quốc_gia_châu_Âu_\(UEFA\)']. > .mw-redirect.mw-redirect <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_%C4%91%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_nam_qu%E1%BB%91c_gia#UEFA_(châu_Âu)" class="mw-redirect" title="Danh sách các đội tuyển bóng đá nam quốc gia">Các đội tuyển</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1" title="Bóng đá">bóng đá</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Các_đội_tuyển_bóng_đá_quốc_gia_châu_Âu_\(UEFA\)']. > a[href$="UEFA"].[title="UEFA" <a href="/wiki/UEFA" title="UEFA">UEFA</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ireland_(1882-1950)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Ireland (1882-1950) (trang không tồn tại)">Ireland (1882-1950)</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1" title="Bóng đá">Bóng đá</a>

Vòng_loại_giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu_2024 - Total Errors: 132

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(40) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_T%C3%A2y_Ban_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha">Tây Ban Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(40) > tbody. > tr.:nth-child(2) > td[rowspan="\32 "].[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024">vòng chung kết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(40) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Scotland" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Scotland">Scotland</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(40) > tbody. > tr.:nth-child(5) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Gruzia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Gruzia">Gruzia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(5) > td[rowspan="\31 "].[style] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024_(v%C3%B2ng_play-off)" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 (vòng play-off)">play-off</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(5) > td[rowspan="\31 "].[style] > a[title="UEFA\ Nations\ League\ 2022–23"]. <a href="/wiki/UEFA_Nations_League_2022%E2%80%9323#Play-off_vòng_loại_UEFA_Euro_2024" title="UEFA Nations League 2022–23">Nations League</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(45) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%C3%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp">Pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(45) > tbody. > tr.:nth-child(2) > td[rowspan="\32 "].[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024">vòng chung kết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(45) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan">Hà Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(45) > tbody. > tr.:nth-child(4) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Hy_L%E1%BA%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hy Lạp">Hy Lạp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(45) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td[rowspan="\31 "].[style] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024_(v%C3%B2ng_play-off)" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 (vòng play-off)">play-off</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(45) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td[rowspan="\31 "].[style] > a[title="UEFA\ Nations\ League\ 2022–23"]. <a href="/wiki/UEFA_Nations_League_2022%E2%80%9323#Play-off_vòng_loại_UEFA_Euro_2024" title="UEFA Nations League 2022–23">Nations League</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Anh"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Anh" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Anh">Anh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(50) > tbody. > tr.:nth-child(2) > td[rowspan="\32 "].[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024">vòng chung kết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > [id='cite_ref-table_hth_ITA0\.57875439411903_21-0'].reference > a. <a href="#cite_note-table_hth_ITA0.57875439411903-21">[a]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(50) > tbody. > tr.:nth-child(4) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ukraina" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Ukraina">Ukraina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > [id='cite_ref-table_hth_ITA0\.57875439411903_21-1'].reference > a. <a href="#cite_note-table_hth_ITA0.57875439411903-21">[a]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(50) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td[rowspan="\31 "].[style] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024_(v%C3%B2ng_play-off)" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 (vòng play-off)">play-off</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(50) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td[rowspan="\31 "].[style] > a[title="UEFA\ Nations\ League\ 2022–23"]. <a href="/wiki/UEFA_Nations_League_2022%E2%80%9323#Play-off_vòng_loại_UEFA_Euro_2024" title="UEFA Nations League 2022–23">Nations League</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(56) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Th%E1%BB%95_Nh%C4%A9_K%E1%BB%B3" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ">Thổ Nhĩ Kỳ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(56) > tbody. > tr.:nth-child(2) > td[rowspan="\32 "].[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024">vòng chung kết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(56) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Croatia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Croatia">Croatia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(56) > tbody. > tr.:nth-child(4) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Wales" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Wales">Wales</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(56) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td[rowspan="\31 "].[style] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024_(v%C3%B2ng_play-off)" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 (vòng play-off)">play-off</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(56) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td[rowspan="\31 "].[style] > a[title="UEFA\ Nations\ League\ 2022–23"]. <a href="/wiki/UEFA_Nations_League_2022%E2%80%9323#Play-off_vòng_loại_UEFA_Euro_2024" title="UEFA Nations League 2022–23">Nations League</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(61) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Albania" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Albania">Albania</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > [id='cite_ref-table_hth_ALB0\.12985477090341_22-0'].reference > a. <a href="#cite_note-table_hth_ALB0.12985477090341-22">[a]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(61) > tbody. > tr.:nth-child(2) > td[rowspan="\32 "].[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024">vòng chung kết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(61) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_S%C3%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Cộng hòa Séc">Cộng hòa Séc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > [id='cite_ref-table_hth_ALB0\.12985477090341_22-1'].reference > a. <a href="#cite_note-table_hth_ALB0.12985477090341-22">[a]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(61) > tbody. > tr.:nth-child(4) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ba_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Ba Lan">Ba Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(61) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td[rowspan="\31 "].[style] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024_(v%C3%B2ng_play-off)" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 (vòng play-off)">play-off</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(61) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td[rowspan="\31 "].[style] > a[title="UEFA\ Nations\ League\ 2022–23"]. <a href="/wiki/UEFA_Nations_League_2022%E2%80%9323#Play-off_vòng_loại_UEFA_Euro_2024" title="UEFA Nations League 2022–23">Nations League</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Bỉ"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%89" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bỉ">Bỉ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(67) > tbody. > tr.:nth-child(2) > td[rowspan="\32 "].[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024">vòng chung kết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Áo"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C3%81o" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Áo">Áo</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(67) > tbody. > tr.:nth-child(6) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Estonia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Estonia">Estonia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(6) > td[rowspan="\31 "].[style] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024_(v%C3%B2ng_play-off)" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 (vòng play-off)">play-off</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(6) > td[rowspan="\31 "].[style] > a[title="UEFA\ Nations\ League\ 2022–23"]. <a href="/wiki/UEFA_Nations_League_2022%E2%80%9323#Play-off_vòng_loại_UEFA_Euro_2024" title="UEFA Nations League 2022–23">Nations League</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(73) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Hungary" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hungary">Hungary</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(73) > tbody. > tr.:nth-child(2) > td[rowspan="\32 "].[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024">vòng chung kết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(73) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Serbia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Serbia">Serbia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(78) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90an_M%E1%BA%A1ch" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đan Mạch">Đan Mạch</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > [id='cite_ref-table_hth_DEN0\.028475082958338_26-0'].reference > a. <a href="#cite_note-table_hth_DEN0.028475082958338-26">[a]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(78) > tbody. > tr.:nth-child(2) > td[rowspan="\32 "].[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024">vòng chung kết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(78) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Slovenia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Slovenia">Slovenia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > [id='cite_ref-table_hth_DEN0\.028475082958338_26-1'].reference > a. <a href="#cite_note-table_hth_DEN0.028475082958338-26">[a]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(78) > tbody. > tr.:nth-child(4) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%E1%BA%A7n_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Phần Lan">Phần Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > [id='cite_ref-table_hth_FIN0\.028475082958338_27-0'].reference > a. <a href="#cite_note-table_hth_FIN0.028475082958338-27">[b]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(4) > td[rowspan="\32 "].[style] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024_(v%C3%B2ng_play-off)" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 (vòng play-off)">play-off</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[rowspan="\32 "].[style] > a[title="UEFA\ Nations\ League\ 2022–23"]. <a href="/wiki/UEFA_Nations_League_2022%E2%80%9323#Play-off_vòng_loại_UEFA_Euro_2024" title="UEFA Nations League 2022–23">Nations League</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(78) > tbody. > tr.:nth-child(5) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Kazakhstan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Kazakhstan">Kazakhstan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > [id='cite_ref-table_hth_FIN0\.028475082958338_27-1'].reference > a. <a href="#cite_note-table_hth_FIN0.028475082958338-27">[b]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(84) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Rom%C3%A2nia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia România">România</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(84) > tbody. > tr.:nth-child(2) > td[rowspan="\32 "].[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024">vòng chung kết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(84) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Th%E1%BB%A5y_S%C4%A9" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Thụy Sĩ">Thụy Sĩ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(84) > tbody. > tr.:nth-child(4) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Israel" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Israel">Israel</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(84) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td[rowspan="\31 "].[style] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024_(v%C3%B2ng_play-off)" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 (vòng play-off)">play-off</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(84) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td[rowspan="\31 "].[style] > a[title="UEFA\ Nations\ League\ 2022–23"]. <a href="/wiki/UEFA_Nations_League_2022%E2%80%9323#Play-off_vòng_loại_UEFA_Euro_2024" title="UEFA Nations League 2022–23">Nations League</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(89) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha">Bồ Đào Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(89) > tbody. > tr.:nth-child(2) > td[rowspan="\32 "].[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024">vòng chung kết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(89) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Slovakia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Slovakia">Slovakia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(89) > tbody. > tr.:nth-child(4) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Luxembourg" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Luxembourg">Luxembourg</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[rowspan="\33 "].[style] > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024_(v%C3%B2ng_play-off)" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 (vòng play-off)">play-off</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td[rowspan="\33 "].[style] > a[title="UEFA\ Nations\ League\ 2022–23"]. <a href="/wiki/UEFA_Nations_League_2022%E2%80%9323#Play-off_vòng_loại_UEFA_Euro_2024" title="UEFA Nations League 2022–23">Nations League</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(89) > tbody. > tr.:nth-child(5) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Iceland" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Iceland">Iceland</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(89) > tbody. > tr.:nth-child(6) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Bosna_v%C3%A0_Hercegovina" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bosna và Hercegovina">Bosna và Hercegovina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.:nth-child(97) > tbody. > tr. > td.:nth-child(1) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(2)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_T%C3%A2y_Ban_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha">Tây Ban Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.:nth-child(97) > tbody. > tr. > td.:nth-child(1) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(3)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Croatia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Croatia">Croatia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.:nth-child(97) > tbody. > tr. > td.:nth-child(1) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(5)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan">Hà Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td.:nth-child(1) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(6)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90an_M%E1%BA%A1ch" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đan Mạch">Đan Mạch</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td.:nth-child(1) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(7)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha">Bồ Đào Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(2) > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Bỉ"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%89" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bỉ">Bỉ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td.:nth-child(1) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(9)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Hungary" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hungary">Hungary</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td.:nth-child(1) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(10)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Th%E1%BB%A5y_S%C4%A9" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Thụy Sĩ">Thụy Sĩ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(2) > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Đức"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức">Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(12)[style] > td.:nth-child(2) > strong. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ba_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Ba Lan">Ba Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td.:nth-child(1) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(13)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%C3%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp">Pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(2) > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Áo"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C3%81o" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Áo">Áo</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td.:nth-child(1) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(15)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_S%C3%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Cộng hòa Séc">Cộng hòa Séc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(2) > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Anh"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Anh" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Anh">Anh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(17)[style] > td.:nth-child(2) > strong. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Wales" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Wales">Wales</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td.:nth-child(2) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(2)[style] > td.:nth-child(2) > strong. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Israel" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Israel">Israel</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td.:nth-child(2) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(3)[style] > td.:nth-child(2) > strong. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Bosna_v%C3%A0_Hercegovina" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bosna và Hercegovina">Bosna và Hercegovina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.:nth-child(97) > tbody. > tr. > td.:nth-child(2) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(4)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Serbia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Serbia">Serbia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.:nth-child(97) > tbody. > tr. > td.:nth-child(2) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(5)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Scotland" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Scotland">Scotland</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td.:nth-child(2) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(6)[style] > td.:nth-child(2) > strong. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%E1%BA%A7n_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Phần Lan">Phần Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(7)[style] > td.:nth-child(2) > strong. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ukraina" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Ukraina">Ukraina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(8)[style] > td.:nth-child(2) > strong. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Iceland" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Iceland">Iceland</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td.:nth-child(2) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(10)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Slovenia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Slovenia">Slovenia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td.:nth-child(2) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(12)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Albania" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Albania">Albania</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td.:nth-child(2) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(14)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Rom%C3%A2nia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia România">România</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(2) > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Nga"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Nga" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Nga">Nga</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td.:nth-child(3) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(2)[style] > td.:nth-child(2) > strong. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Gruzia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Gruzia">Gruzia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td.:nth-child(3) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(3)[style] > td.:nth-child(2) > strong. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Hy_L%E1%BA%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hy Lạp">Hy Lạp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.:nth-child(97) > tbody. > tr. > td.:nth-child(3) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(4)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Th%E1%BB%95_Nh%C4%A9_K%E1%BB%B3" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ">Thổ Nhĩ Kỳ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(5)[style] > td.:nth-child(2) > strong. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Kazakhstan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Kazakhstan">Kazakhstan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td.:nth-child(3) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(6)[style] > td.:nth-child(2) > strong. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Luxembourg" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Luxembourg">Luxembourg</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td.:nth-child(3) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(12)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Slovakia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Slovakia">Slovakia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td.:nth-child(4) > .wikitable.wikitable > tbody. > tr.:nth-child(2)[style] > td.:nth-child(2) > strong. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Estonia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Estonia">Estonia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu']. > a[title="Giải\ vô\ địch\ bóng\ đá\ châu\ Âu"]. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu">Giải vô địch bóng đá châu Âu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu"].navbox > .nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1960&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1960 (trang không tồn tại)">1960</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1964&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1964 (trang không tồn tại)">1964</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1968&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1968 (trang không tồn tại)">1968</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div[aria-labelledby="Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu"].navbox > .nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1972&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1972 (trang không tồn tại)">1972</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1976&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1976 (trang không tồn tại)">1976</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(6) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1980&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1980 (trang không tồn tại)">1980</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(7) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1984&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1984 (trang không tồn tại)">1984</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(8) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1988&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1988 (trang không tồn tại)">1988</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(9) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1992&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1992 (trang không tồn tại)">1992</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(10) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1996&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1996 (trang không tồn tại)">1996</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(11) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2000&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 2000 (trang không tồn tại)">2000</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a. <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_tr%E1%BA%ADn_chung_k%E1%BA%BFt_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u" title="Danh sách trận chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu">Chung kết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1960&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1960 (trang không tồn tại)">1960</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1964&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1964 (trang không tồn tại)">1964</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1968&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1968 (trang không tồn tại)">1968</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1972&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1972 (trang không tồn tại)">1972</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1976&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1976 (trang không tồn tại)">1976</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(6) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1980&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1980 (trang không tồn tại)">1980</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(7) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1984&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1984 (trang không tồn tại)">1984</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(8) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1988&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1988 (trang không tồn tại)">1988</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(9) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1992&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1992 (trang không tồn tại)">1992</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(10) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1996&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1996 (trang không tồn tại)">1996</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(11) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2000&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 2000 (trang không tồn tại)">2000</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(12) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2004&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 2004 (trang không tồn tại)">2004</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(13) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2008&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 2008 (trang không tồn tại)">2008</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(14) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2012&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 2012 (trang không tồn tại)">2012</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(7) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_k%E1%BB%B7_l%E1%BB%A5c_v%C3%A0_th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_c%E1%BB%A7a_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách các kỷ lục và thống kê của giải vô địch bóng đá châu Âu (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > div > a[title="Đại\ dịch\ COVID-19\ tại\ châu\ Âu"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_d%E1%BB%8Bch_COVID-19_t%E1%BA%A1i_ch%C3%A2u_%C3%82u" title="Đại dịch COVID-19 tại châu Âu">đại dịch COVID-19 tại châu Âu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu_2024']. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024">Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox[role="navigation"].navbox:nth-child(144) > .nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=B%E1%BA%A7u_ch%E1%BB%8Dn_ch%E1%BB%A7_nh%C3%A0_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024&action=edit&redlink=1" class="new" title="Bầu chọn chủ nhà giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox[role="navigation"].navbox:nth-child(144) > .nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 (trang không tồn tại)">Thống kê</a>

Wout_Weghorst - Total Errors: 1

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title[style] > [id='Đội_hình_Hà_Lan']. <div id="Đội_hình_Hà_Lan" style="font-size:114%;margin:0 4em">Đội hình Hà Lan</div>

Việt_Nam - Total Errors: 7

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(57) > td. > span. > span.[style] <span style="color:orange">trung bình</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(58) > td. > span. > span.[style] <span style="color:forestgreen">cao</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Tổng_quan_về_Việt_Nam']. > a[title="Cổng\ thông\ tin\:Việt\ Nam"]. <a href="/wiki/C%E1%BB%95ng_th%C3%B4ng_tin:Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Cổng thông tin:Việt Nam">Tổng quan về Việt Nam</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='\32 3x15px\&\#124\;border_\&\#124\;alt\=\&\#124\;link\=_Đơn_vị_hành_chính_cấp_tỉnh_của_Việt_Nam']. > a[title="Phân\ cấp\ hành\ chính\ Việt\ Nam"]. <a href="/wiki/Ph%C3%A2n_c%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_ch%C3%ADnh_Vi%E1%BB%87t_Nam#Cấp_tỉnh" title="Phân cấp hành chính Việt Nam">Đơn vị hành chính cấp tỉnh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox[role="navigation"].navbox:nth-child(179) > .autocollapse.navbox-inner.mw-collapsible.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(2) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a. <a href="/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_tr%E1%BB%B1c_thu%E1%BB%99c_trung_%C6%B0%C6%A1ng_(Vi%E1%BB%87t_Nam)" title="Thành phố trực thuộc trung ương (Việt Nam)">Thành phố trực thuộc<br>trung ương</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a[title="Tỉnh\ \(Việt\ Nam\)"]. <a href="/wiki/T%E1%BB%89nh_(Vi%E1%BB%87t_Nam)" title="Tỉnh (Việt Nam)">Tỉnh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.authority-control > table.nowraplinks.hlist.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-group > a[title="Kiểm\ soát\ tính\ nhất\ quán"]. <a href="/wiki/Ki%E1%BB%83m_so%C3%A1t_t%C3%ADnh_nh%E1%BA%A5t_qu%C3%A1n" title="Kiểm soát tính nhất quán">Tiêu đề chuẩn</a>

Đội_tuyển_bóng_đá_quốc_gia_Ba_Lan - Total Errors: 35

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(8)[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1974" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1974">1974</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(8)[bgcolor] > td.:nth-child(2) > b. <b>Hạng ba</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(8)[bgcolor] > td.:nth-child(8) > b. <b>16</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(10)[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1982" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1982">1982</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(10)[bgcolor] > td.:nth-child(2) > b. <b>Hạng ba</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(10)[bgcolor] > td.:nth-child(8) > b. <b>11</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="gold"].[bgcolor] > td.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_t%E1%BA%A1i_Th%E1%BA%BF_v%E1%BA%ADn_h%E1%BB%99i_M%C3%B9a_h%C3%A8_1972&action=edit&redlink=1" class="new" title="Bóng đá tại Thế vận hội Mùa hè 1972 (trang không tồn tại)">1972</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(17)[style] > td.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_t%E1%BA%A1i_Th%E1%BA%BF_v%E1%BA%ADn_h%E1%BB%99i_M%C3%B9a_h%C3%A8_1976&action=edit&redlink=1" class="new" title="Bóng đá tại Thế vận hội Mùa hè 1976 (trang không tồn tại)">1976</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .vevent.vevent:nth-child(34) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "].collapsible.collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > td[width="\32 8\%"]. > span.:nth-child(2) > a. <a href="/wiki/V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2024_(v%C3%B2ng_play-off)" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 (vòng play-off)">Vòng play-off UEFA Euro 2024</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .vevent.vevent:nth-child(34) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "].collapsible.collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > .vcard.attendee[width="\31 9\%"].vcard.attendee:nth-child(4) > b. > .fn.org.fn.org > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Estonia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Estonia">Estonia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .vevent.vevent:nth-child(34) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "].collapsible.collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\32 6\%"]. > span. > .mw-redirect[href$="Warsaw"].mw-redirect[title="Warsaw" <a href="/wiki/Warsaw" class="mw-redirect" title="Warsaw">Warsaw</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Giao_h%E1%BB%AFu" class="mw-redirect" title="Giao hữu">Giao hữu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .vevent.vevent:nth-child(36) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "].collapsible.collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > .vcard.attendee[width="\31 9\%"].vcard.attendee:nth-child(4) > b. > .fn.org.fn.org > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ukraina" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Ukraina">Ukraina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .vevent.vevent:nth-child(36) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "].collapsible.collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\32 6\%"]. > span. > .mw-redirect[href$="Warsaw"].mw-redirect[title="Warsaw" <a href="/wiki/Warsaw" class="mw-redirect" title="Warsaw">Warsaw</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Giao_h%E1%BB%AFu" class="mw-redirect" title="Giao hữu">Giao hữu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .vevent.vevent:nth-child(37) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "].collapsible.collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > .vcard.attendee[width="\31 9\%"].vcard.attendee:nth-child(4) > b. > .fn.org.fn.org > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Th%E1%BB%95_Nh%C4%A9_K%E1%BB%B3" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ">Thổ Nhĩ Kỳ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .vevent.vevent:nth-child(37) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "].collapsible.collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\32 6\%"]. > span. > .mw-redirect[href$="Warsaw"].mw-redirect[title="Warsaw" <a href="/wiki/Warsaw" class="mw-redirect" title="Warsaw">Warsaw</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Bóng_đá_Ba_Lan']. > a[title="Bóng\ đá\ tại\ Ba\ Lan"]. <a href="/wiki/B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_t%E1%BA%A1i_Ba_Lan" title="Bóng đá tại Ba Lan">Bóng đá Ba Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Các_đội_tuyển_bóng_đá_quốc_gia_châu_Âu_\(UEFA\)']. > .mw-redirect.mw-redirect <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_%C4%91%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_nam_qu%E1%BB%91c_gia#UEFA_(châu_Âu)" class="mw-redirect" title="Danh sách các đội tuyển bóng đá nam quốc gia">Các đội tuyển</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1" title="Bóng đá">bóng đá</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Các_đội_tuyển_bóng_đá_quốc_gia_châu_Âu_\(UEFA\)']. > a[href$="UEFA"].[title="UEFA" <a href="/wiki/UEFA" title="UEFA">UEFA</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ireland_(1882-1950)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Ireland (1882-1950) (trang không tồn tại)">Ireland (1882-1950)</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1" title="Bóng đá">Bóng đá</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Các_đội_tham_dự_Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu_2008']. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2008" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2008">Giải vô địch bóng đá châu Âu 2008</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > .autocollapse.mw-collapsible.navbox-inner.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(2) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a. <a href="/wiki/Chung_k%E1%BA%BFt_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2008" title="Chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu 2008">Vô địch</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > .autocollapse.mw-collapsible.navbox-inner.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a. <a href="/wiki/Chung_k%E1%BA%BFt_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2008" title="Chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu 2008">Á quân</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > .autocollapse.mw-collapsible.navbox-inner.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(4) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2008_(v%C3%B2ng_%C4%91%E1%BA%A5u_lo%E1%BA%A1i_tr%E1%BB%B1c_ti%E1%BA%BFp)#Bán_kết" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2008 (vòng đấu loại trực tiếp)">Bán kết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > .autocollapse.mw-collapsible.navbox-inner.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2008_(v%C3%B2ng_%C4%91%E1%BA%A5u_lo%E1%BA%A1i_tr%E1%BB%B1c_ti%E1%BA%BFp)#Tứ_kết" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2008 (vòng đấu loại trực tiếp)">Tứ kết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > .autocollapse.mw-collapsible.navbox-inner.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(6) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2008#Vòng_bảng" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2008">Vòng bảng</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr.:nth-child(1) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2008_(B%E1%BA%A3ng_A)" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2008 (Bảng A)">Bảng A</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > .navbox-subgroup.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody. > tr.:nth-child(2) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2008_(B%E1%BA%A3ng_B)" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2008 (Bảng B)">Bảng B</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > .navbox-subgroup.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2008_(B%E1%BA%A3ng_C)" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2008 (Bảng C)">Bảng C</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > .navbox-subgroup.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody. > tr.:nth-child(4) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2008_(B%E1%BA%A3ng_D)" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2008 (Bảng D)">Bảng D</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > div. > ul. > li.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2008" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 2008">Vòng loại</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > div. > ul. > li.:nth-child(2) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2008_(danh_s%C3%A1ch_c%E1%BA%A7u_th%E1%BB%A7_tham_d%E1%BB%B1)" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2008 (danh sách cầu thủ tham dự)">Cầu thủ</a>

Đội_tuyển_bóng_đá_quốc_gia_Đan_Mạch - Total Errors: 35

Selector Context
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > span > b <b>Biểu quyết nội dung chọn lọc</b>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > div > span > b <b>Biểu quyết nội dung tốt</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a[title="Cúp\ Nhà\ vua\ Fahd\ 1995"]. <a href="/wiki/C%C3%BAp_Nh%C3%A0_vua_Fahd_1995" title="Cúp Nhà vua Fahd 1995">1995</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable[width="\35 00px\;"].wikitable:nth-child(34) > tbody. > tr.:nth-child(3)[style] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1964" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1964">1964</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(5)[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1984" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1984">1984</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(5)[bgcolor] > td.:nth-child(2) <td>Bán kết</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable[width="\35 00px\;"].wikitable:nth-child(34) > tbody. > tr[bgcolor="gold"].[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1992" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1992">1992</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(14)[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2020" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2020">2020</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(14)[bgcolor] > td.:nth-child(2) <td>Bán kết</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(14)[bgcolor] > td.:nth-child(7) <td>12</td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(39) > tbody. > tr.:nth-child(3)[style] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_t%E1%BA%A1i_Th%E1%BA%BF_v%E1%BA%ADn_h%E1%BB%99i_M%C3%B9a_h%C3%A8_1906" title="Bóng đá tại Thế vận hội Mùa hè 1906">1906</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(39) > tbody. > tr.:nth-child(4)[style] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_t%E1%BA%A1i_Th%E1%BA%BF_v%E1%BA%ADn_h%E1%BB%99i_M%C3%B9a_h%C3%A8_1908" title="Bóng đá tại Thế vận hội Mùa hè 1908">1908</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(39) > tbody. > tr.:nth-child(5)[style] > td.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_t%E1%BA%A1i_Th%E1%BA%BF_v%E1%BA%ADn_h%E1%BB%99i_M%C3%B9a_h%C3%A8_1912&action=edit&redlink=1" class="new" title="Bóng đá tại Thế vận hội Mùa hè 1912 (trang không tồn tại)">1912</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(39) > tbody. > tr.:nth-child(8)[style] > td.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_t%E1%BA%A1i_Th%E1%BA%BF_v%E1%BA%ADn_h%E1%BB%99i_M%C3%B9a_h%C3%A8_1948&action=edit&redlink=1" class="new" title="Bóng đá tại Thế vận hội Mùa hè 1948 (trang không tồn tại)">1948</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(39) > tbody. > tr.:nth-child(11)[style] > td.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_t%E1%BA%A1i_Th%E1%BA%BF_v%E1%BA%ADn_h%E1%BB%99i_M%C3%B9a_h%C3%A8_1960&action=edit&redlink=1" class="new" title="Bóng đá tại Thế vận hội Mùa hè 1960 (trang không tồn tại)">1960</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Giao_h%E1%BB%AFu" class="mw-redirect" title="Giao hữu">Giao hữu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .vevent.vevent:nth-child(43) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "].collapsible.collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > .vcard.attendee[width="\31 9\%"].vcard.attendee:nth-child(4) > b. > .fn.org.fn.org > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Qu%E1%BA%A7n_%C4%91%E1%BA%A3o_Faroe" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Quần đảo Faroe">Quần đảo Faroe</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(43) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "] > tbody > tr:nth-child(1) > th[width="\32 6\%"] > .mw-collapsible-toggle.mw-collapsible-toggle-default.mw-collapsible-toggle-collapsed > .mw-collapsible-text <span class="mw-collapsible-text">hiện</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .vevent.vevent:nth-child(43) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "].collapsible.collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\32 6\%"]. > span. > .new[title="Brøndby\ \(trang\ không\ tồn\ tại\)"].new <a href="/w/index.php?title=Br%C3%B8ndby&action=edit&redlink=1" class="new" title="Brøndby (trang không tồn tại)">Brøndby</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Giao_h%E1%BB%AFu" class="mw-redirect" title="Giao hữu">Giao hữu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .vevent.vevent:nth-child(44) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "].collapsible.collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > .vcard.attendee[width="\31 9\%"].vcard.attendee:nth-child(4) > b. > .fn.org.fn.org > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Th%E1%BB%A5y_%C4%90i%E1%BB%83n" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Thụy Điển">Thụy Điển</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(44) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "] > tbody > tr:nth-child(1) > th[width="\32 6\%"] > .mw-collapsible-toggle.mw-collapsible-toggle-default.mw-collapsible-toggle-collapsed > .mw-collapsible-text <span class="mw-collapsible-text">hiện</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .vevent.vevent:nth-child(44) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "].collapsible.collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\32 6\%"]. > span. > a[href$="Copenhagen"].[title="Copenhagen" <a href="/wiki/Copenhagen" title="Copenhagen">Copenhagen</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Giao_h%E1%BB%AFu" class="mw-redirect" title="Giao hữu">Giao hữu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .vevent.vevent:nth-child(45) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "].collapsible.collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > .vcard.attendee[width="\31 9\%"].vcard.attendee:nth-child(4) > b. > .fn.org.fn.org > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Na_Uy" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Na Uy">Na Uy</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(45) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "] > tbody > tr:nth-child(1) > th[width="\32 6\%"] > .mw-collapsible-toggle.mw-collapsible-toggle-default.mw-collapsible-toggle-collapsed > .mw-collapsible-text <span class="mw-collapsible-text">hiện</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .vevent.vevent:nth-child(45) > .collapsed.collapsible[cellspacing="\30 "].collapsible.collapsed[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\32 6\%"]. > span. > .new[title="Brøndby\ \(trang\ không\ tồn\ tại\)"].new <a href="/w/index.php?title=Br%C3%B8ndby&action=edit&redlink=1" class="new" title="Brøndby (trang không tồn tại)">Brøndby</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1" title="Bóng đá">Bóng đá</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/%C4%90an_M%E1%BA%A1ch" title="Đan Mạch">Đan Mạch</a>
/* failed to decorate */ .navbox-title[scope="col"][colspan="\32 "] > .mw-collapsible-toggle.mw-collapsible-toggle-default.mw-collapsible-toggle-collapsed > .mw-collapsible-text <span class="mw-collapsible-text">hiện</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Các_đội_tuyển_bóng_đá_quốc_gia_châu_Âu_\(UEFA\)']. > .mw-redirect.mw-redirect <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_%C4%91%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_nam_qu%E1%BB%91c_gia#UEFA_(châu_Âu)" class="mw-redirect" title="Danh sách các đội tuyển bóng đá nam quốc gia">Các đội tuyển</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1" title="Bóng đá">bóng đá</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Các_đội_tuyển_bóng_đá_quốc_gia_châu_Âu_\(UEFA\)']. > a[href$="UEFA"].[title="UEFA" <a href="/wiki/UEFA" title="UEFA">UEFA</a>
/* failed to decorate */ .navbox-title[colspan="\33 "][scope="col"] > .mw-collapsible-toggle.mw-collapsible-toggle-default.mw-collapsible-toggle-collapsed > .mw-collapsible-text <span class="mw-collapsible-text">hiện</span>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1" title="Bóng đá">Bóng đá</a>

Ba_Lan - Total Errors: 9

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(53) > td. > span.:nth-child(4) > span.[style] <span style="color:forestgreen">thấp</span>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Visegr%C3%A1d" title="Visegrád">Visegrád</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > .new.new:nth-child(1) <a href="/w/index.php?title=Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Albania&action=edit&redlink=1" class="new" title="Quân đội Albania (trang không tồn tại)">Albania</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > .new.new:nth-child(3) <a href="/w/index.php?title=Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Croatia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Quân đội Croatia (trang không tồn tại)">Croatia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div. > .new.new:nth-child(5) <a href="/w/index.php?title=Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_Macedonia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Quân đội Cộng hòa Macedonia (trang không tồn tại)">Macedonia</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Ch%C3%A2u_%C3%82u" title="Châu Âu">Châu Âu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-group > div.center > a[title="Danh\ sách\ quốc\ gia"].mw-redirect <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_qu%E1%BB%91c_gia" class="mw-redirect" title="Danh sách quốc gia">Quốc gia <br>có chủ quyền</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > .center.center > div. > a. <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c_c%C3%B4ng_nh%E1%BA%ADn_h%E1%BA%A1n_ch%E1%BA%BF" title="Danh sách quốc gia được công nhận hạn chế">Quốc gia được<br> công nhận hạn chế</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-group > div.center > div > a[title="Danh\ sách\ lãnh\ thổ\ phụ\ thuộc"]. <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_l%C3%A3nh_th%E1%BB%95_ph%E1%BB%A5_thu%E1%BB%99c" title="Danh sách lãnh thổ phụ thuộc">Lãnh thổ <br>phụ thuộc</a>

Đội_tuyển_bóng_đá_quốc_gia_Anh - Total Errors: 35

Selector Context
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Giao_h%E1%BB%AFu" class="mw-redirect" title="Giao hữu">Giao hữu</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(61) > .collapsed.mw-collapsed[cellspacing="\30 "] > tbody > tr:nth-child(1) > .attendee.vcard[width="\31 9\%"]:nth-child(4) > b > .org.fn > span > a <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Brasil" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Brasil">Brasil</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Giao_h%E1%BB%AFu" class="mw-redirect" title="Giao hữu">Giao hữu</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(63) > .collapsed.mw-collapsed[cellspacing="\30 "] > tbody > tr:nth-child(1) > .attendee.vcard[width="\31 9\%"]:nth-child(4) > b > .org.fn > span > a <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Bosna_v%C3%A0_Hercegovina" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bosna và Hercegovina">Bosna và Hercegovina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.vevent > table.collapsible.collapsed[style] > tbody > tr > th > span > a[href$="Newcastle_upon_Tyne"]. <a href="/wiki/Newcastle_upon_Tyne" title="Newcastle upon Tyne">Newcastle upon Tyne</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Giao_h%E1%BB%AFu" class="mw-redirect" title="Giao hữu">Giao hữu</a>
/* failed to decorate */ .vevent:nth-child(64) > .collapsed.mw-collapsed[cellspacing="\30 "] > tbody > tr:nth-child(1) > .attendee.vcard[width="\31 9\%"]:nth-child(4) > b > .org.fn > span > a <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Iceland" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Iceland">Iceland</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="gold"].[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1966" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1966">1966</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable[width="\35 60px\;"].wikitable:nth-child(89) > tbody. > tr.:nth-child(15)[style] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1990" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1990">1990</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sortable.wikitable.plainrowheaders > tbody > tr.:nth-child(22) > td.:nth-child(1)[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2018" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 2018">2018</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(4)[bgcolor] > td.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1968" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1968">1968</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(4)[bgcolor] > td.:nth-child(2) > b. <b>Hạng ba</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(10)[bgcolor] > td.:nth-child(1)[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1996" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 1996">1996</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="\#CD7F32"].:nth-child(10)[bgcolor] > td.:nth-child(2) > b. <b>Bán kết</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[bgcolor="silver"].[bgcolor] > td.:nth-child(1)[style] > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2020" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu 2020">2020</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > a[title="UEFA\ Nations\ League\ 2018–19"]. <a href="/wiki/UEFA_Nations_League_2018%E2%80%9319" title="UEFA Nations League 2018–19">2018–19</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='\32 3x15px\&\#124\;border_\&\#124\;alt\=Anh\&\#124\;link\=Anh_Bóng_đá_Anh']. > .new.new <a href="/w/index.php?title=B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_t%E1%BA%A1i_Anh&action=edit&redlink=1" class="new" title="Bóng đá tại Anh (trang không tồn tại)">Bóng đá Anh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-group > a[title="Hệ\ thống\ giải\ đấu\ bóng\ đá\ Anh"].mw-redirect <a href="/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_gi%E1%BA%A3i_%C4%91%E1%BA%A5u_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Anh" class="mw-redirect" title="Hệ thống giải đấu bóng đá Anh">Các giải đấu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr.:nth-child(2) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Northern_Premier_League_Challenge_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="Northern Premier League Challenge Cup (trang không tồn tại)">Northern Premier League Cup</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr.:nth-child(2) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Isthmian_League_Cup&action=edit&redlink=1" class="new" title="Isthmian League Cup (trang không tồn tại)">Isthmian League Cup</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr.:nth-child(2) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Southern_Football_League_Cup_(England)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Southern Football League Cup (England) (trang không tồn tại)">Southern League Cup</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_hu%E1%BA%A5n_luy%E1%BB%87n_vi%C3%AAn_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_%E1%BB%9F_Anh&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách các huấn luyện viên bóng đá ở Anh (trang không tồn tại)">Các huấn luyện viên hiện tại</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_s%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_%E1%BB%9F_Anh&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách các sân vận động bóng đá ở Anh (trang không tồn tại)">Các sân vận động bóng đá nổi tiếng</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > div. > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_s%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_%E1%BB%9F_Anh&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách các sân vận động bóng đá ở Anh (trang không tồn tại)">Địa điểm</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > div. > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:C%C3%A1c_cu%E1%BB%99c_thi_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Anh&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thể loại:Các cuộc thi bóng đá Anh (trang không tồn tại)">Các cuộc thi</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Danh_hi%E1%BB%87u_v%C3%A0_gi%E1%BA%A3i_th%C6%B0%E1%BB%9Fng_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Anh&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thể loại:Danh hiệu và giải thưởng bóng đá Anh (trang không tồn tại)">Danh hiệu và giải thưởng</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Anh&action=edit&redlink=1" class="new" title="Lịch sử bóng đá Anh (trang không tồn tại)">Lịch sử</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=H%E1%BB%93_s%C6%A1_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Anh&action=edit&redlink=1" class="new" title="Hồ sơ bóng đá Anh (trang không tồn tại)">Hồ sơ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Các_đội_tuyển_bóng_đá_quốc_gia_châu_Âu_\(UEFA\)']. > .mw-redirect.mw-redirect <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_%C4%91%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_nam_qu%E1%BB%91c_gia#UEFA_(châu_Âu)" class="mw-redirect" title="Danh sách các đội tuyển bóng đá nam quốc gia">Các đội tuyển</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1" title="Bóng đá">bóng đá</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Các_đội_tuyển_bóng_đá_quốc_gia_châu_Âu_\(UEFA\)']. > a[href$="UEFA"].[title="UEFA" <a href="/wiki/UEFA" title="UEFA">UEFA</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ireland_(1882-1950)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Ireland (1882-1950) (trang không tồn tại)">Ireland (1882-1950)</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1" title="Bóng đá">Bóng đá</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > div > a[title="Đội\ tuyển\ thể\ thao\ quốc\ gia"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_th%E1%BB%83_thao_qu%E1%BB%91c_gia" title="Đội tuyển thể thao quốc gia">đội tuyển thể thao quốc gia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='\32 3x15px\&\#124\;border_\&\#124\;alt\=Anh\&\#124\;link\=Anh_Các_đội_tuyển_thể_thao_quốc_gia_của_Anh']. > a[href$="Anh"].[title="Anh" <a href="/wiki/Anh" title="Anh">Anh</a>

Memphis_Depay - Total Errors: 1

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title[style] > [id='Đội_hình_Hà_Lan']. <div id="Đội_hình_Hà_Lan" style="font-size:114%;margin:0 4em">Đội hình Hà Lan</div>

Giải_vô_địch_bóng_đá_thế_giới_2022 - Total Errors: 64

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(75) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan">Hà Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(75) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_S%C3%A9n%C3%A9gal" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Sénégal">Sénégal</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > th[scope="row"].[style] > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Anh"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Anh" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Anh">Anh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(94) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Hoa_K%E1%BB%B3" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hoa Kỳ">Hoa Kỳ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(123) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Argentina" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina">Argentina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(123) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ba_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Ba Lan">Ba Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(142) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%C3%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp">Pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > th[scope="row"].[style] > span. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Úc"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C3%9Ac" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Úc">Úc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(161) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản">Nhật Bản</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(161) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_T%C3%A2y_Ban_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha">Tây Ban Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(190) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Maroc" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Maroc">Maroc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(190) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Croatia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Croatia">Croatia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(210) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Brasil" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Brasil">Brasil</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(210) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Th%E1%BB%A5y_S%C4%A9" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Thụy Sĩ">Thụy Sĩ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(229) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha">Bồ Đào Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(229) > tbody. > tr.:nth-child(3) > th[scope="row"].[style] > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0n_Qu%E1%BB%91c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc">Hàn Quốc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(1) > th[scope="col"].:nth-child(1)[style] > a. <a href="/wiki/C%C3%A1c_gi%E1%BA%A3i_th%C6%B0%E1%BB%9Fng_c%E1%BB%A7a_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi#Quả_bóng_Vàng" title="Các giải thưởng của Giải vô địch bóng đá thế giới">Quả bóng Vàng</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3) > th[scope="col"].:nth-child(1)[style] > a. <a href="/wiki/C%C3%A1c_gi%E1%BA%A3i_th%C6%B0%E1%BB%9Fng_c%E1%BB%A7a_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi#Chiếc_giày_Vàng" title="Các giải thưởng của Giải vô địch bóng đá thế giới">Chiếc giày Vàng</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(340) > tbody. > tr.:nth-child(2)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Argentina" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina">Argentina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(340) > tbody. > tr.:nth-child(3)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%C3%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp">Pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(340) > tbody. > tr.:nth-child(4)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Croatia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Croatia">Croatia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Qu%C3%A1_tr%C3%ACnh_gi%C3%A0nh_quy%E1%BB%81n_%C4%91%C4%83ng_cai_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2018_v%C3%A0_2022&action=edit&redlink=1" class="new" title="Quá trình giành quyền đăng cai giải vô địch bóng đá thế giới 2018 và 2022 (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li.:nth-child(4) > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Garcia_Report&action=edit&redlink=1" class="new" title="Garcia Report (trang không tồn tại)">Garcia Report</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title[style] > [id='Giải_vô_địch_bóng_đá_thế_giới']. > a[title="Giải\ vô\ địch\ bóng\ đá\ thế\ giới"]. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi" title="Giải vô địch bóng đá thế giới">Giải vô địch bóng đá thế giới</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group[style] > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới (trang không tồn tại)">Vòng loại</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(1) > i. > span.[style] <span style="color:grey">1930</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1938&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 1938 (trang không tồn tại)">1938</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1950&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 1950 (trang không tồn tại)">1950</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1954&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 1954 (trang không tồn tại)">1954</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(6) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1958&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 1958 (trang không tồn tại)">1958</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(7) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1962&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 1962 (trang không tồn tại)">1962</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(8) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1966&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 1966 (trang không tồn tại)">1966</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(9) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1970&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 1970 (trang không tồn tại)">1970</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(10) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1974&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 1974 (trang không tồn tại)">1974</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(11) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1978&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 1978 (trang không tồn tại)">1978</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(12) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1982&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 1982 (trang không tồn tại)">1982</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(13) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1986&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 1986 (trang không tồn tại)">1986</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(4) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group[style] > a. <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_tr%E1%BA%ADn_chung_k%E1%BA%BFt_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi" title="Danh sách trận chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới">Chung kết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%E1%BA%A7u_th%E1%BB%A7_tham_d%E1%BB%B1_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1938&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách cầu thủ tham dự giải vô địch bóng đá thế giới 1938 (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%E1%BA%A7u_th%E1%BB%A7_tham_d%E1%BB%B1_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1950&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách cầu thủ tham dự giải vô địch bóng đá thế giới 1950 (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%E1%BA%A7u_th%E1%BB%A7_tham_d%E1%BB%B1_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1954&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách cầu thủ tham dự giải vô địch bóng đá thế giới 1954 (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(6) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%E1%BA%A7u_th%E1%BB%A7_tham_d%E1%BB%B1_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1958&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách cầu thủ tham dự giải vô địch bóng đá thế giới 1958 (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(7) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%E1%BA%A7u_th%E1%BB%A7_tham_d%E1%BB%B1_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1962&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách cầu thủ tham dự giải vô địch bóng đá thế giới 1962 (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(8) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%E1%BA%A7u_th%E1%BB%A7_tham_d%E1%BB%B1_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1966&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách cầu thủ tham dự giải vô địch bóng đá thế giới 1966 (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(9) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%E1%BA%A7u_th%E1%BB%A7_tham_d%E1%BB%B1_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1970&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách cầu thủ tham dự giải vô địch bóng đá thế giới 1970 (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(10) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%E1%BA%A7u_th%E1%BB%A7_tham_d%E1%BB%B1_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1974&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách cầu thủ tham dự giải vô địch bóng đá thế giới 1974 (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(11) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%E1%BA%A7u_th%E1%BB%A7_tham_d%E1%BB%B1_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1978&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách cầu thủ tham dự giải vô địch bóng đá thế giới 1978 (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(12) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%E1%BA%A7u_th%E1%BB%A7_tham_d%E1%BB%B1_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1982&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách cầu thủ tham dự giải vô địch bóng đá thế giới 1982 (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(13) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%E1%BA%A7u_th%E1%BB%A7_tham_d%E1%BB%B1_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1986&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách cầu thủ tham dự giải vô địch bóng đá thế giới 1986 (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li.:nth-child(14) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%E1%BA%A7u_th%E1%BB%A7_tham_d%E1%BB%B1_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1990&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách cầu thủ tham dự giải vô địch bóng đá thế giới 1990 (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li.:nth-child(15) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%E1%BA%A7u_th%E1%BB%A7_tham_d%E1%BB%B1_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1994&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách cầu thủ tham dự giải vô địch bóng đá thế giới 1994 (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(16) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%E1%BA%A7u_th%E1%BB%A7_tham_d%E1%BB%B1_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1998&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách cầu thủ tham dự giải vô địch bóng đá thế giới 1998 (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(17) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%E1%BA%A7u_th%E1%BB%A7_tham_d%E1%BB%B1_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2002&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách cầu thủ tham dự giải vô địch bóng đá thế giới 2002 (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group[style] > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_b%E1%BA%A3n_quy%E1%BB%81n_ph%C3%A1t_s%C3%B3ng_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách các bản quyền phát sóng giải vô địch bóng đá thế giới (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_quy%E1%BB%81n_ph%C3%A1t_s%C3%B3ng_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2006&action=edit&redlink=1" class="new" title="Bản quyền phát sóng giải vô địch bóng đá thế giới 2006 (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_quy%E1%BB%81n_ph%C3%A1t_s%C3%B3ng_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2010&action=edit&redlink=1" class="new" title="Bản quyền phát sóng giải vô địch bóng đá thế giới 2010 (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_quy%E1%BB%81n_ph%C3%A1t_s%C3%B3ng_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2014&action=edit&redlink=1" class="new" title="Bản quyền phát sóng giải vô địch bóng đá thế giới 2014 (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-group[scope="row"].navbox-group[style] > .mw-redirect.mw-redirect <a href="/wiki/K%E1%BB%B7_l%E1%BB%A5c_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi" class="mw-redirect" title="Kỷ lục Giải vô địch bóng đá thế giới">Kỷ lục và thống kê</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Qu%E1%BA%A3_b%C3%B3ng_(b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Quả bóng (bóng đá) (trang không tồn tại)">Quả bóng</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Kinh_t%E1%BA%BF_c%E1%BB%A7a_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi&action=edit&redlink=1" class="new" title="Kinh tế của giải vô địch bóng đá thế giới (trang không tồn tại)">Kinh tế</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=B%E1%BB%91c_th%C4%83m_chung_k%E1%BA%BFt_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi&action=edit&redlink=1" class="new" title="Bốc thăm chung kết giải vô địch bóng đá thế giới (trang không tồn tại)">Bốc thăm chung kết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_c%E1%BB%A7a_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi&action=edit&redlink=1" class="new" title="Lịch sử của giải vô địch bóng đá thế giới (trang không tồn tại)">Lịch sử</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(8) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_b%E1%BB%99_phim_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_ch%C3%ADnh_th%E1%BB%A9c&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách các bộ phim giải vô địch bóng đá thế giới chính thức (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.authority-control > table.nowraplinks.hlist.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-group > a[title="Kiểm\ soát\ tính\ nhất\ quán"]. <a href="/wiki/Ki%E1%BB%83m_so%C3%A1t_t%C3%ADnh_nh%E1%BA%A5t_qu%C3%A1n" title="Kiểm soát tính nhất quán">Tiêu đề chuẩn</a>

Robert_Lewandowski - Total Errors: 8

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title[style] > [id='Chiếc_giày_vàng_Châu_Âu']. > .mw-redirect[title="Chiếc\ giày\ vàng\ Châu\ Âu"].mw-redirect <a href="/wiki/Chi%E1%BA%BFc_gi%C3%A0y_v%C3%A0ng_Ch%C3%A2u_%C3%82u" class="mw-redirect" title="Chiếc giày vàng Châu Âu">Chiếc giày vàng Châu Âu</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/L%27%C3%89quipe" title="L'Équipe">L'Équipe</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li.:nth-child(1) > .nowrap.nowrap > .new.new <a href="/w/index.php?title=Ally_McCoist&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ally McCoist (trang không tồn tại)">McCoist</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(2) > .nowrap.nowrap > .new.new <a href="/w/index.php?title=Ally_McCoist&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ally McCoist (trang không tồn tại)">McCoist</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li.:nth-child(3) > .nowrap.nowrap > .new.new <a href="/w/index.php?title=David_Taylor_(c%E1%BA%A7u_th%E1%BB%A7_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_x%E1%BB%A9_Wales)&action=edit&redlink=1" class="new" title="David Taylor (cầu thủ bóng đá xứ Wales) (trang không tồn tại)">Taylor</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .nowrap.nowrap > .new.new <a href="/w/index.php?title=Arsen_Avetisyan&action=edit&redlink=1" class="new" title="Arsen Avetisyan (trang không tồn tại)">Avetisyan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li.:nth-child(5) > .nowrap.nowrap > .new.new <a href="/w/index.php?title=Zviad_Endeladze&action=edit&redlink=1" class="new" title="Zviad Endeladze (trang không tồn tại)">Endeladze</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a[href$="European_Sports_Media"].[title="European\ Sports\ Media" <a href="/wiki/European_Sports_Media" title="European Sports Media">ESM</a>

Erling_Haaland - Total Errors: 32

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.authority-control > table.nowraplinks.hlist.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-group > a[title="Kiểm\ soát\ tính\ nhất\ quán"]. <a href="/wiki/Ki%E1%BB%83m_so%C3%A1t_t%C3%ADnh_nh%E1%BA%A5t_qu%C3%A1n" title="Kiểm soát tính nhất quán">Tiêu đề chuẩn</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title[style] > [id='Giải_thưởng_FIFA_U-20_World_Cup']. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_U-20_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi" title="Giải vô địch bóng đá U-20 thế giới">FIFA U-20 World Cup</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new:nth-child(1) <a href="/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_tr%E1%BA%BB_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1977&action=edit&redlink=1" class="new" title="Giải vô địch trẻ bóng đá thế giới 1977 (trang không tồn tại)">1977</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new:nth-child(2) <a href="/w/index.php?title=Aguinaldo_Roberto_Gallon&action=edit&redlink=1" class="new" title="Aguinaldo Roberto Gallon (trang không tồn tại)">Guina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_tr%E1%BA%BB_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1979&action=edit&redlink=1" class="new" title="Giải vô địch trẻ bóng đá thế giới 1979 (trang không tồn tại)">1979</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new:nth-child(1) <a href="/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_tr%E1%BA%BB_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1981&action=edit&redlink=1" class="new" title="Giải vô địch trẻ bóng đá thế giới 1981 (trang không tồn tại)">1981</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new:nth-child(2) <a href="/w/index.php?title=Mark_Koussas&action=edit&redlink=1" class="new" title="Mark Koussas (trang không tồn tại)">Koussas</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new:nth-child(1) <a href="/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_tr%E1%BA%BB_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1983&action=edit&redlink=1" class="new" title="Giải vô địch trẻ bóng đá thế giới 1983 (trang không tồn tại)">1983</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new:nth-child(2) <a href="/w/index.php?title=Geovani_Faria_da_Silva&action=edit&redlink=1" class="new" title="Geovani Faria da Silva (trang không tồn tại)">Geovani</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new:nth-child(1) <a href="/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_tr%E1%BA%BB_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1985&action=edit&redlink=1" class="new" title="Giải vô địch trẻ bóng đá thế giới 1985 (trang không tồn tại)">1985</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new:nth-child(2) <a href="/w/index.php?title=Sebasti%C3%A1n_Losada&action=edit&redlink=1" class="new" title="Sebastián Losada (trang không tồn tại)">Losada</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(6) > .new.new:nth-child(1) <a href="/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_tr%E1%BA%BB_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1987&action=edit&redlink=1" class="new" title="Giải vô địch trẻ bóng đá thế giới 1987 (trang không tồn tại)">1987</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li.:nth-child(6) > .new.new:nth-child(2) <a href="/w/index.php?title=Marcel_Witeczek&action=edit&redlink=1" class="new" title="Marcel Witeczek (trang không tồn tại)">Witeczek</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(7) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_tr%E1%BA%BB_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1989&action=edit&redlink=1" class="new" title="Giải vô địch trẻ bóng đá thế giới 1989 (trang không tồn tại)">1989</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(8) > .new.new:nth-child(1) <a href="/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_tr%E1%BA%BB_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1991&action=edit&redlink=1" class="new" title="Giải vô địch trẻ bóng đá thế giới 1991 (trang không tồn tại)">1991</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(8) > .new.new:nth-child(2) <a href="/w/index.php?title=Serhiy_Scherbakov&action=edit&redlink=1" class="new" title="Serhiy Scherbakov (trang không tồn tại)">Scherbakov</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(9) > .new.new:nth-child(1) <a href="/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_tr%E1%BA%BB_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1993&action=edit&redlink=1" class="new" title="Giải vô địch trẻ bóng đá thế giới 1993 (trang không tồn tại)">1993</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li.:nth-child(9) > .new.new:nth-child(2) <a href="/w/index.php?title=Henry_Zambrano&action=edit&redlink=1" class="new" title="Henry Zambrano (trang không tồn tại)">Zambrano</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(10) > .new.new:nth-child(1) <a href="/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_tr%E1%BA%BB_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1995&action=edit&redlink=1" class="new" title="Giải vô địch trẻ bóng đá thế giới 1995 (trang không tồn tại)">1995</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(10) > .new.new:nth-child(2) <a href="/w/index.php?title=Joseba_Etxeberria&action=edit&redlink=1" class="new" title="Joseba Etxeberria (trang không tồn tại)">Etxeberria</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(11) > .new.new:nth-child(1) <a href="/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_tr%E1%BA%BB_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1997&action=edit&redlink=1" class="new" title="Giải vô địch trẻ bóng đá thế giới 1997 (trang không tồn tại)">1997</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(11) > .new.new:nth-child(2) <a href="/w/index.php?title=Ada%C3%ADlton_(c%E1%BA%A7u_th%E1%BB%A7_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1,_sinh_1977)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Adaílton (cầu thủ bóng đá, sinh 1977) (trang không tồn tại)">Adaílton</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(12) > .new.new:nth-child(1) <a href="/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_tr%E1%BA%BB_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1999&action=edit&redlink=1" class="new" title="Giải vô địch trẻ bóng đá thế giới 1999 (trang không tồn tại)">1999</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li.:nth-child(12) > .new.new:nth-child(2) <a href="/w/index.php?title=Pablo_Cou%C3%B1ago&action=edit&redlink=1" class="new" title="Pablo Couñago (trang không tồn tại)">Couñago</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(13) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_tr%E1%BA%BB_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2001&action=edit&redlink=1" class="new" title="Giải vô địch trẻ bóng đá thế giới 2001 (trang không tồn tại)">2001</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(14) > .new.new:nth-child(1) <a href="/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_tr%E1%BA%BB_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2001&action=edit&redlink=1" class="new" title="Giải vô địch trẻ bóng đá thế giới 2001 (trang không tồn tại)">2003</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(14) > .new.new:nth-child(2) <a href="/w/index.php?title=Eddie_Johnson_(c%E1%BA%A7u_th%E1%BB%A7_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_M%E1%BB%B9)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Eddie Johnson (cầu thủ bóng đá Mỹ) (trang không tồn tại)">Johnson</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(15) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_tr%E1%BA%BB_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2001&action=edit&redlink=1" class="new" title="Giải vô địch trẻ bóng đá thế giới 2001 (trang không tồn tại)">2005</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(17) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Dominic_Adiyiah&action=edit&redlink=1" class="new" title="Dominic Adiyiah (trang không tồn tại)">Adiyiah</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(18) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Henrique_Almeida&action=edit&redlink=1" class="new" title="Henrique Almeida (trang không tồn tại)">Henrique</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li.:nth-child(19) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Ebenezer_Assifuah&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ebenezer Assifuah (trang không tồn tại)">Assifuah</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(20) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Viktor_Kovalenko_(c%E1%BA%A7u_th%E1%BB%A7_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Viktor Kovalenko (cầu thủ bóng đá) (trang không tồn tại)">Kovalenko</a>

Serbia - Total Errors: 29

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(54) > td. > span.:nth-child(4) > span.[style] <span style="color:orange">trung bình</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr > td[colspan="\31 4"].[style] > b. <b> Ethnic Composition (2002 census)</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > .autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(2) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > .new.new <a href="/w/index.php?title=L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Serbia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Lịch sử Serbia (trang không tồn tại)">Lịch sử</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > .autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > .new.new <a href="/w/index.php?title=Lu%E1%BA%ADt_Serbia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Luật Serbia (trang không tồn tại)">Luật</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > span.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Hi%E1%BA%BFn_ph%C3%A1p_Serbia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Hiến pháp Serbia (trang không tồn tại)">Hiến pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > span.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=S%E1%BB%B1_tu%C3%A2n_th%E1%BB%A7_lu%E1%BA%ADt_ph%C3%A1p_t%E1%BA%A1i_Serbia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Sự tuân thủ luật pháp tại Serbia (trang không tồn tại)">Tuân thủ luật pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > span.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Lu%E1%BA%ADt_qu%E1%BB%91c_t%E1%BB%8Bch_Serbia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Luật quốc tịch Serbia (trang không tồn tại)">Luật quốc tịch</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox[role="navigation"].navbox:nth-child(218) > .autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(4) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > .new.new <a href="/w/index.php?title=Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_Serbia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Chính trị Serbia (trang không tồn tại)">Chính trị</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox[role="navigation"].navbox:nth-child(218) > .autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > .new.new <a href="/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%8Ba_l%C3%BD_Serbia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Địa lý Serbia (trang không tồn tại)">Địa lý</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox[role="navigation"].navbox:nth-child(218) > .autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > span.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=N%C3%BAi_c%E1%BB%A7a_Serbia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Núi của Serbia (trang không tồn tại)">Núi</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox[role="navigation"].navbox:nth-child(218) > .autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > span.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_h%E1%BB%93_t%E1%BA%A1i_Serbia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách hồ tại Serbia (trang không tồn tại)">Hồ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox[role="navigation"].navbox:nth-child(218) > .autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > span.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=S%C3%B4ng_c%E1%BB%A7a_Serbia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Sông của Serbia (trang không tồn tại)">Sông</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox[role="navigation"].navbox:nth-child(218) > .autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > span.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Ph%C3%A2n_chia_h%C3%A0nh_ch%C3%ADnh_Serbia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Phân chia hành chính Serbia (trang không tồn tại)">Phân chia hành chính</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox[role="navigation"].navbox:nth-child(218) > .autocollapse.navbox-inner.nowraplinks.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > span.:nth-child(6) > .new.new <a href="/w/index.php?title=C%C3%A1c_%C4%91i%E1%BB%83m_c%E1%BB%B1c_Serbia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Các điểm cực Serbia (trang không tồn tại)">Các điểm cực</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_Serbia" title="Kinh tế Serbia">Kinh tế</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > .new.new <a href="/w/index.php?title=Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Serbia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Quân đội Serbia (trang không tồn tại)">Quân đội</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > span.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_qu%C3%A2n_s%E1%BB%B1_Serbia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Lịch sử quân sự Serbia (trang không tồn tại)">Lịch sử</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > span.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=C%C3%A1c_l%E1%BB%B1c_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_l%E1%BB%A5c_qu%C3%A2n_Serbia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Các lực lượng lục quân Serbia (trang không tồn tại)">Các lực lượng lục quân</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > span.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Kh%C3%B4ng_qu%C3%A2n_v%C3%A0_Ph%C3%B2ng_kh%C3%B4ng_Serbia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Không quân và Phòng không Serbia (trang không tồn tại)">Không quân</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(8) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > .new.new <a href="/w/index.php?title=Nh%C3%A2n_kh%E1%BA%A9u_Serbia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Nhân khẩu Serbia (trang không tồn tại)">Nhân khẩu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C4%83n_ho%C3%A1_Serbia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Văn hoá Serbia (trang không tồn tại)">Văn hoá</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > span.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Bia_t%E1%BA%A1i_Serbia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Bia tại Serbia (trang không tồn tại)">Bia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > span.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%E1%BA%A8m_th%E1%BB%B1c_Serbia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ẩm thực Serbia (trang không tồn tại)">Ẩm thực</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > span.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C4%83n_h%E1%BB%8Dc_Serbia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Văn học Serbia (trang không tồn tại)">Văn học</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > span.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Truy%E1%BB%81n_th%C3%B4ng_Serbia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Truyền thông Serbia (trang không tồn tại)">Truyền thông</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > span.:nth-child(6) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%C3%82m_nh%E1%BA%A1c_Serbia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Âm nhạc Serbia (trang không tồn tại)">Âm nhạc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > span.:nth-child(7) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%83_thao_t%E1%BA%A1i_Serbia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thể thao tại Serbia (trang không tồn tại)">Thể thao</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > span.:nth-child(8) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Truy%E1%BB%81n_h%C3%ACnh_Serbia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Truyền hình Serbia (trang không tồn tại)">Truyền hình</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > span.:nth-child(9) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Ng%C3%A0y_ngh%E1%BB%89_l%E1%BB%85_Serbia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ngày nghỉ lễ Serbia (trang không tồn tại)">Ngày nghỉ lễ</a>

Albania - Total Errors: 4

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(54) > td. > span.:nth-child(4) > span.[style] <span style="color:orange">trung bình</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(55) > td. > span.:nth-child(4) > span.[style] <span style="color:orange">ổn định</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(56) > td. > span.:nth-child(4) > span.[style] <span style="color:forestgreen">cao</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.authority-control > table.nowraplinks.hlist.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-group > a[title="Kiểm\ soát\ tính\ nhất\ quán"]. <a href="/wiki/Ki%E1%BB%83m_so%C3%A1t_t%C3%ADnh_nh%E1%BA%A5t_qu%C3%A1n" title="Kiểm soát tính nhất quán">Tiêu đề chuẩn</a>

Lamine_Yamal - Total Errors: 27

Selector Context
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > span > b <b>Biểu quyết nội dung chọn lọc</b>
/* failed to decorate */ #advancedSiteNotices > div > span > b <b>Biểu quyết nội dung tốt</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title[style] > [id='Giải_thưởng_Giải_vô_địch_bóng_đá_U-17_châu_Âu']. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_U-17_ch%C3%A2u_%C3%82u" title="Giải vô địch bóng đá U-17 châu Âu">Giải vô địch bóng đá U-17 châu Âu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li.:nth-child(1) > .nowrap.nowrap > .new.new <a href="/w/index.php?title=Jonathan_Soriano&action=edit&redlink=1" class="new" title="Jonathan Soriano (trang không tồn tại)">Soriano</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(2) > .nowrap.nowrap > .new.new <a href="/w/index.php?title=David_Rodr%C3%ADguez_(c%E1%BA%A7u_th%E1%BB%A7_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1,_sinh_1986)&action=edit&redlink=1" class="new" title="David Rodríguez (cầu thủ bóng đá, sinh 1986) (trang không tồn tại)">Rodríguez</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li.:nth-child(3) > .nowrap.nowrap > .new.new:nth-child(2) <a href="/w/index.php?title=Bruno_Gama&action=edit&redlink=1" class="new" title="Bruno Gama (trang không tồn tại)">Gama</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li > .nowrap.nowrap > .new.new:nth-child(3) <a href="/w/index.php?title=Shane_Paul&action=edit&redlink=1" class="new" title="Shane Paul (trang không tồn tại)">Paul</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li.:nth-child(3) > .nowrap.nowrap > .new.new:nth-child(4) <a href="/w/index.php?title=Marc_Pedraza&action=edit&redlink=1" class="new" title="Marc Pedraza (trang không tồn tại)">Pedraza</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li.:nth-child(4) > .nowrap.nowrap > .new.new <a href="/w/index.php?title=Tevfik_K%C3%B6se&action=edit&redlink=1" class="new" title="Tevfik Köse (trang không tồn tại)">Köse</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li.:nth-child(5) > .nowrap.nowrap > .new.new <a href="/w/index.php?title=Manuel_Fischer&action=edit&redlink=1" class="new" title="Manuel Fischer (trang không tồn tại)">Fischer</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(7) > .nowrap.nowrap > .new.new <a href="/w/index.php?title=Yannis_Tafer&action=edit&redlink=1" class="new" title="Yannis Tafer (trang không tồn tại)">Tafer</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li.:nth-child(8) > .nowrap.nowrap > .new.new <a href="/w/index.php?title=Luc_Castaignos&action=edit&redlink=1" class="new" title="Luc Castaignos (trang không tồn tại)">Castaignos</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(10) > .nowrap.nowrap > .new.new:nth-child(1) <a href="/w/index.php?title=Kyle_Ebecilio&action=edit&redlink=1" class="new" title="Kyle Ebecilio (trang không tồn tại)">Ebecilio</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li.:nth-child(10) > .nowrap.nowrap > .new.new:nth-child(2) <a href="/w/index.php?title=Hallam_Hope&action=edit&redlink=1" class="new" title="Hallam Hope (trang không tồn tại)">Hope</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li.:nth-child(10) > .nowrap.nowrap > .new.new:nth-child(4) <a href="/w/index.php?title=Tonny_Vilhena&action=edit&redlink=1" class="new" title="Tonny Vilhena (trang không tồn tại)">Vilhena</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(11) > .nowrap.nowrap > .new.new <a href="/w/index.php?title=Max_Meyer_(c%E1%BA%A7u_th%E1%BB%A7_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Max Meyer (cầu thủ bóng đá) (trang không tồn tại)">Meyer</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(12) > .nowrap.nowrap > .new.new:nth-child(1) <a href="/w/index.php?title=Martin_Slaninka&action=edit&redlink=1" class="new" title="Martin Slaninka (trang không tồn tại)">Slaninka</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li.:nth-child(12) > .nowrap.nowrap > .new.new:nth-child(2) <a href="/w/index.php?title=Robin_Kamber&action=edit&redlink=1" class="new" title="Robin Kamber (trang không tồn tại)">Kamber</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li.:nth-child(13) > .nowrap.nowrap > .new.new <a href="/w/index.php?title=Jari_Schuurman&action=edit&redlink=1" class="new" title="Jari Schuurman (trang không tồn tại)">Schuurman</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(14) > .nowrap.nowrap > .new.new <a href="/w/index.php?title=Odsonne_%C3%89douard&action=edit&redlink=1" class="new" title="Odsonne Édouard (trang không tồn tại)">Édouard</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li.:nth-child(16) > .nowrap.nowrap > .new.new <a href="/w/index.php?title=Amine_Gouiri&action=edit&redlink=1" class="new" title="Amine Gouiri (trang không tồn tại)">Gouiri</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li.:nth-child(17) > .nowrap.nowrap > .new.new:nth-child(1) <a href="/w/index.php?title=Edoardo_Vergani&action=edit&redlink=1" class="new" title="Edoardo Vergani (trang không tồn tại)">Vergani</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li.:nth-child(17) > .nowrap.nowrap > .new.new:nth-child(2) <a href="/w/index.php?title=Yorbe_Vertessen&action=edit&redlink=1" class="new" title="Yorbe Vertessen (trang không tồn tại)">Vertessen</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li.:nth-child(18) > .nowrap.nowrap > .new.new <a href="/w/index.php?title=Adil_Aouchiche&action=edit&redlink=1" class="new" title="Adil Aouchiche (trang không tồn tại)">Aouchiche</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li.:nth-child(19) > .nowrap.nowrap > .new.new <a href="/w/index.php?title=Jovan_Milo%C5%A1evi%C4%87&action=edit&redlink=1" class="new" title="Jovan Milošević (trang không tồn tại)">Milošević</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li.:nth-child(20) > .nowrap.nowrap > .new.new:nth-child(1) <a href="/w/index.php?title=Paris_Brunner&action=edit&redlink=1" class="new" title="Paris Brunner (trang không tồn tại)">Brunner</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li.:nth-child(20) > .nowrap.nowrap > .new.new:nth-child(2) <a href="/w/index.php?title=Robert_Ramsak&action=edit&redlink=1" class="new" title="Robert Ramsak (trang không tồn tại)">Ramsak</a>

Tô_Lâm - Total Errors: 44

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(4) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > a. <a href="/wiki/Ch%E1%BB%A7_t%E1%BB%8Bch_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam">Chủ tịch nước<br>Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > th > div[style] > a[title="Hội\ đồng\ quốc\ phòng\ và\ an\ ninh"].mw-redirect <a href="/wiki/H%E1%BB%99i_%C4%91%E1%BB%93ng_qu%E1%BB%91c_ph%C3%B2ng_v%C3%A0_an_ninh" class="mw-redirect" title="Hội đồng quốc phòng và an ninh">Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > th > div[style] > a[title="Tổng\ tư\ lệnh"]. <a href="/wiki/T%E1%BB%95ng_t%C6%B0_l%E1%BB%87nh" title="Tổng tư lệnh">Tổng tư lệnh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > th > div[style] > a[title="Quân\ đội\ nhân\ dân\ Việt\ Nam"]. <a href="/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Quân đội nhân dân Việt Nam">các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(16) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > a. <a href="/wiki/Ban_Ch%E1%BB%89_%C4%91%E1%BA%A1o_C%E1%BA%A3i_c%C3%A1ch_T%C6%B0_ph%C3%A1p_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam">Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp<br>Trung ương</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > th > div.[style] > .mw-redirect[title="Bộ\ trưởng\ Bộ\ Công\ an\ Việt\ Nam"].mw-redirect <a href="/wiki/B%E1%BB%99_tr%C6%B0%E1%BB%9Fng_B%E1%BB%99_C%C3%B4ng_an_Vi%E1%BB%87t_Nam" class="mw-redirect" title="Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam">Bộ trưởng Bộ Công an</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(27) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_%E1%BB%A7y_C%C3%B4ng_an_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_(Vi%E1%BB%87t_Nam)" title="Đảng ủy Công an Trung ương (Việt Nam)">Đảng ủy Công an Trung ương</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(33) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > a.:nth-child(3) <a href="/wiki/B%E1%BB%99_Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam">Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(33) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > a.:nth-child(4) <a href="/wiki/B%E1%BB%99_Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam">XIII</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(37) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > .mw-redirect.mw-redirect <a href="/wiki/Ban_Ch%E1%BB%89_%C4%91%E1%BA%A1o_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_v%E1%BB%81_ph%C3%B2ng,_ch%E1%BB%91ng_tham_nh%C5%A9ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam" class="mw-redirect" title="Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Đảng Cộng sản Việt Nam">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > th > div[style] > a[title="Ban\ Chỉ\ đạo\ Tây\ Nguyên"].mw-redirect <a href="/wiki/Ban_Ch%E1%BB%89_%C4%91%E1%BA%A1o_T%C3%A2y_Nguy%C3%AAn" class="mw-redirect" title="Ban Chỉ đạo Tây Nguyên">Ban Chỉ đạo Tây Nguyên</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(49) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > a.:nth-child(3) <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_%C4%90%E1%BA%A1i_bi%E1%BB%83u_Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_XIV" title="Danh sách Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV">Đại biểu Quốc hội khóa XIV</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(49) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > a.:nth-child(4) <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_%C4%90%E1%BA%A1i_bi%E1%BB%83u_Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_XV" title="Danh sách Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV">XV</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(58) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > a.:nth-child(3) <a href="/wiki/Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_XI" title="Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI">Trung ương Đảng khóa XI</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(58) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > a.:nth-child(4) <a href="/wiki/Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_XII" title="Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII">XII</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(58) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > a.:nth-child(5) <a href="/wiki/Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_XIII" title="Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII">XIII</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > th > div.[style] > .mw-redirect[title="Thứ\ trưởng\ Bộ\ Công\ an\ Việt\ Nam"].mw-redirect <a href="/wiki/Th%E1%BB%A9_tr%C6%B0%E1%BB%9Fng_B%E1%BB%99_C%C3%B4ng_an_Vi%E1%BB%87t_Nam" class="mw-redirect" title="Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam">Thứ trưởng</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(62) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > a[title="Bộ\ Công\ an\ \(Việt\ Nam\)"]. <a href="/wiki/B%E1%BB%99_C%C3%B4ng_an_(Vi%E1%BB%87t_Nam)" title="Bộ Công an (Việt Nam)">Bộ Công an Việt Nam</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(66) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > .mw-redirect.mw-redirect <a href="/wiki/T%E1%BB%95ng_c%E1%BB%A5c_An_ninh,_B%E1%BB%99_C%C3%B4ng_an_(Vi%E1%BB%87t_Nam)" class="mw-redirect" title="Tổng cục An ninh, Bộ Công an (Việt Nam)">Tổng cục An ninh I, Bộ Công an</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > div > a[title="Chủ\ tịch\ nước\ Việt\ Nam"].mw-redirect <a href="/wiki/Ch%E1%BB%A7_t%E1%BB%8Bch_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_Vi%E1%BB%87t_Nam" class="mw-redirect" title="Chủ tịch nước Việt Nam">Chủ tịch nước Việt Nam</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title[style] > [id='\31 9px_Ủy_viên_Bộ_Chính_trị_khóa_XIII']. > a.:nth-child(2) <a href="/wiki/B%E1%BB%99_Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam">Bộ Chính trị</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title[style] > [id='\31 9px_Ủy_viên_Bộ_Chính_trị_khóa_XIII']. > a.:nth-child(3) <a href="/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%99i_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam_l%E1%BA%A7n_th%E1%BB%A9_XIII" title="Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII">khóa XIII</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title[style] > [id='Ủy_viên_Bộ_Chính_trị_khóa_XII']. > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/B%E1%BB%99_Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_12" title="Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12">Bộ Chính trị</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title[style] > [id='Ủy_viên_Bộ_Chính_trị_khóa_XII']. > .mw-redirect.mw-redirect <a href="/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%99i_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam_XII" class="mw-redirect" title="Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XII">khóa XII</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > .autocollapse.navbox-inner.mw-collapsible.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > div. > ul. > li.:nth-child(2) > a. <a href="/wiki/B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:%E1%BB%A6y_vi%C3%AAn_B%E1%BB%99_Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_kh%C3%B3a_II" title="Bản mẫu:Ủy viên Bộ Chính trị khóa II">II</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > .autocollapse.navbox-inner.mw-collapsible.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > div. > ul. > li.:nth-child(3) > a. <a href="/wiki/B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:%E1%BB%A6y_vi%C3%AAn_B%E1%BB%99_Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_kh%C3%B3a_III" title="Bản mẫu:Ủy viên Bộ Chính trị khóa III">III</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > .autocollapse.navbox-inner.mw-collapsible.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > div. > ul. > li.:nth-child(4) > a. <a href="/wiki/B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:%E1%BB%A6y_vi%C3%AAn_B%E1%BB%99_Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_kh%C3%B3a_IV" title="Bản mẫu:Ủy viên Bộ Chính trị khóa IV">IV</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > .autocollapse.navbox-inner.mw-collapsible.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > div. > ul. > li.:nth-child(6) > a. <a href="/wiki/B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:%E1%BB%A6y_vi%C3%AAn_B%E1%BB%99_Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_kh%C3%B3a_VI" title="Bản mẫu:Ủy viên Bộ Chính trị khóa VI">VI</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > .autocollapse.navbox-inner.mw-collapsible.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > div. > ul. > li.:nth-child(7) > a. <a href="/wiki/B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:%E1%BB%A6y_vi%C3%AAn_B%E1%BB%99_Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_kh%C3%B3a_VII" title="Bản mẫu:Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII">VII</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > .autocollapse.navbox-inner.mw-collapsible.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > div. > ul. > li.:nth-child(8) > a. <a href="/wiki/B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:%E1%BB%A6y_vi%C3%AAn_B%E1%BB%99_Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_kh%C3%B3a_VIII" title="Bản mẫu:Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII">VIII</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > .autocollapse.navbox-inner.mw-collapsible.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > div. > ul. > li.:nth-child(9) > a. <a href="/wiki/B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:%E1%BB%A6y_vi%C3%AAn_B%E1%BB%99_Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_kh%C3%B3a_IX" title="Bản mẫu:Ủy viên Bộ Chính trị khóa IX">IX</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > .autocollapse.navbox-inner.mw-collapsible.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > div. > ul. > li.:nth-child(11) > a. <a href="/wiki/B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:%E1%BB%A6y_vi%C3%AAn_B%E1%BB%99_Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_kh%C3%B3a_XI" title="Bản mẫu:Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI">XI</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > .autocollapse.navbox-inner.mw-collapsible.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > div. > ul. > li.:nth-child(12) > a. <a href="/wiki/B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:%E1%BB%A6y_vi%C3%AAn_B%E1%BB%99_Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_kh%C3%B3a_XII" title="Bản mẫu:Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII">XII</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > .autocollapse.navbox-inner.mw-collapsible.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > div. > ul. > li.:nth-child(13) > a. <a href="/wiki/B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:%E1%BB%A6y_vi%C3%AAn_B%E1%BB%99_Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_kh%C3%B3a_XIII" title="Bản mẫu:Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII">XIII</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > div > a[title="Chính\ phủ\ Việt\ Nam\ 2021–2026"]. <a href="/wiki/Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7_Vi%E1%BB%87t_Nam_2021%E2%80%932026" title="Chính phủ Việt Nam 2021–2026">Chính phủ Việt Nam khóa XV (2021 – 2026)</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > div > a[title="Chính\ phủ\ Việt\ Nam\ 2016–2021"]. <a href="/wiki/Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7_Vi%E1%BB%87t_Nam_2016%E2%80%932021" title="Chính phủ Việt Nam 2016–2021">Chính phủ Việt Nam khóa XIV (2016 – 2021)</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title[style] > [id='\31 8px_Đại_tướng_Công_an_nhân_dân_Việt_Nam_24px']. > a.:nth-child(2) <a href="/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_C%C3%B4ng_an_nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Đại tướng Công an nhân dân Việt Nam">Đại tướng</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title[style] > [id='\31 8px_Đại_tướng_Công_an_nhân_dân_Việt_Nam_24px']. > a[title="Công\ an\ nhân\ dân\ Việt\ Nam"]. <a href="/wiki/C%C3%B4ng_an_nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Công an nhân dân Việt Nam">Công an nhân dân Việt Nam</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > [id='\*Tướng_lĩnh_Công_an_nhân_dân_Việt_Nam\&\#95\;_\*_Thượng_tướng_←_Đại_tướng_→_không_có']. > ul.:nth-child(1) > li. > b. > a. <a href="/wiki/T%C6%B0%E1%BB%9Bng_l%C4%A9nh_C%C3%B4ng_an_nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Tướng lĩnh Công an nhân dân Việt Nam">Tướng lĩnh Công an nhân dân Việt Nam</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > div > ul.:nth-child(2) > li. > i.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Th%C6%B0%E1%BB%A3ng_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_C%C3%B4ng_an_nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Thượng tướng Công an nhân dân Việt Nam">Thượng tướng</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > div > ul > li. > b.:nth-child(3) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_C%C3%B4ng_an_nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Đại tướng Công an nhân dân Việt Nam">Đại tướng</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow.hlist > div > ul. > li.:nth-child(2) > b. > a. <a href="/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:%C4%90%E1%BA%A1i_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_C%C3%B4ng_an_nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Thể loại:Đại tướng Công an nhân dân Việt Nam">Thể loại</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Bộ_trưởng_Bộ_Công_an_Việt_Nam_23x15px\&\#124\;border_\&\#124\;alt\=\&\#124\;link\=']. > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/B%E1%BB%99_tr%C6%B0%E1%BB%9Fng_B%E1%BB%99_C%C3%B4ng_an_(Vi%E1%BB%87t_Nam)" title="Bộ trưởng Bộ Công an (Việt Nam)">Bộ trưởng</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Bộ_trưởng_Bộ_Công_an_Việt_Nam_23x15px\&\#124\;border_\&\#124\;alt\=\&\#124\;link\=']. > a[title="Bộ\ Công\ an\ \(Việt\ Nam\)"]. <a href="/wiki/B%E1%BB%99_C%C3%B4ng_an_(Vi%E1%BB%87t_Nam)#Cựu_Bộ_trưởng" title="Bộ Công an (Việt Nam)">Bộ Công an Việt Nam</a>

Ban_Nội_chính_Trung_ương_Đảng_Cộng_sản_Việt_Nam - Total Errors: 9

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='\32 3px\&\#124\;link\=\&\#124\;alt\=_Tổ_chức_nước_Cộng_hòa_xã_hội_chủ_nghĩa_Việt_Nam']. > a[title="Tổ\ chức\ Nhà\ nước\ Việt\ Nam"]. <a href="/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_Nh%C3%A0_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Tổ chức Nhà nước Việt Nam">Tổ chức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd.hlist > table.nowraplinks.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Đảng_Cộng_sản_Việt_Nam']. > a[title="Đảng\ Cộng\ sản\ Việt\ Nam"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Đảng Cộng sản Việt Nam">Đảng Cộng sản Việt Nam</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd.hlist > table.nowraplinks.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Nhà_nước_và_Chính_phủ_Việt_Nam']. > .mw-redirect.mw-redirect <a href="/wiki/Nh%C3%A0_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_Vi%E1%BB%87t_Nam" class="mw-redirect" title="Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam">Nhà nước</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd.hlist > table.nowraplinks.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Nhà_nước_và_Chính_phủ_Việt_Nam']. > a[title="Chính\ phủ\ Việt\ Nam"]. <a href="/wiki/Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Chính phủ Việt Nam">Chính phủ</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Việt Nam">Việt Nam</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd.hlist > table.nowraplinks.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Quốc_hội_Việt_Nam']. > a[title="Quốc\ hội\ Việt\ Nam"]. <a href="/wiki/Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Quốc hội Việt Nam">Quốc hội Việt Nam</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd.hlist > table.nowraplinks.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Tòa_án_nhân_dân_Việt_Nam']. > a[title="Tòa\ án\ nhân\ dân\ \(Việt\ Nam\)"]. <a href="/wiki/T%C3%B2a_%C3%A1n_nh%C3%A2n_d%C3%A2n_(Vi%E1%BB%87t_Nam)" title="Tòa án nhân dân (Việt Nam)">Tòa án nhân dân Việt Nam</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd.hlist > table.nowraplinks.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Viện_kiểm_sát_nhân_dân_Việt_Nam']. > a. <a href="/wiki/Vi%E1%BB%87n_ki%E1%BB%83m_s%C3%A1t_nh%C3%A2n_d%C3%A2n_(Vi%E1%BB%87t_Nam)" title="Viện kiểm sát nhân dân (Việt Nam)">Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd.hlist > table.nowraplinks.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Mặt_trận_Tổ_quốc_Việt_Nam']. > a[title="Mặt\ trận\ Tổ\ quốc\ Việt\ Nam"]. <a href="/wiki/M%E1%BA%B7t_tr%E1%BA%ADn_T%E1%BB%95_qu%E1%BB%91c_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Mặt trận Tổ quốc Việt Nam">Mặt trận Tổ quốc Việt Nam</a>

Cristiano_Ronaldo - Total Errors: 5

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks.vcard.hlist[style] > tbody > tr > th > table > tbody > tr > td.:nth-child(2)[style] > span.:nth-child(1) > span.[style] <span style="color:gold">Bài này là một phần của loạt bài về</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks.vcard.hlist[style] > tbody > tr > th > table > tbody > tr > td[style] > span.vcard > span.fn > span > .mw-selflink.selflink.mw-selflink.selflink > span.[style] <span style="color:gold">Cristiano Ronaldo</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks.vcard.hlist[style] > tbody > tr > td > p > b > a[title="Cầu\ thủ\ bóng\ đá"]. > span.[style] <span style="color:gold">Cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.vertical-navbox.nowraplinks.vcard.hlist[style] > tbody > tr > td > p > b > a[title="Người\ Bồ\ Đào\ Nha"]. > span.[style] <span style="color:gold">người Bồ Đào Nha</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.authority-control > table.nowraplinks.hlist.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-group > a[title="Kiểm\ soát\ tính\ nhất\ quán"]. <a href="/wiki/Ki%E1%BB%83m_so%C3%A1t_t%C3%ADnh_nh%E1%BA%A5t_qu%C3%A1n" title="Kiểm soát tính nhất quán">Tiêu đề chuẩn</a>

Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu_2004 - Total Errors: 32

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td[bgcolor="\#ffe000"].[bgcolor] > b.:nth-child(5) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Hy_L%E1%BA%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hy Lạp">Hy Lạp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(2)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Hy_L%E1%BA%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hy Lạp">Hy Lạp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3)[style] > td.:nth-child(2) > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha">Bồ Đào Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu']. > a[title="Giải\ vô\ địch\ bóng\ đá\ châu\ Âu"]. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u" title="Giải vô địch bóng đá châu Âu">Giải vô địch bóng đá châu Âu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1960&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1960 (trang không tồn tại)">1960</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1964&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1964 (trang không tồn tại)">1964</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1968&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1968 (trang không tồn tại)">1968</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1972&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1972 (trang không tồn tại)">1972</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1976&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1976 (trang không tồn tại)">1976</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(6) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1980&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1980 (trang không tồn tại)">1980</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(7) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1984&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1984 (trang không tồn tại)">1984</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(8) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1988&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1988 (trang không tồn tại)">1988</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(9) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1992&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1992 (trang không tồn tại)">1992</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(10) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1996&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 1996 (trang không tồn tại)">1996</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(11) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2000&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu 2000 (trang không tồn tại)">2000</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a. <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_tr%E1%BA%ADn_chung_k%E1%BA%BFt_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u" title="Danh sách trận chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu">Chung kết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1960&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1960 (trang không tồn tại)">1960</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1964&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1964 (trang không tồn tại)">1964</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1968&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1968 (trang không tồn tại)">1968</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1972&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1972 (trang không tồn tại)">1972</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1976&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1976 (trang không tồn tại)">1976</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(6) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1980&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1980 (trang không tồn tại)">1980</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(7) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1984&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1984 (trang không tồn tại)">1984</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(8) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1988&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1988 (trang không tồn tại)">1988</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(9) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1992&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1992 (trang không tồn tại)">1992</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(10) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_1996&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 1996 (trang không tồn tại)">1996</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(11) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2000&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 2000 (trang không tồn tại)">2000</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(12) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2004&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 2004 (trang không tồn tại)">2004</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(13) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2008&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 2008 (trang không tồn tại)">2008</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(14) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u_2012&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thống kê giải vô địch bóng đá châu Âu 2012 (trang không tồn tại)">2012</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(7) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_k%E1%BB%B7_l%E1%BB%A5c_v%C3%A0_th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_c%E1%BB%A7a_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_ch%C3%A2u_%C3%82u&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách các kỷ lục và thống kê của giải vô địch bóng đá châu Âu (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > div > a[title="Đại\ dịch\ COVID-19\ tại\ châu\ Âu"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_d%E1%BB%8Bch_COVID-19_t%E1%BA%A1i_ch%C3%A2u_%C3%82u" title="Đại dịch COVID-19 tại châu Âu">đại dịch COVID-19 tại châu Âu</a>

Danh_sách_phim_điện_ảnh_Thám_tử_lừng_danh_Conan - Total Errors: 6

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > div > i. > a[title="Thám\ tử\ lừng\ danh\ Conan"]. <a href="/wiki/Th%C3%A1m_t%E1%BB%AD_l%E1%BB%ABng_danh_Conan" title="Thám tử lừng danh Conan">Thám tử lừng danh Conan</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Aoyama_G%C5%8Dsh%C5%8D" title="Aoyama Gōshō">Aoyama Gōshō</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a. <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_nh%C3%A2n_v%E1%BA%ADt_trong_Th%C3%A1m_t%E1%BB%AD_l%E1%BB%ABng_danh_Conan" title="Danh sách nhân vật trong Thám tử lừng danh Conan">Nhân vật</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > i. > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%C3%A1m_t%E1%BB%AD_l%E1%BB%ABng_danh_Conan:_C%C3%A2u_chuy%E1%BB%87n_v%E1%BB%81_Haibara_Ai_~_Chuy%E1%BA%BFn_t%C3%A0u_s%E1%BA%AFt_b%C3%AD_%E1%BA%A9n_m%C3%A0u_%C4%91en_~&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thám tử lừng danh Conan: Câu chuyện về Haibara Ai ~ Chuyến tàu sắt bí ẩn màu đen ~ (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > i. > .new.new <a href="/w/index.php?title=Th%C3%A1m_t%E1%BB%AD_l%E1%BB%ABng_danh_Conan_VS_Si%C3%AAu_tr%E1%BB%99m_Kaito_Kid&action=edit&redlink=1" class="new" title="Thám tử lừng danh Conan VS Siêu trộm Kaito Kid (trang không tồn tại)">Thám tử lừng danh Conan VS Siêu trộm Kaito Kid</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-abovebelow.navbox-abovebelow > div. > a. <a href="/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Th%C3%A1m_t%E1%BB%AD_l%E1%BB%ABng_danh_Conan" title="Thể loại:Thám tử lừng danh Conan">Thể loại</a>

Euro - Total Errors: 12

Selector Context
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Ti%E1%BB%81n_t%E1%BB%87" title="Tiền tệ">Các đơn vị tiền tệ</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Ch%C3%A2u_%C3%82u" title="Châu Âu">các nước châu Âu</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/B%E1%BA%AFc_%C3%82u" title="Bắc Âu">Bắc Âu</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/%C4%90%C3%B4ng_%C3%82u" title="Đông Âu">Đông Âu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > a[title="Hryvnia\ \(trang\ không\ tồn\ tại\)"].new <a href="/w/index.php?title=Hryvnia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Hryvnia (trang không tồn tại)">Hryvnia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > .new.new:nth-child(7) <a href="/w/index.php?title=Leu_Mondova&action=edit&redlink=1" class="new" title="Leu Mondova (trang không tồn tại)">Leu Mondova</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > .new.new:nth-child(9) <a href="/w/index.php?title=Leu_Romania&action=edit&redlink=1" class="new" title="Leu Romania (trang không tồn tại)">Leu Romania</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > a[title="Lev\ \(trang\ không\ tồn\ tại\)"].new <a href="/w/index.php?title=Lev&action=edit&redlink=1" class="new" title="Lev (trang không tồn tại)">Lev</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > .new.new:nth-child(13) <a href="/w/index.php?title=R%C3%BAp_Belarusia&action=edit&redlink=1" class="new" title="Rúp Belarusia (trang không tồn tại)">Rúp Belarusia</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Nam_%C3%82u" title="Nam Âu">Nam Âu</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/T%C3%A2y_%C3%82u" title="Tây Âu">Tây Âu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > .mw-redirect[title="Khu\ vực\ đồng\ Euro"].mw-redirect <a href="/wiki/Khu_v%E1%BB%B1c_%C4%91%E1%BB%93ng_Euro" class="mw-redirect" title="Khu vực đồng Euro">Khu vực đồng Euro</a>

Lưu_Diệc_Phi - Total Errors: 5

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.quotebox.pullquote.floatright[style] > p > .right-aligned.right-aligned > a[href$="Bille_August"].[title="Bille\ August" <a href="/wiki/Bille_August" title="Bille August">Bille August</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd.hlist[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%ADu_kh%E1%BA%A5u_ni%C3%AAn_hoa&action=edit&redlink=1" class="new" title="Đậu khấu niên hoa (trang không tồn tại)">Đậu khấu niên hoa</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-abovebelow.navbox-abovebelow > div. > a[title="Gia\ đình\ của\ Lưu\ Diệc\ Phi"]. <a href="/wiki/Gia_%C4%91%C3%ACnh_c%E1%BB%A7a_L%C6%B0u_Di%E1%BB%87c_Phi" title="Gia đình của Lưu Diệc Phi">Gia đình</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > div > a[title="commons\:Liu\ Yifei"].extiw <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Liu_Yifei" class="extiw" title="commons:Liu Yifei">Hình ảnh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.authority-control > table.nowraplinks.hlist.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-group > a[title="Kiểm\ soát\ tính\ nhất\ quán"]. <a href="/wiki/Ki%E1%BB%83m_so%C3%A1t_t%C3%ADnh_nh%E1%BA%A5t_qu%C3%A1n" title="Kiểm soát tính nhất quán">Tiêu đề chuẩn</a>

Giải_vô_địch_bóng_đá_thế_giới - Total Errors: 167

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(107) > tbody. > tr.:nth-child(3)[style] > td.:nth-child(2) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1934" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1934">Chi tiết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3)[style] > td.:nth-child(5) > b. > a. <a href="/wiki/Tr%E1%BA%ADn_chung_k%E1%BA%BFt_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1934" title="Trận chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới 1934">2–1</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3)[style] > td.:nth-child(5) > a[title="Hiệp\ phụ\ \(bóng\ đá\)"]. <a href="/wiki/Hi%E1%BB%87p_ph%E1%BB%A5_(b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1)" title="Hiệp phụ (bóng đá)">s.h.p.</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(5) > small. > a[title="Sân\ vận\ động\ Nazionale\ PNF"]. <a href="/wiki/S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_Nazionale_PNF" title="Sân vận động Nazionale PNF">Sân vận động Nazionale PNF</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3)[style] > td.:nth-child(5) > small. > a[href$="Roma"].[title="Roma" <a href="/wiki/Roma" title="Roma">Roma</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3)[style] > td.:nth-child(6) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ti%E1%BB%87p_Kh%E1%BA%AFc" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Tiệp Khắc">Tiệp Khắc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3)[style] > td.:nth-child(7) > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Đức"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức">Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(3)[style] > td.:nth-child(8) > small. > .new.new <a href="/w/index.php?title=S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_Giorgio_Ascarelli&action=edit&redlink=1" class="new" title="Sân vận động Giorgio Ascarelli (trang không tồn tại)">Sân vận động Giorgio Ascarelli</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > small > a[href$="Napoli"]. <a href="/wiki/Napoli" title="Napoli">Napoli</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(9) > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Áo"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C3%81o" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Áo">Áo</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(7)[style] > td.:nth-child(2) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1950" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1950">Chi tiết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(7)[style] > td[align="left"]. > a[href$="Brasil"].[title="Brasil" <a href="/wiki/Brasil" title="Brasil">Brasil</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(7)[style] > td.:nth-child(4) > b. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Uruguay" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Uruguay">Uruguay</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-103"]. <a href="#cite_note-103">[A]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-wc1950-105"]. <a href="#cite_note-wc1950-105">[note 3]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(7)[style] > td.:nth-child(6) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Brasil" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Brasil">Brasil</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(7)[style] > td.:nth-child(7) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Th%E1%BB%A5y_%C4%90i%E1%BB%83n" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Thụy Điển">Thụy Điển</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-106"]. <a href="#cite_note-106">[B]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > sup.reference > a[href$="\#cite_note-107"]. <a href="#cite_note-107">[note 4]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(7)[style] > td.:nth-child(9) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_T%C3%A2y_Ban_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha">Tây Ban Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > p > sup.reference > a[href$="\#cite_note-108"]. <a href="#cite_note-108">[note 5]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(107) > tbody. > tr.:nth-child(9)[style] > td.:nth-child(2) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1958" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1958">Chi tiết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td[align="left"]. > a[title="Thụy\ Điển"]. <a href="/wiki/Th%E1%BB%A5y_%C4%90i%E1%BB%83n" title="Thụy Điển">Thụy Điển</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(9)[style] > td.:nth-child(4) > b. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Brasil" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Brasil">Brasil</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(9)[style] > td.:nth-child(5) > b. > a. <a href="/wiki/Tr%E1%BA%ADn_chung_k%E1%BA%BFt_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1958" title="Trận chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới 1958">5–2</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > small > a[title="Sân\ vận\ động\ Råsunda"]. <a href="/wiki/S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_R%C3%A5sunda" title="Sân vận động Råsunda">Sân vận động Råsunda</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > small > a[title="Solna\ \(đô\ thị\)"]. <a href="/wiki/Solna_(%C4%91%C3%B4_th%E1%BB%8B)" title="Solna (đô thị)">Solna</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(9)[style] > td.:nth-child(6) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Th%E1%BB%A5y_%C4%90i%E1%BB%83n" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Thụy Điển">Thụy Điển</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(9)[style] > td.:nth-child(7) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%C3%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp">Pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(9)[style] > td.:nth-child(8) > small. > a[href$="Ullevi"].[title="Ullevi" <a href="/wiki/Ullevi" title="Ullevi">Ullevi</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/G%C3%B6teborg" title="Göteborg">Göteborg</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(9) > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Đức"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức">Tây Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(11)[style] > td.:nth-child(2) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1966" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1966">Chi tiết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td[align="left"]. > a[href$="Anh"].[title="Anh" <a href="/wiki/Anh" title="Anh">Anh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > b. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Anh"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Anh" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Anh">Anh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(11)[style] > td.:nth-child(5) > b. > a. <a href="/wiki/Tr%E1%BA%ADn_chung_k%E1%BA%BFt_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1966" title="Trận chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới 1966">4–2</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(11)[style] > td.:nth-child(5) > a[title="Hiệp\ phụ\ \(bóng\ đá\)"]. <a href="/wiki/Hi%E1%BB%87p_ph%E1%BB%A5_(b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1)" title="Hiệp phụ (bóng đá)">s.h.p.</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(5) > small. > a[title="Sân\ vận\ động\ Wembley\ \(1923\)"]. <a href="/wiki/S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_Wembley_(1923)" title="Sân vận động Wembley (1923)">Sân vận động Wembley</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Lu%C3%A2n_%C4%90%C3%B4n" title="Luân Đôn">Luân Đôn</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(11)[style] > td.:nth-child(6) > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Đức"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức">Tây Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(11)[style] > td.:nth-child(7) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha">Bồ Đào Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(11)[style] > td.:nth-child(9) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Li%C3%AAn_X%C3%B4" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Liên Xô">Liên Xô</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(13)[style] > td.:nth-child(2) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1974" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1974">Chi tiết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td[align="left"]. > a[title="Tây\ Đức"]. <a href="/wiki/T%C3%A2y_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Tây Đức">Tây Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(13)[style] > td.:nth-child(4) > b. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Đức"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức">Tây Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(13)[style] > td.:nth-child(5) > b. > a. <a href="/wiki/Tr%E1%BA%ADn_chung_k%E1%BA%BFt_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1974" title="Trận chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới 1974">2–1</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > small > a[title="Sân\ vận\ động\ Olympic\ \(München\)"]. <a href="/wiki/S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_Olympic_(M%C3%BCnchen)" title="Sân vận động Olympic (München)">Sân vận động Olympic</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/M%C3%BCnchen" title="München">München</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(13)[style] > td.:nth-child(6) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan">Hà Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(13)[style] > td.:nth-child(7) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ba_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Ba Lan">Ba Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(13)[style] > td.:nth-child(9) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Brasil" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Brasil">Brasil</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(107) > tbody. > tr.:nth-child(15)[style] > td.:nth-child(2) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1982" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1982">Chi tiết</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/T%C3%A2y_Ban_Nha" title="Tây Ban Nha">Tây Ban Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(15)[style] > td.:nth-child(5) > b. > a. <a href="/wiki/Tr%E1%BA%ADn_chung_k%E1%BA%BFt_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1982" title="Trận chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới 1982">3–1</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > small > a[title="Sân\ vận\ động\ Santiago\ Bernabéu"]. <a href="/wiki/S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_Santiago_Bernab%C3%A9u" title="Sân vận động Santiago Bernabéu">Santiago Bernabéu</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > small > a[href$="Madrid"]. <a href="/wiki/Madrid" title="Madrid">Madrid</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(15)[style] > td.:nth-child(6) > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Đức"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức">Tây Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(15)[style] > td.:nth-child(7) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ba_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Ba Lan">Ba Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(15)[style] > td.:nth-child(8) > small. > .new.new <a href="/w/index.php?title=S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_Jos%C3%A9_Rico_P%C3%A9rez&action=edit&redlink=1" class="new" title="Sân vận động José Rico Pérez (trang không tồn tại)">Sân vận động José Rico Pérez</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > small > a[href$="Alicante"]. <a href="/wiki/Alicante" title="Alicante">Alicante</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(15)[style] > td.:nth-child(9) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%C3%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp">Pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(17)[style] > td.:nth-child(2) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1990" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1990">Chi tiết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(17)[style] > td.:nth-child(4) > b. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Đức"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức">Tây Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(17)[style] > td.:nth-child(5) > b. > a. <a href="/wiki/Tr%E1%BA%ADn_chung_k%E1%BA%BFt_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1990" title="Trận chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới 1990">1–0</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > small > a[title="Sân\ vận\ động\ Olimpico"]. <a href="/wiki/S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_Olimpico" title="Sân vận động Olimpico">Sân vận động Olimpico</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(17)[style] > td.:nth-child(5) > small. > a[href$="Roma"].[title="Roma" <a href="/wiki/Roma" title="Roma">Roma</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(17)[style] > td.:nth-child(6) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Argentina" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina">Argentina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > small > a[title="Sân\ vận\ động\ San\ Nicola"]. <a href="/wiki/S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_San_Nicola" title="Sân vận động San Nicola">Sân vận động San Nicola</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > small > a[title="Bari\ \(thành\ phố\)"]. <a href="/wiki/Bari_(th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91)" title="Bari (thành phố)">Bari</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(17)[style] > td.:nth-child(9) > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Anh"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Anh" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Anh">Anh</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(19)[style] > td.:nth-child(2) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1998" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 1998">Chi tiết</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Ph%C3%A1p" title="Pháp">Pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(19)[style] > td.:nth-child(4) > b. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%C3%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp">Pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(19)[style] > td.:nth-child(5) > b. > a. <a href="/wiki/Tr%E1%BA%ADn_chung_k%E1%BA%BFt_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1998" title="Trận chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới 1998">3–0</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(5) > small. > a[href$="Stade_de_France"].[title="Stade\ de\ France" <a href="/wiki/Stade_de_France" title="Stade de France">Stade de France</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > small > a[title="Saint-Denis\,\ Seine-Saint-Denis"]. <a href="/wiki/Saint-Denis,_Seine-Saint-Denis" title="Saint-Denis, Seine-Saint-Denis">Saint-Denis</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(19)[style] > td.:nth-child(6) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Brasil" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Brasil">Brasil</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(19)[style] > td.:nth-child(7) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Croatia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Croatia">Croatia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(107) > tbody. > tr.:nth-child(19)[style] > td.:nth-child(8) > small. > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_C%C3%B4ng_vi%C3%AAn_c%C3%A1c_Ho%C3%A0ng_t%E1%BB%AD" title="Sân vận động Công viên các Hoàng tử">Sân vận động Công viên các Hoàng tử</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(8) > small. > a[href$="Paris"].[title="Paris" <a href="/wiki/Paris" title="Paris">Paris</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(19)[style] > td.:nth-child(9) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan">Hà Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(21)[style] > td.:nth-child(2) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2006" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 2006">Chi tiết</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đức">Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(21)[style] > td.:nth-child(5) > b. > a. <a href="/wiki/Tr%E1%BA%ADn_chung_k%E1%BA%BFt_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2006" title="Trận chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới 2006">1–1</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(21)[style] > td.:nth-child(5) > a[title="Hiệp\ phụ\ \(bóng\ đá\)"]. <a href="/wiki/Hi%E1%BB%87p_ph%E1%BB%A5_(b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1)" title="Hiệp phụ (bóng đá)">s.h.p.</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(5) > small. > a[title="Sân\ vận\ động\ Olympic\ \(Berlin\)"]. <a href="/wiki/S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_Olympic_(Berlin)" title="Sân vận động Olympic (Berlin)">Sân vận động Olympic</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(5) > small. > a[href$="Berlin"].[title="Berlin" <a href="/wiki/Berlin" title="Berlin">Berlin</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(21)[style] > td.:nth-child(6) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%C3%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp">Pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(21)[style] > td.:nth-child(7) > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Đức"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức">Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(21)[style] > td.:nth-child(8) > small. > .mw-redirect.mw-redirect <a href="/wiki/Mercedes-Benz_Arena_(Stuttgart)" class="mw-redirect" title="Mercedes-Benz Arena (Stuttgart)">Sân vận động Gottlieb-Daimler</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > small > a[href$="Stuttgart"]. <a href="/wiki/Stuttgart" title="Stuttgart">Stuttgart</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(21)[style] > td.:nth-child(9) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha">Bồ Đào Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(107) > tbody. > tr.:nth-child(23)[style] > td.:nth-child(2) > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2014" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 2014">Chi tiết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(23)[style] > td[align="left"]. > a[href$="Brasil"].[title="Brasil" <a href="/wiki/Brasil" title="Brasil">Brasil</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(23)[style] > td.:nth-child(4) > b. > a[title="Đội\ tuyển\ bóng\ đá\ quốc\ gia\ Đức"]. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%E1%BB%A9c" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức">Đức</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(23)[style] > td.:nth-child(5) > b. > a. <a href="/wiki/Tr%E1%BA%ADn_chung_k%E1%BA%BFt_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2014" title="Trận chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới 2014">1–0</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(23)[style] > td.:nth-child(5) > a[title="Hiệp\ phụ\ \(bóng\ đá\)"]. <a href="/wiki/Hi%E1%BB%87p_ph%E1%BB%A5_(b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1)" title="Hiệp phụ (bóng đá)">s.h.p.</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(5) > small. > a[title="Sân\ vận\ động\ Maracanã"]. <a href="/wiki/S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_Maracan%C3%A3" title="Sân vận động Maracanã">Maracanã</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > small. > a[href$="Rio_de_Janeiro"].[title="Rio\ de\ Janeiro" <a href="/wiki/Rio_de_Janeiro" title="Rio de Janeiro">Rio de Janeiro</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(23)[style] > td.:nth-child(6) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Argentina" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina">Argentina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(23)[style] > td.:nth-child(7) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_H%C3%A0_Lan" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan">Hà Lan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(23)[style] > td.:nth-child(8) > small. > .mw-redirect.mw-redirect <a href="/wiki/S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_qu%E1%BB%91c_gia_Man%C3%A9_Garrincha" class="mw-redirect" title="Sân vận động quốc gia Mané Garrincha">Sân vận động quốc gia</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/Bras%C3%ADlia" title="Brasília">Brasília</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(23)[style] > td.:nth-child(9) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Brasil" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Brasil">Brasil</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(25)[style] > td.:nth-child(2) > p. > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2022" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 2022">Chi tiết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td[align="left"]. > a[href$="Qatar"].[title="Qatar" <a href="/wiki/Qatar" title="Qatar">Qatar</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(25)[style] > td.:nth-child(4) > b. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Argentina" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina">Argentina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(25)[style] > td.:nth-child(5) > b. > a. <a href="/wiki/Tr%E1%BA%ADn_chung_k%E1%BA%BFt_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2022" title="Trận chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới 2022">3–3</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(25)[style] > td.:nth-child(5) > a[title="Hiệp\ phụ\ \(bóng\ đá\)"]. <a href="/wiki/Hi%E1%BB%87p_ph%E1%BB%A5_(b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1)" title="Hiệp phụ (bóng đá)">s.h.p.</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td.:nth-child(5) > small. > a[title="Sân\ vận\ động\ Lusail\ Iconic"]. <a href="/wiki/S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_Lusail_Iconic" title="Sân vận động Lusail Iconic">Sân vận động Lusail Iconic</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > small > a[href$="Lusail"]. <a href="/wiki/Lusail" title="Lusail">Lusail</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(25)[style] > td.:nth-child(6) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ph%C3%A1p" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp">Pháp</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(25)[style] > td.:nth-child(7) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Croatia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Croatia">Croatia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > small > a[title="Sân\ vận\ động\ Quốc\ tế\ Khalifa"]. <a href="/wiki/S%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%99ng_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Khalifa" title="Sân vận động Quốc tế Khalifa">Sân vận động Khalifa</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > small > a[href$="Al_Rayyan"]. <a href="/wiki/Al_Rayyan" title="Al Rayyan">Al Rayyan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(25)[style] > td.:nth-child(9) > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Maroc" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Maroc">Maroc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(27)[style] > td.:nth-child(2) > p. > i. > a. <a href="/wiki/Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2030" title="Giải vô địch bóng đá thế giới 2030">Chi tiết</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/T%C3%A2y_Ban_Nha" title="Tây Ban Nha">Tây Ban Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > i.:nth-child(3) > a[title="Bồ\ Đào\ Nha"]. <a href="/wiki/B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha" title="Bồ Đào Nha">Bồ Đào Nha</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr[style] > td > i.:nth-child(5) > a[href$="Maroc"].[title="Maroc" <a href="/wiki/Maroc" title="Maroc">Maroc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group[style] > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới (trang không tồn tại)">Vòng loại</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li.:nth-child(1) > i. > span.[style] <span style="color:grey">1930</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1938&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 1938 (trang không tồn tại)">1938</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1950&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 1950 (trang không tồn tại)">1950</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1954&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 1954 (trang không tồn tại)">1954</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(6) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1958&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 1958 (trang không tồn tại)">1958</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(7) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1962&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 1962 (trang không tồn tại)">1962</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(8) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1966&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 1966 (trang không tồn tại)">1966</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(9) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1970&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 1970 (trang không tồn tại)">1970</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(10) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1974&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 1974 (trang không tồn tại)">1974</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(11) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1978&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 1978 (trang không tồn tại)">1978</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(12) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1982&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 1982 (trang không tồn tại)">1982</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(13) > .new.new <a href="/w/index.php?title=V%C3%B2ng_lo%E1%BA%A1i_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1986&action=edit&redlink=1" class="new" title="Vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 1986 (trang không tồn tại)">1986</a>
/* failed to decorate */ .mw-collapsed.autocollapse.mw-collapsible > tbody > tr:nth-child(4) > .navbox-group[scope="row"] > a <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_tr%E1%BA%ADn_chung_k%E1%BA%BFt_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi" title="Danh sách trận chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới">Chung kết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%E1%BA%A7u_th%E1%BB%A7_tham_d%E1%BB%B1_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1938&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách cầu thủ tham dự giải vô địch bóng đá thế giới 1938 (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%E1%BA%A7u_th%E1%BB%A7_tham_d%E1%BB%B1_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1950&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách cầu thủ tham dự giải vô địch bóng đá thế giới 1950 (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%E1%BA%A7u_th%E1%BB%A7_tham_d%E1%BB%B1_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1954&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách cầu thủ tham dự giải vô địch bóng đá thế giới 1954 (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(6) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%E1%BA%A7u_th%E1%BB%A7_tham_d%E1%BB%B1_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1958&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách cầu thủ tham dự giải vô địch bóng đá thế giới 1958 (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(7) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%E1%BA%A7u_th%E1%BB%A7_tham_d%E1%BB%B1_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1962&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách cầu thủ tham dự giải vô địch bóng đá thế giới 1962 (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(8) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%E1%BA%A7u_th%E1%BB%A7_tham_d%E1%BB%B1_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1966&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách cầu thủ tham dự giải vô địch bóng đá thế giới 1966 (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(9) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%E1%BA%A7u_th%E1%BB%A7_tham_d%E1%BB%B1_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1970&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách cầu thủ tham dự giải vô địch bóng đá thế giới 1970 (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(10) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%E1%BA%A7u_th%E1%BB%A7_tham_d%E1%BB%B1_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1974&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách cầu thủ tham dự giải vô địch bóng đá thế giới 1974 (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(11) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%E1%BA%A7u_th%E1%BB%A7_tham_d%E1%BB%B1_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1978&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách cầu thủ tham dự giải vô địch bóng đá thế giới 1978 (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(12) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%E1%BA%A7u_th%E1%BB%A7_tham_d%E1%BB%B1_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1982&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách cầu thủ tham dự giải vô địch bóng đá thế giới 1982 (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(13) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%E1%BA%A7u_th%E1%BB%A7_tham_d%E1%BB%B1_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1986&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách cầu thủ tham dự giải vô địch bóng đá thế giới 1986 (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(14) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%E1%BA%A7u_th%E1%BB%A7_tham_d%E1%BB%B1_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1990&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách cầu thủ tham dự giải vô địch bóng đá thế giới 1990 (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(15) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%E1%BA%A7u_th%E1%BB%A7_tham_d%E1%BB%B1_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1994&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách cầu thủ tham dự giải vô địch bóng đá thế giới 1994 (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(16) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%E1%BA%A7u_th%E1%BB%A7_tham_d%E1%BB%B1_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_1998&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách cầu thủ tham dự giải vô địch bóng đá thế giới 1998 (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li.:nth-child(17) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%E1%BA%A7u_th%E1%BB%A7_tham_d%E1%BB%B1_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2002&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách cầu thủ tham dự giải vô địch bóng đá thế giới 2002 (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group[style] > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_b%E1%BA%A3n_quy%E1%BB%81n_ph%C3%A1t_s%C3%B3ng_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách các bản quyền phát sóng giải vô địch bóng đá thế giới (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_quy%E1%BB%81n_ph%C3%A1t_s%C3%B3ng_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2006&action=edit&redlink=1" class="new" title="Bản quyền phát sóng giải vô địch bóng đá thế giới 2006 (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_quy%E1%BB%81n_ph%C3%A1t_s%C3%B3ng_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2010&action=edit&redlink=1" class="new" title="Bản quyền phát sóng giải vô địch bóng đá thế giới 2010 (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_quy%E1%BB%81n_ph%C3%A1t_s%C3%B3ng_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_2014&action=edit&redlink=1" class="new" title="Bản quyền phát sóng giải vô địch bóng đá thế giới 2014 (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(8) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group[style] > .mw-redirect.mw-redirect <a href="/wiki/K%E1%BB%B7_l%E1%BB%A5c_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi" class="mw-redirect" title="Kỷ lục Giải vô địch bóng đá thế giới">Kỷ lục và thống kê</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Qu%E1%BA%A3_b%C3%B3ng_(b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Quả bóng (bóng đá) (trang không tồn tại)">Quả bóng</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Kinh_t%E1%BA%BF_c%E1%BB%A7a_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi&action=edit&redlink=1" class="new" title="Kinh tế của giải vô địch bóng đá thế giới (trang không tồn tại)">Kinh tế</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=B%E1%BB%91c_th%C4%83m_chung_k%E1%BA%BFt_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi&action=edit&redlink=1" class="new" title="Bốc thăm chung kết giải vô địch bóng đá thế giới (trang không tồn tại)">Bốc thăm chung kết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_c%E1%BB%A7a_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi&action=edit&redlink=1" class="new" title="Lịch sử của giải vô địch bóng đá thế giới (trang không tồn tại)">Lịch sử</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(8) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_b%E1%BB%99_phim_gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_ch%C3%ADnh_th%E1%BB%A9c&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách các bộ phim giải vô địch bóng đá thế giới chính thức (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title[style] > [id='Vô_địch_giải_vô_địch_bóng_đá_thế_giới']. > a.:nth-child(1) <a href="/wiki/Danh_s%C3%A1ch_tr%E1%BA%ADn_chung_k%E1%BA%BFt_Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi" title="Danh sách trận chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới">Vô địch</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available.vector-animations-ready.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0:root <a href="/wiki/B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1" title="Bóng đá">bóng đá</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > div > ul > li.:nth-child(1) > a[title="Bóng\ đá\ tại\ Thế\ vận\ hội\ Mùa\ hè"]. <a href="/wiki/B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_t%E1%BA%A1i_Th%E1%BA%BF_v%E1%BA%ADn_h%E1%BB%99i_M%C3%B9a_h%C3%A8" title="Bóng đá tại Thế vận hội Mùa hè">Bóng đá tại Thế vận hội Mùa hè</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > [id='\*Bóng_đá_tại_Thế_vận_hội_Mùa_hè_\*Bóng_đá_tại_Thế_vận_hội_Giới_trẻ']. > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_t%E1%BA%A1i_Th%E1%BA%BF_v%E1%BA%ADn_h%E1%BB%99i_Gi%E1%BB%9Bi_tr%E1%BA%BB&action=edit&redlink=1" class="new" title="Bóng đá tại Thế vận hội Giới trẻ (trang không tồn tại)">Bóng đá tại Thế vận hội Giới trẻ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr.:nth-child(2) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li. > .new.new <a href="/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A3i_v%C3%B4_%C4%91%E1%BB%8Bch_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_n%E1%BB%AF_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_c%C3%A1c_c%C3%A2u_l%E1%BA%A1c_b%E1%BB%99&action=edit&redlink=1" class="new" title="Giải vô địch bóng đá nữ thế giới các câu lạc bộ (trang không tồn tại)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > .new.new <a href="/w/index.php?title=C%C3%A1c_bi%E1%BA%BFn_th%E1%BB%83_c%E1%BB%A7a_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1&action=edit&redlink=1" class="new" title="Các biến thể của bóng đá (trang không tồn tại)">Các biến thể</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available.vector-animations-ready.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0:root <a href="/wiki/B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1" title="Bóng đá">Bóng đá</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox.authority-control > table.nowraplinks.hlist.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-group > a[title="Kiểm\ soát\ tính\ nhất\ quán"]. <a href="/wiki/Ki%E1%BB%83m_so%C3%A1t_t%C3%ADnh_nh%E1%BA%A5t_qu%C3%A1n" title="Kiểm soát tính nhất quán">Tiêu đề chuẩn</a>

Cúp_bóng_đá_Nam_Mỹ - Total Errors: 31

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[align="center"].:nth-child(2)[style] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Argentina" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina">Argentina</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[align="center"].:nth-child(3)[style] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Uruguay" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Uruguay">Uruguay</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[align="center"].:nth-child(4)[style] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Brasil" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Brasil">Brasil</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[align="center"].:nth-child(5)[style] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Paraguay" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Paraguay">Paraguay</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[align="center"].:nth-child(6)[style] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Chile" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Chile">Chile</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[align="center"].:nth-child(7)[style] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Peru" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Peru">Peru</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[align="center"].:nth-child(8)[style] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Colombia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Colombia">Colombia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[align="center"].:nth-child(9)[style] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Bolivia" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Bolivia">Bolivia</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[bgcolor="\#D0E7FF"].[align="center"[bgcolor] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Ecuador" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Ecuador">Ecuador</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[bgcolor="\#D0E7FF"].[align="center"[bgcolor] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Venezuela" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Venezuela">Venezuela</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[bgcolor="\#D0E7FF"].[align="center"[bgcolor] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Hoa_K%E1%BB%B3" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Hoa Kỳ">Hoa Kỳ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[bgcolor="\#D0E7FF"].[align="center"[bgcolor] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Panama" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Panama">Panama</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[bgcolor="\#D0E7FF"].[align="center"[bgcolor] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Qatar" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Qatar">Qatar</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr[bgcolor="\#D0E7FF"].[align="center"[bgcolor] > td[align="left"]. > span. > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BB%99i_tuy%E1%BB%83n_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_qu%E1%BB%91c_gia_Haiti" title="Đội tuyển bóng đá quốc gia Haiti">Haiti</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/B%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1" title="Bóng đá">Bóng đá</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > .new.new <a href="/w/index.php?title=Chung_k%E1%BA%BFt_C%C3%BAp_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9&action=edit&redlink=1" class="new" title="Chung kết Cúp bóng đá Nam Mỹ (trang không tồn tại)">Chung kết</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Chung_k%E1%BA%BFt_C%C3%BAp_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1975&action=edit&redlink=1" class="new" title="Chung kết Cúp bóng đá Nam Mỹ 1975 (trang không tồn tại)">1975</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Chung_k%E1%BA%BFt_C%C3%BAp_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1979&action=edit&redlink=1" class="new" title="Chung kết Cúp bóng đá Nam Mỹ 1979 (trang không tồn tại)">1979</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Chung_k%E1%BA%BFt_C%C3%BAp_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1983&action=edit&redlink=1" class="new" title="Chung kết Cúp bóng đá Nam Mỹ 1983 (trang không tồn tại)">1983</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Chung_k%E1%BA%BFt_C%C3%BAp_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1987&action=edit&redlink=1" class="new" title="Chung kết Cúp bóng đá Nam Mỹ 1987 (trang không tồn tại)">1987</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(6) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Chung_k%E1%BA%BFt_C%C3%BAp_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_1995&action=edit&redlink=1" class="new" title="Chung kết Cúp bóng đá Nam Mỹ 1995 (trang không tồn tại)">1995</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(9) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Chung_k%E1%BA%BFt_C%C3%BAp_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_2001&action=edit&redlink=1" class="new" title="Chung kết Cúp bóng đá Nam Mỹ 2001 (trang không tồn tại)">2001</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(10) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Chung_k%E1%BA%BFt_C%C3%BAp_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_2004&action=edit&redlink=1" class="new" title="Chung kết Cúp bóng đá Nam Mỹ 2004 (trang không tồn tại)">2004</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(11) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Chung_k%E1%BA%BFt_C%C3%BAp_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_2007&action=edit&redlink=1" class="new" title="Chung kết Cúp bóng đá Nam Mỹ 2007 (trang không tồn tại)">2007</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(12) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Chung_k%E1%BA%BFt_C%C3%BAp_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_2011&action=edit&redlink=1" class="new" title="Chung kết Cúp bóng đá Nam Mỹ 2011 (trang không tồn tại)">2011</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(13) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Chung_k%E1%BA%BFt_C%C3%BAp_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9_2015&action=edit&redlink=1" class="new" title="Chung kết Cúp bóng đá Nam Mỹ 2015 (trang không tồn tại)">2015</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > ul. > li.:nth-child(14) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Chung_k%E1%BA%BFt_C%C3%BAp_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_to%C3%A0n_ch%C3%A2u_M%E1%BB%B9_2016&action=edit&redlink=1" class="new" title="Chung kết Cúp bóng đá toàn châu Mỹ 2016 (trang không tồn tại)">2016</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > div. > ul. > li.:nth-child(1) > a. <a href="/wiki/Copa_Centenario_Revoluci%C3%B3n_de_Mayo" title="Copa Centenario Revolución de Mayo">Copa Centenario Revolución de Mayo</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > div. > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_hat-trick_c%C3%BAp_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danh sách hat-trick cúp bóng đá Nam Mỹ (trang không tồn tại)">Hat-trick</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > div > ul > li > a[title="Linh\ vật\ Cúp\ bóng\ đá\ Nam\ Mỹ"]. <a href="/wiki/Linh_v%E1%BA%ADt_C%C3%BAp_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9" title="Linh vật Cúp bóng đá Nam Mỹ">Linh vật</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=S%E1%BB%91_li%E1%BB%87u_th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_v%C3%A0_k%E1%BB%89_l%E1%BB%A5c_c%C3%BAp_b%C3%B3ng_%C4%91%C3%A1_Nam_M%E1%BB%B9&action=edit&redlink=1" class="new" title="Số liệu thống kê và kỉ lục cúp bóng đá Nam Mỹ (trang không tồn tại)">

Lương_Tam_Quang - Total Errors: 9

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(4) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > a. <a href="/wiki/B%E1%BB%99_tr%C6%B0%E1%BB%9Fng_B%E1%BB%99_C%C3%B4ng_an_(Vi%E1%BB%87t_Nam)" title="Bộ trưởng Bộ Công an (Việt Nam)">Bộ trưởng Bộ Công an</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(12) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > a. <a href="/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_%E1%BB%A7y_C%C3%B4ng_an_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_(Vi%E1%BB%87t_Nam)" title="Đảng ủy Công an Trung ương (Việt Nam)">Đảng ủy Công an Trung ương</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(19) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > a. <a href="/wiki/Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_XIII" title="Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII">Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > th > div.[style] > .mw-redirect[title="Thứ\ trưởng\ Bộ\ Công\ an\ Việt\ Nam"].mw-redirect <a href="/wiki/Th%E1%BB%A9_tr%C6%B0%E1%BB%9Fng_B%E1%BB%99_C%C3%B4ng_an_Vi%E1%BB%87t_Nam" class="mw-redirect" title="Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam">Thứ trưởng Bộ Công an</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > th > div.[style] > .mw-redirect[title="Bộ\ Công\ an\ Việt\ Nam"].mw-redirect <a href="/wiki/B%E1%BB%99_C%C3%B4ng_an_Vi%E1%BB%87t_Nam" class="mw-redirect" title="Bộ Công an Việt Nam">Người phát ngôn Bộ Công an</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(40) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > .mw-redirect[title="Văn\ phòng\ Bộ\ Công\ an\ Việt\ Nam"].mw-redirect <a href="/wiki/V%C4%83n_ph%C3%B2ng_B%E1%BB%99_C%C3%B4ng_an_Vi%E1%BB%87t_Nam" class="mw-redirect" title="Văn phòng Bộ Công an Việt Nam">Chánh Văn phòng Bộ Công an</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(46) > th[colspan="\32 "]. > div.[style] > .mw-redirect[title="Văn\ phòng\ Bộ\ Công\ an\ Việt\ Nam"].mw-redirect <a href="/wiki/V%C4%83n_ph%C3%B2ng_B%E1%BB%99_C%C3%B4ng_an_Vi%E1%BB%87t_Nam" class="mw-redirect" title="Văn phòng Bộ Công an Việt Nam">Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title[style] > [id='\31 8px_Thượng_tướng_Công_an_nhân_dân_Việt_Nam_24px']. > a.:nth-child(2) <a href="/wiki/Th%C6%B0%E1%BB%A3ng_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_C%C3%B4ng_an_nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Thượng tướng Công an nhân dân Việt Nam">Thượng tướng</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title[style] > [id='\31 8px_Thượng_tướng_Công_an_nhân_dân_Việt_Nam_24px']. > a[title="Công\ an\ nhân\ dân\ Việt\ Nam"]. <a href="/wiki/C%C3%B4ng_an_nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam" title="Công an nhân dân Việt Nam">Công an nhân dân Việt Nam</a>