Sun Jun 9 04:16:28 UTC 2024

Wikipedia Color Contrast Errors

Baseline: 109

Scanned 50 pages.

37 pages without color contrast violations.

13 pages with color contrast violations.

Чингис_хаан - Total Errors: 2

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.{{{state}}}.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Монголын_эзэнт_гүрний_их_хаан']. > a[title="Их\ Монгол\ Улс"]. <a href="/wiki/%D0%98%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB_%D0%A3%D0%BB%D1%81" title="Их Монгол Улс">Монголын эзэнт гүрний</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-0.vector-feature-appearance-disabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B0%D0%BD" title="Хаан">их хаан</a>

Алтан_Орд - Total Errors: 4

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr > td[style] > sup.reference > a[href$="\#cite_note-2"]. <a href="#cite_note-2">[2]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > td.:nth-child(1)[style] > b. > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D0%A2%D3%A9%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD_%D1%85%D1%8D%D0%BB%D0%B1%D1%8D%D1%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Төрийн хэлбэр (ийм хуудас байхгүй)">Төрийн хэлбэр</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(9) > td.:nth-child(1)[style] > b. > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D0%93%D2%AF%D0%B9%D1%86%D1%8D%D1%82%D0%B3%D1%8D%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1" class="new" title="Гүйцэтгэх засаглал (ийм хуудас байхгүй)">Гүйцэтгэх засаглал</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(10) > td.:nth-child(1)[style] > b. > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D0%9D%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B3_%D0%B4%D1%8D%D0%B2%D1%81%D0%B3%D1%8D%D1%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Нутаг дэвсгэр (ийм хуудас байхгүй)">Нутаг дэвсгэр</a>

Их_Монгол_Улс - Total Errors: 2

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr > td[style] > sup.reference > a[href$="\#cite_note-2"]. <a href="#cite_note-2">[a]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr > td[style] > sup.reference > a[href$="\#cite_note-4"]. <a href="#cite_note-4">[b]</a>

Монгол - Total Errors: 12

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.ib-country.vcard > tbody > tr.:nth-child(38) > .infobox-data.infobox-data > .nowrap.nowrap > span.[style] <span style="color:orange">дундаж</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.ib-country.vcard > tbody > tr.:nth-child(39) > .infobox-data.infobox-data > .nowrap.nowrap > span.[style] <span style="color:forestgreen">өндөр</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.barbox.tright[style] > table[style] > tbody > tr[style] > th > sup.reference > a[href$="\#cite_note-23"]. <a href="#cite_note-23">[23]</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > th[colspan="\32 "]. > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B3_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D1%8D%D0%B3%D0%B6&action=edit&redlink=1" class="new" title="Засаг захиргааны нэгж (ийм хуудас байхгүй)">Засаг захиргааны нэгж</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td.:nth-child(2)[style] > a[title="Аймаг"]. <a href="/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%B3" title="Аймаг">аймаг</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td.:nth-child(3)[style] > a[title="Нийслэл"]. <a href="/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BB%D1%8D%D0%BB" title="Нийслэл">нийслэл</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td.:nth-child(2)[style] > .new[title="Баг\ \(ийм\ хуудас\ байхгүй\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B3&action=edit&redlink=1" class="new" title="Баг (ийм хуудас байхгүй)">баг</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > ul.gallery.mw-gallery-traditional > li.gallerybox > div.gallerytext > .ref-info.ref-info[style] <span class="ref-info" title="англи хэл" style="font-size:85%; cursor:help; color:#888;">(англ.)</span>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-0.vector-feature-appearance-disabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8" title="Ази">Азийн</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > div > a[title="Азийн\ орнуудын\ жагсаалт"]. <a href="/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D0%BD_%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%83%D0%B4%D1%8B%D0%BD_%D0%B6%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D1%82" title="Азийн орнуудын жагсаалт">улс болон хараат нутаг дэвсгэрүүд</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Европын_Аюулгүй_Байдал_Хамтын_Ажиллагааны_Байгууллагын_гишүүн_улсууд_\(ЕАБХАБ\)']. > a. <a href="/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D0%BD_%D0%90%D1%8E%D1%83%D0%BB%D0%B3%D2%AF%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BB_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D0%90%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0" title="Европын Аюулгүй Байдал Хамтын Ажиллагааны Байгууллага">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Монгол_угсаатан']. > a[title="Монголчууд"]. <a href="/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%87%D1%83%D1%83%D0%B4" title="Монголчууд">Монгол угсаатан</a>

Эрдэнэ_Зуу_хийд - Total Errors: 3

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > div > a[title="Бурханы\ шашин"].mw-redirect <a href="/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD" class="mw-redirect" title="Бурханы шашин">Бурханы шашны сүм хийд</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > .mw-redirect[title="Монгол\ Улс"].mw-redirect <a href="/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB_%D0%A3%D0%BB%D1%81" class="mw-redirect" title="Монгол Улс">Монгол Улсад</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-group > a[title="Казахстан"]. <a href="/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD" title="Казахстан">Казахстан Улсад</a>

Бүгд_Найрамдах_Монгол_Ард_Улс - Total Errors: 3

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(6) > td.:nth-child(1)[style] > b. > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D0%A2%D3%A9%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD_%D1%85%D1%8D%D0%BB%D0%B1%D1%8D%D1%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Төрийн хэлбэр (ийм хуудас байхгүй)">Төрийн хэлбэр</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > td.:nth-child(1)[style] > b. > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BD_%D1%85%D1%8D%D0%BB%D0%B1%D1%8D%D1%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Засаглалын хэлбэр (ийм хуудас байхгүй)">Засаглалын хэлбэр</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr.:nth-child(16) > td.:nth-child(1)[style] > b. > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D1%83%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B_%D0%B1%D2%AF%D1%81%D1%87%D0%BB%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Олон улсын утасны бүсчлэлийн дугаар (ийм хуудас байхгүй)">

Ардын_хувьсгал - Total Errors: 4

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > div > a[title="Олноо\ Өргөгдсөн\ Монгол\ Улс"]. <a href="/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BE_%D3%A8%D1%80%D0%B3%D3%A9%D0%B3%D0%B4%D1%81%D3%A9%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB_%D0%A3%D0%BB%D1%81" title="Олноо Өргөгдсөн Монгол Улс">Олноо Өргөгдсөн Монгол Улс</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(2) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > b. > a. <a href="/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B3%D0%B0%D0%B0%D1%80_%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D3%A9%D0%BB%D3%A9%D3%A9_%D1%82%D1%8D%D0%BC%D1%86%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD_%D1%82%D2%AF%D2%AF%D1%85" title="Монголын тусгаар тогтнолын төлөө тэмцлийн түүх">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-group > b > a[title="Богд\ хааны\ Засгийн\ газар"]. <a href="/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4_%D1%85%D0%B0%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80" title="Богд хааны Засгийн газар">Засгийн газар</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-group > b. > a[title="Монгол\ Ардын\ Нам"]. <a href="/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB_%D0%90%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BD_%D0%9D%D0%B0%D0%BC" title="Монгол Ардын Нам">Хувьсгалчид</a>

Улаанбаатар - Total Errors: 36

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.ib-settlement.vcard > tbody > tr > td.infobox-subheader > div.category > center. > a[title="Монгол\ Улсын\ аймгууд"]. <a href="/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB_%D0%A3%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B3%D1%83%D1%83%D0%B4" title="Монгол Улсын аймгууд">Хотын захиргаа</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.ib-settlement.vcard > tbody > .mergedtoprow.mergedtoprow:nth-child(26) > .infobox-data.infobox-data > span.[style] <span style="color:#090;">маш өндөр</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox[style] > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr > td.:nth-child(1) > div. > div.:nth-child(5)[style] > span. <span style="font-size:80%">-14</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox[style] > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr > td.:nth-child(1) > div. > div.:nth-child(6)[style] > span. <span style="font-size:80%">-25</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox[style] > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr > td.:nth-child(2) > div. > div.:nth-child(5)[style] > span. <span style="font-size:80%">-9</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox[style] > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr > td.:nth-child(2) > div. > div.:nth-child(6)[style] > span. <span style="font-size:80%">-22</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox[style] > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr > td.:nth-child(3) > div. > div.:nth-child(5)[style] > span. <span style="font-size:80%">-1</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox[style] > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr > td.:nth-child(3) > div. > div.:nth-child(6)[style] > span. <span style="font-size:80%">-14</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox[style] > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr > td.:nth-child(4) > div. > div.:nth-child(6)[style] > span. <span style="font-size:80%">-5</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox[style] > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr > td.:nth-child(5) > div. > div.:nth-child(5)[style] > span. <span style="font-size:80%">17</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox[style] > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr > td.:nth-child(6) > div. > div.:nth-child(5)[style] > span. <span style="font-size:80%">21</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox[style] > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr > td.:nth-child(7) > div. > div.:nth-child(5)[style] > span. <span style="font-size:80%">22</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox[style] > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr > td.:nth-child(7) > div. > div.:nth-child(6)[style] > span. <span style="font-size:80%">10</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox[style] > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr > td.:nth-child(8) > div. > div.:nth-child(5)[style] > span. <span style="font-size:80%">19</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox[style] > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr > td.:nth-child(9) > div. > div.:nth-child(5)[style] > span. <span style="font-size:80%">14</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox[style] > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr > td.:nth-child(10) > div. > div.:nth-child(6)[style] > span. <span style="font-size:80%">-5</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox[style] > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr > td.:nth-child(11) > div. > div.:nth-child(5)[style] > span. <span style="font-size:80%">-3</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox[style] > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr > td.:nth-child(11) > div. > div.:nth-child(6)[style] > span. <span style="font-size:80%">-14</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox[style] > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr > td.:nth-child(12) > div. > div.:nth-child(5)[style] > span. <span style="font-size:80%">-12</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox[style] > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr > td.:nth-child(12) > div. > div.:nth-child(6)[style] > span. <span style="font-size:80%">-22</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox[style] > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr > td > span[title="Цельсийн\ градус"].[style] <span style="color:red" title="Цельсийн градус">°C</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr[align="center"].:nth-child(2) > td.:nth-child(1) > a[title="Сарын\ дундаж\ температур"]. <a href="/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD_%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B6_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80" title="Сарын дундаж температур">Температур</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr[align="center"].:nth-child(5) > td.:nth-child(1) > .mw-redirect[title="Хур\ тунадасны\ хэмжээ"].mw-redirect <a href="/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%80_%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B_%D1%85%D1%8D%D0%BC%D0%B6%D1%8D%D1%8D" class="mw-redirect" title="Хур тунадасны хэмжээ">Тунадас</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr > td.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B9_%D1%86%D0%B0%D0%B3&action=edit&redlink=1" class="new" title="Нартай цаг (ийм хуудас байхгүй)">Нартай цаг</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr > td > a[title="Бороотой\ өдөр"]. <a href="/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D3%A9%D0%B4%D3%A9%D1%80" title="Бороотой өдөр">Бороотой өдөр</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr[align="center"].:nth-child(9) > td.:nth-child(7)[style] <td style="background: #607CD2;">14 </td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr[align="center"].:nth-child(9) > td.:nth-child(8)[style] <td style="background: #607CD2;">18 </td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr[align="center"].:nth-child(9) > td.:nth-child(9)[style] <td style="background: #607CD2;">16 </td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr[align="center"].:nth-child(9) > td.:nth-child(10)[style] <td style="background: #4169E1;">10 </td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr > td > a[title="Агаарын\ чийгшил"]. <a href="/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD_%D1%87%D0%B8%D0%B9%D0%B3%D1%88%D0%B8%D0%BB" title="Агаарын чийгшил">Агаарын чийгшил</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Монгол_Улсын_аймгийн_төв']. > .mw-redirect[title="Монгол\ Улс"].mw-redirect <a href="/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB_%D0%A3%D0%BB%D1%81" class="mw-redirect" title="Монгол Улс">Монгол Улсын</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Монгол_Улсын_аймгийн_төв']. > a[title="Монгол\ Улсын\ аймгууд"]. <a href="/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB_%D0%A3%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B3%D1%83%D1%83%D0%B4" title="Монгол Улсын аймгууд">аймгийн</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Монгол_Улсын_аймгийн_төв']. > a[title="Нийслэл"]. <a href="/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BB%D1%8D%D0%BB" title="Нийслэл">төв</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Монгол_Улсын_засаг_захиргааны_нэгдүгээр_нэгж']. > a. <a href="/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB_%D1%83%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B3_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B0,_%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B3_%D0%B4%D1%8D%D0%B2%D1%81%D0%B3%D1%8D%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD_%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B0%D1%80%D1%8C" title="Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хуваарь">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a[title="Монгол\ Улсын\ аймгууд"]. <a href="/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB_%D0%A3%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B3%D1%83%D1%83%D0%B4" title="Монгол Улсын аймгууд">Аймаг</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Азийн_нийслэлүүд']. > a[title="Нийслэл"]. <a href="/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BB%D1%8D%D0%BB" title="Нийслэл">нийслэлүүд</a>

Монгол_улсын_аймаг,_нийслэл - Total Errors: 12

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr.:nth-child(1) > th.[style] > a. <a href="/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB_%D1%83%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B3_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B0,_%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B3_%D0%B4%D1%8D%D0%B2%D1%81%D0%B3%D1%8D%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD_%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B0%D1%80%D1%8C" title="Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хуваарь">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable[style] > tbody > tr[bgcolor] > td > b. > a[title="Аймаг"]. <a href="/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%B3" title="Аймаг">аймаг</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable[style] > tbody > tr[bgcolor] > td > b. > a[title="Нийслэл"]. <a href="/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BB%D1%8D%D0%BB" title="Нийслэл">нийслэл</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.BoxenVerschmelzen > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Монгол_Улсын_засаг_захиргааны_хуваарь']. > .mw-redirect[title="Монгол\ Улс"].mw-redirect <a href="/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB_%D0%A3%D0%BB%D1%81" class="mw-redirect" title="Монгол Улс">Монгол Улсын</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.BoxenVerschmelzen > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Монгол_Улсын_засаг_захиргааны_хуваарь']. > a.:nth-child(2) <a href="/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB_%D1%83%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B3_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B0,_%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B3_%D0%B4%D1%8D%D0%B2%D1%81%D0%B3%D1%8D%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD_%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B0%D1%80%D1%8C" title="Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хуваарь">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.BoxenVerschmelzen > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a[title="Аймаг"]. <a href="/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%B3" title="Аймаг">Аймгийн төв</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.BoxenVerschmelzen > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Монгол_Улсын_засаг_захиргааны_нэгдүгээр_нэгж']. > a. <a href="/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB_%D1%83%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B3_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B0,_%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B3_%D0%B4%D1%8D%D0%B2%D1%81%D0%B3%D1%8D%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD_%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B0%D1%80%D1%8C" title="Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хуваарь">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.BoxenVerschmelzen > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a[title="Монгол\ Улсын\ аймгууд"]. <a href="/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB_%D0%A3%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B3%D1%83%D1%83%D0%B4" title="Монгол Улсын аймгууд">Аймаг</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.BoxenVerschmelzen > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Монгол_Улсын_аймгийн_төв']. > .mw-redirect[title="Монгол\ Улс"].mw-redirect <a href="/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB_%D0%A3%D0%BB%D1%81" class="mw-redirect" title="Монгол Улс">Монгол Улсын</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.BoxenVerschmelzen > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Монгол_Улсын_аймгийн_төв']. > a[title="Монгол\ Улсын\ аймгууд"]. <a href="/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB_%D0%A3%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B3%D1%83%D1%83%D0%B4" title="Монгол Улсын аймгууд">аймгийн</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.BoxenVerschmelzen > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='Монгол_Улсын_аймгийн_төв']. > a[title="Нийслэл"]. <a href="/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BB%D1%8D%D0%BB" title="Нийслэл">төв</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.BoxenVerschmelzen > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > div. > a[title="Улаанбаатар"]. <a href="/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80" title="Улаанбаатар">Улаанбаатар</a>

Чин_Улсын_эрхшээл_дэх_Монгол_орон - Total Errors: 9

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > div > a[title="Чин\ улс"]. <a href="/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD_%D1%83%D0%BB%D1%81" title="Чин улс">Дайчин гүрний</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(2) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > b. > a. <a href="/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%B9%D0%BD_%D1%8D%D1%81%D1%80%D1%8D%D0%B3_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%87%D1%83%D1%83%D0%B4%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%8D%D0%BC%D1%86%D1%8D%D0%BB" title="Манжийн эсрэг монголчуудын тэмцэл">Түүх</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(4) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > b. > a. <a href="/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%85_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BC_XYIII_%D0%B7%D1%83%D1%83%D0%BD%D1%8B_%D2%AF%D0%B5%D0%B8%D0%B9%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD_%D1%85%D1%83%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D1%86%D0%B0%D0%B0%D0%B7" title="Халх журам XYIII зууны үеийн монголын хууль цааз">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-odd.hlist > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > th.navbox-group > a[title="Өвөр\ Монгол"]. <a href="/wiki/%D3%A8%D0%B2%D3%A9%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB" title="Өвөр Монгол">Дотоод <br> Монгол</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-odd.hlist > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a[title="Ар\ Монгол"]. <a href="/wiki/%D0%90%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB" title="Ар Монгол">Гадаад <br> Монгол</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-odd.hlist > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a[title="Ховдын\ хязгаар"]. <a href="/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D1%8B%D0%BD_%D1%85%D1%8F%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D0%B0%D1%80" title="Ховдын хязгаар">Ховд</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-group > b > a[title="Зүүнгар-Чин\ улсын\ дайн"]. <a href="/wiki/%D0%97%D2%AF%D2%AF%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80-%D0%A7%D0%B8%D0%BD_%D1%83%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%BD" title="Зүүнгар-Чин улсын дайн">Дайн</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > b. > a. <a href="/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B4_%D0%91%D1%83%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%B4%D1%8D%D0%BB%D0%B3%D1%8D%D1%80%D1%81%D1%8D%D0%BD_%D1%82%D2%AF%D2%AF%D1%85" title="Монголд Бурханы шашин дэлгэрсэн түүх">Буддын шашин</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-0.vector-feature-appearance-disabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B9%D0%B4" title="Хийд">Хийд</a>

Хамаг_Монгол - Total Errors: 19

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr > td[style] > b. > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D0%A2%D3%A9%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD_%D1%85%D1%8D%D0%BB%D0%B1%D1%8D%D1%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Төрийн хэлбэр (ийм хуудас байхгүй)">Төрийн хэлбэр</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > div > a[title="Монголчууд"]. <a href="/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%87%D1%83%D1%83%D0%B4" title="Монголчууд">Монгол угсаатан</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a[title="Монголын\ түүх"]. <a href="/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D2%AF%D2%AF%D1%85" title="Монголын түүх">Түүх</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-odd.hlist > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr.:nth-child(1) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a[title="Монголын\ түүх"]. <a href="/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D2%AF%D2%AF%D1%85#Өвөг_монголчууд" title="Монголын түүх">Өвөг Монголчууд</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-odd.hlist > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div > ul > li > a[title="Бэйди\ \(ийм\ хуудас\ байхгүй\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D0%91%D1%8D%D0%B9%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1" class="new" title="Бэйди (ийм хуудас байхгүй)">Бэйди</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-odd.hlist > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div > ul > li > a[title="Сяньюнь\ \(ийм\ хуудас\ байхгүй\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8F%D0%BD%D1%8C%D1%8E%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1" class="new" title="Сяньюнь (ийм хуудас байхгүй)">Сяньюнь</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-odd.hlist > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div > ul > li > a[title="Хунюй\ \(ийм\ хуудас\ байхгүй\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D0%BD%D1%8E%D0%B9&action=edit&redlink=1" class="new" title="Хунюй (ийм хуудас байхгүй)">Хунюй</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-odd.hlist > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div > ul > li > a[title="Татаби\ \(ийм\ хуудас\ байхгүй\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8&action=edit&redlink=1" class="new" title="Татаби (ийм хуудас байхгүй)">Татаби</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-odd.hlist > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > th.navbox-group > a[title="Дундад\ зууны\ монгол\ аймгууд"]. <a href="/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B4_%D0%B7%D1%83%D1%83%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB_%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B3%D1%83%D1%83%D0%B4" title="Дундад зууны монгол аймгууд">12-р зууны овог аймгууд</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-odd.hlist > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > a[title="Өвөр\ Монгол"]. <a href="/wiki/%D3%A8%D0%B2%D3%A9%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB" title="Өвөр Монгол">Өмнөд Монголчууд</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-odd.hlist > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div. > ul. > li.:nth-child(7) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D0%97%D2%AF%D2%AF%D0%BD_%D0%94%D3%A9%D1%80%D0%B2%D3%A9%D0%B4&action=edit&redlink=1" class="new" title="Зүүн Дөрвөд (ийм хуудас байхгүй)">Зүүн Дөрвөд</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-odd.hlist > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div > ul > li.:nth-child(10) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B3%D1%82%D1%8D%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%87%D1%83%D1%83%D0%B4&action=edit&redlink=1" class="new" title="Хишигтэн монголчууд (ийм хуудас байхгүй)">Хишигтэн</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-odd.hlist > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div > ul > li > a[title="Жалайд\ \(ийм\ хуудас\ байхгүй\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4&action=edit&redlink=1" class="new" title="Жалайд (ийм хуудас байхгүй)">Жалайд</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-odd.hlist > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div > ul > li > a[title="Муумянган\ \(ийм\ хуудас\ байхгүй\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1" class="new" title="Муумянган (ийм хуудас байхгүй)">Муумянган</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-odd.hlist > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div > ul > li > a[title="Сөнөд\ \(ийм\ хуудас\ байхгүй\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D0%A1%D3%A9%D0%BD%D3%A9%D0%B4&action=edit&redlink=1" class="new" title="Сөнөд (ийм хуудас байхгүй)">Сөнөд</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-odd.hlist > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > th.navbox-group > a[title="Ойрад"]. <a href="/wiki/%D0%9E%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B4" title="Ойрад">Баруун Монголчууд</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-odd.hlist > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div > ul > li.:nth-child(6) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D0%AE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%87%D1%83%D1%83%D0%B4&action=edit&redlink=1" class="new" title="Юннанийн Монголчууд (ийм хуудас байхгүй)">Юннанийн Монголчууд</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-odd.hlist > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div. > ul. > li.:nth-child(7) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8B%D1%87%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%87%D1%83%D1%83%D0%B4&action=edit&redlink=1" class="new" title="Сычуанийн Монголчууд (ийм хуудас байхгүй)">Сычуанийн Монголчууд</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-odd.hlist > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div > ul > li > a[title="Шар\ югур\ \(ийм\ хуудас\ байхгүй\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%80_%D1%8E%D0%B3%D1%83%D1%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Шар югур (ийм хуудас байхгүй)">Шар югур</a>

Монгол_хэл - Total Errors: 1

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > th[style] > .ref-info.ref-info[style] <span class="ref-info" title="англи хэл" style="font-size:85%; cursor:help; color:#888;">(англ.)</span>

Мазаалай - Total Errors: 2

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.biota > tbody > tr[style] > th. > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D0%B7%D1%8D%D1%80%D1%8D%D0%B3%D0%BB%D1%8D%D0%BB&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ховордолтын зэрэглэл (ийм хуудас байхгүй)">Ховордолтын зэрэглэл</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.biota > tbody > tr > th[style] > a[title="Биологийн\ ангилал"]. <a href="/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BB" title="Биологийн ангилал">Биологийн ангилал</a>