Mon Jun 17 07:54:41 UTC 2024

Wikipedia Color Contrast Errors

Baseline: 162

Scanned 50 pages.

25 pages without color contrast violations.

25 pages with color contrast violations.

ໜ້າຫຼັກ - Total Errors: 8

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr > td > table > tbody > tr > td > p > .mw-redirect.mw-redirect <a href="/wiki/%E0%BB%81%E0%BA%AB%E0%BA%BC%E0%BA%A1%E0%BA%AD%E0%BA%B4%E0%BA%99%E0%BA%94%E0%BA%B9%E0%BA%88%E0%BA%B5%E0%BA%99" class="mw-redirect" title="ແຫຼມອິນດູຈີນ">ແຫຼມອິນດູຈີນ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr > td > table > tbody > tr > td > p > a[title="ປະເທດຈີນ"]. <a href="/wiki/%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BB%80%E0%BA%97%E0%BA%94%E0%BA%88%E0%BA%B5%E0%BA%99" title="ປະເທດຈີນ">ປະເທດຈີນ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr > td > table > tbody > tr > td > p > a[title="ປະເທດກຳປູເຈຍ"]. <a href="/wiki/%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BB%80%E0%BA%97%E0%BA%94%E0%BA%81%E0%BA%B3%E0%BA%9B%E0%BA%B9%E0%BB%80%E0%BA%88%E0%BA%8D" title="ປະເທດກຳປູເຈຍ">ປະເທດກຳປູເຈຍ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr > td > table > tbody > tr > td > p > a[title="ປະເທດຫວຽດນາມ"]. <a href="/wiki/%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BB%80%E0%BA%97%E0%BA%94%E0%BA%AB%E0%BA%A7%E0%BA%BD%E0%BA%94%E0%BA%99%E0%BA%B2%E0%BA%A1" title="ປະເທດຫວຽດນາມ">ປະເທດຫວຽດນາມ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr > td > table > tbody > tr > td > p > a[title="ປະເທດໄທ"]. <a href="/wiki/%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BB%80%E0%BA%97%E0%BA%94%E0%BB%84%E0%BA%97" title="ປະເທດໄທ">ປະເທດໄທ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr > td > table > tbody > tr > td > p > a[title="ປະເທດມຽນມາ"]. <a href="/wiki/%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BB%80%E0%BA%97%E0%BA%94%E0%BA%A1%E0%BA%BD%E0%BA%99%E0%BA%A1%E0%BA%B2" title="ປະເທດມຽນມາ">ປະເທດມຽນມາ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr > td > table > tbody > tr > td > p > b > a[title="ປະເທດລາວ"]. <a href="/wiki/%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BB%80%E0%BA%97%E0%BA%94%E0%BA%A5%E0%BA%B2%E0%BA%A7" title="ປະເທດລາວ">ອ່ານ​ຕື່ມ...</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr > td > table > tbody > tr > td > div > b > a[title="ວິກິພີເດຍ\:ບົດຄວາມດີເດັ່ນ"]. <a href="/wiki/%E0%BA%A7%E0%BA%B4%E0%BA%81%E0%BA%B4%E0%BA%9E%E0%BA%B5%E0%BB%80%E0%BA%94%E0%BA%8D:%E0%BA%9A%E0%BA%BB%E0%BA%94%E0%BA%84%E0%BA%A7%E0%BA%B2%E0%BA%A1%E0%BA%94%E0%BA%B5%E0%BB%80%E0%BA%94%E0%BA%B1%E0%BB%88%E0%BA%99" title="ວິກິພີເດຍ:ບົດຄວາມດີເດັ່ນ">ບົດຄວາມດີເດັ່ນອື່ນໆ</a>

ວັນຈັນ - Total Errors: 2

Selector Context
/* failed to decorate */ .mw-collapsible-text <span class="mw-collapsible-text">ຍຸບ</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > div > a[title="ສັບປະດາ"]. <a href="/wiki/%E0%BA%AA%E0%BA%B1%E0%BA%9A%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BA%94%E0%BA%B2" title="ສັບປະດາ">ສັບປະດາ</a>

ປະເທດລາວ - Total Errors: 2

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.geography.vcard > tbody > tr.:nth-child(45) > td. > span. > span.[style] <span style="color:orange;">ປານກາງ</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.geography.vcard > tbody > tr > td. > span.:nth-child(4) > span.[style] <span style="color:orange;">ປານກາງ</span>

ວິກິພີເດຍ - Total Errors: 1

Selector Context
/* failed to decorate */ .mw-collapsible-text <span class="mw-collapsible-text">ຂະຫຍາຍ</span>

ຊ່ວຍເຫຼືອ:ເນື້ອໃນ - Total Errors: 4

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr > td > table > tbody > tr.:nth-child(4) > td.[style] > .new.new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%A7%E0%BA%B4%E0%BA%81%E0%BA%B4%E0%BA%9E%E0%BA%B5%E0%BB%80%E0%BA%94%E0%BA%8D:%E0%BA%AD%E0%BA%B1%E0%BA%99%E0%BB%83%E0%BA%94%E0%BB%80%E0%BA%8A%E0%BA%B4%E0%BB%88%E0%BA%87%E0%BA%9A%E0%BB%8D%E0%BB%88%E0%BB%81%E0%BA%A1%E0%BB%88%E0%BA%99%E0%BA%A7%E0%BA%B4%E0%BA%81%E0%BA%B4%E0%BA%9E%E0%BA%B5%E0%BB%80%E0%BA%94%E0%BA%8D&action=edit&redlink=1" class="new" title="ວິກິພີເດຍ:ອັນໃດເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນວິກິພີເດຍ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr > td > table > tbody > tr.:nth-child(7) > td.[style] > .new.new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%A7%E0%BA%B4%E0%BA%81%E0%BA%B4%E0%BA%9E%E0%BA%B5%E0%BB%80%E0%BA%94%E0%BA%8D:%E0%BB%81%E0%BA%99%E0%BA%A7%E0%BA%97%E0%BA%B2%E0%BA%87%E0%BB%83%E0%BA%99%E0%BA%81%E0%BA%B2%E0%BA%99%E0%BA%82%E0%BA%BD%E0%BA%99%E0%BA%9A%E0%BA%BB%E0%BA%94%E0%BA%84%E0%BA%A7%E0%BA%B2%E0%BA%A1%E0%BB%83%E0%BA%AB%E0%BB%89%E0%BA%94%E0%BA%B5%E0%BA%8D%E0%BA%B4%E0%BB%88%E0%BA%87%E0%BA%82%E0%BA%B6%E0%BB%89%E0%BA%99&action=edit&redlink=1" class="new" title="ວິກິພີເດຍ:ແນວທາງໃນການຂຽນບົດຄວາມໃຫ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr > td > table > tbody > tr.:nth-child(9) > td.[style] > .new.new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%A7%E0%BA%B4%E0%BA%81%E0%BA%B4%E0%BA%9E%E0%BA%B5%E0%BB%80%E0%BA%94%E0%BA%8D:%E0%BA%82%E0%BA%BD%E0%BA%99%E0%BA%9C%E0%BA%BB%E0%BA%99%E0%BA%87%E0%BA%B2%E0%BA%99%E0%BA%A2%E0%BB%88%E0%BA%B2%E0%BA%87%E0%BB%83%E0%BA%94%E0%BB%83%E0%BA%AB%E0%BB%89%E0%BB%80%E0%BA%9B%E0%BA%B1%E0%BA%99%E0%BA%81%E0%BA%B2%E0%BA%87&action=edit&redlink=1" class="new" title="ວິກິພີເດຍ:ຂຽນຜົນງານຢ່າງໃດໃຫ້ເປັນກາງ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr > td > table[style] > tbody > tr > td > table > tbody > tr.:nth-child(12) > td.[style] > .new.new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%8A%E0%BB%88%E0%BA%A7%E0%BA%8D%E0%BB%80%E0%BA%AB%E0%BA%BC%E0%BA%B7%E0%BA%AD:%E0%BA%81%E0%BA%B2%E0%BA%99%E0%BA%88%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BB%9C%E0%BB%89%E0%BA%B2%E0%BB%82%E0%BA%94%E0%BA%8D%E0%BB%83%E0%BA%8A%E0%BB%89%E0%BB%81%E0%BA%A1%E0%BB%88%E0%BB%81%E0%BA%9A%E0%BA%9A%E0%BB%80%E0%BA%82%E0%BA%BB%E0%BB%89%E0%BA%B2%E0%BA%A1%E0%BA%B2%E0%BA%8A%E0%BB%88%E0%BA%AD%E0%BA%8D&action=edit&redlink=1" class="new" title="ຊ່ວຍເຫຼືອ:ການຈັດໜ້າໂດຍໃຊ້ແມ່ແບບເຂົ້າມາຊ່ອຍ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">

ວິກິພີເດຍ:ຂໍ້ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ - Total Errors: 1

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > center > b. > span.[style] <span style="color:red">ຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປ ຜູ້ຂຽນ ຜູ້ດູແລລະບົບ ຫຼືບູກຄົນອື່ນ ໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິກິພີເດຍບໍ່ວ່າໃນທາງໃດກໍ່ຕາມ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເນື້ອໃນທີ່ບໍ່ຖຶກຕ້ອງແລະຊັດເຈນໃດ ໆ ໃນວິກິພີເດຍ ແລະຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຜົນຈາກການທີ່ຜູ້ອ່ານນຳເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວໄປໃຊ້ໃນທາງໃດ ໆ ທັງນັ້ນ</span>

ແຂວງຄຳມ່ວນ - Total Errors: 3

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td > div. > table.:nth-child(1)[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > td.[style] > b. <b>ແຂວງຄຳມ່ວນ <br> </b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox.collapsible.autocollapse.nowraplinks > tbody > tr > th > span > div.center > a[title="ແຂວງ"].mw-redirect <a href="/wiki/%E0%BB%81%E0%BA%82%E0%BA%A7%E0%BA%87" class="mw-redirect" title="ແຂວງ">ເຂດການປົກຄອງ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox.collapsible.autocollapse.nowraplinks > tbody > tr > th > span > .center.center > a[title="ປະເທດລາວ"]. <a href="/wiki/%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BB%80%E0%BA%97%E0%BA%94%E0%BA%A5%E0%BA%B2%E0%BA%A7" title="ປະເທດລາວ">ສປປ ລາວ</a>

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - Total Errors: 4

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.geography.vcard > tbody > tr > td[style] > div.category > a[title="ແຂວງຂອງປະເທດລາວ\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=%E0%BB%81%E0%BA%82%E0%BA%A7%E0%BA%87%E0%BA%82%E0%BA%AD%E0%BA%87%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BB%80%E0%BA%97%E0%BA%94%E0%BA%A5%E0%BA%B2%E0%BA%A7&action=edit&redlink=1" class="new" title="ແຂວງຂອງປະເທດລາວ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ນະຄອນຫຼວງ</a>
/* failed to decorate */ #collapseButton0 <a id="collapseButton0" href="javascript:collapseTable(0);">ເຊື່ອງ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox.collapsible.autocollapse.nowraplinks > tbody > tr > th > span > div.center > a[title="ແຂວງ"].mw-redirect <a href="/wiki/%E0%BB%81%E0%BA%82%E0%BA%A7%E0%BA%87" class="mw-redirect" title="ແຂວງ">ເຂດການປົກຄອງ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox.collapsible.autocollapse.nowraplinks > tbody > tr > th > span > .center.center > a[title="ປະເທດລາວ"]. <a href="/wiki/%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BB%80%E0%BA%97%E0%BA%94%E0%BA%A5%E0%BA%B2%E0%BA%A7" title="ປະເທດລາວ">ສປປ ລາວ</a>

ແຂວງຈຳປາສັກ - Total Errors: 4

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.geography.vcard > tbody > tr > td[style] > .category.category > .mw-redirect[title="ແຂວງ"].mw-redirect <a href="/wiki/%E0%BB%81%E0%BA%82%E0%BA%A7%E0%BA%87" class="mw-redirect" title="ແຂວງ">ແຂວງ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.geography.vcard > tbody > tr.mergedtoprow > td. > span.:nth-child(4)[style] <span style="color: #FFA500;">medium</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox.collapsible.autocollapse.nowraplinks > tbody > tr > th > span > .center.center > .mw-redirect[title="ແຂວງ"].mw-redirect <a href="/wiki/%E0%BB%81%E0%BA%82%E0%BA%A7%E0%BA%87" class="mw-redirect" title="ແຂວງ">ເຂດການປົກຄອງ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox.collapsible.autocollapse.nowraplinks > tbody > tr > th > span > .center.center > a[title="ປະເທດລາວ"]. <a href="/wiki/%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BB%80%E0%BA%97%E0%BA%94%E0%BA%A5%E0%BA%B2%E0%BA%A7" title="ປະເທດລາວ">ສປປ ລາວ</a>

ວິກິພີເດຍ:ສອນການໃຊ້ງານ - Total Errors: 3

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.introtosingle__base > dl > dd.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%8A%E0%BB%88%E0%BA%A7%E0%BA%8D%E0%BB%80%E0%BA%AB%E0%BA%BC%E0%BA%B7%E0%BA%AD:%E0%BA%AA%E0%BA%B2%E0%BA%A5%E0%BA%B0%E0%BA%9A%E0%BA%B2%E0%BA%99&action=edit&redlink=1" class="new" title="ຊ່ວຍເຫຼືອ:ສາລະບານ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ໜ້າສາລະບານວິທີໃຊ້ສົມບູນ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.introtosingle__base > dl > dd.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%A7%E0%BA%B4%E0%BA%81%E0%BA%B4%E0%BA%9E%E0%BA%B5%E0%BB%80%E0%BA%94%E0%BA%8D:%E0%BA%81%E0%BA%B2%E0%BA%99%E0%BB%80%E0%BA%82%E0%BA%BB%E0%BB%89%E0%BA%B2%E0%BA%A1%E0%BA%B5%E0%BA%AA%E0%BB%88%E0%BA%A7%E0%BA%99%E0%BA%AE%E0%BB%88%E0%BA%A7%E0%BA%A1%E0%BB%83%E0%BA%99%E0%BA%A7%E0%BA%B4%E0%BA%81%E0%BA%B4%E0%BA%9E%E0%BA%B5%E0%BB%80%E0%BA%94%E0%BA%8D&action=edit&redlink=1" class="new" title="ວິກິພີເດຍ:ການເຂົ້າມີສ່ວນຮ່ວມໃນວິກິພີເດຍ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.introtosingle__base > dl > dd.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%A7%E0%BA%B4%E0%BA%81%E0%BA%B4%E0%BA%9E%E0%BA%B5%E0%BB%80%E0%BA%94%E0%BA%8D:The_Wikipedia_Adventure&action=edit&redlink=1" class="new" title="ວິກິພີເດຍ:The Wikipedia Adventure (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">"The Wikipedia Adventure"</a>

ແຂວງຫົວພັນ - Total Errors: 4

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td > div. > table.:nth-child(1)[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > td.[style] > b. <b>ແຂວງຫົວພັນ <br> </b>
/* failed to decorate */ #collapseButton0 <a id="collapseButton0" href="javascript:collapseTable(0);">ເຊື່ອງ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox.collapsible.autocollapse.nowraplinks > tbody > tr > th > span > div.center > a[title="ແຂວງ"].mw-redirect <a href="/wiki/%E0%BB%81%E0%BA%82%E0%BA%A7%E0%BA%87" class="mw-redirect" title="ແຂວງ">ເຂດການປົກຄອງ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox.collapsible.autocollapse.nowraplinks > tbody > tr > th > span > .center.center > a[title="ປະເທດລາວ"]. <a href="/wiki/%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BB%80%E0%BA%97%E0%BA%94%E0%BA%A5%E0%BA%B2%E0%BA%A7" title="ປະເທດລາວ">ສປປ ລາວ</a>

ການປະຕິວັດເດືອນຕຸລາ - Total Errors: 3

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vevent[style] > tbody > tr > td[colspan="\32 "].[style] > a[title="ການປະຕິວັດລັດເຊຍ"]. <a href="/wiki/%E0%BA%81%E0%BA%B2%E0%BA%99%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BA%95%E0%BA%B4%E0%BA%A7%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BA%A5%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BB%80%E0%BA%8A%E0%BA%8D" title="ການປະຕິວັດລັດເຊຍ">ການປະຕິວັດລັດເຊຍ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vevent[style] > tbody > tr > td[colspan="\32 "].[style] > .new.new:nth-child(2) <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%81%E0%BA%B2%E0%BA%99%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BA%95%E0%BA%B4%E0%BA%A7%E0%BA%B1%E0%BA%94_%E0%BA%84.%E0%BA%AA._1917%E2%80%931923&action=edit&redlink=1" class="new" title="ການປະຕິວັດ ຄ.ສ. 1917–1923 (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ການປະຕິວັດ ຄ.ສ. 1917–1923</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vevent[style] > tbody > tr.:nth-child(2) > td[colspan="\32 "].[style] > .new.new:nth-child(3) <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%AA%E0%BA%BB%E0%BA%87%E0%BA%84%E0%BA%B2%E0%BA%A1%E0%BA%81%E0%BA%B2%E0%BA%87%E0%BB%80%E0%BA%A1%E0%BA%B7%E0%BA%AD%E0%BA%87%E0%BA%A5%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BB%80%E0%BA%8A%E0%BA%8D&action=edit&redlink=1" class="new" title="ສົງຄາມກາງເມືອງລັດເຊຍ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ - Total Errors: 4

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.geography.vcard > tbody > tr > td[style] > .category.category > .new.new <a href="/w/index.php?title=Provinces_of_Laos&action=edit&redlink=1" class="new" title="Provinces of Laos (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ແຂວງ</a>
/* failed to decorate */ #collapseButton0 <a id="collapseButton0" href="javascript:collapseTable(0);">ເຊື່ອງ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox.collapsible.autocollapse.nowraplinks > tbody > tr > th > span > div.center > a[title="ແຂວງ"].mw-redirect <a href="/wiki/%E0%BB%81%E0%BA%82%E0%BA%A7%E0%BA%87" class="mw-redirect" title="ແຂວງ">ເຂດການປົກຄອງ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox.collapsible.autocollapse.nowraplinks > tbody > tr > th > span > .center.center > a[title="ປະເທດລາວ"]. <a href="/wiki/%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BB%80%E0%BA%97%E0%BA%94%E0%BA%A5%E0%BA%B2%E0%BA%A7" title="ປະເທດລາວ">ສປປ ລາວ</a>

ເມືອງຫຼວງພະບາງ - Total Errors: 2

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.geography.vcard > tbody > tr > td[style] > div.category > a[title="ເມືອງ"]. <a href="/wiki/%E0%BB%80%E0%BA%A1%E0%BA%B7%E0%BA%AD%E0%BA%87" title="ເມືອງ">ເມືອງ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vcard > tbody > tr.:nth-child(10) > th[colspan="\32 "].[style] <th colspan="2" style="text-align:center;background: #5b92e5; font-size:110%; text-align:center; color:#fff;">ປະຫວັດການຂຶ້ນທະບຽນ</th>

ແຂວງຊຽງຂວາງ - Total Errors: 4

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td > div. > table.:nth-child(1)[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > td.[style] > b. <b>ແຂວງຊຽງຂວາງ <br> </b>
/* failed to decorate */ #collapseButton0 <a id="collapseButton0" href="javascript:collapseTable(0);">ເຊື່ອງ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox.collapsible.autocollapse.nowraplinks > tbody > tr > th > span > div.center > a[title="ແຂວງ"].mw-redirect <a href="/wiki/%E0%BB%81%E0%BA%82%E0%BA%A7%E0%BA%87" class="mw-redirect" title="ແຂວງ">ເຂດການປົກຄອງ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox.collapsible.autocollapse.nowraplinks > tbody > tr > th > span > .center.center > a[title="ປະເທດລາວ"]. <a href="/wiki/%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BB%80%E0%BA%97%E0%BA%94%E0%BA%A5%E0%BA%B2%E0%BA%A7" title="ປະເທດລາວ">ສປປ ລາວ</a>

ແຂວງຜົ້ງສາລີ - Total Errors: 4

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td > div. > table.:nth-child(1)[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > td.[style] > b. <b>ແຂວງຜົ້ງສາລີ <br> </b>
/* failed to decorate */ #collapseButton0 <a id="collapseButton0" href="javascript:collapseTable(0);">ເຊື່ອງ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox.collapsible.autocollapse.nowraplinks > tbody > tr > th > span > div.center > a[title="ແຂວງ"].mw-redirect <a href="/wiki/%E0%BB%81%E0%BA%82%E0%BA%A7%E0%BA%87" class="mw-redirect" title="ແຂວງ">ເຂດການປົກຄອງ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox.collapsible.autocollapse.nowraplinks > tbody > tr > th > span > .center.center > a[title="ປະເທດລາວ"]. <a href="/wiki/%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BB%80%E0%BA%97%E0%BA%94%E0%BA%A5%E0%BA%B2%E0%BA%A7" title="ປະເທດລາວ">ສປປ ລາວ</a>

ພາສາລາວ - Total Errors: 13

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td.:nth-child(9)[style] > .new.new > .IPA.IPA <span class="IPA">/h/</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(6) > td.:nth-child(5)[style] > .new.new > .IPA.IPA <span class="IPA">/r/</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > td.:nth-child(6)[style] > .new.new > .IPA.IPA <span class="IPA">/j/</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr.:nth-child(8) > td.:nth-child(5)[style] > .new.new > .IPA.IPA <span class="IPA">/l/</span>
/* failed to decorate */ #collapseButton0 <a id="collapseButton0" href="javascript:collapseTable(0);">ເຊື່ອງ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox.collapsible.autocollapse.nowraplinks > tbody > tr > th > span > a[title="ຕະກູນພາສາໄທ-ກະໄດ"].mw-redirect <a href="/wiki/%E0%BA%95%E0%BA%B0%E0%BA%81%E0%BA%B9%E0%BA%99%E0%BA%9E%E0%BA%B2%E0%BA%AA%E0%BA%B2%E0%BB%84%E0%BA%97-%E0%BA%81%E0%BA%B0%E0%BB%84%E0%BA%94" class="mw-redirect" title="ຕະກູນພາສາໄທ-ກະໄດ">ຕະກູນພາສາໄທ-ກະໄດ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox.collapsible.autocollapse.nowraplinks > tbody > tr > th[style] > a[title="ກຸ່ມພາສາໄຫຼ\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%81%E0%BA%B8%E0%BB%88%E0%BA%A1%E0%BA%9E%E0%BA%B2%E0%BA%AA%E0%BA%B2%E0%BB%84%E0%BA%AB%E0%BA%BC&action=edit&redlink=1" class="new" title="ກຸ່ມພາສາໄຫຼ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ໄຫຼ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox.collapsible.autocollapse.nowraplinks > tbody > tr > th[style] > a[title="ກຸ່ມພາສາເກຢັນ\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%81%E0%BA%B8%E0%BB%88%E0%BA%A1%E0%BA%9E%E0%BA%B2%E0%BA%AA%E0%BA%B2%E0%BB%80%E0%BA%81%E0%BA%A2%E0%BA%B1%E0%BA%99&action=edit&redlink=1" class="new" title="ກຸ່ມພາສາເກຢັນ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ເກຢັນ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox.collapsible.autocollapse.nowraplinks > tbody > tr > th[style] > a[title="ກຸ່ມພາສາຄຳ-ໄຕ\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%81%E0%BA%B8%E0%BB%88%E0%BA%A1%E0%BA%9E%E0%BA%B2%E0%BA%AA%E0%BA%B2%E0%BA%84%E0%BA%B3-%E0%BB%84%E0%BA%95&action=edit&redlink=1" class="new" title="ກຸ່ມພາສາຄຳ-ໄຕ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ຄຳ-ໄຕ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox.collapsible.autocollapse.nowraplinks > tbody > tr > td > b. > span.[style] <span style="color:slategray;">ກຸ່ມພາສາຄຳ-ໄຕ > <a href="/wiki/%E0%BA%9E%E0%BA%B2%E0%BA%AA%E0%BA%B2%E0%BB%84%E0%BA%95" class="mw-redirect" title="ພາສາໄຕ">ພາສາໄຕ</a></span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox.collapsible.autocollapse.nowraplinks > tbody > tr.:nth-child(5) > th.[style] > .new.new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%81%E0%BA%B8%E0%BB%88%E0%BA%A1%E0%BA%9E%E0%BA%B2%E0%BA%AA%E0%BA%B2%E0%BA%8D%E0%BB%88%E0%BA%AD%E0%BA%8D%E0%BA%8A%E0%BA%BD%E0%BA%87%E0%BB%81%E0%BA%AA%E0%BA%99&action=edit&redlink=1" class="new" title="ກຸ່ມພາສາຍ່ອຍຊຽງແສນ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ກຸ່ມຊຽງແສນ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox.collapsible.autocollapse.nowraplinks > tbody > tr.:nth-child(6) > th.[style] > .new.new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%81%E0%BA%B8%E0%BB%88%E0%BA%A1%E0%BA%9E%E0%BA%B2%E0%BA%AA%E0%BA%B2%E0%BA%8D%E0%BB%88%E0%BA%AD%E0%BA%8D%E0%BA%A5%E0%BA%B2%E0%BA%A7-%E0%BA%9C%E0%BA%B9%E0%BB%89%E0%BB%84%E0%BA%97&action=edit&redlink=1" class="new" title="ກຸ່ມພາສາຍ່ອຍລາວ-ຜູ້ໄທ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">
/* failed to decorate */ #collapsibleTable0 > tbody > tr:nth-child(7) > th > .new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%81%E0%BA%B8%E0%BB%88%E0%BA%A1%E0%BA%9E%E0%BA%B2%E0%BA%AA%E0%BA%B2%E0%BA%8D%E0%BB%88%E0%BA%AD%E0%BA%8D%E0%BB%84%E0%BA%97-%E0%BA%9E%E0%BA%B2%E0%BA%8D%E0%BA%B1%E0%BA%9A&action=edit&redlink=1" class="new" title="ກຸ່ມພາສາຍ່ອຍໄທ-ພາຍັບ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">

ແຂວງເຊກອງ - Total Errors: 3

Selector Context
/* failed to decorate */ #collapseButton0 <a id="collapseButton0" href="javascript:collapseTable(0);">ເຊື່ອງ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox.collapsible.autocollapse.nowraplinks > tbody > tr > th > span > div.center > a[title="ແຂວງ"].mw-redirect <a href="/wiki/%E0%BB%81%E0%BA%82%E0%BA%A7%E0%BA%87" class="mw-redirect" title="ແຂວງ">ເຂດການປົກຄອງ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox.collapsible.autocollapse.nowraplinks > tbody > tr > th > span > .center.center > a[title="ປະເທດລາວ"]. <a href="/wiki/%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BB%80%E0%BA%97%E0%BA%94%E0%BA%A5%E0%BA%B2%E0%BA%A7" title="ປະເທດລາວ">ສປປ ລາວ</a>

ສອນໄຊ_ສີພັນດອນ - Total Errors: 2

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vcard > tbody > tr > th.[style] > .new.new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%99%E0%BA%B2%E0%BA%8D%E0%BA%BB%E0%BA%81%E0%BA%A5%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BA%96%E0%BA%B0%E0%BA%A1%E0%BA%BB%E0%BA%99%E0%BA%95%E0%BA%B5%E0%BB%81%E0%BA%AB%E0%BB%88%E0%BA%87_%E0%BA%AA.%E0%BA%9B.%E0%BA%9B.%E0%BA%A5%E0%BA%B2%E0%BA%A7&action=edit&redlink=1" class="new" title="ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vcard > tbody > tr > td[style] > div[style] > b > a[title="Incumbent\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=Incumbent&action=edit&redlink=1" class="new" title="Incumbent (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">Incumbent</a>

ວິກິວັດຈະນານຸກົມ - Total Errors: 28

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='ມູນນິທິວິກິມີເດຍ']. > a[title="ມູນນິທິວິກິມີເດຍ"]. <a href="/wiki/%E0%BA%A1%E0%BA%B9%E0%BA%99%E0%BA%99%E0%BA%B4%E0%BA%97%E0%BA%B4%E0%BA%A7%E0%BA%B4%E0%BA%81%E0%BA%B4%E0%BA%A1%E0%BA%B5%E0%BB%80%E0%BA%94%E0%BA%8D" title="ມູນນິທິວິກິມີເດຍ">ມູນນິທິວິກິມີເດຍ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-odd > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div > ul > li > a[title="Hampton\ Catlin\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=Hampton_Catlin&action=edit&redlink=1" class="new" title="Hampton Catlin (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">Hampton Catlin</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-odd > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div > ul > li > a[title="Danese\ Cooper\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=Danese_Cooper&action=edit&redlink=1" class="new" title="Danese Cooper (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">Danese Cooper</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-odd > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div > ul > li > a[title="Bishakha\ Datta\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=Bishakha_Datta&action=edit&redlink=1" class="new" title="Bishakha Datta (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">Bishakha Datta</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-odd > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr.:nth-child(2) > .navbox-even.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Florence_Devouard&action=edit&redlink=1" class="new" title="Florence Devouard (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">Florence Devouard</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-odd > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div > ul > li > a[title="Oscar\ van\ Dillen\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=Oscar_van_Dillen&action=edit&redlink=1" class="new" title="Oscar van Dillen (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">Oscar van Dillen</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-odd > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div > ul > li > a[title="ຊູ\ ກາດເນີ\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%8A%E0%BA%B9_%E0%BA%81%E0%BA%B2%E0%BA%94%E0%BB%80%E0%BA%99%E0%BA%B5&action=edit&redlink=1" class="new" title="ຊູ ກາດເນີ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ຊູ ກາດເນີ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-odd > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div > ul > li > a[title="Arnnon\ Geshuri\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=Arnnon_Geshuri&action=edit&redlink=1" class="new" title="Arnnon Geshuri (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">Arnnon Geshuri</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-odd > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div > ul > li > a[title="Mike\ Godwin\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=Mike_Godwin&action=edit&redlink=1" class="new" title="Mike Godwin (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">Mike Godwin</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-odd > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div > ul > li > a[title="Aaron\ Halfaker\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=Aaron_Halfaker&action=edit&redlink=1" class="new" title="Aaron Halfaker (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">Aaron Halfaker</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-odd > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div > ul > li > a[title="James\ Heilman\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=James_Heilman&action=edit&redlink=1" class="new" title="James Heilman (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">James Heilman</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-odd > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div > ul > li > a[title="Guy\ Kawasaki\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=Guy_Kawasaki&action=edit&redlink=1" class="new" title="Guy Kawasaki (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">Guy Kawasaki</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-odd > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div > ul > li > a[title="Patricio\ Lorente\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=Patricio_Lorente&action=edit&redlink=1" class="new" title="Patricio Lorente (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">Patricio Lorente</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-odd > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div > ul > li > a[title="Katherine\ Maher\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=Katherine_Maher&action=edit&redlink=1" class="new" title="Katherine Maher (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">Katherine Maher</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-odd > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div > ul > li > a[title="Erik\ Möller\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=Erik_M%C3%B6ller&action=edit&redlink=1" class="new" title="Erik Möller (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">Erik Möller</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-odd > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div > ul > li > a[title="ແລລີ\ ແຊວເຈີ\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=%E0%BB%81%E0%BA%A5%E0%BA%A5%E0%BA%B5_%E0%BB%81%E0%BA%8A%E0%BA%A7%E0%BB%80%E0%BA%88%E0%BA%B5&action=edit&redlink=1" class="new" title="ແລລີ ແຊວເຈີ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ແລລີ ແຊວເຈີ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-odd > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div > ul > li > a[title="Lila\ Tretikov\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=Lila_Tretikov&action=edit&redlink=1" class="new" title="Lila Tretikov (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">Lila Tretikov</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-odd > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div > ul > li > a[title="Luis\ Villa\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=Luis_Villa&action=edit&redlink=1" class="new" title="Luis Villa (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">Luis Villa</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(4) > .navbox-even.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div. > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%81%E0%BA%B0%E0%BA%9A%E0%BA%A7%E0%BA%99%E0%BA%81%E0%BA%B2%E0%BA%99%E0%BA%A7%E0%BA%B4%E0%BA%81%E0%BA%B4%E0%BA%A1%E0%BA%B5%E0%BB%80%E0%BA%94%E0%BA%8D&action=edit&redlink=1" class="new" title="ກະບວນການວິກິມີເດຍ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ກະບວນການວິກິມີເດຍ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div. > ul. > li.:nth-child(1) > ul. > li. > .new.new <a href="/w/index.php?title=List_of_Wikimedia_chapters&action=edit&redlink=1" class="new" title="List of Wikimedia chapters (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ລາຍຊື່ສາຂາວິກິມີເດຍ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div > ul > li > a[title="ວິກິເມເນຍ\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%A7%E0%BA%B4%E0%BA%81%E0%BA%B4%E0%BB%80%E0%BA%A1%E0%BB%80%E0%BA%99%E0%BA%8D&action=edit&redlink=1" class="new" title="ວິກິເມເນຍ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ວິກິເມເນຍ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div > ul > li > a[title="Wiki\ Indaba\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=Wiki_Indaba&action=edit&redlink=1" class="new" title="Wiki Indaba (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ວິກິອິນດາບາ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div > ul > li.:nth-child(4) > .new[title="ມີເດຍວິກິ\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%A1%E0%BA%B5%E0%BB%80%E0%BA%94%E0%BA%8D%E0%BA%A7%E0%BA%B4%E0%BA%81%E0%BA%B4&action=edit&redlink=1" class="new" title="ມີເດຍວິກິ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ມີເດຍວິກິ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(4) > .navbox-even.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Litigation_involving_the_Wikimedia_Foundation&action=edit&redlink=1" class="new" title="Litigation involving the Wikimedia Foundation (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ຄະດີຄວາມ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div > ul > li.:nth-child(5) > ul. > li.:nth-child(1) > i. > .new.new <a href="/w/index.php?title=G_%26_G_v_Wikimedia_Foundation_Inc&action=edit&redlink=1" class="new" title="G & G v Wikimedia Foundation Inc (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">G & G v Wikimedia Foundation Inc</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div > ul > li.:nth-child(5) > ul. > li.:nth-child(2) > i. > .new.new <a href="/w/index.php?title=Wikimedia_Foundation_v._NSA&action=edit&redlink=1" class="new" title="Wikimedia Foundation v. NSA (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">Wikimedia Foundation v. NSA</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(4) > .navbox-even.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div. > ul. > li.:nth-child(6) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Knowledge_Engine_(Wikimedia_Foundation)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Knowledge Engine (Wikimedia Foundation) (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">Knowledge Engine</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.hlist.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(4) > .navbox-even.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div. > ul. > li.:nth-child(7) > .new.new <a href="/w/index.php?title=Wikimedia_Enterprise&action=edit&redlink=1" class="new" title="Wikimedia Enterprise (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">Wikimedia Enterprise</a>

ປະເທດໄທ - Total Errors: 52

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.geography.vcard > tbody > tr.:nth-child(41) > td. > span.:nth-child(4) > span.[style] <span style="color:orange;">ປານກາງ</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title[style] > [id='ເມືອງຫຼວງແລະຈັງຫວັດຂອງປະເທດໄທ']. <div id="ເມືອງຫຼວງແລະຈັງຫວັດຂອງປະເທດໄທ" style="font-size:114%;margin:0 4em">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title[style] > div > a[title="ຈັງຫວັດຂອງປະເທດໄທ"]. <a href="/wiki/%E0%BA%88%E0%BA%B1%E0%BA%87%E0%BA%AB%E0%BA%A7%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BA%82%E0%BA%AD%E0%BA%87%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BB%80%E0%BA%97%E0%BA%94%E0%BB%84%E0%BA%97" title="ຈັງຫວັດຂອງປະເທດໄທ">ຈັງຫວັດຂອງປະເທດໄທ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='ຈັງຫວັດແລະເຂດການປົກຄອງຂອງປະເທດໄທໃນອະດີດແລະໂຄງການຈັດຕັ້ງໃນອະນາຄົດ']. > .new[title="ຈັງຫວັດ\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%88%E0%BA%B1%E0%BA%87%E0%BA%AB%E0%BA%A7%E0%BA%B1%E0%BA%94&action=edit&redlink=1" class="new" title="ຈັງຫວັດ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ຈັງຫວັດ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > .new[title="ຈັງຫວັດ\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%88%E0%BA%B1%E0%BA%87%E0%BA%AB%E0%BA%A7%E0%BA%B1%E0%BA%94&action=edit&redlink=1" class="new" title="ຈັງຫວັດ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ຈັງຫວັດ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even.hlist > div > a[title="ຈັງຫວັດກະບິນບຸລີ\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%88%E0%BA%B1%E0%BA%87%E0%BA%AB%E0%BA%A7%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BA%81%E0%BA%B0%E0%BA%9A%E0%BA%B4%E0%BA%99%E0%BA%9A%E0%BA%B8%E0%BA%A5%E0%BA%B5&action=edit&redlink=1" class="new" title="ຈັງຫວັດກະບິນບຸລີ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ກະບິນບຸລີ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even.hlist > div > a[title="ຈັງຫວັດຂຸຂັນ\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%88%E0%BA%B1%E0%BA%87%E0%BA%AB%E0%BA%A7%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BA%82%E0%BA%B8%E0%BA%82%E0%BA%B1%E0%BA%99&action=edit&redlink=1" class="new" title="ຈັງຫວັດຂຸຂັນ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ຂຸຂັນ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even.hlist > div > a[title="ຈັງຫວັດຕະກົ່ວປ່າ\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%88%E0%BA%B1%E0%BA%87%E0%BA%AB%E0%BA%A7%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BA%95%E0%BA%B0%E0%BA%81%E0%BA%BB%E0%BB%88%E0%BA%A7%E0%BA%9B%E0%BB%88%E0%BA%B2&action=edit&redlink=1" class="new" title="ຈັງຫວັດຕະກົ່ວປ່າ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ຕະກົ່ວປ່າ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even.hlist > div > a[title="ຈັງຫວັດທົນບຸລີ\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%88%E0%BA%B1%E0%BA%87%E0%BA%AB%E0%BA%A7%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BA%97%E0%BA%BB%E0%BA%99%E0%BA%9A%E0%BA%B8%E0%BA%A5%E0%BA%B5&action=edit&redlink=1" class="new" title="ຈັງຫວັດທົນບຸລີ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ທົນບຸລີ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even.hlist > div > a[title="ຈັງຫວັດທັນຍະບຸລີ\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%88%E0%BA%B1%E0%BA%87%E0%BA%AB%E0%BA%A7%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BA%97%E0%BA%B1%E0%BA%99%E0%BA%8D%E0%BA%B0%E0%BA%9A%E0%BA%B8%E0%BA%A5%E0%BA%B5&action=edit&redlink=1" class="new" title="ຈັງຫວັດທັນຍະບຸລີ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ທັນຍະບຸລີ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.hlist.navbox-list-with-group.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even.hlist > div. > .new.new:nth-child(6) <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%88%E0%BA%B1%E0%BA%87%E0%BA%AB%E0%BA%A7%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BA%99%E0%BA%B0%E0%BA%84%E0%BA%AD%E0%BA%99%E0%BA%88%E0%BA%B1%E0%BA%A1%E0%BA%9B%E0%BA%B2%E0%BA%AA%E0%BA%B1%E0%BA%81&action=edit&redlink=1" class="new" title="ຈັງຫວັດນະຄອນຈັມປາສັກ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.hlist.navbox-list-with-group.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even.hlist > div. > .new.new:nth-child(7) <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%99%E0%BA%B0%E0%BA%84%E0%BA%AD%E0%BA%99%E0%BA%AB%E0%BA%BC%E0%BA%A7%E0%BA%87%E0%BA%81%E0%BA%B8%E0%BA%87%E0%BB%80%E0%BA%97%E0%BA%9A%E0%BA%97%E0%BA%BB%E0%BA%99%E0%BA%9A%E0%BA%B8%E0%BA%A5%E0%BA%B5&action=edit&redlink=1" class="new" title="ນະຄອນຫຼວງກຸງເທບທົນບຸລີ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.hlist.navbox-list-with-group.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even.hlist > div. > .new.new:nth-child(8) <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%88%E0%BA%B1%E0%BA%87%E0%BA%AB%E0%BA%A7%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BA%9B%E0%BA%B1%E0%BA%88%E0%BA%88%E0%BA%B1%E0%BA%99%E0%BA%95%E0%BA%B0%E0%BA%84%E0%BA%B4%E0%BA%A5%E0%BA%B5%E0%BB%80%E0%BA%82%E0%BA%94&action=edit&redlink=1" class="new" title="ຈັງຫວັດປັຈຈັນຕະຄິລີເຂດ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even.hlist > div > a[title="ຈັງຫວັດພະຕະບອງ\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%88%E0%BA%B1%E0%BA%87%E0%BA%AB%E0%BA%A7%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BA%9E%E0%BA%B0%E0%BA%95%E0%BA%B0%E0%BA%9A%E0%BA%AD%E0%BA%87&action=edit&redlink=1" class="new" title="ຈັງຫວັດພະຕະບອງ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ພະຕະບອງ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even.hlist > div > a[title="ຈັງຫວັດພະປະແດງ\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%88%E0%BA%B1%E0%BA%87%E0%BA%AB%E0%BA%A7%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BA%9E%E0%BA%B0%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BB%81%E0%BA%94%E0%BA%87&action=edit&redlink=1" class="new" title="ຈັງຫວັດພະປະແດງ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ພະປະແດງ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.hlist.navbox-list-with-group.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even.hlist > div. > .new.new:nth-child(12) <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%88%E0%BA%B1%E0%BA%87%E0%BA%AB%E0%BA%A7%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BA%9E%E0%BA%B4%E0%BA%9A%E0%BA%B9%E0%BA%A5%E0%BA%AA%E0%BA%BB%E0%BA%87%E0%BA%84%E0%BA%B2%E0%BA%A1&action=edit&redlink=1" class="new" title="ຈັງຫວັດພິບູລສົງຄາມ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ພິບູລສົງຄາມ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even.hlist > div > a[title="ຈັງຫວັດມີນບຸລີ\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%88%E0%BA%B1%E0%BA%87%E0%BA%AB%E0%BA%A7%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BA%A1%E0%BA%B5%E0%BA%99%E0%BA%9A%E0%BA%B8%E0%BA%A5%E0%BA%B5&action=edit&redlink=1" class="new" title="ຈັງຫວັດມີນບຸລີ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ມີນບຸລີ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even.hlist > div > a[title="ຈັງຫວັດລ້ານຊ້າງ\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%88%E0%BA%B1%E0%BA%87%E0%BA%AB%E0%BA%A7%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BA%A5%E0%BB%89%E0%BA%B2%E0%BA%99%E0%BA%8A%E0%BB%89%E0%BA%B2%E0%BA%87&action=edit&redlink=1" class="new" title="ຈັງຫວັດລ້ານຊ້າງ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ລ້ານຊ້າງ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.hlist.navbox-list-with-group.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even.hlist > div. > .new.new:nth-child(15) <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%88%E0%BA%B1%E0%BA%87%E0%BA%AB%E0%BA%A7%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BA%AA%E0%BA%B0%E0%BA%AB%E0%BA%A7%E0%BA%B1%E0%BA%99%E0%BA%84%E0%BA%B0%E0%BB%82%E0%BA%A5%E0%BA%81&action=edit&redlink=1" class="new" title="ຈັງຫວັດສະຫວັນຄະໂລກ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ສະຫວັນຄະໂລກ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even.hlist > div > a[title="ຈັງຫວັດສາຍບຸລີ\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%88%E0%BA%B1%E0%BA%87%E0%BA%AB%E0%BA%A7%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BA%AA%E0%BA%B2%E0%BA%8D%E0%BA%9A%E0%BA%B8%E0%BA%A5%E0%BA%B5&action=edit&redlink=1" class="new" title="ຈັງຫວັດສາຍບຸລີ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ສາຍບຸລີ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even.hlist > div > a[title="ຈັງຫວັດຫລົ່ມສັກ\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%88%E0%BA%B1%E0%BA%87%E0%BA%AB%E0%BA%A7%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BA%AB%E0%BA%A5%E0%BA%BB%E0%BB%88%E0%BA%A1%E0%BA%AA%E0%BA%B1%E0%BA%81&action=edit&redlink=1" class="new" title="ຈັງຫວັດຫລົ່ມສັກ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ຫລົ່ມສັກ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even.hlist > div > a[title="ຈັງຫວັດຫລັງສວນ\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%88%E0%BA%B1%E0%BA%87%E0%BA%AB%E0%BA%A7%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BA%AB%E0%BA%A5%E0%BA%B1%E0%BA%87%E0%BA%AA%E0%BA%A7%E0%BA%99&action=edit&redlink=1" class="new" title="ຈັງຫວັດຫລັງສວນ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ຫລັງສວນ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even.hlist > div > a[title="ຈັງຫວັດໄກກັງວົນ\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%88%E0%BA%B1%E0%BA%87%E0%BA%AB%E0%BA%A7%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BB%84%E0%BA%81%E0%BA%81%E0%BA%B1%E0%BA%87%E0%BA%A7%E0%BA%BB%E0%BA%99&action=edit&redlink=1" class="new" title="ຈັງຫວັດໄກກັງວົນ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ໄກກັງວົນ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.hlist.navbox-list-with-group.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even.hlist > div. > .new.new:nth-child(2) <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%AA%E0%BA%B8%E0%BA%A7%E0%BA%B1%E0%BA%99%E0%BA%99%E0%BA%B0%E0%BA%9E%E0%BA%B9%E0%BA%A1%E0%BA%B4%E0%BA%A1%E0%BA%B0%E0%BA%AB%E0%BA%B2%E0%BA%99%E0%BA%B0%E0%BA%84%E0%BA%AD%E0%BA%99&action=edit&redlink=1" class="new" title="ສຸວັນນະພູມິມະຫານະຄອນ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even.hlist > div > a[title="ຈັງຫວັດແມ່ສອດ\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%88%E0%BA%B1%E0%BA%87%E0%BA%AB%E0%BA%A7%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BB%81%E0%BA%A1%E0%BB%88%E0%BA%AA%E0%BA%AD%E0%BA%94&action=edit&redlink=1" class="new" title="ຈັງຫວັດແມ່ສອດ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ແມ່ສອດ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even.hlist > div > a[title="ຈັງຫວັດໄຊຍປາການ\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%88%E0%BA%B1%E0%BA%87%E0%BA%AB%E0%BA%A7%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BB%84%E0%BA%8A%E0%BA%8D%E0%BA%9B%E0%BA%B2%E0%BA%81%E0%BA%B2%E0%BA%99&action=edit&redlink=1" class="new" title="ຈັງຫວັດໄຊຍປາການ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ໄຊຍປາການ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even.hlist > div > a[title="ຈັງຫວັດພະນາລາຍ\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%88%E0%BA%B1%E0%BA%87%E0%BA%AB%E0%BA%A7%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BA%9E%E0%BA%B0%E0%BA%99%E0%BA%B2%E0%BA%A5%E0%BA%B2%E0%BA%8D&action=edit&redlink=1" class="new" title="ຈັງຫວັດພະນາລາຍ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ພະນາລາຍ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even.hlist > div > a[title="ຈັງຫວັດນາທວີ\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%88%E0%BA%B1%E0%BA%87%E0%BA%AB%E0%BA%A7%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BA%99%E0%BA%B2%E0%BA%97%E0%BA%A7%E0%BA%B5&action=edit&redlink=1" class="new" title="ຈັງຫວັດນາທວີ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ນາທວີ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even.hlist > div > a[title="ຈັງຫວັດເທີງນະຄອນ\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%88%E0%BA%B1%E0%BA%87%E0%BA%AB%E0%BA%A7%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BB%80%E0%BA%97%E0%BA%B5%E0%BA%87%E0%BA%99%E0%BA%B0%E0%BA%84%E0%BA%AD%E0%BA%99&action=edit&redlink=1" class="new" title="ຈັງຫວັດເທີງນະຄອນ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ເທີງນະຄອນ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even.hlist > div > a[title="ຈັງຫວັດໂພນທອງ\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%88%E0%BA%B1%E0%BA%87%E0%BA%AB%E0%BA%A7%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BB%82%E0%BA%9E%E0%BA%99%E0%BA%97%E0%BA%AD%E0%BA%87&action=edit&redlink=1" class="new" title="ຈັງຫວັດໂພນທອງ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ໂພນທອງ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even.hlist > div > a[title="ຈັງຫວັດປະທຸມທອງ\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%88%E0%BA%B1%E0%BA%87%E0%BA%AB%E0%BA%A7%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BA%97%E0%BA%B8%E0%BA%A1%E0%BA%97%E0%BA%AD%E0%BA%87&action=edit&redlink=1" class="new" title="ຈັງຫວັດປະທຸມທອງ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ປະທຸມທອງ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even.hlist > div > a[title="ຈັງຫວັດລັຕນບຸລີ\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%88%E0%BA%B1%E0%BA%87%E0%BA%AB%E0%BA%A7%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BA%A5%E0%BA%B1%E0%BA%95%E0%BA%99%E0%BA%9A%E0%BA%B8%E0%BA%A5%E0%BA%B5&action=edit&redlink=1" class="new" title="ຈັງຫວັດລັຕນບຸລີ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ລັຕນບຸລີ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even.hlist > div > a[title="ຈັງຫວັດຊຸມແພ\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%88%E0%BA%B1%E0%BA%87%E0%BA%AB%E0%BA%A7%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BA%8A%E0%BA%B8%E0%BA%A1%E0%BB%81%E0%BA%9E&action=edit&redlink=1" class="new" title="ຈັງຫວັດຊຸມແພ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ຊຸມແພ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even.hlist > div > a[title="ຈັງຫວັດບົວໃຫຍ່\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%88%E0%BA%B1%E0%BA%87%E0%BA%AB%E0%BA%A7%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BA%9A%E0%BA%BB%E0%BA%A7%E0%BB%83%E0%BA%AB%E0%BA%8D%E0%BB%88&action=edit&redlink=1" class="new" title="ຈັງຫວັດບົວໃຫຍ່ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ບົວໃຫຍ່</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-group[scope="row"].navbox-group[style] > span.[style] <span style="color:#FFFF00;">ປະເທດສະມາຊິກ</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox[role="navigation"].navbox:nth-child(71) > .nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group[style] <th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%;background:#FF0000;">ປະເທດສັງເກດການ</th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox[role="navigation"].navbox:nth-child(71) > .nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-even.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BB%80%E0%BA%97%E0%BA%94%E0%BA%9B%E0%BA%B2%E0%BA%9B%E0%BA%BB%E0%BA%A7%E0%BA%99%E0%BA%B4%E0%BA%A7%E0%BA%81%E0%BA%B4%E0%BB%80%E0%BA%99&action=edit&redlink=1" class="new" title="ປະເທດປາປົວນິວກິເນ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ປາປົວນິວກິເນ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox[role="navigation"].navbox:nth-child(71) > .nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(4) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group[style] <th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%;background:#FF0000;">ການບໍລິຫານ</th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox[role="navigation"].navbox:nth-child(71) > .nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group[style] <th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%;background:#FF0000;">ສັນຍະລັກ</th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div > a[title="ດິອາຊຽນເວ\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%94%E0%BA%B4%E0%BA%AD%E0%BA%B2%E0%BA%8A%E0%BA%BD%E0%BA%99%E0%BB%80%E0%BA%A7&action=edit&redlink=1" class="new" title="ດິອາຊຽນເວ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ເພງ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div > a[title="ຄຳຂວັນອາຊຽນ\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%84%E0%BA%B3%E0%BA%82%E0%BA%A7%E0%BA%B1%E0%BA%99%E0%BA%AD%E0%BA%B2%E0%BA%8A%E0%BA%BD%E0%BA%99&action=edit&redlink=1" class="new" title="ຄຳຂວັນອາຊຽນ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ຄຳຂວັນ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div > a[title="ກາສັນຍະລັກອາຊຽນ\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%81%E0%BA%B2%E0%BA%AA%E0%BA%B1%E0%BA%99%E0%BA%8D%E0%BA%B0%E0%BA%A5%E0%BA%B1%E0%BA%81%E0%BA%AD%E0%BA%B2%E0%BA%8A%E0%BA%BD%E0%BA%99&action=edit&redlink=1" class="new" title="ກາສັນຍະລັກອາຊຽນ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ກາສັນຍະລັກ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div > a[title="ພາສາອາຊຽນ\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%9E%E0%BA%B2%E0%BA%AA%E0%BA%B2%E0%BA%AD%E0%BA%B2%E0%BA%8A%E0%BA%BD%E0%BA%99&action=edit&redlink=1" class="new" title="ພາສາອາຊຽນ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ພາສາອາຊຽນ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox[role="navigation"].navbox:nth-child(71) > .nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(6) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group[style] <th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%;background:#FF0000;">ການປະຊຸມ</th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox[role="navigation"].navbox:nth-child(71) > .nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(7) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group[style] <th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%;background:#FF0000;">ອື່ນໆ</th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div > a[title="ເວລາມາຕະຖານອາຊຽນ\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=%E0%BB%80%E0%BA%A7%E0%BA%A5%E0%BA%B2%E0%BA%A1%E0%BA%B2%E0%BA%95%E0%BA%B0%E0%BA%96%E0%BA%B2%E0%BA%99%E0%BA%AD%E0%BA%B2%E0%BA%8A%E0%BA%BD%E0%BA%99&action=edit&redlink=1" class="new" title="ເວລາມາຕະຖານອາຊຽນ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ເວລາມາຕະຖານ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div > a[title="ປະຕິນຍາບາງກອກ\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BA%95%E0%BA%B4%E0%BA%99%E0%BA%8D%E0%BA%B2%E0%BA%9A%E0%BA%B2%E0%BA%87%E0%BA%81%E0%BA%AD%E0%BA%81&action=edit&redlink=1" class="new" title="ປະຕິນຍາບາງກອກ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ປະຕິນຍາບາງກອກ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(5) <a href="/w/index.php?title=Organizations_associated_with_the_Association_of_Southeast_Asian_Nations&action=edit&redlink=1" class="new" title="Organizations associated with the Association of Southeast Asian Nations (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">Organizations</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div > a[title="ຊີເກມ\ \(ບໍ່ມີໜ້ານີ້\)"].new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%8A%E0%BA%B5%E0%BB%80%E0%BA%81%E0%BA%A1&action=edit&redlink=1" class="new" title="ຊີເກມ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ຊີເກມ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(9) <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%A5%E0%BA%B2%E0%BA%8D%E0%BA%8A%E0%BA%B7%E0%BB%88%E0%BB%80%E0%BA%A5%E0%BA%82%E0%BA%B2%E0%BA%97%E0%BA%B4%E0%BA%81%E0%BA%B2%E0%BA%99%E0%BA%AA%E0%BA%B0%E0%BA%A1%E0%BA%B2%E0%BA%84%E0%BA%BB%E0%BA%A1%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BA%8A%E0%BA%B2%E0%BA%8A%E0%BA%B2%E0%BA%94%E0%BB%81%E0%BA%AB%E0%BB%88%E0%BA%87%E0%BA%AD%E0%BA%B2%E0%BA%8A%E0%BA%B5%E0%BA%95%E0%BA%B2%E0%BB%80%E0%BA%A7%E0%BA%B1%E0%BA%99%E0%BA%AD%E0%BA%AD%E0%BA%81%E0%BA%AA%E0%BA%BD%E0%BA%87%E0%BB%83%E0%BA%95%E0%BB%89&action=edit&redlink=1" class="new" title="ລາຍຊື່ເລຂາທິການສະມາຄົມປະຊາຊາດແຫ່ງອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(11) <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%AA%E0%BA%99%E0%BA%97%E0%BA%B4%E0%BA%AA%E0%BA%B1%E0%BA%8D%E0%BA%8D%E0%BA%B2%E0%BB%84%E0%BA%A1%E0%BA%95%E0%BA%A3%E0%BA%B5%E0%BB%81%E0%BA%A5%E0%BA%B0%E0%BA%84%E0%BA%A7%E0%BA%B2%E0%BA%A1%E0%BA%A3%E0%BB%88%E0%BA%A7%E0%BA%A1%E0%BA%A1%E0%BA%B7%E0%BA%AD%E0%BB%83%E0%BA%99%E0%BA%9E%E0%BA%B9%E0%BA%A1%E0%BA%B4%E0%BA%9E%E0%BA%B2%E0%BA%84%E0%BA%AD%E0%BA%B2%E0%BA%8A%E0%BA%B5%E0%BA%95%E0%BA%B2%E0%BB%80%E0%BA%A7%E0%BA%B1%E0%BA%99%E0%BA%AD%E0%BA%AD%E0%BA%81%E0%BA%AA%E0%BA%BD%E0%BA%87%E0%BB%83%E0%BA%95%E0%BB%89&action=edit&redlink=1" class="new" title="ສນທິສັຍຍາໄມຕຣີແລະຄວາມຣ່ວມມືອໃນພູມິພາຄອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-list-with-group.navbox-list.navbox-even > div. > .new.new:nth-child(13) <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%95%E0%BA%B0%E0%BA%AB%E0%BA%BC%E0%BA%B2%E0%BA%94%E0%BA%AB%E0%BA%BC%E0%BA%B1%E0%BA%81%E0%BA%8A%E0%BA%B1%E0%BA%9A%E0%BA%AD%E0%BA%B2%E0%BA%8A%E0%BA%BD%E0%BA%99&action=edit&redlink=1" class="new" title="ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບອາຊຽນ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບອາຊຽນ</a>

ອັກສອນລາວ - Total Errors: 1

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > [id='ພາສາລາວ']. > a[title="ພາສາລາວ"]. <a href="/wiki/%E0%BA%9E%E0%BA%B2%E0%BA%AA%E0%BA%B2%E0%BA%A5%E0%BA%B2%E0%BA%A7" title="ພາສາລາວ">ພາສາລາວ</a>

ຄຳໄຕ_ສີພັນດອນ - Total Errors: 6

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vcard > tbody > tr > th[colspan="\32 "].[style] > a[title="ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ"]. <a href="/wiki/%E0%BA%9E%E0%BA%B1%E0%BA%81%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BA%8A%E0%BA%B2%E0%BA%8A%E0%BA%BB%E0%BA%99%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BA%95%E0%BA%B4%E0%BA%A7%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BA%A5%E0%BA%B2%E0%BA%A7" title="ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ">ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vcard > tbody > tr.:nth-child(7) > th[colspan="\32 "].[style] > .new.new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BA%97%E0%BA%B2%E0%BA%99%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BB%80%E0%BA%97%E0%BA%94%E0%BB%81%E0%BA%AB%E0%BB%88%E0%BA%87_%E0%BA%AA.%E0%BA%9B.%E0%BA%9B.%E0%BA%A5%E0%BA%B2%E0%BA%A7&action=edit&redlink=1" class="new" title="ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vcard > tbody > tr.:nth-child(13) > th[colspan="\32 "].[style] > .new.new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%99%E0%BA%B2%E0%BA%8D%E0%BA%BB%E0%BA%81%E0%BA%A5%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BA%96%E0%BA%B0%E0%BA%A1%E0%BA%BB%E0%BA%99%E0%BA%95%E0%BA%B5%E0%BB%81%E0%BA%AB%E0%BB%88%E0%BA%87_%E0%BA%AA.%E0%BA%9B.%E0%BA%9B.%E0%BA%A5%E0%BA%B2%E0%BA%A7&action=edit&redlink=1" class="new" title="ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.wikitable[style] > tbody > tr > td[rowspan="\31 "].:nth-child(3)[style] > b. > .new.new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%A5%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BA%96%E0%BA%B0%E0%BA%A1%E0%BA%BB%E0%BA%99%E0%BA%95%E0%BA%B5%E0%BA%81%E0%BA%B0%E0%BA%8A%E0%BA%A7%E0%BA%87%E0%BA%9B%E0%BB%89%E0%BA%AD%E0%BA%87%E0%BA%81%E0%BA%B1%E0%BA%99%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BB%80%E0%BA%97%E0%BA%94&action=edit&redlink=1" class="new" title="ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.wikitable[style] > tbody > tr > td[rowspan="\31 "].:nth-child(1)[style] > b. > .new.new <a href="/w/index.php?title=%E0%BB%80%E0%BA%A1%E0%BA%81%E0%BA%B2%E0%BA%A7%E0%BA%B2%E0%BA%95%E0%BA%B5_%E0%BA%8A%E0%BA%B9%E0%BA%81%E0%BA%B2%E0%BA%A3%E0%BB%8C%E0%BB%82%E0%BA%99%E0%BA%9B%E0%BA%B9%E0%BA%95%E0%BA%A3%E0%BA%B5&action=edit&redlink=1" class="new" title="ເມກາວາຕີ ຊູກາຣ໌ໂນປູຕຣີ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.wikitable[style] > tbody > tr > td[rowspan="\31 "].:nth-child(5)[style] > b. > .new.new <a href="/w/index.php?title=%E0%BA%AD%E0%BA%B1%E0%BA%9A%E0%BA%94%E0%BA%B8%E0%BA%A5%E0%BA%A5%E0%BA%B0%E0%BA%AE%E0%BB%8C_%E0%BA%AD%E0%BA%B0%E0%BA%AE%E0%BB%8C%E0%BA%A1%E0%BA%B1%E0%BA%94_%E0%BA%9A%E0%BA%B2%E0%BA%94%E0%BA%B2%E0%BA%A7%E0%BA%B5&action=edit&redlink=1" class="new" title="ອັບດຸລລະຮ໌ ອະຮ໌ມັດ ບາດາວີ (ບໍ່ມີໜ້ານີ້)">

ແຂວງບໍ່ແກ້ວ - Total Errors: 3

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table > tbody > tr > td > div. > table.:nth-child(1)[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > td.[style] > b. <b>ແຂວງບໍ່ແກ້ວ <br> Bokeo Province</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox.collapsible.autocollapse.nowraplinks > tbody > tr > th > span > div.center > a[title="ແຂວງ"].mw-redirect <a href="/wiki/%E0%BB%81%E0%BA%82%E0%BA%A7%E0%BA%87" class="mw-redirect" title="ແຂວງ">ເຂດການປົກຄອງ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox.collapsible.autocollapse.nowraplinks > tbody > tr > th > span > .center.center > a[title="ປະເທດລາວ"]. <a href="/wiki/%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BB%80%E0%BA%97%E0%BA%94%E0%BA%A5%E0%BA%B2%E0%BA%A7" title="ປະເທດລາວ">ສປປ ລາວ</a>

ຍານອາວະກາດ - Total Errors: 1

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.navbox > table.nowraplinks.mw-collapsible.mw-collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > th.navbox-title > div > a[title="ການຂົນສົ່ງ"].mw-redirect <a href="/wiki/%E0%BA%81%E0%BA%B2%E0%BA%99%E0%BA%82%E0%BA%BB%E0%BA%99%E0%BA%AA%E0%BA%BB%E0%BB%88%E0%BA%87" class="mw-redirect" title="ການຂົນສົ່ງ">ການຂົນສົ່ງ</a>