Tue Jun 18 21:49:16 UTC 2024

Wikipedia Color Contrast Errors

Baseline: 336

Scanned 50 pages.

21 pages without color contrast violations.

29 pages with color contrast violations.

Գլխավոր_էջ - Total Errors: 11

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > div.portail-droite > div.accueil_2017_cadre > div > div.mw-inputbox-centered > form.createbox > .mw-ui-button.mw-ui-button.mw-ui-progressive <input type="submit" name="create" value="Ստեղծել նոր հոդված" class="mw-ui-button mw-ui-progressive">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.plainlinks.nomobile[style] > div[style] > .colonnes.colonnes > div. > div.:nth-child(1) > div.:nth-child(2) > span. <span style="font-size:85%;">Տեսաձայնային նյութերի շտեմարան</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.plainlinks.nomobile[style] > div[style] > div.colonnes > div > div.:nth-child(2) > div.:nth-child(2) > span. <span style="font-size:85%;">Մեջբերումներ</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.plainlinks.nomobile[style] > div[style] > div.colonnes > div > div.:nth-child(3) > div.:nth-child(2) > span. <span style="font-size:85%;">Տվյալների շտեմարան</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.plainlinks.nomobile[style] > div[style] > div.colonnes > div > div.:nth-child(4) > div.:nth-child(2) > span. <span style="font-size:85%;">Ճամփորդի ուղեցույց</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.plainlinks.nomobile[style] > div[style] > div.colonnes > div > div.:nth-child(5) > div.:nth-child(2) > span. <span style="font-size:85%;">Բառարան</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.plainlinks.nomobile[style] > div[style] > div.colonnes > div > div.:nth-child(6) > div.:nth-child(2) > span. <span style="font-size:85%;">Ձեռնարկներ</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.plainlinks.nomobile[style] > div[style] > div.colonnes > div > div.:nth-child(7) > div.:nth-child(2) > span. <span style="font-size:85%;">Գրադարան</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.plainlinks.nomobile[style] > div[style] > div.colonnes > div > div.:nth-child(8) > div.:nth-child(2) > span. <span style="font-size:85%;">Դասընթացներ և վարժություններ</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.plainlinks.nomobile[style] > div[style] > div.colonnes > div > div.:nth-child(9) > div.:nth-child(2) > span. <span style="font-size:85%;">Նորությունների կայք</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.plainlinks.nomobile[style] > div[style] > div.colonnes > div > div.:nth-child(10) > div.:nth-child(2) > span. <span style="font-size:85%;">Տաքսոնոմիական տեղեկատու</span>

Ֆուտբոլի_Եվրոպայի_առաջնություն_2024 - Total Errors: 75

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > th[style] > small. > a[title="Անգլերեն"]. <a href="/wiki/%D4%B1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6" title="Անգլերեն">անգլ.</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > th[style] > small. > a[title="Գերմաներեն"]. <a href="/wiki/%D4%B3%D5%A5%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6" title="Գերմաներեն">գերմ.</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(35) > tbody. > tr.:nth-child(2) > td.:nth-child(2)[style] > a. <a href="/wiki/%D4%B3%D5%A5%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D6%86%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%A2%D5%B8%D5%AC%D5%AB_%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6" title="Գերմանիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքական">Գերմանիա</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(35) > tbody. > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(2)[style] > a. <a href="/wiki/%D5%87%D5%BE%D5%A5%D5%B5%D6%81%D5%A1%D6%80%D5%AB%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D6%86%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%A2%D5%B8%D5%AC%D5%AB_%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6" title="Շվեյցարիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքական">Շվեյցարիա</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(35) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td.:nth-child(2)[style] > a. <a href="/wiki/%D5%80%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5%AB%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D6%86%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%A2%D5%B8%D5%AC%D5%AB_%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6" title="Հունգարիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքական">Հունգարիա</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(50) > tbody. > tr.:nth-child(2) > td.:nth-child(2)[style] > a. <a href="/wiki/%D4%BB%D5%BD%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D6%86%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%A2%D5%B8%D5%AC%D5%AB_%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6" title="Իսպանիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքական">Իսպանիա</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(50) > tbody. > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(2)[style] > a. <a href="/wiki/%D4%BB%D5%BF%D5%A1%D5%AC%D5%AB%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D6%86%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%A2%D5%B8%D5%AC%D5%AB_%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6" title="Իտալիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքական">Իտալիա</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(50) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td.:nth-child(2)[style] > a. <a href="/wiki/%D4%B1%D5%AC%D5%A2%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D6%86%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%A2%D5%B8%D5%AC%D5%AB_%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6" title="Ալբանիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքական">Ալբանիա</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(65) > tbody. > tr.:nth-child(2) > td.:nth-child(2)[style] > a. <a href="/wiki/%D4%B1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%AB%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D6%86%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%A2%D5%B8%D5%AC%D5%AB_%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6" title="Անգլիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքական">Անգլիա</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(65) > tbody. > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(2)[style] > a. <a href="/wiki/%D4%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D6%86%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%A2%D5%B8%D5%AC%D5%AB_%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6" title="Դանիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքական">Դանիա</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(65) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td.:nth-child(2)[style] > a. <a href="/wiki/%D5%8D%D5%AC%D5%B8%D5%BE%D5%A5%D5%B6%D5%AB%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D6%86%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%A2%D5%B8%D5%AC%D5%AB_%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6" title="Սլովենիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքական">Սլովենիա</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(81) > tbody. > tr.:nth-child(2) > td.:nth-child(2)[style] > a. <a href="/wiki/%D5%86%D5%AB%D5%A4%D5%A5%D6%80%D5%AC%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D6%86%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%A2%D5%B8%D5%AC%D5%AB_%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6" title="Նիդերլանդների ֆուտբոլի ազգային հավաքական">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(81) > tbody. > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(2)[style] > a. <a href="/wiki/%D5%96%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%BD%D5%AB%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D6%86%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%A2%D5%B8%D5%AC%D5%AB_%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6" title="Ֆրանսիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքական">Ֆրանսիա</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(81) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td.:nth-child(2)[style] > a. <a href="/wiki/%D4%BC%D5%A5%D5%B0%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D6%86%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%A2%D5%B8%D5%AC%D5%AB_%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6" title="Լեհաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքական">Լեհաստան</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(97) > tbody. > tr.:nth-child(2) > td.:nth-child(2)[style] > a. <a href="/wiki/%D5%8C%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%AB%D5%B6%D5%AB%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D6%86%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%A2%D5%B8%D5%AC%D5%AB_%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6" title="Ռումինիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքական">Ռումինիա</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(97) > tbody. > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(2)[style] > a. <a href="/wiki/%D5%8D%D5%AC%D5%B8%D5%BE%D5%A1%D5%AF%D5%AB%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D6%86%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%A2%D5%B8%D5%AC%D5%AB_%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6" title="Սլովակիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքական">Սլովակիա</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(97) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td.:nth-child(2)[style] > a. <a href="/wiki/%D4%B2%D5%A5%D5%AC%D5%A3%D5%AB%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D6%86%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%A2%D5%B8%D5%AC%D5%AB_%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6" title="Բելգիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքական">Բելգիա</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(113) > tbody. > tr.:nth-child(2) > td.:nth-child(2)[style] > a. <a href="/wiki/%D4%B9%D5%B8%D6%82%D6%80%D6%84%D5%AB%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D6%86%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%A2%D5%B8%D5%AC%D5%AB_%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6" title="Թուրքիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքական">Թուրքիա</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(113) > tbody. > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(2)[style] > a. <a href="/wiki/%D5%8A%D5%B8%D6%80%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A3%D5%A1%D5%AC%D5%AB%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D6%86%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%A2%D5%B8%D5%AC%D5%AB_%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6" title="Պորտուգալիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքական">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(113) > tbody. > tr.:nth-child(4) > td.:nth-child(2)[style] > a. <a href="/wiki/%D5%89%D5%A5%D5%AD%D5%AB%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D6%86%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%A2%D5%B8%D5%AC%D5%AB_%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6" title="Չեխիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքական">Չեխիա</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist.reflist-columns.references-column-width.reflist-columns-2 > ol.references > li > span.reference-text > span[title="դանիերեն"].[style] <span title="դանիերեն" style="font-size:85%; cursor:help; margin-left:0.2em; color:#888;">(դան.)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist.reflist-columns.references-column-width.reflist-columns-2 > ol.references > [id='cite_note-5']. > .reference-text.reference-text > span[title="ռուսերեն"].[style] <span title="ռուսերեն" style="font-size:85%; cursor:help; margin-left:0.2em; color:#888;">(ռուս.)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist.reflist-columns.references-column-width.reflist-columns-2 > ol.references > [id='cite_note-7']. > .reference-text.reference-text > span[title="ռուսերեն"].[style] <span title="ռուսերեն" style="font-size:85%; cursor:help; margin-left:0.2em; color:#888;">(ռուս.)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist.reflist-columns.references-column-width.reflist-columns-2 > ol.references > [id='cite_note-9']. > .reference-text.reference-text > span[title="ռուսերեն"].[style] <span title="ռուսերեն" style="font-size:85%; cursor:help; margin-left:0.2em; color:#888;">(ռուս.)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist.reflist-columns.references-column-width.reflist-columns-2 > ol.references > [id='cite_note-10']. > .reference-text.reference-text > span[title="ռուսերեն"].[style] <span title="ռուսերեն" style="font-size:85%; cursor:help; margin-left:0.2em; color:#888;">(ռուս.)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist.reflist-columns.references-column-width.reflist-columns-2 > ol.references > [id='cite_note-11']. > .reference-text.reference-text > span[title="ռուսերեն"].[style] <span title="ռուսերեն" style="font-size:85%; cursor:help; margin-left:0.2em; color:#888;">(ռուս.)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist.reflist-columns.references-column-width.reflist-columns-2 > ol.references > [id='cite_note-12']. > .reference-text.reference-text > span[title="ռուսերեն"].[style] <span title="ռուսերեն" style="font-size:85%; cursor:help; margin-left:0.2em; color:#888;">(ռուս.)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist.reflist-columns.references-column-width.reflist-columns-2 > ol.references > [id='cite_note-13']. > .reference-text.reference-text > span[title="ռուսերեն"].[style] <span title="ռուսերեն" style="font-size:85%; cursor:help; margin-left:0.2em; color:#888;">(ռուս.)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist.reflist-columns.references-column-width.reflist-columns-2 > ol.references > [id='cite_note-14']. > .reference-text.reference-text > span[title="ռուսերեն"].[style] <span title="ռուսերեն" style="font-size:85%; cursor:help; margin-left:0.2em; color:#888;">(ռուս.)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist.reflist-columns.references-column-width.reflist-columns-2 > ol.references > [id='cite_note-15']. > .reference-text.reference-text > span[title="ռուսերեն"].[style] <span title="ռուսերեն" style="font-size:85%; cursor:help; margin-left:0.2em; color:#888;">(ռուս.)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist.reflist-columns.references-column-width.reflist-columns-2 > ol.references > li > span.reference-text > span[title="գերմաներեն"].[style] <span title="գերմաներեն" style="font-size:85%; cursor:help; margin-left:0.2em; color:#888;">(գերմ.)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist.reflist-columns.references-column-width.reflist-columns-2 > ol.references > [id='cite_note-18']. > .reference-text.reference-text > span[title="ռուսերեն"].[style] <span title="ռուսերեն" style="font-size:85%; cursor:help; margin-left:0.2em; color:#888;">(ռուս.)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D5%96%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%A2%D5%B8%D5%AC%D5%AB_%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության որակավորում (դեռ գրված չէ)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D5%A3%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%A9_1960_%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4&action=edit&redlink=1" class="new" title="Եվրոպայի ազգերի գավաթ 1960 որակավորում (դեռ գրված չէ)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D5%A3%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%A9_1964_%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4&action=edit&redlink=1" class="new" title="Եվրոպայի ազգերի գավաթ 1964 որակավորում (դեռ գրված չէ)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8_1968_%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4&action=edit&redlink=1" class="new" title="Եվրո 1968 որակավորում (դեռ գրված չէ)">1968</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8_1972_%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4&action=edit&redlink=1" class="new" title="Եվրո 1972 որակավորում (դեռ գրված չէ)">1972</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8_1976_%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4&action=edit&redlink=1" class="new" title="Եվրո 1976 որակավորում (դեռ գրված չէ)">1976</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(6) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8_1980_%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4&action=edit&redlink=1" class="new" title="Եվրո 1980 որակավորում (դեռ գրված չէ)">1980</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(7) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8_1984_%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4&action=edit&redlink=1" class="new" title="Եվրո 1984 որակավորում (դեռ գրված չէ)">1984</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(8) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8_1988_%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4&action=edit&redlink=1" class="new" title="Եվրո 1988 որակավորում (դեռ գրված չէ)">1988</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(9) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8_1992_%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4&action=edit&redlink=1" class="new" title="Եվրո 1992 որակավորում (դեռ գրված չէ)">1992</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(10) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8_1996_%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4&action=edit&redlink=1" class="new" title="Եվրո 1996 որակավորում (դեռ գրված չէ)">1996</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(11) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8_2000_%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4&action=edit&redlink=1" class="new" title="Եվրո 2000 որակավորում (դեռ գրված չէ)">2000</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(12) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8_2004_%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4&action=edit&redlink=1" class="new" title="Եվրո 2004 որակավորում (դեռ գրված չէ)">2004</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(13) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8_2008_%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4&action=edit&redlink=1" class="new" title="Եվրո 2008 որակավորում (դեռ գրված չէ)">2008</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(14) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8_2012_%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4&action=edit&redlink=1" class="new" title="Եվրո 2012 որակավորում (դեռ գրված չէ)">2012</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(15) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8_2016_%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4&action=edit&redlink=1" class="new" title="Եվրո 2016 որակավորում (դեռ գրված չէ)">2016</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li.:nth-child(16) > i. > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8_2020_%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4&action=edit&redlink=1" class="new" title="Եվրո 2020 որակավորում (դեռ գրված չէ)">2020</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D5%96%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%A2%D5%B8%D5%AC%D5%AB_%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%A5%D5%A6%D6%80%D5%A1%D6%83%D5%A1%D5%AF%D5%AB%D5%B9%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D6%81%D5%A1%D5%B6%D5%AF&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչների ցանկ (դեռ գրված չէ)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D5%A3%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%A9_1960_%D5%AF%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A5%D6%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Եվրոպայի ազգերի գավաթ 1960 կազմեր (դեռ գրված չէ)">1960</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D5%A3%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%A9_1964_%D5%AF%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A5%D6%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Եվրոպայի ազգերի գավաթ 1964 կազմեր (դեռ գրված չէ)">1964</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8_1968_%D5%AF%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A5%D6%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Եվրո 1968 կազմեր (դեռ գրված չէ)">1968</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li > a[title="Եվրո\ 1972կազմեր\ \(դեռ\ գրված\ չէ\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8_1972%D5%AF%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A5%D6%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Եվրո 1972կազմեր (դեռ գրված չէ)">1972</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8_1976_%D5%AF%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A5%D6%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Եվրո 1976 կազմեր (դեռ գրված չէ)">1976</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(6) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8_1980_%D5%AF%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A5%D6%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Եվրո 1980 կազմեր (դեռ գրված չէ)">1980</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(7) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8_1984_%D5%AF%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A5%D6%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Եվրո 1984 կազմեր (դեռ գրված չէ)">1984</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(8) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8_1988_%D5%AF%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A5%D6%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Եվրո 1988 կազմեր (դեռ գրված չէ)">1988</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(9) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8_1992_%D5%AF%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A5%D6%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Եվրո 1992 կազմեր (դեռ գրված չէ)">1992</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(10) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8_1996_%D5%AF%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A5%D6%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Եվրո 1996 կազմեր (դեռ գրված չէ)">1996</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(11) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8_2000_%D5%AF%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A5%D6%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Եվրո 2000 կազմեր (դեռ գրված չէ)">2000</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(12) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8_2004_%D5%AF%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A5%D6%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Եվրո 2004 կազմեր (դեռ գրված չէ)">2004</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(13) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8_2008_%D5%AF%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A5%D6%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Եվրո 2008 կազմեր (դեռ գրված չէ)">2008</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(14) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8_2012_%D5%AF%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A5%D6%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Եվրո 2012 կազմեր (դեռ գրված չէ)">2012</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(13) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8_%D6%86%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%A2%D5%B8%D5%AC%D5%AB_%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%B6&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ազգային հավաքականների մասնակցությունները ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնություններին (դեռ գրված չէ)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(13) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D6%81%D5%A1%D5%B6%D5%AF_%D5%A8%D5%BD%D5%BF_%D6%86%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%A2%D5%B8%D5%AC%D5%AB_%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ազգային հավաքականների ցանկ ըստ ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության մասնակցությունների (դեռ գրված չէ)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(13) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D5%96%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%A2%D5%B8%D5%AC%D5%AB_%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%BC%D5%B4%D5%A2%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D6%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության ռմբարկուներ (դեռ գրված չէ)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(13) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D5%96%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%A2%D5%B8%D5%AC%D5%AB_%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%A5%D5%BF-%D5%BF%D6%80%D5%AB%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության հետ-տրիկներ (դեռ գրված չէ)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(13) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D5%96%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%A2%D5%B8%D5%AC%D5%AB_%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%BD%D5%A5%D6%83%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%A3%D5%B8%D5%AC%D5%A5%D6%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության սեփական գոլեր (դեռ գրված չէ)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(13) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(6) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D5%96%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%A2%D5%B8%D5%AC%D5%AB_%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%BF%D5%A1%D5%BD%D5%B6%D5%B4%D5%A5%D5%AF_%D5%B4%D5%A5%D5%BF%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%81%D5%B6%D5%A5%D6%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության տասնմեկ մետրանոցներ (դեռ գրված չէ)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(13) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(7) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D5%96%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%A2%D5%B8%D5%AC%D5%AB_%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%BC%D5%A5%D5%AF%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%B6%D5%A5%D6%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության ռեկորդներ (դեռ գրված չէ)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(13) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(8) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D5%96%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%A2%D5%B8%D5%AC%D5%AB_%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%AF%D5%A1%D5%B4%D5%AB%D6%80_%D6%84%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A5%D6%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության կամիր քարտեր (դեռ գրված չէ)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(13) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(9) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D5%96%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%A2%D5%B8%D5%AC%D5%AB_%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D5%AC%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%A3%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունների լավագույն հավաքականներ (դեռ գրված չէ)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(13) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(10) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D5%96%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%A2%D5%B8%D5%AC%D5%AB_%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%AD%D5%B8%D6%80%D5%B0%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%B7%D5%B6%D5%A5%D6%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության խորհրդանիշներ (դեռ գրված չէ)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(13) > .navbox-even.navbox-list.hlist.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(11) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D5%96%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%A2%D5%B8%D5%AC%D5%AB_%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%BE%D5%AB%D5%A4%D5%A5%D5%B8_%D5%AD%D5%A1%D5%B2%D5%A5%D6%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության վիդեո խաղեր (դեռ գրված չէ)">

Սեռական_հարաբերություն - Total Errors: 6

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist > div.mw-references-wrap.mw-references-columns > ol.references > [id='cite_note-Kar-6']. > .reference-text.reference-text > span.:nth-child(4)[style] <span style="font-size:85%; margin-left:0.2em; color:#888">(չաշխատող հղում)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist > div.mw-references-wrap.mw-references-columns > ol.references > [id='cite_note-Oral_and_anal-12']. > .reference-text.reference-text > ul. > li.:nth-child(1) > span.:nth-child(4)[style] <span style="font-size:85%; margin-left:0.2em; color:#888">(չաշխատող հղում)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist > div.mw-references-wrap.mw-references-columns > ol.references > li > .reference-text.reference-text > span.:nth-child(6)[style] <span style="font-size:85%; margin-left:0.2em; color:#888">(չաշխատող հղում)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist > div.mw-references-wrap.mw-references-columns > ol.references > li > span.reference-text > ul > li.:nth-child(2) > span.:nth-child(4)[style] <span style="font-size:85%; margin-left:0.2em; color:#888">(չաշխատող հղում)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist > div.mw-references-wrap.mw-references-columns > ol.references > li > span.reference-text > ul > li.:nth-child(1) > span.:nth-child(6)[style] <span style="font-size:85%; margin-left:0.2em; color:#888">(չաշխատող հղում)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist > div.mw-references-wrap.mw-references-columns > ol.references > [id='cite_note-Miller-47']. > .reference-text.reference-text > span.:nth-child(4)[style] <span style="font-size:85%; margin-left:0.2em; color:#888">(չաշխատող հղում)</span>

Հայրերի_օր - Total Errors: 2

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist > div.mw-references-wrap > ol.references > [id='cite_note-2']. > .reference-text.reference-text > span.[style] <span title="Այս հղման վերջին ստուգման ամսաթիվը" style="font-size:85%; cursor:help; margin-left:0.2em; color:#888;">(Ստուգված է 10 Նոյեմբերի 2013)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist > div.mw-references-wrap > ol.references > [id='cite_note-3']. > .reference-text.reference-text > span.[style] <span title="Այս հղման վերջին ստուգման ամսաթիվը" style="font-size:85%; cursor:help; margin-left:0.2em; color:#888;">(Ստուգված է 5 Նոյեմբերի 2012)</span>

Ծաղկեվանք_(Արա_լեռ) - Total Errors: 2

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist.reflist-columns.references-column-width.reflist-columns-2 > ol.references > [id='cite_note-kotayk-3']. > .reference-text.reference-text > span.:nth-child(4)[style] <span style="font-size:85%; margin-left:0.2em; color:#888">(չաշխատող հղում)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist.reflist-columns.references-column-width.reflist-columns-2 > ol.references > [id='cite_note-sem-4']. > .reference-text.reference-text > span.:nth-child(4)[style] <span style="font-size:85%; margin-left:0.2em; color:#888">(չաշխատող հղում)</span>

Հայաստան - Total Errors: 18

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vcard > tbody > tr > th.mergedtoprow.adr[style] > div.fn.org.country-name > small > a[title="Hy-Հայաստան\.ogg"].internal <a href="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Hy-%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6.ogg" class="internal" title="Hy-Հայաստան.ogg">արտասանություն</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.references > div.reflist.reflist-columns.references-column-width.reflist-columns-2 > ol.references > [id='cite_note-78']. > .reference-text.reference-text > span.:nth-child(2)[style] <span style="font-size:85%; margin-left:0.2em; color:#888">(չաշխատող հղում)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.references > div.reflist.reflist-columns.references-column-width.reflist-columns-2 > ol.references > li > span.reference-text > span[title="ռուսերեն"].[style] <span title="ռուսերեն" style="font-size:85%; cursor:help; margin-left:0.2em; color:#888;">(ռուս.)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.references > div.reflist.reflist-columns.references-column-width.reflist-columns-2 > ol.references > [id='cite_note-TheMilitaryBalanc-101']. > .reference-text.reference-text > span[title="անգլերեն"].[style] <span title="անգլերեն" style="font-size:85%; cursor:help; margin-left:0.2em; color:#888;">(անգլ.)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.references > div.reflist.reflist-columns.references-column-width.reflist-columns-2 > ol.references > [id='cite_note-152']. > .reference-text.reference-text > span[title="անգլերեն"].[style] <span title="անգլերեն" style="font-size:85%; cursor:help; margin-left:0.2em; color:#888;">(անգլ.)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > a[title="Արտաշատ\ համայնք\ \(դեռ\ գրված\ չէ\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D4%B1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D5%B7%D5%A1%D5%BF_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Արտաշատ համայնք (դեռ գրված չէ)">Արտաշատ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > a[title="Արարատ\ համայնք\ \(դեռ\ գրված\ չէ\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D4%B1%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BF_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Արարատ համայնք (դեռ գրված չէ)">Արարատ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > a[title="Մասիս\ համայնք\ \(դեռ\ գրված\ չէ\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D5%84%D5%A1%D5%BD%D5%AB%D5%BD_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Մասիս համայնք (դեռ գրված չէ)">Մասիս</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > a[title="Վեդի\ համայնք\ \(դեռ\ գրված\ չէ\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D5%8E%D5%A5%D5%A4%D5%AB_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Վեդի համայնք (դեռ գրված չէ)">Վեդի</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D5%84%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Մարտունի համայնք (դեռ գրված չէ)">Մարտունի</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > a[title="Աբովյան\ համայնք\ \(դեռ\ գրված\ չէ\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D4%B1%D5%A2%D5%B8%D5%BE%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Աբովյան համայնք (դեռ գրված չէ)">Աբովյան</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > a[title="Գառնի\ համայնք\ \(դեռ\ գրված\ չէ\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D4%B3%D5%A1%D5%BC%D5%B6%D5%AB_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Գառնի համայնք (դեռ գրված չէ)">Գառնի</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > a[title="Հրազդան\ համայնք\ \(դեռ\ գրված\ չէ\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D5%80%D6%80%D5%A1%D5%A6%D5%A4%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Հրազդան համայնք (դեռ գրված չէ)">Հրազդան</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div. > .new.new:nth-child(8) <a href="/w/index.php?title=%D4%BE%D5%A1%D5%B2%D5%AF%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ծաղկաձոր համայնք (դեռ գրված չէ)">Ծաղկաձոր</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div. > .new.new:nth-child(9) <a href="/w/index.php?title=%D5%86%D5%B8%D6%80_%D5%80%D5%A1%D5%B3%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Նոր Հաճն համայնք (դեռ գրված չէ)">Նոր Հաճն</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr.:nth-child(19) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > .new.new:nth-child(1) <a href="/w/index.php?title=%D5%86%D5%B8%D5%B5%D5%A5%D5%B4%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Նոյեմբերյան համայնք (դեռ գրված չէ)">Նոյեմբերյան</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > a[title="Իջևան\ համայնք\ \(դեռ\ գրված\ չէ\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D4%BB%D5%BB%D6%87%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Իջևան համայնք (դեռ գրված չէ)">Իջևան</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > a[title="Դիլիջան\ համայնք\ \(դեռ\ գրված\ չէ\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D4%B4%D5%AB%D5%AC%D5%AB%D5%BB%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Դիլիջան համայնք (դեռ գրված չէ)">Դիլիջան</a>

Պարբերական_հիվանդություն - Total Errors: 1

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > td[style] > span[data-wikidata-property-id="P373"].wikidata-claim > .wikidata-snak.wikidata-main-snak.wikidata-snak.wikidata-main-snak > .extiw.extiw <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Familial_Mediterranean_fever" class="extiw" title="commons:Category:Familial Mediterranean fever"> Familial Mediterranean fever</a>

Հայաստանի_Հանրապետության_վարչատարածքային_բաժանում - Total Errors: 47

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sidebar.sidebar-collapse.nomobile.vcard > tbody > tr > td.sidebar-content > div.sidebar-list.mw-collapsible.mw-collapsed.mw-made-collapsible > .sidebar-list-title.sidebar-list-title[style] > a[title="Հայաստանի\ Սահմանադրություն"]. <a href="/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%8D%D5%A1%D5%B0%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6" title="Հայաստանի Սահմանադրություն">Սահմանադրություն</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sidebar.sidebar-collapse.nomobile.vcard > tbody > tr.:nth-child(5) > .sidebar-content.sidebar-content > .sidebar-list.mw-collapsible.mw-collapsed.sidebar-list.mw-collapsible.mw-collapsed.mw-made-collapsible > .sidebar-list-title.sidebar-list-title[style] > a. <a href="/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%80%D5%A1%D5%B6%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D5%B0" title="Հայաստանի Հանրապետության նախագահ">Պետության ղեկավար</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sidebar.sidebar-collapse.nomobile.vcard > tbody > tr > td.sidebar-content > div.sidebar-list.mw-collapsible.mw-collapsed.mw-made-collapsible > .sidebar-list-title.sidebar-list-title[style] > a[title="Հայաստանի\ Կառավարություն"]. <a href="/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D4%BF%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6" title="Հայաստանի Կառավարություն">Գործադիր</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sidebar.sidebar-collapse.nomobile.vcard > tbody > tr > td.sidebar-content > div.sidebar-list.mw-collapsible.mw-collapsed.mw-made-collapsible > .sidebar-list-title.sidebar-list-title[style] > a[title="Հայաստանի\ Ազգային\ ժողով"]. <a href="/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D4%B1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%AA%D5%B8%D5%B2%D5%B8%D5%BE" title="Հայաստանի Ազգային ժողով">Օրենսդիր</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sidebar.sidebar-collapse.nomobile.vcard > tbody > tr > td.sidebar-content > div.sidebar-list.mw-collapsible.mw-collapsed.mw-made-collapsible > div.sidebar-list-title[style] > a[title="ՀՀ\ դատական\ իշխանություն"].mw-redirect <a href="/wiki/%D5%80%D5%80_%D5%A4%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%AB%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6" class="mw-redirect" title="ՀՀ դատական իշխանություն">Դատական</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sidebar.sidebar-collapse.nomobile.vcard > tbody > tr > td.sidebar-content > div.sidebar-list.mw-collapsible.mw-collapsed.mw-made-collapsible > .sidebar-list-title.sidebar-list-title[style] > a[title="Ընտրություններ\ Հայաստանում"]. <a href="/wiki/%D4%B8%D5%B6%D5%BF%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80_%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4" title="Ընտրություններ Հայաստանում">Ընտրություններ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.sidebar.sidebar-collapse.nomobile.vcard > tbody > tr.:nth-child(11) > .sidebar-content.sidebar-content > .sidebar-list.mw-collapsible.mw-collapsed.sidebar-list.mw-collapsible.mw-collapsed.mw-made-collapsible > .sidebar-list-title.sidebar-list-title[style] > a. <a href="/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D6%84%D5%AB%D5%B6_%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6" title="Հայաստանի արտաքին քաղաքականություն">Արտաքին հարաբերություններ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed.mw-made-collapsible[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > a[title="Արտաշատ\ համայնք\ \(դեռ\ գրված\ չէ\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D4%B1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D5%B7%D5%A1%D5%BF_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Արտաշատ համայնք (դեռ գրված չէ)">Արտաշատ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed.mw-made-collapsible[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > a[title="Արարատ\ համայնք\ \(դեռ\ գրված\ չէ\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D4%B1%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BF_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Արարատ համայնք (դեռ գրված չէ)">Արարատ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed.mw-made-collapsible[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > a[title="Մասիս\ համայնք\ \(դեռ\ գրված\ չէ\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D5%84%D5%A1%D5%BD%D5%AB%D5%BD_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Մասիս համայնք (դեռ գրված չէ)">Մասիս</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed.mw-made-collapsible[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > a[title="Վեդի\ համայնք\ \(դեռ\ գրված\ չէ\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D5%8E%D5%A5%D5%A4%D5%AB_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Վեդի համայնք (դեռ գրված չէ)">Վեդի</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed.mw-made-collapsible[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D5%84%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Մարտունի համայնք (դեռ գրված չէ)">Մարտունի</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed.mw-made-collapsible[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > a[title="Աբովյան\ համայնք\ \(դեռ\ գրված\ չէ\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D4%B1%D5%A2%D5%B8%D5%BE%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Աբովյան համայնք (դեռ գրված չէ)">Աբովյան</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed.mw-made-collapsible[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > a[title="Գառնի\ համայնք\ \(դեռ\ գրված\ չէ\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D4%B3%D5%A1%D5%BC%D5%B6%D5%AB_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Գառնի համայնք (դեռ գրված չէ)">Գառնի</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed.mw-made-collapsible[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > a[title="Հրազդան\ համայնք\ \(դեռ\ գրված\ չէ\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D5%80%D6%80%D5%A1%D5%A6%D5%A4%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Հրազդան համայնք (դեռ գրված չէ)">Հրազդան</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed.mw-made-collapsible[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr.:nth-child(11) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > .new.new:nth-child(8) <a href="/w/index.php?title=%D4%BE%D5%A1%D5%B2%D5%AF%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ծաղկաձոր համայնք (դեռ գրված չէ)">Ծաղկաձոր</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed.mw-made-collapsible[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr.:nth-child(11) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > .new.new:nth-child(9) <a href="/w/index.php?title=%D5%86%D5%B8%D6%80_%D5%80%D5%A1%D5%B3%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Նոր Հաճն համայնք (դեռ գրված չէ)">Նոր Հաճն</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed.mw-made-collapsible[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr.:nth-child(19) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > .new.new:nth-child(1) <a href="/w/index.php?title=%D5%86%D5%B8%D5%B5%D5%A5%D5%B4%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Նոյեմբերյան համայնք (դեռ գրված չէ)">Նոյեմբերյան</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed.mw-made-collapsible[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > a[title="Իջևան\ համայնք\ \(դեռ\ գրված\ չէ\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D4%BB%D5%BB%D6%87%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Իջևան համայնք (դեռ գրված չէ)">Իջևան</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed.mw-made-collapsible[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > a[title="Դիլիջան\ համայնք\ \(դեռ\ գրված\ չէ\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D4%B4%D5%AB%D5%AC%D5%AB%D5%BB%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Դիլիջան համայնք (դեռ գրված չէ)">Դիլիջան</a>
/* failed to decorate */ div:nth-child(2) > a[title="Եվրոպա"] <a href="/wiki/%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8%D5%BA%D5%A1" title="Եվրոպա">Եվրոպայի</a>
/* failed to decorate */ .navbox:nth-child(36) > tbody > tr > td > .collapsed.navbox-inner.collapsible > tbody > tr:nth-child(1) > .navbox-title[scope="col"][colspan="\33 "] > div:nth-child(2) > a:nth-child(2) <a href="/wiki/%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D5%A5%D6%80%D5%AF%D6%80%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D6%87_%D5%AF%D5%A1%D5%AD%D5%B5%D5%A1%D5%AC_%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AE%D6%84%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D6%81%D5%A1%D5%B6%D5%AF" title="Եվրոպայի երկրների և կախյալ տարածքների ցանկ">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox.navbox:nth-child(36)[style] > tbody. > tr. > td. > .collapsed.navbox-inner.collapsible.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed.mw-made-collapsible[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group[style] > a[title="Պետություն"]. <a href="/wiki/%D5%8A%D5%A5%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6" title="Պետություն">Երկրներ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed.mw-made-collapsible[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group[style] > a[title="Կախյալ\ տարածքներ"]. <a href="/wiki/%D4%BF%D5%A1%D5%AD%D5%B5%D5%A1%D5%AC_%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AE%D6%84%D5%B6%D5%A5%D6%80" title="Կախյալ տարածքներ">Կախյալ տարածքներ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed.mw-made-collapsible[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > .new.new:nth-child(1) <a href="/w/index.php?title=%D4%B1%D5%AF%D6%80%D5%B8%D5%BF%D5%AB%D6%80%D5%AB_%D6%87_%D4%B4%D5%A5%D5%AF%D5%A5%D5%AC%D5%AB%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B9%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%A2%D5%A1%D5%AA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ակրոտիրի և Դեկելիայի վարչական բաժանում (դեռ գրված չէ)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed.mw-made-collapsible[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > .new.new:nth-child(2) <a href="/w/index.php?title=%D4%B1%D5%AC%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%AF%D5%B2%D5%A6%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B9%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%A2%D5%A1%D5%AA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ալանդյան կղզիների վարչական բաժանում (դեռ գրված չէ)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed.mw-made-collapsible[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > .new.new:nth-child(3) <a href="/w/index.php?title=%D5%8B%D5%A5%D6%80%D5%B6%D5%BD%D5%AB%D5%AB_%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B9%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%A2%D5%A1%D5%AA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ջերնսիի վարչական բաժանում (դեռ գրված չէ)">Ջերնսի</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox.navbox:nth-child(36)[style] > tbody. > tr. > td. > .collapsed.navbox-inner.collapsible.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed.mw-made-collapsible[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > .new.new:nth-child(4) <a href="/w/index.php?title=%D5%8B%D5%AB%D5%A2%D6%80%D5%A1%D5%AC%D5%A9%D5%A1%D6%80%D5%AB_%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B9%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%A2%D5%A1%D5%AA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ջիբրալթարի վարչական բաժանում (դեռ գրված չէ)">Ջիբրալթար</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed.mw-made-collapsible[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > .new.new:nth-child(5) <a href="/w/index.php?title=%D5%8B%D5%A5%D6%80%D5%BD%D5%AB%D5%AB_%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B9%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%A2%D5%A1%D5%AA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ջերսիի վարչական բաժանում (դեռ գրված չէ)">Ջերսի</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed.mw-made-collapsible[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > .new.new:nth-child(6) <a href="/w/index.php?title=%D5%84%D5%A5%D5%B6_%D5%AF%D5%B2%D5%A6%D5%B8%D6%82_%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B9%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%A2%D5%A1%D5%AA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4&action=edit&redlink=1" class="new" title="Մեն կղզու վարչական բաժանում (դեռ գրված չէ)">Մեն կղզի</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed.mw-made-collapsible[style] > tbody > tr > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > .new.new:nth-child(7) <a href="/w/index.php?title=%D5%96%D5%A1%D6%80%D5%A5%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%AF%D5%B2%D5%A6%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B9%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%A2%D5%A1%D5%AA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ֆարերյան կղզիների վարչական բաժանում (դեռ գրված չէ)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed.mw-made-collapsible[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > .new.new:nth-child(8) <a href="/w/index.php?title=%D5%8D%D5%BE%D5%A1%D5%AC%D5%A2%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%AB_%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B9%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%A2%D5%A1%D5%AA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4&action=edit&redlink=1" class="new" title="Սվալբարդի վարչական բաժանում (դեռ գրված չէ)">Սվալբարդ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed.mw-made-collapsible[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > .new.new:nth-child(9) <a href="/w/index.php?title=%D5%85%D5%A1%D5%B6_%D5%84%D5%A1%D5%B5%D5%A5%D5%B6%D5%AB_%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B9%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%A2%D5%A1%D5%AA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4&action=edit&redlink=1" class="new" title="Յան Մայենի վարչական բաժանում (դեռ գրված չէ)">Յան Մայեն</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox.navbox:nth-child(36)[style] > tbody. > tr. > td. > .collapsed.navbox-inner.collapsible.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed.mw-made-collapsible[style] > tbody. > tr.:nth-child(7) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group[style] > a. <a href="/wiki/%D5%89%D5%B3%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B9%D5%BE%D5%A1%D5%AE_%D5%AF%D5%A1%D5%B4_%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D5%B4%D5%A2_%D5%B3%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B9%D5%BE%D5%A1%D5%AE_%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D6%81%D5%A1%D5%B6%D5%AF" title="Չճանաչված կամ մասամբ ճանաչված պետությունների ցանկ">
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available.vector-animations-ready.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0.ve-available:root <a href="/wiki/%D4%B1%D5%BD%D5%AB%D5%A1" title="Ասիա">Ասիայում</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available.vector-animations-ready.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0.ve-available:root <a href="/wiki/%D4%B1%D5%BD%D5%AB%D5%A1" title="Ասիա">Ասիայի</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available.vector-animations-ready.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0.ve-available:root <a href="/wiki/%D5%84%D4%B1%D4%BF" class="mw-redirect" title="ՄԱԿ">ՄԱԿ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox.navbox:nth-child(36)[style] > tbody. > tr. > td. > .collapsed.navbox-inner.collapsible.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed.mw-made-collapsible[style] > tbody. > tr.:nth-child(9) > .navbox-abovebelow[colspan="\33 "].navbox-abovebelow[style] > div. > a.:nth-child(4) <a href="/wiki/%D4%B1%D5%A2%D5%AD%D5%A1%D5%A6%D5%AB%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D6%87_%D5%80%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%95%D5%BD%D5%AB%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D5%B4%D5%AB%D5%BB%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%B3%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B9%D5%B8%D6%82%D5%B4" title="Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի միջազգային ճանաչում">
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available.vector-animations-ready.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0.ve-available:root <a href="/wiki/%D5%84%D4%B1%D4%BF" class="mw-redirect" title="ՄԱԿ">ՄԱԿ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed.mw-made-collapsible[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow[style] > div > a[title="Թուրքիա"]. <a href="/wiki/%D4%B9%D5%B8%D6%82%D6%80%D6%84%D5%AB%D5%A1" title="Թուրքիա">Թուրքիան</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available.vector-animations-ready.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0.ve-available:root <a href="/wiki/%D4%B1%D5%BD%D5%AB%D5%A1" title="Ասիա">Ասիայի</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox.navbox:nth-child(37)[style] > tbody. > tr. > td. > .collapsed.navbox-inner.collapsible.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed.mw-made-collapsible[style] > tbody. > tr.:nth-child(3) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group[style] > a[title="Պետություն"]. <a href="/wiki/%D5%8A%D5%A5%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6" title="Պետություն">Երկրներ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox.navbox:nth-child(37)[style] > tbody. > tr. > td. > .collapsed.navbox-inner.collapsible.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed.mw-made-collapsible[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group[style] > a. <a href="/wiki/%D5%89%D5%B3%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B9%D5%BE%D5%A1%D5%AE_%D5%AF%D5%A1%D5%B4_%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D5%B4%D5%A2_%D5%B3%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B9%D5%BE%D5%A1%D5%AE_%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D6%81%D5%A1%D5%B6%D5%AF" title="Չճանաչված կամ մասամբ ճանաչված պետությունների ցանկ">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox.navbox:nth-child(37)[style] > tbody. > tr. > td. > .collapsed.navbox-inner.collapsible.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed.mw-made-collapsible[style] > tbody. > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D5%8A%D5%A1%D5%B2%D5%A5%D5%BD%D5%BF%D5%AB%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%8A%D5%A5%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B9%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%A2%D5%A1%D5%AA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4&action=edit&redlink=1" class="new" title="Պաղեստինյան Պետության վարչական բաժանում (դեռ գրված չէ)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed.mw-made-collapsible[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-group[scope="row"].navbox-group[style] > a[title="Կախյալ\ տարածքներ"]. <a href="/wiki/%D4%BF%D5%A1%D5%AD%D5%B5%D5%A1%D5%AC_%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AE%D6%84%D5%B6%D5%A5%D6%80" title="Կախյալ տարածքներ">Կախյալ տարածքներ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed.mw-made-collapsible[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow[style] > div > a[title="Աֆրիկա"]. <a href="/wiki/%D4%B1%D6%86%D6%80%D5%AB%D5%AF%D5%A1" title="Աֆրիկա">Աֆրիկայում</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner.mw-collapsible.mw-collapsed.mw-made-collapsible[style] > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\33 "].navbox-abovebelow[style] > div. > a[title="Եվրոպա"]. <a href="/wiki/%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8%D5%BA%D5%A1" title="Եվրոպա">Եվրոպայում</a>

Վարդավառ - Total Errors: 9

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist.reflist-columns.references-column-width.reflist-columns-2 > ol.references > [id='cite_note-10']. > .reference-text.reference-text > span.:nth-child(4)[style] <span style="font-size:85%; margin-left:0.2em; color:#888">(չաշխատող հղում)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > div. > p. > .nowrap.nowrap:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D5%80%D5%AB%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%BF%D5%B8%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8&action=edit&redlink=1" class="new" title="Հին հայկական տոները (դեռ գրված չէ)">Տոներ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(13) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > div. > p. > .nowrap.nowrap:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B1%D5%B7%D5%B3%D5%AB%D5%B7%D5%A1%D5%BF%D5%AB_%D5%B0%D5%A5%D5%A9%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%BF%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D6%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Աշճիշատի հեթանոսական տաճար (դեռ գրված չէ)">Աշճիշատ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > div > p > .nowrap.nowrap:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B1%D6%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%A6%D5%A4%D5%AB_%D5%A4%D5%BA%D5%AB%D6%80%D5%AB_%D5%A4%D5%AB%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D5%A8&action=edit&redlink=1" class="new" title="Արամազդի դպիրի դիվանը (դեռ գրված չէ)">Արամազդի դպիրի դիվանը</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > div > p > .nowrap.nowrap:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B1%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%BE%D5%AB%D6%80_%D5%B0%D5%A5%D5%A9%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%BF%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D6%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Արմավիր հեթանոսական տաճար (դեռ գրված չէ)">Արմավիր</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > div > p > .nowrap.nowrap:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B2%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D5%BC%D5%AB%D5%B3%D5%AB_%D5%B0%D5%A5%D5%A9%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%BF%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D6%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Բագառիճի հեթանոսական տաճար (դեռ գրված չէ)">Բագառիճ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > div > p > .nowrap.nowrap:nth-child(8) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B9%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%B0%D5%A5%D5%A9%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%BF%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D6%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Թորդանի հեթանոսական տաճար (դեռ գրված չէ)">Թորդան</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > div > p > .nowrap.nowrap:nth-child(9) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%BF%D5%B8%D6%82%D5%A1%D5%BC%D5%BD%D5%AB_%D5%B0%D5%A5%D5%A9%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%BF%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D6%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Կուառսի հեթանոսական տաճար (դեռ գրված չէ)">Կուառս</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > div > p > .nowrap.nowrap:nth-child(10) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D5%85%D5%B8%D5%A9%D5%B6%D6%83%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%A2%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Յոթնփորակյան բագինք (դեռ գրված չէ)">Յոթնփորակյան բագինք</a>

Ջրծաղիկ - Total Errors: 1

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > td[style] > span.wikidata-claim > .wikidata-snak.wikidata-main-snak.wikidata-snak.wikidata-main-snak > .extiw[title="commons\:Category\:Chickenpox"].extiw <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Chickenpox" class="extiw" title="commons:Category:Chickenpox"> Chickenpox</a>

Գառնու_հեթանոսական_տաճար - Total Errors: 11

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox[style] > tbody > tr > th[style] > a[title="Երկիր\ \(տարածք\)"]. <a href="/wiki/%D4%B5%D6%80%D5%AF%D5%AB%D6%80_(%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AE%D6%84)" title="Երկիր (տարածք)">Երկիր</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist.reflist-columns.references-column-width.reflist-columns-2 > ol.references > [id='cite_note-31']. > .reference-text.reference-text > span.[style] <span style="font-size:85%; margin-left:0.2em; color:#888">(չաշխատող հղում)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > ul > li.:nth-child(2) > span.:nth-child(4)[style] <span style="font-size:85%; margin-left:0.2em; color:#888">(չաշխատող հղում)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > div. > p. > .nowrap.nowrap:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D5%80%D5%AB%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%BF%D5%B8%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8&action=edit&redlink=1" class="new" title="Հին հայկական տոները (դեռ գրված չէ)">Տոներ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(13) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > div. > p. > .nowrap.nowrap:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B1%D5%B7%D5%B3%D5%AB%D5%B7%D5%A1%D5%BF%D5%AB_%D5%B0%D5%A5%D5%A9%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%BF%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D6%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Աշճիշատի հեթանոսական տաճար (դեռ գրված չէ)">Աշճիշատ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > div > p > .nowrap.nowrap:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B1%D6%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%A6%D5%A4%D5%AB_%D5%A4%D5%BA%D5%AB%D6%80%D5%AB_%D5%A4%D5%AB%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D5%A8&action=edit&redlink=1" class="new" title="Արամազդի դպիրի դիվանը (դեռ գրված չէ)">Արամազդի դպիրի դիվանը</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > div > p > .nowrap.nowrap:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B1%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%BE%D5%AB%D6%80_%D5%B0%D5%A5%D5%A9%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%BF%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D6%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Արմավիր հեթանոսական տաճար (դեռ գրված չէ)">Արմավիր</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > div > p > .nowrap.nowrap:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B2%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D5%BC%D5%AB%D5%B3%D5%AB_%D5%B0%D5%A5%D5%A9%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%BF%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D6%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Բագառիճի հեթանոսական տաճար (դեռ գրված չէ)">Բագառիճ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > div > p > .nowrap.nowrap:nth-child(8) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B9%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%B0%D5%A5%D5%A9%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%BF%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D6%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Թորդանի հեթանոսական տաճար (դեռ գրված չէ)">Թորդան</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > div > p > .nowrap.nowrap:nth-child(9) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%BF%D5%B8%D6%82%D5%A1%D5%BC%D5%BD%D5%AB_%D5%B0%D5%A5%D5%A9%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%BF%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D6%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Կուառսի հեթանոսական տաճար (դեռ գրված չէ)">Կուառս</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > div > p > .nowrap.nowrap:nth-child(10) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D5%85%D5%B8%D5%A9%D5%B6%D6%83%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%A2%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Յոթնփորակյան բագինք (դեռ գրված չէ)">Յոթնփորակյան բագինք</a>

Կառլես_Պուչդեմոն - Total Errors: 1

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox[style] > tbody > tr > th.metadata > div[style] > span[data-wikidata-property-id="P373"].wikidata-claim > .wikidata-snak.wikidata-main-snak.wikidata-snak.wikidata-main-snak > .extiw.extiw <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Carles_Puigdemont" class="extiw" title="commons:Category:Carles Puigdemont"> Carles Puigdemont</a>

Պարույր_Սևակ - Total Errors: 4

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vcard > tbody > tr > td[style] > span.wikidata-claim > .wikidata-main-snak.wikidata-snak.wikidata-snak.wikidata-main-snak > .extiw[title="commons\:Category\:Paruyr\ Sevak"].extiw <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Paruyr_Sevak" class="extiw" title="commons:Category:Paruyr Sevak"> Paruyr Sevak</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vcard > tbody > tr > td[colspan="\32 "].[style] > a[title="Վիքիպահեստ"]. <a href="/wiki/%D5%8E%D5%AB%D6%84%D5%AB%D5%BA%D5%A1%D5%B0%D5%A5%D5%BD%D5%BF" title="Վիքիպահեստ">Վիքիպահեստում</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > div > small.:nth-child(1) > span.[style] <span style="color:gray">Միջնադարյան, նոր և նորագույն շրջանի միայն առավել հայտնիների անունները</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > div > small.:nth-child(2) > span.[style] <span style="color:gray">5-14-րդ դարերը համարվում են <a href="/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%BE%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%AE%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A4" title="Հայկական վերածնունդ">Հայկական վերածննդի</a> դարաշրջան</span>

Ջուր - Total Errors: 2

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > th[scope="row"].[style] > a[title="Քիմիական\ բանաձև"]. <a href="/wiki/%D5%94%D5%AB%D5%B4%D5%AB%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%A2%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D6%87" title="Քիմիական բանաձև">Քիմիական բանաձև</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > th[style] > a[title="Մոլային\ զանգված"]. <a href="/wiki/%D5%84%D5%B8%D5%AC%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%A6%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%BE%D5%A1%D5%AE" title="Մոլային զանգված">Մոլային զանգված</a>

Հովհաննես_Թումանյան - Total Errors: 8

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vcard > tbody > tr > td[style] > span[data-wikidata-property-id="P373"].wikidata-claim > .wikidata-main-snak.wikidata-snak.wikidata-snak.wikidata-main-snak > .extiw.extiw <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Hovhannes_Tumanyan" class="extiw" title="commons:Category:Hovhannes Tumanyan"> Hovhannes Tumanyan</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vcard > tbody > tr > td[colspan="\32 "].[style] > a[title="Վիքիպահեստ"]. <a href="/wiki/%D5%8E%D5%AB%D6%84%D5%AB%D5%BA%D5%A1%D5%B0%D5%A5%D5%BD%D5%BF" title="Վիքիպահեստ">Վիքիպահեստում</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > figure.mw-default-size > figcaption. > span.[style] <span style="font-size:85%; margin-left:0.2em; color:#888">(չաշխատող հղում)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table[style] > tbody > tr > td > ul > li > span[title="անգլերեն"].[style] <span title="անգլերեն" style="font-size:85%; cursor:help; margin-left:0.2em; color:#888;">(անգլ.)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist.reflist-columns.references-column-width.reflist-columns-2 > ol.references > [id='cite_note-13']. > .reference-text.reference-text > span.:nth-child(4)[style] <span style="font-size:85%; margin-left:0.2em; color:#888">(չաշխատող հղում)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist.reflist-columns.references-column-width.reflist-columns-2 > ol.references > li > span.reference-text > span[title="ռուսերեն"].[style] <span title="ռուսերեն" style="font-size:85%; cursor:help; margin-left:0.2em; color:#888;">(ռուս.)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > div > small.:nth-child(1) > span.[style] <span style="color:gray">Միջնադարյան, նոր և նորագույն շրջանի միայն առավել հայտնիների անունները</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > div > small.:nth-child(2) > span.[style] <span style="color:gray">5-14-րդ դարերը համարվում են <a href="/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%BE%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%AE%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A4" title="Հայկական վերածնունդ">Հայկական վերածննդի</a> դարաշրջան</span>

Հունիսի_16 - Total Errors: 1

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > table.toccolours > tbody > tr[style] > td > b > a[title="Հունիս"]. <a href="/wiki/%D5%80%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB%D5%BD" title="Հունիս">Հունիս</a>

Խոր_Վիրապ - Total Errors: 1

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D5%8D%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A2_%D4%B1%D5%B4%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D6%83%D6%80%D5%AF%D5%AB%D5%B9_%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D6%84_(%D5%8D%D5%A1%D6%80%D5%B6%D5%A1%D6%84)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Սուրբ Ամենափրկիչ վանք (Սարնաք) (դեռ գրված չէ)">

Հեշտոցային_արտադրություն - Total Errors: 1

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > td[style] > span[data-wikidata-property-id="P373"].wikidata-claim > .wikidata-snak.wikidata-main-snak.wikidata-snak.wikidata-main-snak > .extiw.extiw <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Vaginal_discharge" class="extiw" title="commons:Category:Vaginal discharge"> Vaginal discharge</a>

Հեշտոցի_սնկային_վարակ - Total Errors: 1

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > td[style] > span[data-wikidata-property-id="P373"].wikidata-claim > .wikidata-snak.wikidata-main-snak.wikidata-snak.wikidata-main-snak > .extiw.extiw <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Vaginal_yeast_infection" class="extiw" title="commons:Category:Vaginal yeast infection"> Vaginal yeast infection</a>

Ձեռնաշարժություն - Total Errors: 1

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist > div.mw-references-wrap.mw-references-columns > ol.references > [id='cite_note-Datta-67']. > .reference-text.reference-text > span.:nth-child(4)[style] <span style="font-size:85%; margin-left:0.2em; color:#888">(չաշխատող հղում)</span>

Հայերենի_այբուբեն - Total Errors: 2

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > div > small.:nth-child(1) > span.[style] <span style="color:gray">Միջնադարյան, նոր և նորագույն շրջանի միայն առավել հայտնիների անունները</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > div > small.:nth-child(2) > span.[style] <span style="color:gray">5-14-րդ դարերը համարվում են <a href="/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%BE%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%AE%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A4" title="Հայկական վերածնունդ">Հայկական վերածննդի</a> դարաշրջան</span>

Երևան - Total Errors: 40

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.collapsible > tbody > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(7)[style] <td style="background:#FF1300;color:#FFFFFF;font-size:85%;text-align:center;">38.6<br> (101.5) </td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.collapsible > tbody > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(8)[style] <td style="background:#FD0000;color:#FFFFFF;font-size:85%;text-align:center;">41.6<br> (106.9) </td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.collapsible > tbody > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(9)[style] <td style="background:#F80000;color:#FFFFFF;font-size:85%;text-align:center;">42.0<br> (107.6) </td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.collapsible > tbody > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(10)[style] <td style="background:#FF0A00;color:#FFFFFF;font-size:85%;text-align:center;">40.0<br> (104) </td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.collapsible > tbody > tr.:nth-child(3) > td.:nth-child(14)[style] <td style="background:#EF0000;color:#FFFFFF;font-size:85%;text-align:center; border-left-width:medium">42.6<br> (108.7) </td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.collapsible.wikitable.collapsible > tbody. > tr.:nth-child(9) > td.:nth-child(5)[style] <td style="background:#6666FF;color:#FFFFFF;font-size:85%;text-align:center;">12 </td>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable.collapsible > tbody > tr > th > span. > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B1%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D5%BF%D6%87%D5%B8%D5%B2%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A8&action=edit&redlink=1" class="new" title="Արևային ժամերի տևողությունը (դեռ գրված չէ)">արևային ժամ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > div.reflist.reflist-columns.references-column-width.reflist-columns-2 > ol.references > [id='cite_note-67']. > .reference-text.reference-text > span[title="ռուսերեն"].[style] <span title="ռուսերեն" style="font-size:85%; cursor:help; margin-left:0.2em; color:#888;">(ռուս.)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > div.reflist.reflist-columns.references-column-width.reflist-columns-2 > ol.references > [id='cite_note-68']. > .reference-text.reference-text > span[title="ռուսերեն"].[style] <span title="ռուսերեն" style="font-size:85%; cursor:help; margin-left:0.2em; color:#888;">(ռուս.)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div > div.reflist.reflist-columns.references-column-width.reflist-columns-2 > ol.references > [id='cite_note-ethnocacucasus-69']. > .reference-text.reference-text > span[title="ռուսերեն"].[style] <span title="ռուսերեն" style="font-size:85%; cursor:help; margin-left:0.2em; color:#888;">(ռուս.)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .navbox.navbox:nth-child(498)[style] > tbody. > tr. > td. > .collapsed.navbox-inner.nowraplinks.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody. > tr.:nth-child(1) > .navbox-title[colspan="\33 "].navbox-title[scope="col"[style] > div.:nth-child(2) <div style="font-size:114%">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > a[title="Արտաշատ\ համայնք\ \(դեռ\ գրված\ չէ\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D4%B1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D5%B7%D5%A1%D5%BF_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Արտաշատ համայնք (դեռ գրված չէ)">Արտաշատ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > a[title="Արարատ\ համայնք\ \(դեռ\ գրված\ չէ\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D4%B1%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BF_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Արարատ համայնք (դեռ գրված չէ)">Արարատ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > a[title="Մասիս\ համայնք\ \(դեռ\ գրված\ չէ\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D5%84%D5%A1%D5%BD%D5%AB%D5%BD_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Մասիս համայնք (դեռ գրված չէ)">Մասիս</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > a[title="Վեդի\ համայնք\ \(դեռ\ գրված\ չէ\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D5%8E%D5%A5%D5%A4%D5%AB_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Վեդի համայնք (դեռ գրված չէ)">Վեդի</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr.:nth-child(7) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D5%84%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Մարտունի համայնք (դեռ գրված չէ)">Մարտունի</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > a[title="Աբովյան\ համայնք\ \(դեռ\ գրված\ չէ\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D4%B1%D5%A2%D5%B8%D5%BE%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Աբովյան համայնք (դեռ գրված չէ)">Աբովյան</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > a[title="Գառնի\ համայնք\ \(դեռ\ գրված\ չէ\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D4%B3%D5%A1%D5%BC%D5%B6%D5%AB_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Գառնի համայնք (դեռ գրված չէ)">Գառնի</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > a[title="Հրազդան\ համայնք\ \(դեռ\ գրված\ չէ\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D5%80%D6%80%D5%A1%D5%A6%D5%A4%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Հրազդան համայնք (դեռ գրված չէ)">Հրազդան</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div. > .new.new:nth-child(8) <a href="/w/index.php?title=%D4%BE%D5%A1%D5%B2%D5%AF%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ծաղկաձոր համայնք (դեռ գրված չէ)">Ծաղկաձոր</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div. > .new.new:nth-child(9) <a href="/w/index.php?title=%D5%86%D5%B8%D6%80_%D5%80%D5%A1%D5%B3%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Նոր Հաճն համայնք (դեռ գրված չէ)">Նոր Հաճն</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr.:nth-child(19) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > .new.new:nth-child(1) <a href="/w/index.php?title=%D5%86%D5%B8%D5%B5%D5%A5%D5%B4%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Նոյեմբերյան համայնք (դեռ գրված չէ)">Նոյեմբերյան</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > a[title="Իջևան\ համայնք\ \(դեռ\ գրված\ չէ\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D4%BB%D5%BB%D6%87%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Իջևան համայնք (դեռ գրված չէ)">Իջևան</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-odd[style] > table.nowraplinks.navbox-subgroup[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > a[title="Դիլիջան\ համայնք\ \(դեռ\ գրված\ չէ\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D4%B4%D5%AB%D5%AC%D5%AB%D5%BB%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Դիլիջան համայնք (դեռ գրված չէ)">Դիլիջան</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D5%86%D5%B8%D6%80_%D4%B1%D6%80%D5%A1%D5%A2%D5%AF%D5%AB%D6%80_(%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%A9%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BD)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Նոր Արաբկիր (Երևանի թաղամաս) (դեռ գրված չէ)">Նոր Արաբկիր</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D5%84%D5%A5%D6%80%D5%A3%D5%A5%D5%AC%D5%B5%D5%A1%D5%B6_(%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%A9%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BD)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Մերգելյան (Երևանի թաղամաս) (դեռ գրված չէ)">Մերգելյան</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li > a[title="Ռայկոմ\ \(դեռ\ գրված\ չէ\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D5%8C%D5%A1%D5%B5%D5%AF%D5%B8%D5%B4&action=edit&redlink=1" class="new" title="Ռայկոմ (դեռ գրված չէ)">Ռայկոմ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B4%D5%A1%D5%BE%D5%A9%D5%A1%D5%B7%D5%A5%D5%B6_(%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%A9%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BD)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Դավթաշեն (Երևանի թաղամաս) (դեռ գրված չէ)">Դավթաշեն</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(9) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D5%80%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%AB%D5%BD%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D4%B4%D5%A1%D5%BE%D5%A9%D5%A1%D5%B7%D5%A5%D5%B6&action=edit&redlink=1" class="new" title="Հյուսիսային Դավթաշեն (դեռ գրված չէ)">Հյուսիսային Դավթաշեն</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div > ul > li > a[title="Հույսի\ Ավան\ \(դեռ\ գրված\ չէ\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D5%80%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%BD%D5%AB_%D4%B1%D5%BE%D5%A1%D5%B6&action=edit&redlink=1" class="new" title="Հույսի Ավան (դեռ գրված չէ)">Հույսի Ավան</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(13) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D5%84%D5%B8%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%A5%D5%B6%D5%BF_(%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%A9%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BD)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Մոնումենտ (Երևանի թաղամաս) (դեռ գրված չէ)">Մոնումենտ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(17) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B1%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BF%D5%B5%D5%A1%D5%B6_(%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%A9%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BD)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Արարատյան (Երևանի թաղամաս) (դեռ գրված չէ)">Արարատյան</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(17) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(5) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D5%87%D5%A1%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B5%D5%A1%D5%B6_(%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%A9%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BD)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Շահումյան (Երևանի թաղամաս) (դեռ գրված չէ)">Շահումյան</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(21) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B2%D5%A1%D5%A3%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%A4_(%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%A9%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BD)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Բագրևանդ (Երևանի թաղամաս) (դեռ գրված չէ)">Բագրևանդ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(21) > .navbox-even.hlist.navbox-list.navbox-list.navbox-even.hlist[style] > div. > ul. > li.:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D5%86%D5%B8%D6%80_%D5%86%D5%B8%D6%80%D6%84_(%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%A9%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BD)&action=edit&redlink=1" class="new" title="Նոր Նորք (Երևանի թաղամաս) (դեռ գրված չէ)">Նոր Նորք</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > div. > .new.new:nth-child(2) <a href="/w/index.php?title=%D5%89%D5%A1%D5%A3%D5%B8%D5%BD_%D5%AF%D5%B2%D5%A6%D5%A5%D5%AD%D5%B4%D5%A2%D5%AB_%D5%AB%D5%B6%D6%84%D5%B6%D5%AB%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%BE%D5%A5%D5%B3&action=edit&redlink=1" class="new" title="Չագոս կղզեխմբի ինքնիշխանության վեճ (դեռ գրված չէ)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > div. > .new.new:nth-child(4) <a href="/w/index.php?title=%D4%B5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%A1%D5%B2%D5%A5%D5%B4%D5%AB_%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%A1%D5%BE%D5%AB%D5%B3%D5%A1%D5%AF&action=edit&redlink=1" class="new" title="Երուսաղեմի կարգավիճակ (դեռ գրված չէ)">Երուսաղեմի կարգավիճակ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even > div > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > .navbox-abovebelow[colspan="\32 "].navbox-abovebelow > div. > .new.new:nth-child(7) <a href="/w/index.php?title=%D5%8E%D6%80%D5%A1%D6%81-%D6%85%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6&action=edit&redlink=1" class="new" title="Վրաց-օսական հակամարտություն (դեռ գրված չէ)">
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.plainlinks.tmbox.tmbox-notice > tbody > tr > .mbox-text.mbox-text[style] > a[title="Վիքիպեդիա\:Ընտրյալ\ հոդվածներ"]. <a href="/wiki/%D5%8E%D5%AB%D6%84%D5%AB%D5%BA%D5%A5%D5%A4%D5%AB%D5%A1:%D4%B8%D5%B6%D5%BF%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%AC_%D5%B0%D5%B8%D5%A4%D5%BE%D5%A1%D5%AE%D5%B6%D5%A5%D6%80" title="Վիքիպեդիա:Ընտրյալ հոդվածներ">ընտրյալ հոդվածների ցանկում</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.plainlinks.tmbox.tmbox-notice > tbody > tr > .mbox-text.mbox-text[style] > a[title="Վիքիպեդիա\:Տարվա\ հոդված"]. <a href="/wiki/%D5%8E%D5%AB%D6%84%D5%AB%D5%BA%D5%A5%D5%A4%D5%AB%D5%A1:%D5%8F%D5%A1%D6%80%D5%BE%D5%A1_%D5%B0%D5%B8%D5%A4%D5%BE%D5%A1%D5%AE" title="Վիքիպեդիա:Տարվա հոդված">Տարվա հոդված</a>

Սևանա_լիճ - Total Errors: 4

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vcard > tbody > tr > th > div[style] > small. > a[title="Աշխարհագրական\ կոորդինատներ"]. <a href="/wiki/%D4%B1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D6%80%D5%B0%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%AF%D5%B8%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%80" title="Աշխարհագրական կոորդինատներ">Կոորդինատներ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vcard > tbody > tr > td.bright[style] > b. > a[title="Աշխարհագրական\ կոորդինատներ"]. <a href="/wiki/%D4%B1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D6%80%D5%B0%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%AF%D5%B8%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%80" title="Աշխարհագրական կոորդինատներ">Կոորդինատներ</a>
.client-js.vector-feature-language-in-header-enabled.vector-feature-language-in-main-page-header-disabled.vector-feature-sticky-header-disabled.vector-feature-page-tools-pinned-disabled.vector-feature-toc-pinned-clientpref-1.vector-feature-main-menu-pinned-disabled.vector-feature-limited-width-clientpref-1.vector-feature-limited-width-content-enabled.vector-feature-custom-font-size-clientpref-1.vector-feature-appearance-enabled.vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1.vector-feature-night-mode-disabled.skin-theme-clientpref-day.vector-toc-available:root <a href="/wiki/%D4%B2%D4%BE%D5%84" class="mw-redirect" title="ԲԾՄ">Հայելու բացարձակ բարձրությունը</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.references > div.reflist.reflist-columns.references-column-width.reflist-columns-2 > ol.references > [id='cite_note-19']. > .reference-text.reference-text > span.[style] <span style="font-size:85%; margin-left:0.2em; color:#888">(չաշխատող հղում)</span>

Դաշտան - Total Errors: 1

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > td[style] > span.wikidata-claim > .wikidata-snak.wikidata-main-snak.wikidata-snak.wikidata-main-snak > .extiw[title="commons\:Category\:Menstruation"].extiw <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Menstruation" class="extiw" title="commons:Category:Menstruation"> Menstruation</a>

Մայրցամաք - Total Errors: 3

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > figure > figcaption > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.hlist.collapsible.autocollapse.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > div > i > div.hlist > ul > li > a[title="Միկրոմայրցամաք\ \(դեռ\ գրված\ չէ\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D5%84%D5%AB%D5%AF%D6%80%D5%B8%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D6%80%D6%81%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Միկրոմայրցամաք (դեռ գրված չէ)">Միկրոմայրցամաք</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > th > a[title="Կղզիներ\ \(դեռ\ գրված\ չէ\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D4%BF%D5%B2%D5%A6%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Կղզիներ (դեռ գրված չէ)">Կղզիներ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.wikitable > tbody > tr > th > a[title="Լեռնագագաթներ\ \(դեռ\ գրված\ չէ\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D4%BC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D5%A9%D5%B6%D5%A5%D6%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Լեռնագագաթներ (դեռ գրված չէ)">Լեռնագագաթներ</a>

Երկրորդ_համաշխարհային_պատերազմ - Total Errors: 3

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist.reflist-columns.references-column-width.reflist-columns-2 > ol.references > [id='cite_note-2']. > .reference-text.reference-text > span[title="ռուսերեն"].[style] <span title="ռուսերեն" style="font-size:85%; cursor:help; margin-left:0.2em; color:#888;">(ռուս.)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist.reflist-columns.references-column-width.reflist-columns-2 > ol.references > [id='cite_note-3']. > .reference-text.reference-text > span[title="ռուսերեն"].[style] <span title="ռուսերեն" style="font-size:85%; cursor:help; margin-left:0.2em; color:#888;">(ռուս.)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist.reflist-columns.references-column-width.reflist-columns-2 > ol.references > [id='cite_note-195']. > .reference-text.reference-text > span[title="ռուսերեն"].[style] <span title="ռուսերեն" style="font-size:85%; cursor:help; margin-left:0.2em; color:#888;">(ռուս.)</span>

Արագած - Total Errors: 8

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(5) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > div. > p. > .nowrap.nowrap:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D5%80%D5%AB%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%BF%D5%B8%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8&action=edit&redlink=1" class="new" title="Հին հայկական տոները (դեռ գրված չէ)">Տոներ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr.:nth-child(13) > .navbox-even.navbox-list.navbox-list.navbox-even[style] > div. > div. > p. > .nowrap.nowrap:nth-child(1) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B1%D5%B7%D5%B3%D5%AB%D5%B7%D5%A1%D5%BF%D5%AB_%D5%B0%D5%A5%D5%A9%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%BF%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D6%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Աշճիշատի հեթանոսական տաճար (դեռ գրված չէ)">Աշճիշատ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > div > p > .nowrap.nowrap:nth-child(2) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B1%D6%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%A6%D5%A4%D5%AB_%D5%A4%D5%BA%D5%AB%D6%80%D5%AB_%D5%A4%D5%AB%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D5%A8&action=edit&redlink=1" class="new" title="Արամազդի դպիրի դիվանը (դեռ գրված չէ)">Արամազդի դպիրի դիվանը</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > div > p > .nowrap.nowrap:nth-child(3) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B1%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%BE%D5%AB%D6%80_%D5%B0%D5%A5%D5%A9%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%BF%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D6%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Արմավիր հեթանոսական տաճար (դեռ գրված չէ)">Արմավիր</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > div > p > .nowrap.nowrap:nth-child(4) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B2%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D5%BC%D5%AB%D5%B3%D5%AB_%D5%B0%D5%A5%D5%A9%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%BF%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D6%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Բագառիճի հեթանոսական տաճար (դեռ գրված չէ)">Բագառիճ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > div > p > .nowrap.nowrap:nth-child(8) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%B9%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%B0%D5%A5%D5%A9%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%BF%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D6%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Թորդանի հեթանոսական տաճար (դեռ գրված չէ)">Թորդան</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > div > p > .nowrap.nowrap:nth-child(9) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D4%BF%D5%B8%D6%82%D5%A1%D5%BC%D5%BD%D5%AB_%D5%B0%D5%A5%D5%A9%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%BF%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D6%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="Կուառսի հեթանոսական տաճար (դեռ գրված չէ)">Կուառս</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-list.navbox-even[style] > div > div > p > .nowrap.nowrap:nth-child(10) > .new.new <a href="/w/index.php?title=%D5%85%D5%B8%D5%A9%D5%B6%D6%83%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%A2%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%B6%D6%84&action=edit&redlink=1" class="new" title="Յոթնփորակյան բագինք (դեռ գրված չէ)">Յոթնփորակյան բագինք</a>

Մեսրոպ_Մաշտոց - Total Errors: 4

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox.vcard > tbody > tr > td[style] > span[data-wikidata-property-id="P373"].wikidata-claim > .wikidata-snak.wikidata-main-snak.wikidata-snak.wikidata-main-snak > .extiw.extiw <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Mesrop_Mashtots" class="extiw" title="commons:Category:Mesrop Mashtots"> Mesrop Mashtots</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.infobox > tbody > tr > th[bgcolor="\#ccccff"].[bgcolor] > a[title="Հայերենի\ այբուբեն"]. <a href="/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6%D5%AB_%D5%A1%D5%B5%D5%A2%D5%B8%D6%82%D5%A2%D5%A5%D5%B6" title="Հայերենի այբուբեն">Հայերենի այբուբեն</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > div > small.:nth-child(1) > span.[style] <span style="color:gray">Միջնադարյան, նոր և նորագույն շրջանի միայն առավել հայտնիների անունները</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > table.navbox[style] > tbody > tr > td > table.nowraplinks.collapsible.collapsed.navbox-inner[style] > tbody > tr > td.navbox-abovebelow > div > small.:nth-child(2) > span.[style] <span style="color:gray">5-14-րդ դարերը համարվում են <a href="/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%BE%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%AE%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A4" title="Հայկական վերածնունդ">Հայկական վերածննդի</a> դարաշրջան</span>

Հայաստանի_առաջին_հանրապետություն - Total Errors: 68

Selector Context
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(43) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[width="\37 0px"].[style] <th width="70px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(43) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[width="\32 00px"].[style] <th width="200px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ԱՆՈՒՆ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(43) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[width="\31 30px"].:nth-child(3)[style] <th width="130px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍԿԻԶԲ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(43) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[width="\31 30px"].:nth-child(4)[style] <th width="130px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐՏ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(43) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[width="\33 00px"].[style] <th width="300px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ՄԵՋԲԵՐՈՒՄՆԵՐ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(45) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[width="\37 0px"].[style] <th width="70px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(45) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[width="\32 00px"].[style] <th width="200px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ԱՆՈՒՆ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(45) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[width="\31 30px"].:nth-child(3)[style] <th width="130px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍԿԻԶԲ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(45) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[width="\31 30px"].:nth-child(4)[style] <th width="130px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐՏ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(45) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[width="\33 00px"].[style] <th width="300px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ՄԵՋԲԵՐՈՒՄՆԵՐ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(55) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[width="\37 0px"].[style] <th width="70px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(55) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[width="\32 00px"].[style] <th width="200px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ԱՆՈՒՆ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(55) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[width="\31 30px"].:nth-child(3)[style] <th width="130px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍԿԻԶԲ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(55) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[width="\31 30px"].:nth-child(4)[style] <th width="130px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐՏ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(55) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[width="\33 00px"].[style] <th width="300px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ՄԵՋԲԵՐՈՒՄՆԵՐ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(62) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\37 0px"].[style] <th width="70px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(62) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\32 00px"].:nth-child(2)[style] <th width="200px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ԱՆՈՒՆ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(62) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\33 00px"].[style] <th width="300px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ՊԱՇՏՈՆ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(62) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\32 00px"].:nth-child(4)[style] <th width="200px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(70) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\37 0px"].[style] <th width="70px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(70) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\32 00px"].:nth-child(2)[style] <th width="200px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ԱՆՈՒՆ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(70) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\33 00px"].[style] <th width="300px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ՊԱՇՏՈՆ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(70) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\32 00px"].:nth-child(4)[style] <th width="200px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(74) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\37 0px"].[style] <th width="70px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(74) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\32 00px"].:nth-child(2)[style] <th width="200px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ԱՆՈՒՆ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(74) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\33 00px"].[style] <th width="300px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ՊԱՇՏՈՆ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(74) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\32 00px"].:nth-child(4)[style] <th width="200px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(79) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\37 0px"].[style] <th width="70px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(79) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\32 00px"].:nth-child(2)[style] <th width="200px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ԱՆՈՒՆ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(79) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\33 00px"].[style] <th width="300px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ՊԱՇՏՈՆ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(79) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\32 00px"].:nth-child(4)[style] <th width="200px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(83) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\37 0px"].[style] <th width="70px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(83) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\32 00px"].:nth-child(2)[style] <th width="200px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ԱՆՈՒՆ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(83) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\33 00px"].[style] <th width="300px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ՊԱՇՏՈՆ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(83) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\32 00px"].:nth-child(4)[style] <th width="200px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(87) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\37 0px"].[style] <th width="70px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(87) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\32 00px"].:nth-child(2)[style] <th width="200px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ԱՆՈՒՆ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(87) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\33 00px"].[style] <th width="300px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ՊԱՇՏՈՆ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(87) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\32 00px"].:nth-child(4)[style] <th width="200px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(95) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\37 0px"].[style] <th width="70px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(95) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\32 00px"].:nth-child(2)[style] <th width="200px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ԱՆՈՒՆ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(95) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\33 00px"].[style] <th width="300px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ՊԱՇՏՈՆ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(95) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\32 00px"].:nth-child(4)[style] <th width="200px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(115) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\37 0px"].[style] <th width="70px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(115) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\32 00px"].:nth-child(2)[style] <th width="200px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ԱՆՈՒՆ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(115) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\33 00px"].[style] <th width="300px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ՊԱՇՏՈՆ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(115) > tbody. > tr.:nth-child(1) > th[width="\32 00px"].:nth-child(4)[style] <th width="200px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(145) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[width="\37 0px"].[style] <th width="70px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(145) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[width="\32 00px"].[style] <th width="200px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ԱՆՈՒՆ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(145) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[width="\31 30px"].:nth-child(3)[style] <th width="130px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍԿԻԶԲ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(145) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[width="\31 30px"].:nth-child(4)[style] <th width="130px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐՏ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > .wikitable.wikitable:nth-child(145) > tbody. > tr.:nth-child(2) > th[width="\33 00px"].[style] <th width="300px" style="font-size:9px;text-align:left;background-color:#aaa;color:#FFF;">ՄԵՋԲԵՐՈՒՄՆԵՐ </th>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist > div.mw-references-wrap.mw-references-columns > ol.references > [id='cite_note-5']. > .reference-text.reference-text > span.[style] <span style="font-size:85%; margin-left:0.2em; color:#888">(չաշխատող հղում)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist > div.mw-references-wrap.mw-references-columns > ol.references > [id='cite_note-17']. > .reference-text.reference-text > span.[style] <span style="font-size:85%; margin-left:0.2em; color:#888">(չաշխատող հղում)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > div.reflist > div.mw-references-wrap.mw-references-columns > ol.references > li > .reference-text.reference-text > span.:nth-child(4)[style] <span style="font-size:85%; margin-left:0.2em; color:#888">(չաշխատող հղում)</span>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > a[title="Արևելյան\ Հայաստան"]. > b. <b>Արևելյան Հայաստան</b>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > a[title="Երևանի\ կուսակալություն"]. <a href="/wiki/%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%AC%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6" title="Երևանի կուսակալություն">Երևանի կուսակալություն</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > a[title="Ղարաբաղի\ կուսակալություն"]. <a href="/wiki/%D5%82%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%A2%D5%A1%D5%B2%D5%AB_%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%AC%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6" title="Ղարաբաղի կուսակալություն">Ղարաբաղի կուսակալություն</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > a[title="Կարսի\ վիլայեթ\ \(դեռ\ գրված\ չէ\)"].new <a href="/w/index.php?title=%D4%BF%D5%A1%D6%80%D5%BD%D5%AB_%D5%BE%D5%AB%D5%AC%D5%A1%D5%B5%D5%A5%D5%A9&action=edit&redlink=1" class="new" title="Կարսի վիլայեթ (դեռ գրված չէ)">Կարսի վիլայեթ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > table.wikitable > tbody > tr > td[rowspan="\33 "].[style] > a[title="Թուրքիա"]. <a href="/wiki/%D4%B9%D5%B8%D6%82%D6%80%D6%84%D5%AB%D5%A1" title="Թուրքիա">Թուրքիա</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > table.wikitable > tbody > tr > td.:nth-child(2)[style] > a[title="Երևանի\ խանություն"]. <a href="/wiki/%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6" title="Երևանի խանություն">Երևանի խանություն</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > a[title="Նախիջևանի\ խանություն"]. <a href="/wiki/%D5%86%D5%A1%D5%AD%D5%AB%D5%BB%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6" title="Նախիջևանի խանություն">Նախիջևանի խանություն</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > table.wikitable > tbody > tr > td.:nth-child(4)[style] > a[title="Ղարաբաղի\ խանություն"]. <a href="/wiki/%D5%82%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%A2%D5%A1%D5%B2%D5%AB_%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6" title="Ղարաբաղի խանություն">Ղարաբաղի խանություն</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > a[title="Գանձակի\ խանություն"]. <a href="/wiki/%D4%B3%D5%A1%D5%B6%D5%B1%D5%A1%D5%AF%D5%AB_%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6" title="Գանձակի խանություն">Գանձակի խանություն</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > a[title="Կարսի\ մարզ"]. <a href="/wiki/%D4%BF%D5%A1%D6%80%D5%BD%D5%AB_%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6" title="Կարսի մարզ">Կարսի մարզ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > table.wikitable > tbody > tr > td[colspan="\32 "].:nth-child(2)[style] > a[title="Երևանի\ նահանգ"]. <a href="/wiki/%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%B6%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A3" title="Երևանի նահանգ">Երևանի նահանգ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > table.wikitable > tbody > tr > td[style] > a[title="Ելիզավետպոլի\ նահանգ"]. <a href="/wiki/%D4%B5%D5%AC%D5%AB%D5%A6%D5%A1%D5%BE%D5%A5%D5%BF%D5%BA%D5%B8%D5%AC%D5%AB_%D5%B6%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A3" title="Ելիզավետպոլի նահանգ">Ելիզավետպոլի նահանգ</a>
div.mw-content-ltr.mw-parser-output > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > dl > dd > table.wikitable > tbody > tr > td[colspan="\35 "].[style] > .mw-redirect.mw-redirect <a href="/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D4%B1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%AB%D5%B6_%D5%80%D5%A1%D5%B6%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6" class="mw-redirect" title="Հայաստանի Առաջին Հանրապետություն">Հայաստանի Հանրապետություն</a>